Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007

24. leden 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007

konaného dne 24. 1. 2007

 

Přítomni:

1. Antonů Jiří

4. Nechvátal Vladislav

2. Forman Zdeněk

5. Novotný Vladimír (předseda)

3. Hulák Jaroslav

6. Krištofová Anna (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Dobrý Zdeněk

2. Kotlán Bohumil

3. Křišťan Tomáš

4. Pípal Zbyněk

 

Hosté:

1. Houška Miroslav (člen Rady kraje Vysočina)

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;
  2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
  3. Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2006;
  4. Tvorba plánu kontrolní činnosti na rok 2007;
  5. Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2006;
  6. Diskuse, různé;
  7. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

V. Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „Výbor“), přivítal přítomné v novém roce a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor neusnášeníschopný. Avizoval však příchod V. Nechvátala v průběhu jednání.

Přítomní vzali na vědomí program jednání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

V. Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení a konstatoval jejich plnění.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové Výboru s předstihem obdrželi tyto podkladové materiály „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006“. A. Krištofová předložila přímo na jednání tyto materiály:

·          Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny;

·          Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006 a  jeho zapojení do rozpočtu roku 2007 za účelem zajištění finančního krytí závazků loňského roku a dalších požadavků na rozdělení přebytku hospodaření.

 

Rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006

 

A. Krištofová uvedla, že v současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2006 a práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0595/09/2006/ZK byl schválen převod do Fondu Vysočiny ve výši 53 200 tis. Kč. Po započítání tohoto převodu podle předběžných výsledků činí disponibilní přebytek hospodaření kraje za rok 2006 částku cca 111,5 mil. Součástí tohoto přebytku jsou i některé závazky z roku 2006, které je třeba v nejbližší době vyrovnat. Odbor regionálního rozvoje požádal o zapojení nedočerpané dotace na Program obnovy venkova z roku 2006 ve výši 2 371 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok  2007. Dalším požadavkem na rozdělení disponibilního přebytku hospodaření je žádost Odboru sekretariátu hejtmana o navýšení členského příspěvku pro Asociaci krajů České republiky o částku 300 tis. Kč.

 

Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny

A. Krištofová přítomné seznámila s navrhovanou změnou materiálu (článek 3) a zdůvodnila potřebu úpravy statutu.

V rámci krátké diskuse vypořádala vznesené připomínky.

 

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

A. Krištofová okomentovala předložený materiál. Uvedla, že rada kraje již rozhodla o převodu cca 225 milionů korun pocházejících z daňových příjmů do Fondu strategických rezerv Vysočiny. V materiálu je pak uvedena částka po převodu těchto finančních prostředků.

Byl vznesen dotaz, čím byla způsobena rozkolísanost odhadů předpokládaných daňových příjmů během roku 2006. A. Krištofová uvedla, že to bylo způsobeno nadhodnocením daní z příjmů fyzických osob a spotřební daní. Kraji potom přinesly vyšší příjmy z daní právnických osob.

 

O všech následujících usneseních bylo hlasováno po příchodu V. Nechvátala, viz „Diskuse a různé“:

 

Usnesení 001/01/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření a

doporučuje

rozdělení části přebytku hospodaření kraje Vysočina z roku 2006 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení bylo  přijato 5 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 002/01/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

2. variantu pokrytí dotace na drobné vodohospodářské akce z běžného účtu kraje „Vody“.

 

Usnesení bylo  přijato 5 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 003/01/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

schválit Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny.

 

Usnesení bylo  přijato 5 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

3. Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2006

Členové Výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2006“. A. Krištofová okomentovala předložený materiál a shrnula výsledky správců portfolia kraje Vysočina za rok 2006. Sdělila, že byla ukončena spolupráce kraje s Českou spořitelnou, a. s. a Komerční bankou, a. s.

Vypořádala připomínku J. Antonů.

 

K tématu proběhla krátká diskuse.

 

Usnesení 004/01/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2006.

 

Usnesení bylo  přijato 5 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4. Tvorba plánu kontrolní činnosti na rok 2007

 

Usnesení 005/01/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

akceptuje

nabídku Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a

nominuje

dva své členy do „Kontrolní skupiny pro kontrolu stavu podpory kraje ztrátové autobusové a železniční dopravy“ a „Kontrolní skupiny pro kontrolu systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje, propagační předměty a materiály“ a

pověřuje

T. Křišťana, člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, k zajištění kontroly a výjezdního zasedání na hradu Kámen.

 

Usnesení bylo  přijato 5 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5. Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2006

Členové Výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2006“. A. Krištofová okomentovala předložený materiál a sdělila, že uvedené údaje nejsou konečné. Předpokládá jejich zpřesnění v řádu desítek tisíc.

 

K tématu proběhla krátká diskuse.

 

Usnesení 006/01/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o průběžné kontrole čerpání úvěru Evropské investiční banky za rok 2006.

 

Usnesení bylo  přijato 5 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

6. Diskuse, různé

Na zasedání se dostavil V. Nechvátal. V. Novotný konstatoval, že je nyní Výbor usnášeníschopný. Krátce seznámil V. Nechvátala s obsahem jednání, přečetl návrhy usnesení k jednotlivým bodům a o každém z nich nechal hlasovat (z důvodu přehlednosti jsou přijatá usnesení a průběh hlasování zařazeny k příslušným bodům jednání).

J. Antonů vznesl dotaz, zda byla postižena sociální oblast v kraji zapřičiněná zpožděním plateb z centrálního orgánu. A. Krištofová uvedla, že se se zpožděním plateb dopředu počítalo a proto se zpoždění plateb v kraji neprojevilo.

 

Přítomní diskutovali k připravovanému zasedání v Jihlavě, jehož součástí by měla být i prohlídka jihlavské radnice a městských katakomb.

 

7. Závěr

V. Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Termín zasedání Výboru č. 2/2007 byl stanoven dle předem schváleného harmogramu na středu 21. února 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal Jan Jaroš dne 24. ledna 2007

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.1.2007 / 31.1.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze