Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2002

3. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise

Rady kraje Vysočina č. 3/2002

konaného dne 3. 5. 2002 v Herálci

 

 

Přítomno:  

-         5 členů komise (viz prezenční listina)

-         Mgr. Horymír Kubíček – tajemník kulturní komise

-         hosté : Jaroslava Panáčková – OKPP

 

                    

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Podrobné seznámení s navrhovanými grantovými programy v oblasti kultury. Vyhodnocování grantových programů z FRKu v oblasti kultury – kulturní akce v kraji Vysočina

3.      Různé a diskuse

4.      Závěr

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

 

      Předseda Kulturní komise PhDr. Josef Chalupa přivítal všechny přítomné členy na zámku v Herálci a přednesl program 3. zasedání Kulturní komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

      Tajemník Mgr. Horymír Kubíček představil hosta zasedání, paní Jaroslavu Panáčkovou      z odboru Památkové péče.          

 

2.      Podrobné seznámení s navrhovanými grantovými programy v oblasti kultury. Vyhodnocování grantových programů z FRKu v oblasti kultury – kulturní akce v kraji Vysočina

 

 

             Mgr. Kubíček  předal slovo paní Panáčkové. Ta pohovořila o grantových programech, které byly projednány na Zastupitelstvu kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou. Paní Panáčková procházela jednotlivé body, komentovala jejich obsah a význam a tlumočila stanoviska Zastupitelstva. Komise se blíže seznámila se složením řídících výborů pro dva grantové programy, také o jejich podstatě, činnosti a funkčnosti. Vysvětlila, že program „Regionální kultura“ byl vzat bez připomínek, druhý program „Nemovité památky „ byl snížen z 5 na 4 miliony korun a s 30% podílem vlastníka kulturní památky.

 

Složení řídících výborů:

 

  1. Grantový program „REGIONÁLNÍ KULTURA“

 

KSČM   - Jan Slámečka, Iva Škrdlová

ČSSD     - předseda RNDr.Petr Pospíchal, Vlasta Vrbová

SNK       - Miroslav Felcman

ODS       - Petr Makovec, PaedDr. Martina Matějková

4K          - Mgr.Petr Kesl, Ing. Vladimír Paločko, Tomáš Hrabálek

 

garanti     - PhDr. Katina Lisá, Jaroslava Panáčková

 

 

      2.    Grantový program „NEMOVITÉ PAMÁKY“

 

             KSČM    - Jan Slámečka, Jan Musil

             ČSSD      - předseda Vladimír Dolejš, Vlasta Vrbová

             SNK        - Marek Buš

             ODS        - PaedDr. Martina Matějková, Vladimír Hink

             4K           - Jaroslav Hulák, Stanislav kopáček, Mgr. Václav Jehlička

 

             garanti      - Mgr. Horymír Kubíček, Jaroslava Panáčková

 

 

006/03/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

složení členů řídích výborů pro grantové programy „Regionální kultura“ a „Nemovité památky“.

 

           

           Paní Jaroslava Panáčková zdůraznila, že ve všech regionálních novinách kraje Vysočina vyjde inzerát, který bude potencionální zájemce informovat o těchto grantových programech, o jejich podmínkách a možnostech využití.

 

            

Usnesení 007/03/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

odboru kultury, aby informace o grantových programech byly zprostředkovány městskými úřady, které je pro veřejnost vyvěsí na informační tabule.

 

 

             Mgr. Horymír Kubíček poděkoval paní Panáčkové za její výklad a začal hovořit o tom, že do budoucna by chtěl odbor kultury ze šesti navržených programů vypsat nový grantový program a to na movité kulturní památky. Přítomné také informoval o třech oficiálních žádostech, které byly doručeny na odbor kultury.

              Poté tajemník začal hovořit o historii Heráleckého zámku. Podrobně kulturní komisi popsal vznik, architekturu a vyzval členy k prohlídce objektu.

 

 

3.      Různé a diskuse

 

             Po prohlídce zámku předseda kulturní komise otevřel  prostor pro diskusi. Paní PhDr. Žofie Řádková se dotázala, zda nebude nutná větší finanční investice do objektu a zda  nebudou vzneseny restituční nároky. Pan Kubíček odpověděl, že se počítá s určitými úpravami, ale neměly by přesáhnout daný rozpočet a že restituční nároky vzneseny nebudou. Diskutovalo se o také o výhodné poloze zámku a pro jaké účely by tento objekt měl být využit. Mgr.Horymír Kubíček navrhl dvě úvahy. První varianta – objekt bude převeden pod krajské Muzeum Jihlava, nebo Havlíčkův  Brod a sloužilo by jako odborné pracoviště pro archeologické, přírodovědné a restaurátorské instituce, které dosud nemají v kraji zázemí.

           Druhá varianta by se týkala komerčního využití. Vybudovat zde galerii a stálou expozici. Z dalších prostorů vytvořit menší konferenční, reprezentativní sídlo kraje, které by bylo využito pro různá jednání a zasedání komisí, rad a případně by sloužilo i k ubytování. Předseda komise Phdr. Josef Chalupa dal návrh k vytvoření stálé expozice loutkového filmu.

           Na závěr diskuse se všichni členové shodli na tom, že je třeba i dále hledat co nejpřijatelnější expoziční využití.

 

 

Usnesení 008/03/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě podpořit záměr využití zámku k muzejním a galerijním účelům s širším kulturním využitím pro obec Herálec a zároveň doporučuje uspořádat na zámku setkání Krajské sekce asociace galerií a muzeí.

 

 

       

         Na závěr předseda Kulturní komise poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 31. května 2002 v 9:30 hodin, Horácká galerie  v Novém Městě na Moravě.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Josef Chalupa  v.r.

                                                                                         předseda Kulturní komise  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 3. května 2002

Zapsala : Radka Šimůnková dne 10.května 2002 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2002 / 3.6.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze