Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Krizového štábu kraje Vysočina č. 1/2007

25. leden 2007
 

 
 

 

Zápis z jednání

Krizového štábu kraje Vysočina č. 1/2007

konaného dne 25. 1. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Bartoš, KrÚ kraje Vysočina

9. Jan Murárik, KrÚ kraje Vysočina

2. Miroslav Březina, KrÚ kraje Vysočina

10. Drahoslav Ryba, HZS kraje Vysočina

3. Roman Heinz, PČR – Správa Jihomoravského kraje

11. Ladislav Staněk, KrÚ kraje Vysočina

4. Martin Kalivoda, KrÚ kraje Vysočina

12. Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

5. Lukáš Kettner, ZZS kraje Vysočina

13. Vladimír Trávník, KVV Jihlava

6. Václav Kodet, kraj Vysočina

14. Miloš Vystrčil, kraj Vysočina

7. Petr Kolář, KrÚ kraje Vysočina

15.Simeona Zikmundová, KrÚ kraje Vysočina kkrakrajeVysočina

8. Jan Mašek, Lesy ČR, s. p.

 

 

Program:

1.      Popis vzniklé situace v kraji  (Miloš Vystrčil,  hejtman kraje Vysočina);

2.      Návrh řešení škod na majetku dle zákona 12/2002 Sb,. o státní pomoci při živelních pohromách  (Jan Murárik, tajemník KŠ);

3.      Informace o stavu lesních porostů v kraji (Jiří Bartoš, vedoucí odd. lesního hospodářství KrÚ);

4.      Závěr.

 

1. Popis vzniklé situace v kraji 

Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Na úvod sdělil členům Krizového štábu kraje Vysočina (dále jen „KŠKV“) důvody svolání tohoto mimořádného zasedání. M. Vystrčil dal souhlas s tím, aby byl nepřítomný  Dionýz Domik zastoupen Vladimírem Trávníkem. Přečetl návrh programu a navrhl doplnit jej o bod „Rozprava“. Takto upravený program byl schválen všemi přítomnými s právem hlasovacím.

 

Na jednání byly k tomuto bodu předloženy následující materiály:

·          dopis generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, Miroslava Štěpána, č. j. PO-338-2/OPŘ-2007 ze dne 24. ledna 2007;

·          rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu;

·          Záznam ze zasedání Krizového štábu Ministerstva zemědělství č. j. 2634/2007 - 11120 ze dne 24. ledna 2007, včetně usnesení;

 

M. Vystrčil okomentoval předložené materiály a popsal situaci v kraji Vysočina zapříčiněnou stavem počasí v uplynulých dnech. Požádal J. Murárika o doplnění podkladových materiálů -  Předkládací zprávu k rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu, usnesení Vlády České republiky č. 81 ze dne 24. ledna 2007 a dopis J. Johna, vrchního ředitele sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství, týkajícím se vyhlášení nouzového stavu (větrná kalamita) č. j. 2244-2/2007ze dne 25. ledna 2007. Přítomné dále informoval:

·          Ministr zemědělství ČR, P. Gandalovič, monitoroval na celém území ČR škody způsobené silnou vichřicí dosahující až síly orkánu;

·          Na základě konzultací Ministerstva zemědělství ČR (dále jen „Mze“) s dalšími resorty a na základě jednání P. Gandaloviče se zástupci krajů, navrhl ministr Vládě ČR, vyhlásit nouzový stav pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Libereckého kraje, kraje Vysočina a vybrané okresy dalších krajů;

·          Zástupci krajů se na jednání s P. Gandalovičem vyjádřili k charakteristikám a rozsahu škod v jednotlivých krajích a k dotazu ministra, zda vyhlásit nouzový stav. Dále se hovořilo o procedurálních krocích. J. Gandalovič konstatoval, že je postačující zřídit Krizový štáb Ministerstva zemědělství ČR (dále jen „KŠMZe“).

M. Vystčil okomentoval rozhodnutí Vlády ČR ze dne 25. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu včetně s tím souvisejících nedořešených současných i budoucích problémů (dále jen „Rozhodnutí“) a navrhl postupně diskutovat k aplikaci výkladu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 14, odst. 9 a § 22, odst. 1, k návrhu řešení škod dle zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a k reakci vůči KŠMZe.

 

S. Zikmundová navrhla přivolat na zasedání KŠKV V. Obdržálkovou, právničku odboru sekretariátu hejtmana. Návrh byl přijat.

M. Vystrčil seznámil V. Odbržálkovou s předešlými informacemi.

 

V. Kodet vyjádřil  souhlas s krokem hejtmana kraje svolat KŠKV a upozornil na nedostatečný výklad § 14 zákona 240/2000 Sb., krizový zákon, kde chybí podrobnější vyjádření k činnostem hejtmana kraje po vyhlášení stavu nouze, na rozdíl od § 22 téhož zákona, kde jsou činnosti pro obce explicitně vyjmenovány.

S. Zikmundová navrhla při řešení situace vycházet z usnesení KŠMZe.

D. Ryba pohovořil k opatření č. I uvedeného v rozhodnutí Vlády ČR ze dne 25. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu. Vznesl dotaz, kdo bude zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích kontrolovat a jak se o zákazu veřejnost dozví. Navrhl proto, aby se KŠKV zabýval i mediálním opatřením.

Přítomní polemizovali o definici pojmu „les“, „pozemek určený pro plnění funkci lesů“ a o oprávnění vstupu zjišťovatelů škod do lesů. Zmíněna byla metodika zaslaná V. Kodetovi náměstkem MZe a komentář J. Johna, uvedený v Záznamu ze zasedání KŠMZe.

Na to navázala J. Svatošová, která členům KŠKV zprostředkovala praktické dotazy, které od občanů a médií zaznamenala. Například, zda se také na lyžařské vleky, sjezdovky a běžecké tratě vztahuje zákaz vstupu? Na tento dotaz lze použít výklad dopisu J. Johna, ve kterém se říká, že se zákaz nevztahuje na lanovky určené pro nadzemní přepravu osob, dále na lyžařské běžecké tratě, sjezdovky a lyžařské vleky, které nejsou vedeny územím lesa. Zákaz neplatí i v případech, kdy účelové komunikace (kam patří mj. i lesní cesty), lyžařské běžecké tratě, lyžařské vleky a sjezdovky procházejí lesem a přitom se nenacházejí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Informace o tom, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa lze získat u obecního úřadu s rozšířenou působností.

 

 

K opatření I. uvedeného v Rozhodnutí proběhla diskuse:

S. Zikmundová navrhla, aby KŠKV konstatoval, že dodržování zákazu vstupu je věcí Policie ČR. Proti návrhu se ohradil R. Heinz, neboť toto má zajistit Ministerstvo vnitra a informatiky ČR.  Policie ČR od ministerstva žádné pokyny v této věci neobdržela. Dále poukázal  na personální stav Police ČR, který by nedovolil dodržování zákazu vstupu ohlídat a rozpor mezi Rozhodnutím a úkolem, kterým byl pověřen ministr vnitra a informatiky.

M. Vystrčil sdělil, že upozorňovali centrální orgány na komplikace, které nastanou při řešení podobných situací uvedených v opatření I. Rozhodnutí.

 

V. Kodet byl toho názoru, že je nyní důležité informovat příslušné obce. S. Zikmundová podpořila V. Kodeta.

Přítomní se shodli pokračovat v navazující informační kampani. M. Kalivoda uvedl, že jako nejvhodnějšími médii se jeví regionální televize, rozhlas a tisk, popřípadě zřízení zelené linky. S. Zikmundová navíc doplnila obecní rozhlasy.

D. Ryba zmínil možnost použití krizových telefonů s tím, že je potřeba dotyčné osoby o této skutečnosti informovat.

 

Přítomní diskutovali ke krizovému opatření I. písm. b) uvedeného v Rozhodnutí, které se týká provádění terénních úprav vlastníky pozemků. M. Vystrčil navrhl, že informace k této záležitosti lze umístit např. na webové stránky kraje. D. Ryba vznesl návrh, zda nenabídnout vlastníkům pozemků pomoc formou konzultace. V. Kodet byl toho názoru, že je potřeba do této záležitosti zapojit i ORP. 

 

M. Vystrčil shrnul náměty vyslovené v diskusi a naformuloval návrh usnesení:

 

Usnesení 01/01/2007/KŠ

Krizový štáb kraje Vysočina

1) se seznámil s

-          předkládací zprávou k rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu (dále jen „Rozhodnutí“) dle materiálu KŠ-01-2007-01, př. 1;

-          usnesením Vlády České republiky č. 81 ze dne 24. ledna 2007 dle materiálu KŠ-01-2007-01, př. 2;

-          dopisem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS“), Miroslava Štěpána, č. j. PO-338-2/OPŘ-2007 ze dne 24. ledna 2007 dle materiálu KŠ-01-2007-01, př. 3 ;

-          Rozhodnutím dle přílohy materiálu KŠ-01-2007-01, př 4;

-          se Záznamem ze zasedání Krizového štábu Ministerstva zemědělství č. j. 2634/2007 - 11120 ze dne 24. ledna 2007, včetně usnesení dle materiálu KŠ-01-2007-01, př. 5;

-          dopisem J. Johna, vrchního ředitele sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství, týkajícím se vyhlášení nouzového stavu (větrná kalamita) č. j. 2244-2/2007ze dne 25. ledna 2007 dle materiálu KŠ-01-2007-01, př. 6.

2) konstatuje

-          splnění úkolu obsaženého v dopise Ministerstva vnitra, GŘ HZS č. j. PO-338-2/OPŘ-2007 – Rozhodnutí doručit příslušným starostům obcí s rozšířenou působností a ostatním starostům obcí informace prostřednictvím SMS zprávy na krizový mobilní telefon o vyhlášení nouzového stavu s tím, že plný text rozhodnutí vyjde ve Sbírce zákonů;

-          že přijetí opatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a ochraně majetku v územích, v nichž je vyhlášen nouzový stav, byla uložena ministru vnitra a informatiky, viz usnesení Vlády ČR č. 81 ze dne 24. ledna 2007 čl. III, bod 9, písm. b)

3) doporučuje hejtmanovi kraje Vysočina:

-          informovat veřejnost v kraji Vysočina o Rozhodnutí Vlády ČR vyhlásit nouzový stav  na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Libereckého kraje, kraje Vysočina a vybraných okresů dalších krajů;

-          nabídnout krizovému štábu ministerstva zemědělství  a Ministerstvu vnitra a informatiky České republiky součinnost při naplňování krizových opatření obsažených v Rozhodnutí a usnesení Vlády České republiky;

-          zaslat starostům ORP a PO informace vztahující se k vyhlášení nouzového stavu, zejména tisky, se kterými se Krizový štáb kraje Vysočina  seznámil v bodě 1) tohoto usnesení, včetně možnosti využití krizových telefonů;

-          nabídnout starostům ORP a PO součinnost při zajišťování provádění krizových opatření v podmínkách obce, včetně setkání se zástupci ORP a PO v pátek, 26. ledna 2007, od 13.00 hod. v sídle kraje Vysočina;

-         požádat Krizový štáb Ministerstva zemědělství o zavedení zelené linky, která umožní široké veřejnosti informovat se o otázkách souvisejících s naplněním krizových opatření.

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými s právem hlasovacím.

 

Odbor sekretariátu hejtmana zajistí pozvání starostů ORP a PO na setkání se zástupci kraje dne 26. ledna 2007 dle usnesení 01/01/2007/KŠ.

 

2. Návrh řešení škod na majetku dle zákona 12/2002 Sb,. o státní pomoci při živelních pohromách

J. Murárik okomentoval předložený materiál „Formy státní pomoci při obnově území kraje Vysočina postiženého větrnou kalamitou na základě zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou“ (dále jen „Zákon“).

S. Zikmundová vznesla dotaz, zda existuje metodika v rámci krizového řízení s výkladem základních funkcí, o kterých se hovoří v materiálu. J. Murárik uvedl, že další metodiku k dispozici nemá.

R. Heinz upozornil na neúplnost předloženého materiálu. Mezi adresáty státní pomoci chybí fyzické osoby, což Zákon řeší. Dále navrhl odvolat se v materiálu, odstavci „Předmět státní pomoci“ na § 2, odst. 9 Zákona. Obě připomínky byly vzaty na vědomí a budou zapracovány do materiálu.

Na základě dotazu M. Vystrčila popsal J. Murárik kroky, které je nyní potřeba při řešení škod  podniknout:

·          informovat starosty a určené osoby formou odborné přípravy ORP a PO o současné situaci a obsahu Zákona (setkání v pátek 26. ledna 2007);

·          požádat ORP a PO, aby stanovily určené osoby, které budou poskytovat součinnost kraji při zjišťování údajů potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci při obnově území;

·          osobám stanovené obcemi  vystaví kraj písemné pověření pověřené k oprávnění zjišťovat škody na majetku;

·          obce budou evidovat způsobené škody ve svých správních územích dle § 2 odst. 10 Zákona. Informace k postupu při vyplňování předepsaného  formuláře obdrží zástupci obcí na setkání dne 26. ledna 2007;

·          určit komunikační kanály mezi ORP, PO a krajským úřadem.

 

M. Březina zmínil povinnost kraje předložit vypracovaný přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku do 7 dnů Ministerstvu financí ČR od doby, na kterou byl stav nouze vyhlášen. S. Zikmundová byla toho názoru, že je potřeba, aby krajský úřad vystupoval jako prostředník mezi KŠMZe a obcemi.

 

M. Vystrčil naformuloval návrh usnesení:

 

Usnesení 02/01/2007/KŠ

Krizový štáb kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu tajemníka krizového štábu  kraje Vysočina o praktickém naplnění zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou v souladu s Rozhodnutím o  vyhlášení nouzového stavu dle usnesení Vlády ČR.

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými s právem hlasovacím.

 

3. Informace o stavu lesních porostů v kraji

J. Bartoš okomentoval stav škod v lesních porostech. Došlo ke znehodnocení dřeva a v rámci zpracování kalamity stoupnou náklady na těžbu. Při této činnosti hrozí úrazy osob. Detailní informace o škodách způsobených soukromým vlastníkům lesů nejsou známy. Lesy ČR, s. p. odhadují rozsah kalamity v rozmezí 350 až 400 tis. kubíky na území kraje Vysočina.

 

M. Vystrčil připomněl, že lze také získat náhradu škody od Ministerstva práce a sociálních věcí dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi (z. č. 111/2006 Sb.). O této možnosti již byly krajským úřadem informovány pověřené obce a  v médiích proběhla informace. Členům KŠKV je však potřeba zprostředkovat oficiální informace, jak postupovat v konkrétních případech.

 

4. Rozprava

Lesy ČR, s. p. osloví kraj při likvidaci polomů nacházejících se na, které spravuje tento subjekt. KŠKV žádá krajský úřad o zabezpečení informací týkající se poskytnutí finanční pomoci v souvislosti se škodami vzniklými při větrné kalamitě.

 

5. Závěr

Členové KŠKV se shodli, že se další zasedání uskuteční dne 6. února 2007 od 15:00 hodin. Hejtman poděkoval přítomným účast a ukončil jednání.

 

RNDr. Miloš Vystrčil,

hejtman kraje Vysočina

 

 

Zpracovali Jan Murárik a Jan Jaroš dne 25. 1. 2007.

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 29.1.2007 / 8.2.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze