Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002e

9. duben 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 9. 4. 2002

 

Přítomno:

-          6 členů rozpočtové komise (viz presenční listina)

-          Vladimír Dolejš – předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-          Ing. Petr Kolář –vedoucí majetkového odboru KrÚ

-          Ing. Michal Šulc – tajemník rozpočtové komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Plnění příjmové části rozpočtu za 1. čtvrtletí

3.      Čerpání ve výdajové části rozpočtu za 1. čtvrtletí

4.      Informace ze zasedání zastupitelstva (Fond Vysočiny)

5.      Plánované rozpočtové změny

6.      Audit za rok 2001 – stav prací - informace

7.      Různé

 

1. Zahájení jednání

            Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání rozpočtové komise č. 4/2002, ten byl bez připomínek přijat.

 

2. Plnění příjmové části rozpočtu za 1. čtvrtletí

Ing. Michal Šulc podrobně pohovořil o podkladovém pracovním materiálu, který byl členům komise s předstihem rozeslán. Jedná se o plnění příjmu rozpočtu za období 1 –3/2002. Hovořil o běžných příjmech kapitálových a mimořádných (nerozpočtovaných příjmech). Podrobně popsal vývoj daňových příjmů v období 1 – 3/2002.

Ing. Josef Toufar komentoval problematiku daně z příjmů, konstatoval. Že DPH se v poslední době nevyvíjí dle předpokladu. Členům komise poskytl podrobné informace k této problematice.

Ing. Josef Přibyl komentoval daně z příjmu a vývoj DPH. Doporučil opatrnost ve finančních výdajích kraje.

Byla vedena rozsáhlá diskuse o výši a vývoji DPH.

 

3. Čerpání ve výdajové části rozpočtu za 1. čtvrtletí

Ing. Michal Šulc podrobně popsal čerpání výdajů rozpočtu za období 1 – 3/2002 dle jednotlivých kapitol. Komentoval běžné výdaje, přímé náklady, dotace soukromým a církevním školám v záležitosti vzdělávání, problematiku zámku v Herálci.

Rozpočtová komise diskutovala o jednotlivých kapitolách, kapitole Školství, kapitole Kultura (zejména činnost muzeí a galerií), kapitole Doprava (dosud nebyla podepsána smlouva se SFDI), kapitole Sociální věci (výše čerpání a příspěvku pro Diagnostický ústav Černovice), kapitole Krajský úřad (čerpání pro činnost regionální správy, daně z převodu nemovitosti, nájemné, služby telekomunikací a radiokomunikací, finance pro dostavbu nového sídla krajského úřadu), kapitole Zastupitelstvo (povinné pojistné placené zaměstnavatelem), čerpání sociálního fondu

Diskutovalo se o čerpání výdajů v jednotlivých kapitolách rozpočtu, o Fondu Vysočiny.

 

Úkol:

Podat podrobnější vysvětlení k položce rozpočtu č. 5164 „nájemné“ (kapitola Krajský úřad).

Odpovědnost: Ing. Michal Šulc, tajemník komise

Termín: 20. 6. 2002 (zasedání rozpočtové komise č. 5/2002)

 

Úkol:

Podat podrobnější vysvětlení k položce rozpočtu č. 5162 „služby telekomunikací a radiokomunikací“ (kapitola Krajský úřad).

Odpovědnost: Ing. Michal Šulc, tajemník komise

Termín: 20. 6. 2002 (zasedání rozpočtové komise č. 5/2002)

 

4. Informace ze zasedání zastupitelstva (Fond Vysočiny)

Miloš Vystrčil informoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 30. 4. schválilo a vyhlásilo 13 grantových programů. Podrobné informace, výzvy a žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách nebo k dispozici na příslušných odborech KrÚ. Informoval, že byly schváleny řídící výbory k posuzování a vyhodnocování výše jmenovaných grantových programů. Vladimír Dolejš polemizoval o výši finančních prostředků a čerpání Fondu Vysočiny.

Ing. Josef Toufar se dotázal jaký je ohlas veřejnosti na vyhlášení grantových programů. Miloš Vystrčil informoval, že bude probíhat velká informační kampaň a zároveň odkázal na webové stránky kraje Vysočina.

 

Úkol :

Zaslat členům rozpočtové komise aktualizovaný finanční Rámec Fondu Vysočiny.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 20. 6. 2002 (zasedání rozpočtové komise č. 5/2002)

 

5. Plánované rozpočtové změny

Členové komise obdrželi podkladový pracovní materiál pojednávající o rozpočtových opatřeních v roce 2002. Rozpočtová opatření 1/2002 byla schválena radou kraje dne 25. 4. 2002. Na základě žádosti majetkového odboru byla provedena změna investora z kraje Vysočina na níže uvedené příspěvkové organizace u vyjmenovaných akcí a tím došlo k úpravě závazných ukazatelů vůči těmto organizacím.

Návrh rozpočtových opatření 2 – 10/2002 bude předložen radě kraje 14. 5. 2002. Návrh na provedení změn v rozpočtu podává ekonomický odbor na základě uvedených skutečností :

  1. Přijetí a rozpis dotace na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže;
  2. Přijetí a rozpis dotace na zabezpečení financování soukromých škol;
  3. Rozpis dotace MŠMT ČR – přímé náklady na vzdělávání;
  4. Rozpis dotace z MŠMT ČR na okresní a krajská kola školních soutěží a přehlídek.

 

V bodech 5 – 9 se jedná o opravu a řešení havarijních stavu majetku. Ing. Kolář podrobně popsal o jaké havarijní stavy a situace se jedná.

            Byla vedena rozsáhlá diskuse k čerpání finanční rezervy kraje a k předpokládaným výdajům na řešení havarijních stavů majetku.

 

6. Přezkoumání hospodaření za rok 2001 – stav prací - informace

            Miloš Vystrčil se vyjádřil k problematice, popsal průběh prací na přezkoumání hospodaření, zmínil, že přezkoumání hospodaření krajského úřadu za rok 2001 bude předložen zastupitelstvu kraje pravděpodobně na jeho zasedání č. 4/2002.

                        Vladimír Dolejš konstatoval, že problematika výsledků přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2001 bude rovněž předmětem jednání finančního výboru dne 15. 5. 2002. Dále tlumočil svoje stanovisko k dosavadním jednáním s auditorem, kterých se osobně zúčastnil.

 

7. Různé

            Ing. Josef Toufar informoval členy rozpočtové komise o průběhu schůzky ředitelů finančních úřadů v kraji Vysočina s  Milošem Vystrčilem dne 2. 5. 2002 (viz přílohy č. 1, 2). Závěrem jednání bylo konstatováno, že finanční úřady zpracují materiál poukazující na nedostatky a problémy příjemců dotací a tento materiál předají Miloši Vystrčilovi. Dále budou mít možnost minutového vstupu k problematice dotací při jednáních krajského úřadu se starosty obcí kraje Vysočina.

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání rozpočtové komise č. 5/2002 na čtvrtek 20. června 2002 ve 14:00 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

                                                                                    RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

                                                                                    předseda Rozpočtové komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise Rady kraje Vysočina dne 9. 5. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 10. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2002 / 3.6.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze