Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006

 

 
 

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2006

 

1.       KV byl ustaven na jednání KZ 15/2/05, schází se plánovitě každý měsíc jednou s výjimkou měsíce července a srpna, a to vždy druhé pondělí v měsíci není-li dohodnuto jinak, resp. budiž předsedou svolán podle potřeby.

2.       Výbor zejména kontroluje:

a)       kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady;

b)       kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti;

c)       plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo;

d)       vyřizuje stížnosti a připomínky zastupitelů a občanů v oblasti samostatné působnosti a kontroluje realizace přijatých opatření v této věci.

3.       Z pověření zastupitelstva KV kontroluje organizační složky, organizace a právnické osoby zřízené krajem Vysočina, nebo v nichž má kraj majetkový podíl, nebo které zabezpečují pro kraj práce a služby v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Kontroly jsou zaměřovány zejména na plnění úkolů ve vztahu ke kraji.

4.       V roce 2006 bude výbor provádět kontroly v následujících oblastech v členění dle jednotlivých čtvrtletí:

V prvním čtvrtletí roku 2005 provede výbor kontrolu zejména:

-          petice a stížnosti,

-          právní soulad vybraných zásad kraje s normativní právní úpravou.

Ve druhém čtvrtletí roku 2005 provede výbor kontrolu zejména

-          kontrola systému řízení hospodaření teplem v organizacích zřizovaných krajem;

Ve třetím čtvrtletí roku 2005 provede výbor kontrolu zejména

-          usnesení ZK v roce 2005 – zaměření na nesplněné úkoly;

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005 provede výbor kontrolu zejména

-          životní prostředí;

-          informační toky, KrÚ, orgány kraje, zastupitelé, ostatní osoby podílející se na plnění funkcí kraje (např.: členové komisí, výborů, řídících výborů, pracovních a hodnotících skupin apod.).

 

Při přípravě kontrol bude výbor vycházet ze schválených pravidel kontrolní činnosti výboru. Mimo oblastí uvedených v tomto článku bude výbor provádět kontroly i v dalších oblastech vyplývajících z článku 2) tohoto plánu činnosti dle aktuálních potřeb.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.1.2007 / 2.1.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze