Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování v roce 2007

 

 
 

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování v roce 2007

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2007 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 21/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

„Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“,

„Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí“

č.j.: 27 095/2006-25

 

 

Bližší informace podá:

Olga Johanidesová

odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad kraje Vysočina

tel.: 564 602 285

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

 

 

Vlastní znění programů:

 

 

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

podle § 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

Č.j.: 27 095/2006-25

I.

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") vyhlašuje pro rok 2007 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. 1

Základní vymezení a cíl programu

Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro účely tohoto programu rozumí školní stravování zajišťované u jiné osoby poskytující stravovací služby (dále jen "stravovací zařízení") podle § 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tj. školní stravování ve zcela výjimečných případech, kdy není možné využít zařízení školního stravování zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Čl. 2

Příjemce dotace

Dotace budou poskytovány na základě žádosti právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, které pro své děti, žáky a studenty zajišťují náhradní stravování (dále jen "právnická osoba").

Čl. 3

Obecné podmínky poskytnutí dotace

1. Na dotaci není právní nárok.

2. Dotace na náhradní stravování se poskytuje na základě žádosti právnické osoby podané MŠMT nejpozději do 15.10.2007.

3. Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na náhradní stravování, které se uskuteční v roce 2007.

4. Dotace bude právnické osobě poskytnuta na základě posouzení žádosti jako účelově vázaná.

5. Finanční prostředky budou poskytovány v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

6. O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona nepřesáhne horní hranici finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

7. Výše dotace bude závislá na předpokládaném počtu dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim poskytovaného náhradního stravování.

Maximální výše dotace na zajištění náhradního stravování u stravovacího zařízení činí:

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda,

- 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda a alespoň jednoho předcházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla,

- 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej alespoň oběda a večeře,

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou zajišťovány stravovací služby (příprava a výdej) kromě oběda.

Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována pouze příprava jídel.

 

 

Čl. 4

Obecné podmínky použití dotace

1. Finanční prostředky budou účelově určeny na úhradu plnění, k nimž je právnická osoba povinna na základě smluvního vztahu podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona, popřípadě na krytí těchto nákladů pokud již byly právnickou osobou uhrazeny z jiných prostředků.

2. Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní rok 2007 a mohou být použity jen na účely specifikované v rozhodnutí.

3. Finanční vypořádání dotace bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

4. Nevyužité finanční prostředky neprodleně vrátí právnická osoba, která dotaci obdržela, prostřednictvím zřizovatele nejpozději do 31.12.2007 na výdajový účet MŠMT                            č.: 5805-821001/0710, po 1. lednu 2008 na depozitní účet MŠMT č.: 6015-821001/0710, nejpozději však do 31.1.2008.

5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých finančních prostředků.

Čl. 5

Podání žádosti, formální náležitosti

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz příloha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie) a rovněž v elektronické podobě.

2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené doklady:

a) originál nebo ověřená kopie stanoviska zřizovatele právnické osoby, v případě právnických osob zřízených obcí nebo svazkem obcí rovněž krajského úřadu, k možnostem využití stávajících zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení v dané oblasti,

b) aktuální výpis z rejstříku škol a školských zařízení pro školy a školská zařízení jejichž činnost právnická osoba vykonává,

c) originál nebo ověřená kopie vyjádření zřizovatele právnické osoby, z jakého důvodu nebyla splněna povinnost podle § 179 odst. 1 písm. c) školského zákona, žádá-li o dotaci právnická osoba zřízená obcí nebo svazkem obcí, popřípadě povinnost podle § 181 odst. 1 písm. f) školského zákona, žádá-li o dotaci právnická osoba zřízená krajem,

d) originál nebo ověřená kopie stanoviska České školní inspekce,

e) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění školního stravování s příslušným stravovacím zařízením podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona s kalkulací cen poskytovaných jídel v členění na mzdové náklady, věcné náklady a náklady na potraviny,

f) v případě poskytování náhradního stravování žákům na praktickém vyučování nebo studentům na praktické přípravě originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění praktického vyučování nebo praktické přípravy. Je-li pracoviště praktického vyučování nebo praktické přípravy totožné s příslušným stravovacím zařízením, rovněž čestné prohlášení provozovatele stravovacího zařízení, že žáky nebo studenty vykonávající u něj praktické vyučování nebo praktickou přípravu nezahrnuje do okruhu zaměstnanců, jimž poskytuje závodní stravování podle § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,

g) čestné prohlášení právnické osoby potvrzující výši cen jednotlivých jídel hrazených dětmi, žáky nebo studenty,

h) ověřená kopie platného živnostenského nebo jiného oprávnění k poskytování stravovacích služeb v rozsahu školního stravování stravovacím zařízením a čestné prohlášení stravovacího zařízení o hygienické způsobilosti provozovny ke stravovacím službám v rozsahu smluvního ujednání o školním stravování, které  nesmí být starší než 1 měsíc.

3. Posuzovány budou pouze žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha

a elektronickou poštou na adresu: nsdotace@msmt.cz.

Čl. 6

Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace

Nejpozději do 15. ledna 2008 podá právnická osoba MŠMT souhrnnou informaci o využití poskytnuté dotace, která bude obsahovat následující údaje:

a) identifikátor a druh školy nebo typ školského zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty právnická osoba náhradní stravování zajišťovala,

b) název a IČ, popřípadě jméno, příjmení a IČ osoby, která náhradní stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy nebo školského zařízení poskytovala,

c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaznosti na údaje stanovené v písmeni a) tohoto článku a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7,

d) doklady osvědčující využití finančních prostředků na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný v rozsahu písmene c) tohoto článku.

 

 

 

 

Příloha

Žádost o přidělení finančních prostředků na dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství."

1. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení):

2.2. Sídlo:

2.3. IČ:

2.5. Statutární orgán:

2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

3.1. Zřizovatel žadatele:

3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjmení):

4.2. Sídlo (místo podnikání):

4.3. Adresa provozovny, v níž se náhradní stravování uskutečňuje:

4.4. Právní forma:

4.5. IČ:

4.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

5. Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění školního stravování dětí, žáků a studentů všech škol a školských zařízení a jejich odloučených pracovišť, jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykonává. (Nesouhlasí-li údaje s výpisem z rejstříku škol a školských zařízení je nutné podat vysvětlení):

6. Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů a doba (období od-do a počet dní) a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7, včetně identifikátoru a druhu jejich školy nebo typu jejich školského zařízení, jde-li o praktické vyučování nebo o praktickou přípravu rovněž v členění podle jednotlivých pracovišť:

7.1. Předpokládané celkové výdaje právnické osoby (žadatele) na zajištění náhradního stravování podle smlouvy o zajištění školního stravování (bez výdajů hrazených dětmi, žáky, studenty):

7.2. Vyčíslení maximální výše dotace:

7.3. Výše požadované dotace celkem:

datum                                                                                                 razítko a podpis žadatele

II.

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") vyhlašuje pro rok 2007 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. 1

Základní vymezení a cíl programu

Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro účely tohoto programu rozumí školní stravování zajišťované u jiné osoby poskytující stravovací služby (dále jen "stravovací zařízení") podle § 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tj. školní stravování ve zcela výjimečných případech, kdy není možné využít zařízení školního stravování zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Čl. 2

Příjemce dotace

Dotace budou poskytovány na základě žádosti právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení, které nejsou zřízeny krajem, obcí nebo svazkem obcí a které pro své děti, žáky a studenty zajišťují náhradní stravování (dále jen "právnická osoba").

Čl. 3

Obecné podmínky poskytnutí dotace

1. Na dotaci není právní nárok.

2. Dotace na náhradní stravování se poskytuje na základě žádosti právnické osoby podané MŠMT nejpozději do 15.10.2007.

3. Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na náhradní stravování, které se uskuteční v roce 2007.

4. Dotace bude právnické osobě poskytnuta na základě posouzení žádosti jako účelově vázaná.

5. Finanční prostředky budou poskytovány na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

6. O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona nepřesáhne horní hranici finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

7. Výše dotace bude závislá na předpokládaném počtu dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim poskytovaného náhradního stravování.

Maximální výše dotace na zajištění náhradního stravování u stravovacího zařízení činí:

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda,

- 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda a alespoň jednoho předcházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla,

- 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej alespoň oběda a večeře,

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou zajišťovány stravovací služby (příprava a výdej) kromě oběda.

8. Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována pouze příprava jídel.

Čl. 4

Obecné podmínky použití dotace

1. Finanční prostředky budou účelově určeny na úhradu plnění, k nimž je právnická osoba povinna na základě smluvního vztahu podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona, popřípadě na krytí těchto nákladů pokud již byly právnickou osobou uhrazeny z jiných prostředků.

2. Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní rok 2007 a mohou být použity jen na účely specifikované v rozhodnutí.

3. Finanční vypořádání dotace bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

4. Nevyužité finanční prostředky neprodleně vrátí právnická osoba, která dotaci obdržela, nejpozději do 31.12.2007 na výdajový účet MŠMT č.: 5821-821001/0710, po 1. lednu 2008 na depozitní účet MŠMT č.: 6015-821001/0710, nejpozději však do 31.1.2008.

5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých finančních prostředků.

Čl. 5

Podání žádosti, formální náležitosti

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz příloha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie) a rovněž v elektronické podobě.

2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené doklady:

a) originál nebo ověřená kopie stanoviska zřizovatele právnické osoby a krajského úřadu k možnostem využití stávajících zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení v dané oblasti. V případě právnických osob zřizovaných státem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi se tato stanoviska nahrazují souhlasem MŠMT podle § 122 odst. 4 školského zákona,

b) aktuální výpis z rejstříku škol a školských zařízení pro školy a školská zařízení jejichž činnost právnická osoba vykonává,

c) originál nebo ověřená kopie stanoviska České školní inspekce,

d) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění školního stravování s příslušným stravovacím zařízením podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona s kalkulací cen poskytovaných jídel v členění na mzdové náklady, věcné náklady a náklady na potraviny,

e) v případě poskytování náhradního stravování žákům na praktickém vyučování nebo studentům na praktické přípravě originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění praktického vyučování nebo praktické přípravy. Je-li pracoviště praktického vyučování nebo praktické přípravy totožné s příslušným stravovacím zařízením, rovněž čestné prohlášení provozovatele stravovacího zařízení, že žáky nebo studenty vykonávající u něj praktické vyučování nebo praktickou přípravu nezahrnuje do okruhu zaměstnanců, jimž poskytuje závodní stravování podle § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,

f) čestné prohlášení právnické osoby potvrzující výši cen jednotlivých jídel hrazených dětmi, žáky nebo studenty,

g) ověřená kopie platného živnostenského nebo jiného oprávnění k poskytování stravovacích služeb v rozsahu školního stravování stravovacím zařízením a čestné prohlášení stravovacího zařízení o hygienické způsobilosti provozovny ke stravovacím službám v rozsahu smluvního ujednání o školním stravování, které  nesmí být starší než 1 měsíc.

3. Posuzovány budou pouze žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha

a elektronickou poštou na adresu: nsdotace@msmt.cz.

Čl. 6

Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace

Nejpozději do 15. ledna 2008 podá právnická osoba MŠMT souhrnnou informaci o využití poskytnuté dotace, která bude obsahovat následující údaje:

a) identifikátor a druh školy nebo typ školského zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty právnická osoba náhradní stravování zajišťovala,

b) název a IČ, popřípadě jméno, příjmení a IČ osoby, která náhradní stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy nebo školského zařízení poskytovala,

c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaznosti na údaje stanovené v písmeni a) tohoto článku a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7,

d) doklady osvědčující využití finančních prostředků na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný v rozsahu písmene c) tohoto článku.

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Příloha

Žádost o přidělení finančních prostředků na dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí."

1. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení):

2.2. Sídlo:

2.3. IČ:

2.4. Statutární orgán:

2.5. Právní forma:

2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

2.7. Číslo účtu:

3.1. Zřizovatel žadatele:

3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjmení):

4.2. Sídlo (místo podnikání):

4.3. Adresa provozovny, v níž se náhradní stravování uskutečňuje:

4.4. Právní forma:

4.5. IČ:

4.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

5. Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění školního stravování dětí, žáků a studentů všech škol a školských zařízení a jejich odloučených pracovišť, jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykonává. (Nesouhlasí-li údaje s výpisem z rejstříku škol a školských zařízení je nutné podat vysvětlení):

6. Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů a doba (období od-do a počet dní) a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7, včetně identifikátoru a druhu jejich školy nebo typu jejich školského zařízení, jde-li o praktické vyučování nebo o praktickou přípravu rovněž v členění podle jednotlivých pracovišť:

7.1. Předpokládané celkové výdaje právnické osoby (žadatele) na zajištění náhradního stravování podle smlouvy o zajištění školního stravování (bez výdajů hrazených dětmi, žáky, studenty):

7.2. Vyčíslení maximální výše dotace:

7.3. Výše požadované dotace celkem:

datum                                                                                     razítko a podpis žadatele

 

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 23.2.2007 / 23.2.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze