Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Krizového štábu kraje Vysočina č. 2/2007

8. únor 2007
 

 
 

 

Zápis z jednání

Krizového štábu kraje Vysočina č. 2/2007

konaného dne 8. 2 2007

 

Přítomni:

1. Miroslav Březina, KrÚ kraje Vysočina

8. Jan Murárik, KrÚ kraje Vysočina

2. Petr Bureš, KrÚ kraje Vysočina

9. Drahoslav Ryba, HZS kraje Vysočina

3. Roman Heinz, PČR – Správa Jihomoravského kraje

10. Ladislav Staněk, KrÚ kraje Vysočina

4. Martin Kalivoda, KrÚ kraje Vysočina

11. Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

5. Lukáš Kettner, ZZS kraje Vysočina

12. Vladimír Trávník, KVV Jihlava

6. Petr Kolář, KrÚ kraje Vysočina

13. Miloš Vystrčil, kraj Vysočina

7. Jan Mašek, Lesy ČR, s. p.

14.Simeona Zikmundová, KrÚ kraje Vysočina kkrakrajeVysočina

 

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil,  hejtman kraje Vysočina);

1.      Hodnocení plnění krizových opatření, hodnocení splnění usnesení KŠ kraje 01/01/2007/KŠ ze dne 25. 1. 2007 (Jan Murárik, tajemník KŠ);

2.      Postup při realizaci zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při živelních pohromách, postup při zjišťování škod a stav zjištění, další postup krajského úřadu (Miroslav Březina, zástupce ředitelky krajského úřadu – koordinátor realizace zákona 12/2002 Sb.);

3.      Informace o zpracování kalamity v lesích (Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu, Jan Mašek, zástupce Lesů ČR, s. p.);

4.      Rozprava;

5.      Závěr.

Zahájení

Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dal souhlas s tím, aby byl nepřítomný  Dionýz Domik zastoupen Vladimírem Trávníkem. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je Krizový štáb kraje Vysočina (dále jen „KŠKV“) usnášeníschopný. Přečetl návrh programu. Ten byl schválen všemi přítomnými s právem hlasovacím.

Zasedání KŠKV bylo svoláno z důvodu shrnutí informací a kontroly plnění přijatých usnesení.

Na jednání byly předloženy následující materiály:

·         Hodnocení plnění krizových opatření, hodnocení splnění usnesení KŠ kraje 01/01/2007/KŠ ze dne 25. 1. 2007;

·         Informace k postupu při uplatnění zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, postup při zjišťování škod a stav zjištění.

 

1.       Hodnocení plnění krizových opatření, hodnocení splnění usnesení KŠ kraje 01/01/2007/KŠ ze dne 25. 1. 2007

J. Murárik okomentoval materiál „Hodnocení plnění krizových opatření, hodnocení splnění usnesení KŠ kraje 01/01/2007/KŠ ze dne 25. 1. 2007“. Konstatoval plnění usnesení Krizového štábu Ministerstva zemědělství ČR a KŠKV a realizaci krizových opatření plynoucích z vyhlášení nouzového stavu (příloha č. 2 materiálu).

 

K tomuto bodu nebyly vzneseny zásadní připomínky.

 

M. Vystrčil přečetl návrh usnesení:

 

Usnesení 03/02/2007/KŠ

Krizový štáb kraje Vysočina

bere na vědomí

hodnocení plnění krizových opatření a hodnocení splnění usnesení Krizového štábu kraje Vysočina 01/01/2007/KŠ dle materiálu KŠ-02-2007-01 a KŠ-02-2007-01, př. 2.

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými s právem hlasovacím.

 

2.       Postup při realizaci zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při živelních pohromách, postup při zjišťování škod a stav zjištění, další postup krajského úřadu

M. Březina okomentoval materiál „Informace k postupu při uplatnění zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, postup při zjišťování škod a stav zjištění“.

Sdělil, se liší údaje týkající se škod v lesích, které poskytli vlastníci lesů a Lesy ČR, s. p.. V komentáři, který bude krajským úřadem zpracován bude na tento rozpor upozorněn, aby si bylo Ministerstvo financí ČR vědomo těchto disproporcí.

D. Ryba uvedl, že všechny škody započteny nebudou, protože není možno uplatňovat škody na státním majetku, tj. i na technice Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“). M. Březina upozornil, že zákon č. 12/2002 Sb. rozlišuje mapování škod a nárok na jejich kompenzaci. Byl toho názoru, že by bylo vhodné zahrnout údaje o škodách na majetku HZS KV.

 

Proběhla krátká diskuse.

 

M. Vystrčil přečetl návrh usnesení:

 

Usnesení 04/02/2007/KŠ

Krizový štáb kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o postupu při uplatňování zákona 12/2002 Sb. dle materiálů KŠ-02-2007-02, KŠ-02-2007-02, př. 1 a

ukládá

zabezpečit odeslání přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území do 12. 2. 2007 na MF ČR a MMR ČR.

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými s právem hlasovacím.

 

3.       Informace o zpracování kalamity v lesích

P. Bureš podal ústní informaci o škodách na lesních porostech. Ty se pohybují v rozmezí od 30 do 70 %. S likvidací kalamity nemají vlastníci problémy. Byl toho názoru, že je i nyní, po skončení nouzového stavu, potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v lesích.

J. Mašek okomentoval situaci při likvidaci kalamity v lesích spravovaných Lesy ČR, s. p. Sdělil, že byly pověřeny lesní správy, aby rozmístily upozornění na zákaz vstupu do ohrožených lesních oblastí.

J. Mašek a P. Bureš vypořádali vznesené dotazy:

·         Zabezpečit upozornění o zákazu vstupu do ohrožených lesních oblastí, např. oblasti těžby, je odpovědností vlastníka lesa dle ustanovení zákona o lesích;

·         V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu nedošlo v kraji Vysočina ke smrti či zranění osob ani k majetkové trestné činnosti páchané na lesních porostech. L. Kettner v této souvislosti uvedl, že těsně po skončení nouzového stavu došlo ke smrti lesního dělníka.

 

M. Vystrčil přítomným tlumočil dotazy podnikatelské veřejnosti, které se týkaly kompenzace škod.

 

Krizový štáb kraje Vysočina vzal na vědomí informace o zpracování kalamity v lesích.

 

4.       Rozprava

L. Kettner přítomným rozdal informační letáky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina a krátce jej okomentoval. Informoval o realizaci nákupu stanu pro hromadné neštěstí.

 

M. Vystrčil vznesl dotaz, zda Lesy ČR, s. p. vyčíslily škodu v lesích a zda jsou tyto údaje zahrnuty v komentáři, který bude zasílán na Ministerstvo financí ČR. J. Mašek uvedl, že nikoliv.

Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že údaje budou krajskému úřadu dodány.

 

M. Vystrčil shrnul průběh nouzového stavu a jednání KŠKV.

 

5.       Závěr

Hejtman kraje Vysočina, M. Vystrčil, poděkoval přítomným za  odvedenou práci a aktivní účast na jednáních KŠKV a ukončil jednání.

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

Zpracovali Jan Murárik a Jan Jaroš dne 8. 2. 2007.

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 12.2.2007 / 22.2.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze