Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 17/2002

14. květen 2002
 

 
 

Kraj Vysočina Krajský úřad

Sekretariát hejtmana

Sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava                                                                   

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2002, konaného dne 14. května 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2002

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 5. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast M. Matějkové a I. Rohovského.

E. Šarapatková přednesla návrh na zařazení bodu 25) „Ukončení poskytování poradenských služeb společností Deloitte & Touche Czech Republic B. V. v oblasti pojištění majetku ve vlastnictví kraje Vysočina“ do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2002
 2. Návrh Osnovy podkladového materiálu pro vytvoření ekonomické části zprávy o činnosti příspěvkových organizací v příslušném odvětví za rok 2001

(08.05-08.15, A. Krištofová, RK-17-2002-02)

 1. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

(08.15-08.25, A. Krištofová, RK-17-2002-03)

 1. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

(08.25-08.35, A. Krištofová, RK-17-2002-04)

 1. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

(08.35-08.45, A. Krištofová, RK-17-2002-05)

 1. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

(08.45-08.55, A. Krištofová, RK-17-2002-06)

 1. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

(08.55-09.05, A. Krištofová, RK-17-2002-07)

 1. Veřejná zakázka na akci  „Silnice II/360 – obchvat Trnavy, okres Třebíč

(09.05-09.15, P. Kolář, RK-17-2002-08)

 1. Veřejná zakázka: „DD Telč – rekonstrukce ÚT a vnitřní rozvod plynu“

(09.15-09.25, P. Kolář, RK-17-2002-09)

 1. Veřejná zakázka SZeŠ Havlíčkův Brod – přestřešení a zateplení Domova mládeže

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-17-2002-10)

 1. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-17-2002-11)

 1. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-17-2002-12)

 1. Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-17-2002-13)

 1. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s obcí Nová Cerekev - zařazení místní komunikace do silniční sítě

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-17-2002-14)

 1. Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Oslavička

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-17-2002-15)

 1. Žádost o použití znaku kraje

(10.45-11.05, M. Kalivoda, RK-17-2002-16)

 1. Návrh platového výměru ředitele Základní umělecké školy, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850

(11.05-11.15, Z. Ludvík, RK-17-2002-17)

 1. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

(11.15-11.25, Z. Ludvík, RK-17-2002-18)

 1. Návrh plánu inventarizací v galeriích zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2002 a návrh na jmenování jednotlivých inventarizačních komisí

(11.25-11.35, H. Kubíček, RK-17-2002-19)

 1. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na podporu významných kulturních akcí v kraji Vysočina v roce 2002

(11.35-11.45, H. Kubíček, RK-17-2002-20)

 1. Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

(11.45-11.55, H. Kubíček, RK-17-2002-21)

 1. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

(11.55-12.05, Z. Šálek, RK-17-2002-22)

 1. Nájemní smlouva o pronájmu sochy na nádvoří sídla kraje od Martina Jandy

(12.05-12.15, M. Matějková, RK-17-2002-23)

 1. Plán činnosti rozpočtové komise

(12.15-12.25, M. Vystrčil, RK-17-2002-24)

 1. Ukončení poskytování poradenských služeb společností Deloitte & Touche Czech Republic B. V. v oblasti pojištění majetku ve vlastnictví kraje Vysočina

(12.15-12.25, E. Šarapatková, RK-17-2002-25)

 1. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 16/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh Osnovy podkladového materiálu pro vytvoření ekonomické části zprávy o činnosti příspěvkových organizací v příslušném odvětví za rok 2001

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 234/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Osnovu podkladového materiálu pro vytvoření ekonomické části zprávy o činnosti příspěvkových organizací v příslušném odvětví za rok 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-02 a

ukládá

odboru dopravy, odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru kultury v součinnosti s ekonomickým odborem zpracovat podkladový materiál dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-02 a tento materiál předložit radě kraje k projednání do 18. 6. 2002.

odpovědnost:            příslušní vedoucí odborů

termín: 18. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

3. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření ve věci podpory aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V průběhu jednání přišla M. Černá.

Závěrem diskuse přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 235/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o dotaci z MŠMT ČR ve výši 456 tis. Kč;

·     zvýšení výdajové části rozpočtu kraje o dotaci MŠMT ČR ve výši 456 tis. Kč;

·     rozpis dotace ve výši 259,2 tis. Kč na zřizované organizace do paragrafů dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-03;

·     změnu závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté účelové prostředky dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-03;

·     poskytnutí účelových prostředků ve výši 19 tis. Kč na soukromé školy a ve výši 4,3 tis. Kč na církevní školy dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-03 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí účelových prostředků na aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v objemu 173,5 tis. Kč obcím na jimi zřizované   školy dle přílohy 3 materiálu RK-17-2002-03.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 5. 2002, 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření týkajícího se financování soukromých škol a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 236/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o dotaci MŠMT ČR ve výši 48 864 tis. Kč;

·     zvýšení výdajové části rozpočtu kraje o dotaci MŠMT ČR ve výši 48 864 tis. Kč;

·     rozpis dotace na soukromé školy dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-04.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření ve věci dotace z MŠMT ČR – přímé náklady na vzdělávání a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 237/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     rozpis přímých nákladů na vzdělávání  na organizace zřizované krajem ve výši 1 009 661 tis. Kč dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-05;

·     změnu závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnutou dotaci dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-05.

odpovědnost: ekonomický odbor a odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření ve věci dotace z MŠMT ČR na okresní a krajská kola školních soutěží a přehlídek a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 238/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     rozpis dotace z MŠMT ČR na okresní a krajská kola školních soutěži a přehlídek na zřizované organizace ve výši 1 290 tis. Kč dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-06;

·     změnu závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnutou dotaci dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-06.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu a odbor majetkový

termín: 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

7. Změna schváleného rozpočtu na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 239/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3114 – Speciální základní školy o 400 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 – Ostatní činnosti j. n. za účelem odstranění havárie ve Zvláštní škole a pomocné škole Pelhřimov dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-07;

·     povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3122 – Střední odborné školy o 782,3 tis. Kč na dofinancování přestřešení a zateplení DM při SZeŠ Havlíčkův Brod snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-07 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·     poskytnout z rezervy kraje částku 490 tis. Kč na řešení havárie v domově mládeže při ISŠ Havlíčkův Brod při současném povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-07;

·     poskytnout z rezervy kraje investiční dotaci v částce 820 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihlava - povýšení § 2212 - Silnice na pokrytí nákladů s odstraněním havárie na silnici II/403 v obci Nevcehle dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-07;

·     poskytnout z rezervy kraje investiční dotaci v částce 2 700 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci SPŠ stavební  Havlíčkův Brod - povýšení § 3122 – Střední odborné školy na pokrytí zvýšených nákladů na rekonstrukci střechy a vícenákladů spojených se zateplením střechy dle přílohy 2 materiálu

  RK-17-2002-07.

odpovědnost: ekonomický odbor a odbor majetkový

termín: 31. 5. 2002, 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

8. Veřejná zakázka na akci  „Silnice II/360 – obchvat Trnavy, okres Třebíč

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženému materiálu.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 240/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro zadání stavby (DZS) obchvat Trnavy – sil. II/360 dle přílohy 1 materiálu

    RK-17-2002-08;

·     seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky, dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-08,

jmenuje

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-17-2002-08 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Veřejná zakázka: „DD Telč – rekonstrukce ÚT a vnitřní rozvod plynu“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová a odešel M. Vystrčil.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 241/17/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „DD Telč – rekonstrukce ÚT a vnitřní rozvod plynu“ je nabídka podaná uchazečem firmou Plynoservis Dobrovolný, spol. s r. o., Kosmákova 10, 586 01 Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit s vybraným uchazečem jednání o uzavření smlouvy.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 16. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

10. Veřejná zakázka SZeŠ Havlíčkův Brod – přestřešení a zateplení Domova mládeže

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 242/17/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby SZeŠ Havlíčkův Brod – přestřešení a zateplení Domova mládeže je nabídka podaná uchazečem firmou Stavounie, stavební a obchodní společnost, s. r. o., Lidická 1983, 580 01 Havlíčkův Brod a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na delegování zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodání posypové soli pro SÚS Třebíč.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

 

Usnesení 243/17/2002/RK

Rada kraje

deleguje

pana Ing. Petra Kováře, pracovníka odboru dopravy a sil. hospodářství, jako zástupce zřizovatele a paní Mgr. Hanu Motlovou, pracovnici odboru dopravy a sil. hospodářství, jako náhradnici za zástupce zřizovatele, do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodání posypové soli pro SÚS Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

12. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na delegování zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zajištění dodávek materiálů, zařízení a realizaci stavby „Oprava krytu vozovky silnice III/35421 Žďár nad Sázavou – Jámy – Hlinné“.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 244/17/2002/RK

Rada kraje

deleguje

pana Ing. Petra Kováře, pracovníka odboru dopravy a sil. hospodářství, jako zástupce zřizovatele a paní Mgr. Hanu Motlovou, pracovnici odboru dopravy a sil. hospodářství, jako náhradnici za zástupce zřizovatele, do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek na dodání:

·     Nákladního automobilu se sypačovou nástavbou

·     Čelního teleskopického nakladače

·     280 000 l motorové nafty

·     Průmyslové soli k zajištění posypu silnic na období 2002 – 2003

a realizaci stavby „Oprava krytu vozovky silnice III/35421 Žďár nad Sázavou – Jámy – Hlinné“.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 17. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

13. Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Velká Bíteš týkající se udělení souhlasu s vydáním územního rozhodnutí na stavbu rekonstrukce kanalizace ve Velké Bíteši.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 245/17/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s vydáním územního rozhodnutí na stavbu rekonstrukce kanalizace na pozemku par. č. 128 v obci a katastrálním území Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

14. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s obcí Nová Cerekev - zařazení místní komunikace do silniční sítě

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Nová Cerekev ve věci zařazení místní komunikace do silniční sítě.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

Závěrem diskuse rada kraje odložila předložený materiál a doporučila odboru dopravy vypracovat návrh kritérií technického stavu komunikací a předložit jej radě kraje k projednání.

 

15. Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Oslavička

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrhy smluv o budoucích smlouvách kupních a nájemních mezi vlastníky pozemků dotčených stavbou „Obchvat obce Oslavička“ a kraje Vysočina.

V průběhu jednání odešel M. Vystrčil.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 246/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou „Obchvat obce Oslavička“ dle seznamu vlastníků a rozsahu výměr dle příloh 2 a 3 materiálu RK-17-2002-15 o uzavření budoucích kupních a nájemních smluv;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s fyzickými a právnickými osobami v rozsahu výměr dle příloh 2 a 3 materiálu RK-17-2002-15 a

ukládá

odboru majetkovému a sekretariátu ředitelky dopracovat návrhy příslušných smluv.

odpovědnost: odbor majetkový, sekretariát ředitelky

termín: od 20. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

16. Žádost o použití znaku kraje

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

Předložený materiál obsahuje žádosti:

-  Společnosti VLP, a. s., divize Vysočina ve věci udělení souhlasu s bezplatným přetištěním znaku kraje na titulních stranách deníků vydávaných pod hlavičkou Vysočina;

-  Vydavatele časopisu Moderní obec ve věci zveřejnění znaku kraje v souvislosti s uveřejněním článku o heraldice, který by měl být věnován znaku kraje Vysočina;

-  Josefa Volenama, Libořice ve věci poskytnutí znaku kraje pro soukromou sbírku o heraldice.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje nepřijala návrh usnesení (pro 3 hlasy).

 

17. Návrh platového výměru ředitele Základní umělecké školy, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850

 

A. Štěrbová předložila radě kraje návrh platového výměru ředitele Základní umělecké školy, Pelhřimov, který zpracoval odbor školství, mládeže a sportu.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 247/17/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, plat p. Pavla Knězů, ředitele Základní umělecké školy Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-17.

odpovědnost:            vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

18. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

 

V úvodu projednávaného bodu se z jednání rady kraje omluvil M. Vystrčil.

J. Burda, zaměstnanec odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje aktualizovanou verzi Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli dopracovat část 5) předloženého materiálu a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 248/17/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 dle příloh 1 a 2 materiálu RK-17-2002-18 a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu dopracovat část 5) dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-18 a znovu předložit „Koncepci“ radě kraje k projednání.

odpovědnost: oddělení mimoškolních činností

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

19. Návrh plánu inventarizací v galeriích zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2002 a návrh na jmenování jednotlivých inventarizačních komisí

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh inventarizací a inventarizačních komisí pro galerie zřizované krajem Vysočina na rok 2002.

H. Kubíček přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 249/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

inventarizační komise a plán inventarizací v galeriích zřizovaných krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-19.

odpovědnost:            odbor kultury a památkové péče

termín: do 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

20. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na podporu významných kulturních akcí v kraji Vysočina v roce 2002

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh žádostí o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na podporu významných kulturních akcí v kraji Vysočina v roce 2002.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje akceptovala návrhy žádostí o finančních příspěvek u kulturních akcí „BOHEMIA TALENT Jihlava 2002“ a „VELETRH MUZEÍ V ČR“ a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 250/17/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     uvolnění finančních prostředků ve výši 65 000,- Kč z položky „Péče o lidské zdroje a majetek kraje“ rozpočtu kraje pro rok 2002 do kapitoly 40 Kultura rozpočtu kraje;

·     poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-20 body 5 a 6.

odpovědnost:            H. Kubíček

termín: do 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.


21. Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 251/17/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s  postupem při poskytování finančních příspěvků na krajské a národní postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění v roce 2002 dle materiálu RK-17-2002-21 a

ukládá

odboru kultury a památkové péče předložit radě kraje seznam navrhovaných finančních příspěvků na pořádání postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění v roce 2002.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

 

Na základě návrhu ředitele Správy a údržby silnic Jihlava o neupotřebitelném hmotném majetku, Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku. Jedná se o nákladní automobily Škoda MTSP – 25/VSV-6 a Škoda MTSP – 25/SVCH-1.

Z. Šálek přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 252/17/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle materiálu RK-17-2002-22.

odpovědnost:            odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

23. Nájemní smlouva o pronájmu sochy na nádvoří sídla kraje od Martina Jandy

 

K předloženému návrhu nájemní smlouvy o pronájmu sochy na nádvoří sídla kraje od Martina Jandy se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje u důvodu nepřítomnosti M. Matějkové předložený materiál odložila. Dále doporučila M. Matějkové znovu jednat s pronajímatelem o obsahu a změnách v návrhu nájemní smlouvy a informovat radu kraje o výsledku tohoto jednání

 

 

24. Plán činnosti rozpočtové komise

 

Rada kraje doporučila, aby předložený Plán činnosti rozpočtové komise byl zaktualizován a předložen radě kraje na příští jednání ke schválení.

 

25. Ukončení poskytování poradenských služeb společností Deloitte & Touche Czech Republic B. V. v oblasti pojištění majetku ve vlastnictví kraje Vysočina

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, informovala radu kraje o skutečnostech, které vedly kraj Vysočina k uzavření předložené „Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti pojištění majetku ve vlastnictví kraje Vysočina“.

K danému tématu se rozvinula.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 253/17/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti pojištění majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-25.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: ihned

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

26. Rozprava členů rady

 

A. Štěrbová

Vznesla dotaz na řešení problematiky týkající se návrhů zákonů, vyhlášek, které zasílají ministerstva na kraj Vysočina k připomínkování.

F. Dohnal

K dotazu A. Štěrbové uvedl, že se uskuteční pracovní schůzka, na které bude projednáno řešení této problematiky.

P. Pospíchal

Informoval radu kraje o:

-      žádosti o finanční navýšení rozpočtu na zahájení akce – obchvat obce Trnava, která byla zaslána na Státní fond dopravní infrastruktury ČR.

-      pracovní jednání ve věci projednání postupu při řešení oprav a údržby "tzv. evakuač. a zásah. tras JE Dukovany", které se uskutečnilo dne 13. 5. 2002 na obecním úřadě Rouchovany.

E. Šarapatková

Vznesla dotaz na řešení problematiky týkající se součinnosti úřadu s výbory zastupitelstva kraje.

F. Dohnal

K této problematice bude zpracován materiál a předložen zastupitelstvu kraje k projednání.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 17/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 5. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 17/2002 dne 14. května 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.5.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze