Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

20. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

sportovní komise č. 5/2002

ze dne 20. května 2002

 

 

Přítomno:

-         5 členů komise – viz prezenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník komise

 

 

 

Program:

1)      Zahájení

2)      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3)      Schválené grantové programy na zastupitelstvu kraje č.03/2002/ZK dne 19. 4. 2002 a návrh grantového programu INVESTICE DO SPORTOVIŠŤ

4)      Pracovní návrh materiálu pro radu kraje SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA

5)      Informace, různé

6)      Závěr

 

 

 

1.  Zahájení

            Jindřich Skočdopole, předseda komise, přivítal členy komise a přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

 

 

2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání

            Předseda krátce shrnul minulé zasedání komise a provedl kontrolu zápisu a plnění usnesení. Usnesení 007/04/2002/SpK a 008/04/2002/SpK byla splněna. Nikdo nevznesl dotaz k minulému zápisu, byl přijat bez připomínek.

 

 

 

3.  Schválené grantové programy na ZK dne 19. 4. 2002 a návrh grantového programu INVESTICE DO SPORTOVIŠŤ

            Pan předseda se slovně vrátil k minulému zasedání sportovní komise ve Žďáře nad Sázavou, kde se mluvilo o návrhu grantových programů týkajících se sportu.

            Vyjádřil překvapení nad hlasováním některých členů vedení kraje, kteří hlasovali proti sportovním grantovým programům.

Dva grantové programy SPORT PRO VŠECHNY a DROBNÁ ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ však nakonec byly schváleny, ovšem s daleko menší částkou, než byla navrhována. Jsou již schváleny zastupitelstvem a dány ve známost veřejnosti. Zároveň se schválením byly jmenovány i řídící výbory. Předseda se zmínil, že do 10. června 2002 se podávají přihlášky do grantových programů.

            Předseda požádal členy komise, aby ve svých okresech vyvíjeli iniciativu a podpořili žadatele grantových programů. Poté byla rozpoutána diskuse zabývající se finanční stránkou některých grantových programů.

            Třetí program INVESTICE DO SPORTOVIŠŤ byl málo prodiskutován a bude znovu přednesen radě kraje a předložen na jednání zastupitelstva kraje, které se uskuteční dne 25. června 2002 v prostorách KrÚ v Jihlavě.

 

Usnesení 009/05/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

žádá

Radu kraje Vysočina o zařazení grantového programu INVESTICE DO SPORTOVIŠŤ ke schválení zastupitelstvu kraje na červnovém zasedání a to v minimální výši 2,4 milionů korun.

Odpovědnost: předseda komise Jindřich Skočdopole a Mgr. Alena Štěrbová

Usnesení bylo podpořeno 5 hlasy

 

 

 

4.  Pracovní návrh materiálu pro radu kraje SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA

         Pan předseda konstatoval, že problematika „Sportovec roku 2002“ byla na zasedáních sportovní komise již několikrát projednávána a proto by bylo dobré přijmout závěrečné stanovisko.

            Mgr. Petřivý rozdal pracovní materiály týkající se jednání s mediálními partnery a sportovními organizacemi s tím, že se materiál upraví a doplní do konečné podoby, ve které pak bude předložen radě kraje.

            Předseda doporučil doplnit materiál o mediálního partnera, jímž jsou Jihlavské listy a jako způsob vyhodnocení soutěže využít koncerty kraje Vysočina, nebo variantní řešení – a to po dohodě s mediálním partnerem. Dále předseda navrhoval zanést do materiálu setkání zástupců sportovního kolegia, kteří se dohodli, že z každého okresu a sportovní organizace přijde 5 návrhů na sportovce roku do každé kategorie. Termín vyhlášení zůstává stejný, tj. rok 2003.

            Pan Stoček navrhl vymezit v materiálu jisté finanční krytí, ovšem pan předseda doporučil nejdříve materiál konzultovat s Mgr. Štěrbovou. Oznámil, že je třeba, aby finanční krytí řešila rada kraje s mediálním partnerem.

 

Usnesení 010/05/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

předloží

Mgr. Aleně Štěrbové podklady pro vyhlášení Sportovce Vysočiny pro rok 2002, které budou předloženy k projednání radě kraje.

Usnesení bylo podpořeno 5 hlasy

 

            Dále předseda vyjádřil přání, aby byla vytyčena samostatná kapitola v programu rozvoje kraje v oblasti sportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 011/05/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

navrhuje

k aktualizaci PRK tyto změny:

·        V Profilu kraje v kapitole 1. 8  rozdělit bod 1. 8. 4 volnočasové aktivity a sport   a vytvořit samostatnou subkapitolu 1. 8. 5 Sport a tělovýchova.

·        Ve SWOT analýze v oddílu Sociální a kulturní infrastruktura samostatně z části  kultura, volnočasové aktivity, sport vyčlenit sport.

·        V části  3. Specifikace opatření, cíl 2, dílčí cíl 2. 4  zařadit  Opatření 2. 4. 3 Podpora rozvoje sportu a tělovýchovy

Usnesení bylo podpořeno 5 hlasy

 

 

 

5.  Informace, různé

            V závěru předseda informoval členy komise o akci „Národní program rozvoje sportu pro všechny“. Tato akce se netýká sportovní komise, ani kraje Vysočina, ale je to soukromá záležitost města Třebíč a KASPV. Za Sokol vznášel dotaz na toto téma pan inženýr Kozel.

 

 

 

6.  Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na pondělí 17. června ve 14.00 hodin. Doporučil vypustit jednání sportovní komise v červenci.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Jindřich Skočdopole

                                                                                                        předseda sportovní komise

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání sportovní komise dne 20. května 2002

Zapsala: Marta Škodová dne 22. května 2002

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.5.2002 / 23.5.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze