Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 18/2002

21. květen 2002
 

 
 

 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2002, konaného dne 21. května 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 21. 5. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast P. Pospíchala.

E. Šarapatková přednesla návrh na zařazení bodu 15) „Smlouva o nájmu a budoucí kupní smlouva“

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený program jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2002
 2. Postup do vyššího platového stupně

(09.05-09.15, Z. Ludvík, RK-18-2002-02)

 1. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

(09.15-09.25, Z. Ludvík, RK-18-2002-03)

 1. Návrh na vyhlášení konkurzu na místo ředitele Gymnázia  Bystřice nad Pernštejnem

(09.25-09.35, Z. Ludvík, RK-18-2002-04)

 1. Návrh na odvolání ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a jmenování nového ředitele

(09.35-09.45, Z. Ludvík, RK-18-2002-05)

 1. Veřejná zakázka Gymnázium Chotěboř – oprava střechy

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-18-2002-06)

 1. Veřejná zakázka Dětský domov Budkov, sanace vlhkého zdiva

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-18-2002-07)

 1. Veřejná zakázka Gymnázium Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce kotelny

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-18-2002-08)

 1. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-18-2002-09)

 1. Prodej pozemku v obci Světlá n/S. a k. ú. Dolní Březinka

(10.25-10.35, P. Kolář, RK-18-2002-10)

 1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku dvaceti počítačových sestav

(10.35-10.45, P. Pavlinec, RK-18-2002-11)

 1. Návrh na jmenování ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(10.45-10.55, H. Kubíček, RK-18-2002-12)

 1. Plán činnosti rozpočtové komise

(10.55-11.05, M. Vystrčil, RK-18-2002-13)

 1. Rezignace a jmenování člena Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

(11.25-11.35, A. Štěrbová, RK-18-2002-14)

15.   „Smlouva o nájmu a budoucí kupní smlouva“

(11.35-11.45, M. Matějková, RK-18-2002-15)

16. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 17/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.


2. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně ředitelky Dětského domova Hrotovice a ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov s účinností od 1. 6. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 254/18/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, postup do vyššího platového stupně s účinností od 1. 6. 2002 u paní Ludmily Pokorné, ředitelky Dětského domova Hrotovice a paní PaedDr. Jany Svobodové, ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov, dle přílohy 1 materiálu RK-18-2002-02.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko se složením konkurzní komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 255/18/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenské, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, ve složení dle přílohy 1 materiálu RK-18-2002-03.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 21. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

4. Návrh na vyhlášení konkurzu na místo ředitele Gymnázia  Bystřice nad Pernštejnem

 

Na základě podnětů a zjištěných skutečností, A. Štěrbová a Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na vyhlášení konkurzu na místo ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem.

V průběhu jednání se dostavila M. Matějková.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 256/18/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

v souladu s § 2 a § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších zákonů, odbor školství, mládeže a sportu, vyhlášením a zabezpečením konkurzu na místo ředitele (ředitelky) Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 dle materiálu RK-18-2002-04.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 21. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 


5. Návrh na odvolání ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a jmenování nového ředitele

 

A. Štěrbová a Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o zjištěných skutečnostech, které vedly k předložení návrhu na odvolání ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a jmenování nového ředitele s účinností od 1. 6. 2002.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 257/18/2002/RK

Rada kraje

odvolává

v souladu s § 2 a § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších zákonů, pana Pavla Malíka z funkce ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a

jmenuje

v souladu s § 2  a § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších zákonů, ing. Jana Nečase do funkce ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 do doby ukončení řádného konkurzního řízení.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: k 1. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

6. Veřejná zakázka Gymnázium Chotěboř – oprava střechy

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 258/18/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby Gymnázium Chotěboř – oprava střechy je nabídka podaná uchazečem firmou UN-STAV, spol. s r. o., Svojsíkova 333, Chotěboř a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7. Veřejná zakázka Dětský domov Budkov, sanace vlhkého zdiva

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 259/18/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí,

že hejtman kraje rozhodl o zadání veřejné zakázky „Dětský domov Budkov, sanace vlhkého zdiva“ uchazeči - firmě Geo-ing Jihlava, spol. s  r. o., Znojemská 78, 586 56 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

8. Veřejná zakázka Gymnázium Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce kotelny

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 260/18/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí,

že hejtman kraje rozhodl o zadání veřejné zakázky „Gymnázium Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce kotelny“ uchazeči firmě ATOS, spol. s r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

9. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Jany Kotoučové ve věci odkoupení pozemku v obci Světlá nad Sázavou a k. ú. Dolní Bohušice.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 261/18/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina prodat pozemek st. par. č. 60 o výměře 23 m2 a část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 292 v obci Světlá nad Sázavou a k. ú. Dolní Bohušice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

10. Prodej pozemku v obci Světlá n/S. a k. ú. Dolní Březinka

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Josefa Čelanského ve věci odkoupení části pozemku v obci Světlá nad Sázavou a katastrálním území Dolní Březinka.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 262/18/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina prodat část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 983/2 v obci Světlá nad Sázavou a k. ú. Dolní Březinka.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku dvaceti počítačových sestav

 

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

P. Pavlinec přednesl návrh usnesení.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 263/18/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na dodávku dvaceti počítačových sestav je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nabídka podaná firmou M-Soft, s. r. o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a odboru informatiky zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor informatiky

termín: 21. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

12. Návrh na jmenování ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Na základě výsledku hlasování doporučila komise pro výběrové řízení radě kraje jmenovat do funkce ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě jednoho z kandidátů umístěných na prvním a druhém místě.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila zorganizovat slyšení s oběma kandidáty a na základě výsledku tohoto slyšení jmenovat na příštím jednání rady kraje ředitele/ku Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

 

 

13. Plán činnosti rozpočtové komise

 

M. Vystrčil informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 264/18/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Plán činnosti rozpočtové komise dle přílohy 1 materiálu RK-18-2002-13.

odpovědnost: předseda komise

termín: 21. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

14. Rezignace a jmenování člena Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

 

A. Štěrbová krátce informovala o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 265/18/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Ing. Jany Houškové, bytem Častrov 138, 394 63, na funkci členky komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina a

jmenuje

členem komise volnočasových aktivit Mgr. Josefa Sháněla, bytem Osvobození 1696, 393 01 Pelhřimov.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 21. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

15. Smlouva o nájmu a budoucí kupní smlouva

 

M. Matějková předložila radě kraje upravenou verzi návrhu nájemní smlouvy a otevřela rozpravu.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 266/18/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o nájmu a o budoucí kupní smlouvě dle upravené přílohy 1 materiálu RK-18-2002-15.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 21. 5. 2002

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 21. 5. 2002

 

16. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 18/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 5. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 18/2002 dne 21. května 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.5.2002 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze