Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2007

21. únor 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2007

konaného dne 21. 2. 2007

 

Přítomni:

1. Zdeněk Dobrý

5. Vladislav Nechvátal

2. Zdeněk Forman

6. Vladimír Novotný (předseda)

3. Bohumil Kotlán

7. Zbyněk Pípal

4. Tomáš Křišťan

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Jiří Antonů

2. Jaroslav Hulák (místopředseda)

3. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Hosté:

1. Dušan Vichr (ORR)

2. Eva Vrtalová (OE)

3. Tomáš Vonka (OE)

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;
  2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
  3. Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2006;
  4. Tvorba plánu kontrolní činnosti na rok 2007;
  5. Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2006;
  6. Diskuse, různé;
  7. Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu a navrhl jeho rozšíření o bod „Doplnění kontrolní skupiny“, který bude zařazen s pořadovým číslem 5 před bod „Různé“ – tento návrh byl všemi přítomnými schválen.

 

Vladimír Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení a konstatoval jejich splnění.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

        Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 15. 2. 2007;

        Přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2007 (za období 1. 1. – 12. 2. 2007).

 

Tomáš Vonka pohovořil o vývoji daňových příjmů. Sdělil, že právě dnes finanční úřad posílá druhou daňovou tranži – toto je nutné přičíst k částce uvedené v podkladovém materiálu. Oproti minulému roku je letos zatím nepatrně lepší plnění.

 

K Přehledu rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2007 (za období 1. 1. – 12. 2. 2007) nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

 

Usnesení 007/02/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 15. 2. 2007 a o rozpočtových opatřeních schválených RK a ZK v roce 2007 (za období 1. 1. – 12. 2. 2007).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Finanční čerpání Fondu Vysočiny za rok 2006, plán na rok 2007

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto podkladové materiály:

-          Čerpání Fondu Vysočiny dle grantových programů za léta 2002 – 2006;

-          Čerpání prostředků Fondu Vysočiny dle dílčích cílů Programu rozvoje kraje v letech 2004 – 2006;

-          Schválené alokace Fondu Vysočiny v letech 2002 – 2006;

-          Přehled rozdělených podpor ze schválených alokací Fondu Vysočiny + navrhované GP jednotlivými odbory KrÚ pro rok 2007;

-          Přehled struktury programové části Programu rozvoje kraje Vysočina;

-          Alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007;

-          Komentáře jednotlivých odborů k navrhovaným GP pro rok 2007.

 

Dušan Vichr podal informace k čerpání Fondu Vysočiny za rok 2006. Výše zmiňované materiály budou rovněž součástí Závěrečné zprávy Fondu Vysočiny – v současné době se na ní pracuje – cca za 14 dní ji bude schvalovat Rada Fondu Vysočiny. Rozdíly v čerpání GP jsou dány často tím, že některé GP ještě stále probíhají, čerpání bude u některých GP až během letošního roku, u některých GP (cca 10%) není čerpáno v plné výši (např. žadatel odstoupí od smlouvy atd.) – tyto finanční prostředky (včetně vratek) se neztrácí, ale převádí se do dalšího kalendářního roku.

 

Rozvinula se diskuse ke zhodnocení hospodaření Fondu Vysočiny za rok 2006, alokaci a zacílení podpory. Členové finančního výboru kvitovali, že v řadě GP na rok 2007 byly zohledněny připomínky řídicích výborů z minulých kol.

 

Zdeněk Dobrý kvitoval barevné mapy, které obdrželi členové ZK v minulých letech, a v které bylo zobrazeno čerpání podpory z Fondu Vysočiny za daný rok v jednotlivých oblastech regionu. Dušan Vichr uvedl, že za rok 2006 budou rovněž tyto materiály součástí Závěrečné zprávy, v tuto chvíli na nich pracuje oddělení GIS – termín pro dokončení je do 28. 2. 2007.

 

Úkol:

Zaslat členům finančního výboru v elektronické podobě mapy zpracované oddělením GIS, které budou obsahovat čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2006 v jednotlivých oblastech kraje Vysočina.

Odpovědnost: Dušan Vichr, koordinátorka

Termín: do 21. 3. 2007

 

Dušan Vichr pohovořil o alokaci Fondu Vysočiny na rok 2007 a jednotlivých připravovaných GP. Prvních 8 GP (v hodnotě cca 20 milionů Kč) již bylo vyhlášeno na zasedání ZK č. 1/2007 dne 13. 2. 2007. Podrobně rovněž přiblížil proces vzniku, rozvržení a přípravy.

 

Zdeněk Dobrý vznesl připomínky k navrhovanému GP „Podpora hospicové a odlehčovací péče“:

        bude poptávka po tomto GP?

        nebude kritéria schopno splnit jen velmi málo žadatelů?

        obtížná situace řídicího výboru při posuzování tohoto GP;

        zvážit kritéria, zacílení podpory a přínos GP.

 

Bohumil Kotlán na základě zkušeností z minulých kol vznesl připomínky k navrhovanému GP „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2007“:

        zvážit výši alokovaných prostředků na tento GP – navrhuje zvýšení;

        doporučuje změnu kritérií - doposud byly v hodnocení potlačeny některé způsoby získávání energie (např. větrná energie);

        doporučuje podporu sluneční energii.

 

Dušan Vichr uvedl, že GP naplánované na rok 2007 se mohou upravit či nemusí být vůbec vyhlášeny – záleží na ZK, jak posoudí kvalitu GP.

 

Dušan Vichr slíbil předání připomínek členů finančního výboru garantům zmíněných GP, aby vzali připomínky v potaz při přípravě výzvy.

 

Usnesení 008/02/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Dušana Vichra o finančním čerpání Fondu Vysočiny za rok 2006 a plánu na rok 2007.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Zhodnocení volných finančních prostředků za rok 2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Zhodnocování volných finančních prostředků za rok 2006“. Tomáš Vonka tento materiál okomentoval. Pohovořil o stavu a vývoji portfolia za rok 2006 u ČS, KB a Key Investments. Výsledky Key Investments jsou narozdíl od KB a ČS velmi uspokojivé. Veškeré finanční prostředky byly k 31. 12. 2006 z ČS a KB staženy, byly ponechány pouze v Key Investments (zhodnocení zde nepodléhá výkyvům, je stabilní).

 

Usnesení 009/02/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o zhodnocení volných finančních prostředků za rok 2006.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Úkol:

Zaslat Zdeňku Dobrému e-mailem podkladové materiály a podmínky prvního výběru zhodnocovatele volných finančních prostředků kraje Vysočina, který byl proveden v roce 2002.

Odpovědnost: OE

Termín: 23. 2. 2007

 

5. Doplnění kontrolní skupiny

Vladimír Novotný tlumočil komunikaci s Drahoslavem Oulehlou, předsedou kontrolního výboru, ve věci součinnosti obou výborů na dvou kontrolních akcích v roce 2007:

-          Kontrola stavu podpory kraje ztrátové autobusové a železniční dopravy;

-          Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály).

 

Rozvinula se diskuse k nominaci dvou zástupců do výše zmiňovaných kontrol. Členové výboru nominovali své zástupce do kontrolní skupiny ke kontrole stavu podpory kraje ztrátové autobusové a železniční dopravy. Vzhledem k tomu, že realizace kontroly systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály) je plánována až na 4. čtvrtletí 2007, budou zástupci za finanční výbor delegováni až na jednání v září 2007.

 

Usnesení 010/02/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

nominuje

do kontrolní skupiny ke kontrole stavu podpory kraje ztrátové autobusové a železniční dopravy za finanční výbor Jiřího Antonů, Bohumila Kotlána a jako náhradníka Vladimíra Novotného.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Předseda upřesnil úkol pro Tomáše Křišťana, který byl na minulém zasedání výboru omluven: zajistit kontrolu výjezdního zasedání na hradu Kámen, na koordinaci termínu a organizačních záležitostí se budou podílet Tomáš Křišťan a koordinátorka výboru.

 

Bohumil Kotlán pohovořil o připravovaném školení členů ZK ke změnám ve financování regionálního školství. Uvedl, že tuto problematiku považuje za závažnou, bylo by dobré zařadit ji na jednání výboru. Členové komise tento názor podpořili.

 

Úkol:

Na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2007 přizvat zástupce OŠMS, aby podal informace o změnách ve financování regionálního školství.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 21. 3. 2007

 

6. Diskuse, různé

Byly stanoveny další termíny zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina:

-          č. 3/2007 – středa 21. 3. 2007 od 9:00;

-          č. 4/2007 – středa 18. 4. 2007 od 9:00.

 

7. Závěr

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Termín zasedání finančního výboru č. 2/2007 byl stanoven na středu 21. 3. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 21. 2. 2007

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.2.2007 / 23.2.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze