Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2002

7. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje

č. 5/2002 ze dne 7. května 2002

 

 

 

Přítomno:

-         7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání

 

 

Program:

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Fond Vysočiny – úprava programu

3.      Dlouhodobý záměr rozvoje školství – zahájení diskuse

4.      Internet do škol

5.      Uplatnění absolventů na trhu práce

6.      Aktuality z OŠMS

7.      Různé

8.      Závěr

 

 

1.Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. Předseda dále vyzval členy výboru k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení. Usnesení 022/04/2002/VVVZ zatím nebylo splněno, Zdeněk Ludvík vysvětlil důvody, pro které nemohlo být toto usnesení splněno a požádal o přeložení termínu splnění na příští zasedání výboru.

 

 

2.Fond Vysočiny – úprava programu

Alena Štěrbová přítomným připomněla, že jediný z připravovaných grantů, který zatím nebyl vyhlášen je právě „Škola dílnou lidskosti 2002“. Vysvětlila také důvody pro které nebyl tento program doporučen ke schválení.

Zdeněk Ludvík přednesl návrh řešení, jak tento program upravit. Dále uvedl, že filosofií tohoto programu je podpořit pozitivní prostředí na školách, kde to nefunguje. Vyzdvihl důraz na dobrovolnost, protože hmotná motivace, podle jeho slov, nebude nutit učitele získané zkušenosti přenášet dál.

 

Usnesení 027/05/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

odbor školství, mládeže a sportu, aby na základě proběhlé diskuse provedl úpravu grantového programu ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI 2002

Termín: 3. června 2002

 

V závěru tohoto bodu programu předseda nastínil možnost přípravy dalších grantových programů.

Členové komise diskutovali nad správností označení „tajemník“ pro vedoucího odboru školství, mládeže a sportu. Shodli se na tom, že toto označení není správné a v budoucnu by Zdeněk Ludvík měl být považován za přizvaného hosta.

 

 

3.      Dlouhodobý záměr rozvoje školství – zahájení diskuse

Alena Štěrbová uvedla, že dne 24. dubna 2002 se sešli zástupci kraje Vysočina se sociálními partnery u tzv. „Kulatého stolu“, kdy hlavním tématem jednání se stala Koncepce výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina. Uvedla, že do poloviny června bude připraveno 5 – 7 témat, které budou předloženy sociálním partnerů (úřady práce, hospodářské komory, agrární komory, apod.) k vyjádření. Ke konci srpna by měla vzniknout 1. verze Dlouhodobého záměru vzdělávání, které bude dána k připomínkám sociálním partnerům. Na konci roku 2002 by pak měla vzniknout 2. Verze a začátkem roku 2003 3. konečná verze.

Dále pohovořila o skupině odborníků zastoupené panem Kouckým, se kterou se bude při přípravě dlouhodobého záměru spolupracovat. V této souvislost Petr Kesl nastínil provázanost této skupiny i s jinými kraji.

 

Usnesení 028/05/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

úvodní informaci o Dlouhodobém záměru rozvoje školství v kraji Vysočina.

 

 

4.      Internet do škol

Alena Štěrbová uvedla členy výboru do problematiky státní informační politiky, týkající se projektu „Internet do škol“. Dále tlumočila stanovisko rady kraje, která svým usnesením 216/16/2002/RK rozdělila školy do 2 skupin. Do první byly zařazeny školy, které v současné době nejsou vybaveny výpočetní technikou. Druhou skupinu tvoří školy, které sice určitou výpočetní techniku mají, ale je nutné je dovybavit na navrženou standardní úroveň.

Členové výboru se shodli na názoru, že na některých školách chybí kvalifikovaní učitelé, kteří by byli schopni takovýto předmět vyučovat a školy nemají dostatek finančních prostředků na financování odborných učitelů.

Alena Štěrbová dále upozornila, že zástupci jiných krajů stejně jako kraj Vysočina požadují po MŠMT přehodnocení této státní informační politiky ve vzdělávání.

 

Usnesení 029/05/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o současném stavu informatizace základního a středního školství.

 

 

5.      Uplatnění absolventů na trhu práce

Kamil Ubr vysvětlil, že údaje z úřadů práce se sumarizují 2x do roka a to k 30. 9. a k 30. 4., kdy porovnání těchto dvou údajů bude využito i v Dlouhodobém záměru vzdělávání. Nastínil určitou nepřesnost těchto ukazatelů, protože za absolventa je považován každý, kdo neodpracoval alespoň 2 roky od ukončení školy a tato doba může být z různých důvodů delší než jsou 2 kalendářní roky.

 

 

Usnesení 030/05/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled o evidovaných absolventech na úřadech práce.

 

 

6.      Aktuality z OŠMS

Zdeněk Ludvík přítomným přiblížil změny, které byly schváleny v zákoně č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

 

 

7.      Různé

K tomuto bodu programu již nebyly vzneseny další podněty a připomínky.

 

 

8.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 3. června 2002 v 14:00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Milan Šmíd v. r.

          předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 6. května 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 13. května 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.6.2002 / 6.6.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze