Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002

14. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 14. 5. 2002

 

 

Přítomno:

-          Jaroslava Bambasová – členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jiří Běhounek - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Tomáš Drasnar - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jaroslava Horáková - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jiří Kořán - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Vladimír Novotný - předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Jan Palán – místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Soňa Pokorná - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Miroslav Skačáni - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          PhDr. Jindra Stříbrská - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Richard Štrobl - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Jaroslav Soukup – ředitel Okresní nemocnice Třebíč

-          MUDr. Jaroslav Kopečný – ředitel ZZS Třebíč

-          JUDr. Svatava Rosenkrancová – OkÚ Třebíč, vedoucí referátu soc. věcí a zdravotnictví

-          Marta Machalová – vedoucí oddělení zdravotnictví OkÚ Třebíč

-          MUDr. Tomáš Preiniger – předseda okresního sdružení ČLK

-          MUDr. Zdeněk Kučerák – předseda okresního sdružení České stomatologické komory

-          MUDr. Jindřich Zahrádka – předseda sdružení praktických lékařů pro dospělé

-          MUDr. Jan Richter – předseda sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

-          MUDr. Václav Miláček

-          MUDr. Marie Havlásková

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

(Ing. Jaroslav Veselý, Ing. Vladimír Novotný)

2.      Informace o přípravném setkání

(Ing. Vladimír Novotný)

3.      Individuální konzultace

(Ing. Jaroslav Soukup, MUDr. Jaroslav Kopečný, JUDr. Svatava Rosenkrancová, Marta Machalová, MUDr. Tomáš Preiniger, MUDr. Zdeněk Kučerňák, MUDr. Jindřich Zahrádka, MUDr. Jan Richter)

4.      Diskuse a různé

5.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

Ing. Vladimír Novotný, předseda zdravotní komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání zdravotní komise č. 4/2002. Tento program byl 11 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání č. 3/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Informace o přípravném setkání

            Předseda podrobně okomentoval podkladové pracovní materiály k zasedání č. 4/2002. Pohovořil o významu tohoto jednání zdravotní komise.

 

 

3. Individuální konzultace

            Předseda přivítal a představil Ing. Jaroslava Soukupa, ředitele Okresní nemocnice v Třebíči. Ing. Jaroslav Soukup pohovořil o fungování, činnosti a struktuře nemocnice, tlumočil přítomným vývoj nemocnice v průběhu posledních let, hospodaření, ekonomickou situaci a stavu účtu nemocnice. Informoval o počtu a struktuře zaměstnanců, průměrné mzdě, průměrném věku lékařů. Dále se zmínil o vizích fungování nemocnice v příštím roce. Informoval přítomné, že transfúzní stanice byla pronajata Fakultní nemocnici v Brně. Hovořil o zvyšování platů lékařů (platový průměr srovnatelný s průměrem v České republice). Zmínil se o ztrátovém hospodaření oddělení biochemie, nevýhodných smlouvách na údržbu CT, o dodržování zákoníku práce, problematice vykazování, problematice očního oddělení.

            MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz k monitoringu kvality a problematice vykazování.

            Ing. Jaroslav Soukup uvedl, že ve vykazovaní má nemocnice určitě problémy, situace se ale zlepšuje. Ve spolupráci s VZP byly vyřešeny některé ztráty v hospodaření. Informoval, že problematika monitoringu je řešena, popsal aplikaci monitoringu v praxi.

            MUDr. Richard Štrobl vyjádřil svoje stanovisko k Nemocnici Jemnice a požádal o stanovisko též Ing. Jaroslava Soukupa.

            MUDr. Miroslav Skačáni vznesl dotaz, jak je v Nemocnici Třebíč řešen problém hospitalizace pacienta užívajícího velké množství nejrůznějších druhů léků. Konstatoval, že toto není jen problém regionální, ale i celorepublikový.

            MUDr. Soňa Pokorná vznesla dotaz, zda-li v Nemocnici Třebíč proběhlo jedenácti procentní navýšení mezd a jak je toto navýšení vypočítáváno. Ředitel nemocnice uvedl, že od 1. 3. 2002 probíhá výše zmiňované navýšení platů a podrobně popsal z jakého základu je toto navýšení vypočítáváno.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Jaroslava Kopečného, ředitele ZZS Třebíč. MUDr. Jaroslav Kopečný pohovořil o fungování, činnosti, struktuře a způsobu financování záchranné služby. Zmínil se o síti zařízení rychlé záchranné služby.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz, jakým způsobem je zajišťováno LSPP v Třebíči a  jakým způsobem je řešena dětská pohotovost.

            MUDr. Jaroslav Kopečný informoval, že dětskou pohotovost zajišťuje v okrese Třebíč Dětské oddělení Nemocnice Třebíč. Toto zajištění funguje zatím bez problémů.

            Ing. Vladimír Novotný se dotázal na stanovisko MUDr. Jaroslava Kopečného, zda je podle něj současný stav ZZS Třebíč vyhovující, vznesl dotaz k představám a vizím do budoucna. Dále se dotázal na zajištění stomatologické pohotovosti.

            MUDr. Jaroslav Kopečný informoval, že v okrese Třebíč jsou 2 stomatologické pohotovosti, a to v Třebíči a v Moravských Budějovicích. Dále konstatoval, že prostory a budovy pro ZZS jsou vyřešeny, co se týče vozového parku, tak je záměrem prodej a nákup jednoho automobilu.

            MUDr. Richard Štrobl konstatoval, že je třeba, aby v ZZS pracovali pouze erudovaní odborníci, neboť ne všichni praktiční lékaři jsou schopni tuto činnost zvládnout. MUDr. Jaroslav Kopečný kladně zhodnotil stanovisko MUDr. Richarda Štrobla.

            MUDr. Jiří Běhounek se dotázal na stanovisko MUDr. Jaroslava Kopečného k tomu, aby byl zřízen centralizovaný dispečink v Jihlavě a byl vytvořen jednotný systém ZZS v kraji.

            MUDr. Jaroslav Kopečný sdělil, že nesouhlasí s myšlenkou centralizovaného dispečinku v Jihlavě. Dochází pak ke zkreslení a ztrátě informací. Konstatoval, že v okrese Třebíč jsou dispečinky na dobré úrovni.

            MUDr. Jaroslava Horáková vznesla dotaz k případným stížnostem z řad občanů.

            MUDr. Jaroslav Kopečný informoval, že stížnosti jsou převážně pouze telefonické, písemné pouze výjimečně.

            Předseda komise přivítal a představil JUDr. Svatavu Rosenkrancovou, vedoucí referátu soc. věcí a zdravotnictví OkÚ Třebíč a Martu Machalovou, vedoucí oddělení zdravotnictví. Diskutovalo se o problematice alkoholismu lékařů, o zajištění odbornosti v okrese Třebíč, o smyslu, financování a fungování oční školy v Třebíči, o spádovosti pacientů, o dotacích na lékárny, o problematice domácí péče (je zajištěna pouze na části okresu).

            MUDr. Soňa Pokorná vznesla dotaz k věkové struktuře pacientů v oční škole. JUDr. Svatava Rosenkrancová konstatovala, že jsou to převážně žáci prvních a druhých tříd ZŠ.

            Ing. Vladimír Novotný vznesl dotaz k zajištění následné péče. Marta Machalová informovala přítomné, že se plánuje rozšíření následné péče.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Zdeňka Kučerňáka, předsedu Okresního sdružení České stomatologické komory. MUDr. Zdeněk Kučerňák pohovořil o personálním složení Okresního sdružení České stomatologické komory, rozdělení okresu Třebíč na spádové oblasti, počtu obyvatel na lékaře, celkové struktuře stomatologických oddělení, průměrném věku lékařů. Dále hovořil o lékařské službě první pomoci, o rozvržení a financování těchto služeb, geografické dostupnosti obcí.

            MUDr. Václav Miláček vznesl dotaz k problematice dětské stomatologie. Byl informován, že v je současné době nově zaváděna.

            Ing. Vladimír Novotný se dotázal na případné problémy se stomatologickou pohotovostí.

            Předseda komise přivítal a představil MUDr. Preinigera, předsedu Okresního sdružení České lékařské komory. MUDr. Preiniger pohovořil o činnosti, struktuře a personálním složení Okresního sdružení České lékařské komory.

Předseda komise přivítal a představil MUDr. J. Zahrádku, předsedu Sdružení praktických lékařů pro dospělé a MUDr. J. Richtera, předsedu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Oba pánové informovali přítomné o průměrném počtu pacientů na lékaře, průměrném věku a mzdách lékařů, ordinační době, vztazích odborných a praktických lékařů. Dále vyjádřili své stanovisko k lékařské službě první pomoci, o rozvržení a financování těchto služeb.

            Diskutovalo se o mzdách lékařů, ordinační době, vztazích mezi praktickými a odbornými lékaři, o problémech s alkoholismem u některých lékařů. Debatovalo se o problematice dětské pohotovosti, převážil názor na zavedení jedné centrální dětské pohotovosti v okrese Třebíč, která by byla nevýjezdní a časově omezená (nebyla by nepřetržitá).

 

 

4. Diskuse a různé

            Předseda shrnul obsah a závěry bodu jednání „Individuální konzultace“.

            Diskutovalo se o problematice léků a zákonodárné iniciativě týkající se této problematiky. V této souvislosti vznesla tajemnice komise návrh, že náměty pro zákonodárnou iniciativu by se mohly stát námětem některého z dalších zasedání zdravotní komise.

            Dále se diskutovalo o problematice dvou atestací v oboru dětského lékařství.

            Členové komise diskutovali o časovém harmonogramu konání komisí. Původní hodina zahájení jednání zdravotní komise byla v důsledku konání výjezdních zasedání posunuta na 13:00 hod. Po skončení výjezdních zasedání bude doba zahájení zasedání zdravotní komise posunuta na 15:00 hod. a na posledním jednání 26. 6. 2002, které bude shrnovat všechna výjezdní zasedání, bude projednáváno stanovení jiného termínu konání pro další pololetí dle možnosti jednotlivých členů komise.

 

 

5. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a termín zasedání zdravotní  komise č. 5/2002 určil na úterý 4. 6. 2002 v Havlíčkově Brodě.

 

 

                                                                                    Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                     předseda Zdravotní komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 14. 5. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 20. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.6.2002 / 6.6.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze