Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 19/2002

28. květen 2002
 

 
 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2002, konaného dne 28. května 2002 v zasedací místnosti kanceláře hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2002

 

Přítomno 5 členů rady – viz prezenční listina ze dne 28. 5. 2002

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce hejtmana M. Vystrčil a omluvil neúčast F. Dohnala, I. Rohovského, M. Černé, T. Hermanna.

P. Pospíchal přednesl návrh na zařazení bodu 17) Návrh na vypracování studií na výstavbu, modernizaci a opravy silnic v majetku kraje Vysočina.

M. Vystrčil přednesl návrh na zařazení bodu 18) Souhlas se změnou investičního záměru.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2002
 2. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje městu Telč

(09.05-09.15, P. Kolář, RK-19-2002-02)

 1. Výkup, přijmutí daru a darování pozemků v obci a k. ú. Doubravník

(09.15-09.25, P. Kolář, RK-19-2002-03)

 1. Smlouva o budoucí darovací smlouvě – k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-19-2002-04)

 1. Veřejná zakázka VOŠ a ISŠ strojnická, Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce kotelny DM

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-19-2002-05)

 1. Zařazení akcí do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  na rok 2003

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-19-2002-06)

 1. Žádost o provedení rozpočtového opatření rozpočtu SFDI

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-19-2002-07)

 1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina a organizace kraje Vysočina

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-19-2002-08)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až duben 2002

(10.15-10.25, A. Krištofová, RK-19-2002-09)

 1. Zpráva o způsobu financování výstavby Střediska zimní a letní údržby Habry

(10.25-10.35, A. Krištofová, RK-19-2002-10)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(10.35-10.45, A. Krištofová, RK-19-2002-11)

 1. Pokyn k periodickému hodnocení ředitelů/vedoucích škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

(10.45-10.55, Z. Ludvík, RK-19-2002-12)

 1. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002

(10.55-11.05, Z. Ludvík, RK-19-2002-13)

 1. Uzavírání půjček z prostředků FKSP u příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem

(11.25-11.35, Z. Ludvík, RK-19-2002-14)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(11.35-11.45, Z. Ludvík, RK-19-2002-15)

 1. Zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

(11.45-11.55, V. Švarcová, RK-19-2002-16)

17.   Návrh na vypracování studií na výstavbu, modernizaci a opravy silnic v majetku kraje Vysočina

(11.55-12.05, Z. Šálek, RK-19-2002-17)

18.   Souhlas se změnou investičního záměru

(12.05-12.15, P. Kolář, RK-19-2002-18)

19.    Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 5 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 18/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje městu Telč

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat pozemek v k. ú. Studnice u Telče městu Telč.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 267/19/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat pozemek parc. č. 667/28 v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč o výměře 29 m2 městu Telč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

3. Výkup, přijmutí daru a darování pozemků v obci a k. ú. Doubravník

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Doubravník ve věci vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v úseku přeložky silnice II/38715 v úseku mostu přes Svratku.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 268/19/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

1.   zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat  pozemky  zaměřené geometrickým plánem 447-54/2001 ze dne 5. 12. 2002 par. č. 1812/8 o výměře 55 m2, 1812/7 o výměře 7 m2, par. č. 1811/2 o výměře 520 m2, 1814/2 o výměře 69 m2, 1814/3 o výměře 43 m2 a 1814/4 o výměře 113 m2 v  obci a kat. úz. Doubravník obci Doubravník;

2.   předložení žádosti státní organizaci České dráhy o převod pozemku 1803/2 o výměře 133 m2 v obci a k. ú. Doubravník;

3.   zahájení jednání s obcí Doubravník o bezúplatném převodu pozemků zaměřených geometrickým plánem 447-54/2001 ze dne 5. 12. 2002 par. č. 6/4 (díl j a díl b) o výměře 144 m2, 287/14 o výměře 61 m2, 287/52 o výměře 19 m2, 287/53 o výměře 5 m2, 1660/4 o výměře 57 m2, 1779/3 o výměře 4 m2, 1779/6 o výměře 12 m2, 1779/7 o výměře 60 m2 1895 o výměře 65 m2, 165/2 o výměře 123 m2 a par. č. 5/3 o výměře 56 m2 v obci a k. ú. Doubravník do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

4. Smlouva o budoucí darovací smlouvě – k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Magistrátu města Jihlavy ve věci projednání budoucího bezplatného převodu částí pozemku par. č. 650/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 269/19/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou „Okružní křižovatka u Kauflandu v Jihlavě“ na pozemku par. č. 650/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava;

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat část pozemku par. č. 650/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava Statutárnímu městu Jihlava a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 650/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy Statutárnímu městu Jihlava dle upravené přílohy 1 materiálu RK-19-2002-04.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

5. Veřejná zakázka VOŠ a ISŠ strojnická, Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce kotelny DM

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 270/19/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky „VOŠ a ISŠ strojnická, Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce kotelny DM“ uchazeči - firmě ATOS spol. s r. o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

6. Zařazení akcí do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  na rok 2003

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 271/19/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

seznam požadavků na zařazení staveb silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-19-2002-06.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

M. Matějková požádala odbor dopravy a silničního hospodářství, aby zpracoval zprávu o případném převodu části komunikace I/38 v úseku Masarykovy ul. v Havlíčkově Brodě do majetku kraje.

 

 

7. Žádost o provedení rozpočtového opatření rozpočtu SFDI

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podrobně informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 272/19/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti o provedení rozpočtových opatření Státního fondu dopravní infrastruktury spočívajících:

a)  v zařazení nové akce „III/34422, III/34418 Slavíkov -Sloupno oprava“ do rozpočtu SFDI na rok 2002;

b)  v převodu nečerpané finanční částky 10,2 mil. Kč u akce ISPROFIN 327132 6282 „II/360 Oslavička – Třebíč“ z roku 2001 s rozdělením 6 mil. Kč na rok 2002 a 4,2 mil. Kč na rok 2003;

c)  ve zvýšení objemu o 30 mil. Kč u akce ISPROFIN 327132 6005 „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava“ v rozpočtu SFDI na rok 2002.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina a organizace kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výsledku výběru nejvhodnější nabídky na zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina a organizace kraje Vysočina a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 273/19/2002/RK

Rada kraje

rozhodla

že nejvhodnější nabídkou podanou v poptávkovém řízení na zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina a organizace zřizované krajem Vysočina prostřednictvím pojišťovacího makléře je nabídka podaná firmou STACH & S. T., a. s., Praha, Kolovratská 2/111 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit zpracovatelům nabídek rozhodnutí rady kraje a s vybranou makléřskou firmou zahájit jednání o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

18. Souhlas se změnou investičního záměru

 

A. Štěrbová podrobně informovala radu kraje o návrhu změny investičního záměru dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb Jihlava, Karolíny Světlé 2.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 274/19/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se změnou investičního záměru dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb Jihlava, Karolíny Světlé 2 spočívající v jeho rozšíření o náhradu stravovny s výdejnou jídla.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

termín: 29. 5. 2002

 

 

9. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až duben 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila rada kraje na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za období leden – duben 2002 a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 275/19/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až duben 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-19-2002-09.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

10. Zpráva o způsobu financování výstavby Střediska zimní a letní údržby Habry

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o rozestavěné akci „Středisko zimní a letní údržby Habry“ a způsobu financování této výstavby.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 276/19/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

způsob financování výstavby Střediska zimní a letní údržby Habry v roce 2002 dle materiálu

RK-19-2002-10 a

ukládá

JUDr. Šarapatkové, aby ve spolupráci s odborem ekonomickým a majetkovým navrhla jiný způsob financování akce.

odpovědnost: ředitel SÚS Havlíčkův Brod

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

11. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu, který byl zpracován ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu.

A. Krištofová přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 277/19/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o dotaci MF ČR na Podporu romských žáků středních škol ve výši 34 500,- Kč RK-19-2002-11;

·     zvýšení výdajové části rozpočtu kraje o dotaci MF ČR  na Podporu romských žáků středních škol ve výši 34 500,-Kč RK-19-2002-11;

·     rozpis dotace ve výši 34 500,-Kč na zřizované organizace  dle přílohy 1 materiálu

·     RK-19-2002-11;

·     změnu závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté účelové prostředky dle přílohy 2 materiálu RK-19-2002-11.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

12. Pokyn k periodickému hodnocení ředitelů/vedoucích škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje k předloženému materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě vznesených návrhů, rada kraje doporučila materiál sjednotit s ostatními resorty a předložit na dalším jednání rady kraje ke schválení.

 

13. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje materiál zpracovaný oddělením mimoškolních činností.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 278/19/2002/RK

Rada kraje

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu vyhodnotit soutěže a přehlídky v kraji Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-19-2002-13 a sdělit organizátorům možnost čerpání finančních prostředků v rámci grantových programů Fondu Vysočina a

ukládá

sekretariátu hejtmana, aby ve spolupráci s příslušnými odbory vypracoval návrh na přidělení finančních prostředků akcím, které se ucházejí o to, aby se kraj stal spolupořadatelem nebo převzal záštitu.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, sekretariát hejtmana, příslušné odbory

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

14. Uzavírání půjček z prostředků FKSP u příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na uzavírání půjček z prostředků FKSP u příspěvkových organizací a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 279/19/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s poskytnutím půjček z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb dle přílohy 1 materiálu

RK-19-2002-14.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: 28. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

15. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na rozpočtové opatření, který byl zpracován ve spolupráci s odborem ekonomickým a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 280/19/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 448 tis. Kč a povýšení rozpočtu kapitoly školství o tuto částku na:

-      přidělení prostředků na tisk diplomů, pamětních listů, sborníček, drobné propagační materiály ke krajským soutěžím a slavnostní setkání vítězů a organizátorů jednotlivých krajských kol soutěží a přehlídek se zástupci kraje Vysočina ve výši 80 tis. Kč dle tabulky 7 přílohy 1 materiálu RK-19-2002-15;

-      přidělení dotace na realizaci krajských kol soutěží a přehlídek ve výši 360 tis. dle tabulky 1 – 5 přílohy 1 materiálu RK-19-2002-15;

·     změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných krajem o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 177 tis. Kč dle tabulky 1 přílohy 1 RK-19-2002-15 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí prostředků na realizaci krajských kol soutěží a přehlídek městu Třebíč pro ZUŠ Třebíč ve výši 8 tis. Kč dle tabulky 6 přílohy 1 materiálu RK-19-2002-15.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu  a ekonomický odbor

termín: 31. 5. 2002, 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

16. Zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

 

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrhy smluv týkajících se zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě předložených připomínek rada kraje návrhy odložila a doporučila upravený materiál předložit na příštím jednání rady kraje ke schválení.

 

 

17. Souhlas se změnou investičního záměru

 

P. Pospíchal informoval radu kraje o předloženém materiálu, který zpracoval odbor dopravy a silničního hospodářství a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 281/19/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury dle přílohy 1 materiálu RK-19-2002-17.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 30. 5. 2002

 

 

19. Rozprava členů rady

 

V rozpravě M. Vystrčil informoval o výsledcích jednání T. Hermanna a M. Vystrčila se zástupci Svazku obcí Podoubraví (Zdeněk Stejskal, Jaromír Seidl, Jan Martinec), které se uskutečnilo dne 23. 5. 2002 v Chotěboři.

V diskusi radní kraje vyjádřili souhlas s návrhem zástupců Podoubraví připravit společný podkladový materiál, který bude popisovat možné důsledky změny hranic krajů pro občany na Chotěbořsku.

 

M. Vystrčil ukončil jednání rady kraje č. 19/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 6. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Miloš Vystrčil

první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 19/2002 dne 28. května 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 31. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.6.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze