Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

11. prosinec 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

konaného dne 11. prosince 2006

 

Přítomni:

1. Marie Černá (místopředsedkyně)

5. Zdeněk Novák

2. Milan Havlíček

6. Hana Žáková

3. Vítězslav Jonáš (předseda)

7. Martin Černý (tajemník)

4. František Kavina

 

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Blažek

2. Miroslav Houška

3. Ladislav Péťa

Hosté:

1. Luděk Hrůza (ORR KrÚ)

Program:

1.       Zahájení;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Zpráva ze zasedání pracovní skupiny pro Zdravý kraj a místní agendy 21;

4.       Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní agendy 21 v kraji Vysočina;

5.       Venkovský parlament - informace o vzniku;

6.       Katalog investičních příležitostí;

7.       Alokace FV pro rok 2007;

8.       Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007;

9.       Diskuse a různé;

10.   Závěr.

 

1. Zahájení

Vítězslav Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „VRR“), zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu jednání, kontrola usnesení

V. Jonáš přednesl návrh programu. Z organizačních důvodů navrhl zařadit bod č. 5 „Venkovský parlament - informace o vzniku“ jako třetí bod jednání. Upravený návrh programu byl 5 hlasy schválen.

Okomental přijatá usnesení na zasedání VRR č. 5/2006 a konstatoval jejich plnění.

 

3. Venkovský parlament - informace o vzniku

Na jednání se dostavil F. Kavina. Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zápis z jednání Venkovského parlamentu kraje Vysočina“.

L. Hrůza podal informaci ke vzniku Venkovského parlamentu kraje Vysočina a pohovořil o sovisející problematice. M. Černá okomentovala diskusi, která probíhala na toto téma na zasedání rady kraje. Členové VRR diskutovali na téma místní akční skupiny a mikroregiony. M. Černá vznesla návrh, zda by mohl být Venkovský parlament kraje Vysočina požádán o spolupráci v rámci pracovní skupiny pro Zdravý kraj. Domnívala se, že by bylo vhodné, aby se zasedání Venkovského parlamtentu kraje Vysočina účastnil pracovník krajského úřadu zabývající se touto problematikou.

 

M. Černá vznesla návrh usnesení.

 

Usnesení 019/06/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vzniku Venkovského parlamentu a

doporučuje

přizvat na zasedání Venkovského parlamentu kraje Vysočina zástupce Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a

nabízí

účast pracovní skupině pro „Zdravý kraj“.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

V rámci bodu jednání č. 4 „Zpráva ze zasedání pracovní skupiny pro Zdravý kraj a místní agendy 21“ byl projednán i bod č. 5 „Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní agendy 21 v kraji Vysočina“.

 

4. Zpráva ze zasedání pracovní skupiny pro Zdravý kraj a místní agendy 21

5. Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní agendy 21 v kraji Vysočina

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina“  M. Černá přítomné seznámila se zprávou ze zasedání pracovní skupiny pro „Zdravý kraj“. Pracovní skupinu tvoří zástupci zdravých měst a mikroregionů. Na jednání pracovní skupiny se diskutovalo o nástroji podpory pro tato města a mikroregiony.

Byla podána ústní informace k materiálu „Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní agendy 21 v kraji Vysočina“. Tento materiál je souborem opatření, která řeší otázku udržitelného rozvoje.

 

M. Černá vznesla návrh usnesení.

 

Usnesení 020/06/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

se seznámil

se „Zprávou ze zasedání pracovní skupiny pro „Zdravý kraj“ a místní agendy 21“ a „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní agendy 21 v kraji Vysočina“.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

6. Katalog investičních příležitostí

Členové s předstihem obdrželi podkladový materiál „Aktualizace databáze průmyslových zón a brownfields pro účely zpracování Katalogu investičních příležitostí v kraji Vysočina“. M. Černý okomentoval tento materiál.

V. Jonáš se domníval, že by bylo vhodné vydat tento katalog i v německém jazyce. Katalog by mohli využít zahraniční podnikatelské subjekty, především z Rakouska.

 

Úkol: Zajistit pro členy výboru tištěnou verzi „Katalogu investičních příležitostí“.

Termín: 1. zasedání výboru po vydání katalogu

Odpovědnost: M. Černý, tajemník

 

K tématu proběhla krátká diskuse.

 

M. Černá vznesla návrh usnesení.

 

Usnesení 021/06/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o aktualizaci „Katalogu investičních záležitostí“ a

doporučuje

předožit výslednou tištěnou podobu na dalším zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

7. Alokace FV pro rok 2007

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „FOND VYSOČINY – finanční alokace FV pro rok 2007“. L. Hrůza okomentoval předložený materiál a konstatoval, že alokace zůstává ve stejné výši jako minulý rok. M. Černá uvedla, že materiál obsahuje dostatečně podrobné komentáře k jednotlivým grantovým programům. Byla toho názoru, že rok 2007 bude zlomový. Vyvstala totiž otázka, jaký dopad bude mít na rozpočet kraje kofinancování krajských projektů. Z tohoto důvodu je  potřeba  zamyslet se i nad budoucností Fondu Vysočiny. Přítomní krátce diskutovali k této problematice.

 

M. Černá vznesla návrh usnesení.

 

Usnesení 022/06/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

materiál „Alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007“ a

doporučuje

zastupitelstvu kraje tento materiál ke schválení.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

8. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007

Členové obdrželi přímo na jednání podkladový materiál „Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007“. Přítomní návrh připomínkovali. V diskusi byly vypořádány vznesené dotazy. Návrh plánu činnosti výboru bude předložen formou materiálu „na stůl“ na zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2006.

Usnesení 023/06/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

9. Diskuse a různé

M. Černý se omluvil ze zasedání výboru.

M. Černá členy VRR informovala o projektu „Partnerství pro Vysočinu“. Tento projekt získal prestižní cenu „O lidech s lidmi“.

Dále pohovořila o jednáních s Jihomoravským krajem a městem Brnem a následném schválení Regionálního operačního programu (dále jen „ROP“) pro NUTS II Jihovýchod. ROP je rozdělen na čtyři priority:

1.      Dostupnost dopravy;

2.      Rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

3.      Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel;

4.      Technická pomoc.

 

Vznesené dotazy byly vypořádány v diskusi.

 

Více informací o ROPu a regionální politice lze nalézt na webových stránkách www.jihovychod.cz.

 

H. Žáková seznámila členy VRR se změnami v projektu „Lodní doprava na Dalešické přehradě“ a požádala přítomné o názor. Proběhla krátká diskuse, ve které H. Žáková vypořádala vznesené dotazy.

 

 

10. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezké prožití vánočních svátků, šťastný nový rok a ukončil jednání. O termínu zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007 budou členové výboru s předstihem informováni.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal Jan Jaroš dne 12. 12. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.1.2007 / 5.1.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze