Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2007

3. leden 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2007

konaného dne 3. 1. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Běhounek (předseda)

6. Jaroslava Straková

2. Miroslav Havlík

7. Hana Šmardová

3. Vladimír Novotný

8. Richard Štrobl

4. Soňa Pokorná

9. Marie Topolovská

5. Tomáš Preininger

10. Věra Švarcová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslava Bambasová

2. Simona Kafoňková

3. Tomáš Snížek

4. Jaroslav Veselý (místopředseda)

Hosté:

1. Soňa Měrtlová

2. Helena Kolouchová

3. Václav Miláček

4. Jaroslav Svejkovský

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem;

3.      Zákoník práce – jeho dopad;

4.      Zdravotní plán kraje Vysočina – rámcová informace.

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh na doplnění programu o bod „Informace Jaroslava Svejkovského o akciových společnostech ve zdravotnictví“ – tento návrh byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry z jednání zdravotní komise č. 10/2006. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Informace o zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Akreditace a certifikace v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina a ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina“ zpracovaný OSVZ. Materiál obsahuje tyto informace: co je to akreditace a certifikace, národní akreditační standardy, mezinárodní certifikát JCI, poskytování dotace na certifikaci a akreditaci, postup v nemocnicích zřizovaných kraje Vysočina, bodovací systém ředitelů – základ pro hmotnou zainteresovanost pro rok 2006, mimoekonomické ukazatele – poskytování zdravotní péče.

 

Jiří Běhounek podtrhl problematiku akreditace a certifikace ve zdravotnických zařízeních a její aktuálnost. Poukázal, že u nemocnic v kraji chybí strategické představy a plán v této oblasti. Považuje rovněž za důležité znát situaci v problematice akreditace a certifikace ve zdravotnických zařízeních v ostatních krajích.

 

V následující diskusi se hovořilo o těchto tématech:

-          zkušenosti jednotlivých členů komise s touto otázkou z nemocnic v kraji;

-          kompetentní osoby (RK, ředitelé a vedení nemocnic) by se problematikou akreditace a certifikace měli zabývat;

-          kritika zvýšené administrativy – a v této souvislosti nedostatek středního zdravotního personálu k jejímu zvládnutí;

-          kritika nízké informovanosti a zapojení řadových zaměstnanců nemocnic;

-          velký rozdíl i mezi jednotlivými odděleními v nemocnicích – důraz na jednotný systém.

 

Usnesení 001/01/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o stavu akreditace a certifikace v nemocnicích a záchranné službě v kraji Vysočina a

žádá

o podání aktuální informace v průběhu I. pololetí 2007 (kroky jednotlivých zdravotnických zařízení a co se konkrétního udělalo).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Zákoník práce – jeho dopad

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.“ zpracovaný OSVZ. Materiál obsahuje tyto informace: vliv nového Zákoníku práce na zdravotnictví, obecný dopad Zákoníku práce – dle podkladů z nemocnic, řešení LOK na vykazování a placení ÚPS od I/2007, návrh vedoucího právního oddělení ČLK (JUDr. Mach).

 

Přímo na místě obdrželi členové komise podkladový materiál „Nový Zákoník práce - podstatné změny (účinnost od 1. 1. 2007)“. Helena Kolouchová materiál okomentovala a podrobně popsala nejvýraznější změny. Členové komise tento materiál velice kladně zhodnotili a poděkovali pracovnicím OSVZ za jeho vynikající zpracování.

 

Úkol:

Zaslat členům zdravotní komise podkladový materiál „Nový Zákoník práce - podstatné změny (účinnost od 1. 1. 2007)“ v elektronické podobě.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: spolu se zápisem

 

17:00 přišel na jednání Vladimír Novotný.

 

K problematice dopadu nového zákoníku práce se rozvinula rozsáhlá diskuse. V případě jakýchkoliv dalších dotazů mohou členové komise kdykoliv kontaktovat Helenu Kolouchovou (564 602 821, 724 650 173, kolouchova.h@kr-vysocina.cz).

 

Marie Topolovská upozornila na fakt, že materiál zpracovaný OSVZ k Zákoníku práce, který byl předložen s pozvánkou, nehovoří se o dopadu na střední zdravotnický personál.

 

Usnesení 002/01/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o vlivu nového Zákoníku práce na zdravotnictví kraje (lékařské profese),

žádá

předložení komplexního materiálu i s dopadem na střední zdravotnický personál v měsíci dubnu 2007 na jednání zdravotní komise,

doporučuje

radě kraje věnovat se komplexnímu pohledu na tuto problematiku i s ohledem na různé výklady v jednotlivých zařízeních a vhodnosti sblížení postupů k řešení dopadu zákoníku práce na zdravotnická zařízení zřizovaná krajem.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

17:20 na jednání přišla Věra Švarcová.

 

4. Informace Jaroslava Svejkovského o akciových společnostech ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský podal aktuální informaci stavu zřízení akciových společností ve zdravotnictví kraje Vysočina. U obchodního soudu jsou zapsány pouze pelhřimovská a havlíčkobrodská nemocnice, ostatní nikoliv. Nedošlo-li ke změnám, stačilo by u nich pouze aktualizovat rejstřík, v případě jakýchkoliv změn je před podáním nutné schválení zastupitelstvem kraje. Pohovořil o nutném harmonogramu kroků – pracovní verze fungování akciových společností ve zdravotnictví kraje Vysočina je směrována k 1. 7. 2007 či 1. 1. 2008.

 

Jiří Běhounek a Vladimír Novotný se vrátili k dotazům, které byly k tomuto tématu oficiálně vzneseny na zasedání ZK č. 9/2006 dne 12. 12. 2006, a které se týkají právě Havlíčkobrodské a Pelhřimovské nemocnice, a. s. Jaroslav Svejkovský sdělil, že pracuje na písemné odpovědi.

 

Jaroslav Svejkovský dále vysvětlil legislativní postupy, fungování a povinnosti dozorčí rady a valné hromady.

 

Richard Štrobl vznesl dotaz na počet akciových společností ve zdravotnictví v ČR. Jaroslav Svejkovský podal rámcové informace o stavech a počtech v jednotlivých krajích.

 

Jiří Běhounek zdůraznil, že nejdůležitější je, aby v souvislosti s procesem a vznikem akciových společností ve zdravotnictví na Vysočině neklesla úroveň zdravotnické péče.

 

5. Zdravotní plán kraje Vysočina – rámcová informace

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Zdravotní plán kraje Vysočina - informace“ zpracovaný OSVZ. Materiál obsahuje rovněž strukturu pracovní skupiny a harmonogram pro dokončení Zdravotní plánu kraje Vysočina.

 

K tématu se rozvinula diskuse. Jiří Běhounek sdělil, že do budoucna by bylo dobré znát i závěry z ostatních krajů ve věci tvorby zdravotních plánů. Vladimír Novotný se dotázal, jak bude řešena oponentura na Zdravotní plán kraje Vysočina a vyzdvihl její důležitost. Věra Švarcová uvedla, že bude vypsáno výběrové řízení na oponenturu (důraz na kvalitu).

 

Usnesení 003/01/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

sestavení a strukturu pracovní skupiny pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina dle materiálu ZdK-01-2007-04, př. 1, včetně harmonogramu práce dle materiálu ZdK-01-2007-04, př. 2.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Různé

Jiří Běhounek vznesl námět výjezdního zasedání do některých z nemocnic kraje Vysočina.

 

Dotázal se, v jaké fázi je žádost ohledně objednací doby v kraji (bude předloženo na zasedání zdravotní komise č. 2/2007 – úkol pro OSVZ).

 

Dotázal se rovněž na reakci nemocnic ohledně požadavků specializované zdravotní péče (viz jednání ZdK č. 7/2006 dne 6. 9. 2006). Věra Švarcová sdělila, že všechny nemocnice již svá stanoviska dodaly, nyní OSVZ zpracuje souhrnný materiál a zašle jej spolu s podkladovými materiály na zasedání zdravotní komise č. 2/2007.

 

Richard Štrobl upozornil na nebezpečí neklidu mezi praktickými lékaři z důvodu požadavků VZP na navrácení části finančních prostředků.

 

Vladimír Novotný podal vysvětlující komentář k připomínce Richarda Štrobla ohledně požadavků VZP a jejich dopadů na praktické lékaře.

 

Dále se Richard Štrobl dotázal na aktuální dění ve věci zařazení výuky praktických lékařů a možnost jejího financování z rozpočtu kraje Vysočina. Jiří Běhounek uvedl, že to bylo projednáno s tvůrcem rozpočtu, Miroslavem Houškou (OSVZ byl o tom informován) – předpokládá se, že na to budou v průběhu roku vyčleněny prostředky z rezervy rozpočtu kraje.

 

Vladimír Novotný požádal o zjištění, kolik bylo ze státního rozpočtu rozděleno navíc pro nemocnice v kraji Vysočina a na jaké. Zajištění informace má za úkol OSVZ do zasedání zdravotní komise č. 2/2007.

 

Jaroslava Straková upozornila na velmi obtížné získávání odborníků pro zajištění stomatologické péče. Vladimír Novotný souhlasil s tím, že se toto stává velkým problémem. Připomněl, že již před 3 lety ZdK po jednání s Českou stomatologickou komorou na toto nebezpečí upozorňovala.

 

Soňa Měrtlová podala informaci, že bylo zveřejněno výběrové řízení na ředitele nemocnice Havlíčkův Brod, požádala o nominaci zástupce zdravotní komise do výběrové komise k výše zmiňovanému výběrovému řízení.

 

Usnesení 004/01/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

nominuje

do výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod Jiřího Běhounka, předsedu zdravotní komise.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

 

7. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2007 se bude konat ve středu 7. 2. 2007 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15).

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 4. 1. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.1.2007 / 9.1.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze