Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2002

15. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru č. 5/2002

ze dne 15. května 2002

 

 

Přítomno:

-         PhDr. Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Vladimír Hink – místopředseda finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Bohumil Kotlán – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. arch. Jaroslav Kruntorád – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Vladislav Nechvátal – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Bc. Jiří Vondráček – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Anna Krištofová

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení

2.      Seznámení s činností Městského úřadu Třešť (rozpočet, kapacity škol)

(Ing. Vladislav Nechvátal)

3.      Seznámení se závěrečnou zprávou auditora k rozpočtovému hospodaření krajského úřadu za rok 2001

(Ing. Anna Krištofová, Vladimír Dolejš)

4.      Rozpočtové provizorium v I. čtvrtletí 2002 – skutečnost (zpráva ekonomického odboru KrÚ)

(Ing. Anna Krištofová.)

5.      Kontrolní činnost

6.      Rozprava, usnesení, závěr

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu

Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné a přednesl návrh programu jednání. Tento návrh byl schválen 7 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání finančního výboru.

Vladimír Dolejš jménem všech členů finančního výboru poděkoval Ing. Vladislavu Nechvátalovi za pozvání do Třeště. Ing. Vladislav Nechvátal omluvil Ing. Vladimíra Lysého, starostu Třeště, který se z důvodů naléhavého jednání nemohl zúčastnit zasedání.

 

 

2. Seznámení s činností Městského úřadu Třešť (rozpočet, kapacity škol)

Ing. Vladislav Nechvátal v úvodu krátce pohovořil o historii města Třeště, o struktuře obyvatelstva, charakteru města. Podrobně informoval o problematice rozpočtu, daňových a nedaňových příjmů města. Konstatoval, že v letošním roce nejsou plánovány žádné výrazné investice. Vyzdvihl projekty, které byly v období posledních let v Třešti realizovány (čistírna odpadních vod, rekonstrukce náměstí atd.). Z předpokládaných investicí vyzdvihl především nutnost dostavby vodovodu a zpracování inženýrských sítí na rodinné domky. Jako problematickou označil organizaci obchodních činností v Třešti. Zdůraznil, že město podporuje kulturní činnost. Zmínil se o průmyslové výrobě v Třešti – majoritně je zde zastoupen dřevařský a oděvní průmysl, méně pak strojírenský a stavební. Dále polemizoval o problematice příspěvků na pečovatelskou službu, záměru na stavbu sportovní haly, provozu schopnosti Schumpeterova domu. Otevřel prostor pro dotazy.

Bc. Jiří Vondráček a Ing. Bohumil Kotlán vznesli dotazy ke stavbě sportovní haly, tlumočili své dosavadní zkušenosti z měst Havlíčkův Brod a Bystřice nad Pernštejnem. Vznesli dotaz, zda-li bude v Třešti sportovní hala dostatečně využita.

Vladimír Hink se zmínil o průběhu výběrového řízení na rekonstrukce učiliště v Třešti (rekonstrukce zateplení a regulace vytápění).

Bc. Jiří Vondráček se dotázal na výstavbu nových rodinných domků a bytů v Třešti, na podmínky předávání parcel pro výstavbu domů.

            Ing. Vladislav Nechvátal informoval, že v poslední době bylo ve spolupráci s firmou Podzimek vystavěno 30 nových bytových jednotek, v loňském roce bylo rekonstruováno několik půdních vestaveb.

 

Usnesení 015/05/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Ing. Vladislava Nechvátala o činnosti Městského úřadu Třešť

Usnesení bylo přijato 7  hlasy.

 

 

3. Seznámení se závěrečnou zprávou auditora k rozpočtovému hospodaření krajského úřadu za rok 2001

Vladimír Dolejš informoval o průběhu jednání s auditorem dne 13. 5. 2002. Seznámil členy výboru se závěrečnou zprávou a s dopisem, které obdržel od auditora. Shrnul závěry z minulého jednání finančního výboru, kde se rovněž hovořilo o této problematice.

Ing. Anna Krištofová informovala, že audit hospodaření KrÚ za rok 2001 byl proveden ve 2 fázích. V I. fázi byl vyhotoven tzv. předběžný audit, který se zaměřil především na majetkové vazby, nakupování a evidenci majetku. V II. fázi byl vypracován závěrečný audit, který se zaměřil zejména na výstupy z účetnictví, závěrečný účet, finanční vypořádání, dodržení finančních vazeb. Ing. Anna Krištofová informovala, že dne 13. 5. 2002 byla Závěrečná zpráva o hospodaření KrÚ za rok 2001 oficiálně předána. Tato zpráva má 2 části – přezkoumání hospodaření a přezkoumání závěrečného účtu. Závěrečná zpráva konstatuje, že nebyly shledány žádné závažné výhrady, drobné nedostatky byly odstraněny. Ing. Anna Krištofová zmínila, že preferuje myšlenku pokračování ve spolupráci s dosavadním auditorem, vyzdvihla možnost poradenské činnosti auditora.

Vladimír Hink vznesl dotaz, jaké vnitřní předpisy KrÚ bude třeba po zjištěných nedostatcích upravit. Byl informován, že se jedná o oběh účetních dokladů, formality odepisování dokladů, vazby vůči zřizovaným organizacím.

Vladimír Dolejš vyjádřil svoje stanovisko k Závěrečné zprávě auditora. Konstatoval, že se zúčastnil předání závěrečného projednání zprávy auditora za účasti RNDr. Miloše Vystrčila, Ing. Anny Krištofové dne 14. 5. 2002. Seznámil členy se zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2001. Zmínil se i o výsledku průběžného přezkoumání hospodářství kraje, kde byly zjištěny dílčí nedostatky. Předseda výboru považuje za vhodné zřízení kontrolního oddělení na ekonomickém odboru, které by realizovalo kontrolní činnost na úseku hospodaření kraje i na řízených organizacích. Zmínil, že v budoucnu by bylo dobré přizvat auditora i na jednání finančního výboru.

PhDr. Zdeněk Dobrý konstatoval, že finanční výbor by měl být podrobněji seznámen s průběhem provádění auditu a se závěrečnou zprávou. Vznesl dotaz ke kritériím pro výběr auditora. Vyjádřil souhlasné stanovisko s návrhem předsedy výboru na zřízení kontrolního oddělení ekonomického odboru.

Bc. Jiří Vondráček rovněž konstatoval, že by bylo dobré, aby byl finanční výbor podrobněji seznámen se zprávou auditora, dále se zjištěnými nedostatky a opatřením proti nim.

 

Usnesení 016/05/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Závěrečnou zprávu auditora k rozpočtovému hospodaření KrÚ za rok 2001,

žádá

Ing. Annu Krištofovou, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, aby na zasedání finančního výboru č. 6/2002 seznámila členy výboru s průběžným přezkoumáním hospodaření kraje auditorem a s odstraněním zjištěných dílčích nedostatků a zjištění v Závěrečné zprávě auditora k rozpočtovému hospodaření KrÚ za rok 2001.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

4. Rozpočtové provizorium v I. čtvrtletí 2002 – skutečnost (zpráva ekonomického odboru KrÚ)

Ing. Anna Krištofová podrobně pohovořila o podkladovém materiálu, který byl členům výboru s předstihem rozeslán. Jedná se o přehled čerpání výdajů v období rozpočtového provizoria 1. 1 – 18. 3. 2002. Výstižně popsala výdaje jednotlivých kapitol. Konstatovala, že bylo především čerpáno v kapitolách Krajský úřad, Zastupitelstvo kraje, Školství, Kultura, Regionální rozvoj. Úkoly na úseku výdajové části rozpočtu byly splněny.

Diskutovalo se o jednotlivých výdajových položkách čerpaných v období rozpočtového provizória.

 

 

Usnesení 017/05/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Zprávu ekonomického odboru KrÚ o čerpání výdajů v období rozpočtového provizória 1. 1 – 18. 3. 2002.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

5. Kontrolní činnost:

Členové finančního výboru obdrželi Zprávu o provedení kontroly uložené usnesením č. 014/04/2002/FV. V závěru zprávy bylo konstatováno, že dle zjištění kontrolního oddělení krajského úřadu nedošlo k porušení zákonů ani vnitřních předpisů kraje, a proto nebyla navržena žádná nápravná opatření.

            Po diskusi ke Zprávě o provedení kontroly bylo konstatováno, že závěrečné stanovisko k výše zmíněnému bude zaujato na zasedání finančního výboru č. 6/2002.

            Vladimír Hink vznesl návrh, aby se finanční výbor při provádění kontrolní činnosti zaměřil na kontrolu výdajových položek rozpočtu kraje.

            Členové výboru diskutovali návrh Vladimíra Hinka a zaujali k němu souhlasné stanovisko. Na závěr byly kontrolní skupiny stanoveny takto:

 

·        Kontrola na úseku výběrových řízení – Vladimír Hink, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád;

·        Kontrola na úseku výdajů odboru regionálního rozvoje – Bc. Bohumil Kotlán, PhDr. Zdeněk Dobrý.

 

 

6. Rozprava, usnesení, závěr

            Diskutovalo se o problematice Fondu Vysočiny, vyhlášení prvních grantových programů, ohlasech veřejnosti.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl stanoven na středu 12. června 2002 v 9:00 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 15. 5. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 16. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2002 / 3.6.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze