Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 4/2006

7. prosinec 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní Rady kraje Vysočina č. 4/2006

konaném dne 7. 12. 2006

 

Přítomni:

1. Vladimír Trávník (zástupce)

5. Pavel Maslák (místopředseda)

9. Miloš Vystrčil (předseda)

2. Roman Heinz

6. Jan Murárik (tajemník)

10. Simeona Zikmundová

3. Václav Kodet

7. Drahoslav Ryba

 

4. Zdeněk Linhart

8. Lukáš Kettner

 

Hosté:

1. Vladimír Měrka (Město Náměšť nad Oslavou)

 

2. Jindřich Staněk (22. letecká základna AČR v Náměšťi nad Oslavou)

3. Věra Švarcová (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina)

4. Ladislav Staněk (Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina)

5. Tomáš Halačka

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

1.      Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období.  (JUDr. Simeona Zikmundová, Ing. Ladislav Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ);

2.      Krizová připravenost zdravotnictví ve správním území kraje (JUDr. Simeona Zikmundová, JUDr. Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ);

3.      Projednání bezpečnostní situace na dálnici D1 (Ing. Jan Murárik);

4.      Krizový plán kraje Vysočina a další fungování letiště v Náměšti nad Oslavou
(RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Jan Murárik);

5.      Projednání Pracovního plánu BRK na rok 2007 (Ing. Jan Murárik);

6.      Rozprava;

7.      Společný oběd.

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní Rady kraje Vysočina (dále jen „BRK“), uvítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. M. Vystrčil přednesl program jednání. Ten byl 9 hlasy schválen (zdržel se 1, proti 0).

J. Murárik předložil přímo na jednání podkladové materiály „Zápis z jednání k problematice chřipkové virózy a ptačí chřipky“ a „Usnesení Vlády ČR č. 1271/2006 o Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru“ k bodu programu č. 2.

 

1.             Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období“. L. Staněk okomentoval předložené materiály. Informoval BRK o transformaci Správ a údržeb silnic kraje Vysočina (dále jen „SÚS“). Od nového roku bude existovat jedna krajská organizace. Dále pohovořil o:

·                plánech zimní údržby silnic a úseku dálnice D1 v kraji Vysočina;

·                připravenosti SÚS na zimní období;

·                odklonových trasách dálnice D1;

·                webovém odkazu http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/, kde lze nalézt aktuální informace o dopravní situaci a některé užitečné dokumenty.

 

V diskusi byly vypořádány vznesené dotazy:

·                v případě transformace SÚS nedojde ke změnám týkajících se plánů údržeb, pozměněny budou komunikační kanály;

·                stejně jako v minulém zimním období je možno, při kalamitních stavech, požádat 22. leteckou základnu AČR v Náměšti nad Oslavou (dále jen „22. letecká základna“) o zapůjčení lidí a techniky;

·                první část stavby na silnici Jihlava – Příseka je provizorně zprovozněna. V. Kodet dále informoval o objízdných trasách. V případě rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy dojde k přeznačení těchto objízdných tras. Aktuální informace lze nalézt opět na webových stránkách kraje http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/;

·                informace o dopravní situaci jsou aktualizovány třikrát denně (v případě kalamitních stavů častěji) celorepublikovým koordinátorem. L. Kettner konstatoval, že pro potřeby záchranné zdravotnické služby je tento interval nedostačující. Z finančních a technických důvodů není v současné době změna systému možná;

·                při řešení možného případu havárie na D1 nebo kalamitního stavu byla přijata zásada, že nákladní vozidla zůstanou na dálnici a nebudou odkláněna. Byl projednán praktický přístup, jak tuto zásadu dodržet. R. Heinz podal informace k rozdělení kompetencí Policie ČR po zprovoznění Integrovaného operačního střediska Jihlava v kraji Vysočina.

 

J. Murárik okomentoval dopravní situaci v obci Číchov, kde byl při jarních povodních stržen most přes řeku Jihlavu. Most byl obnoven, ale vzhledem k podloží bylo projektantem doporučeno snížit nosnost mostu pouze na  5 tun. Do této části obce je možno dostat se vozy o hmotnosti vyšší než 5 tun pouze  komunikací od obce Chlum severně od obce Číchov. V zimním období není tato komunikace udržována, proto se starosta Číchova zavázal tuto komunikaci ošetřovat vlastními silami. O situaci v Číchově (doprava, spojení, dostupnost složek IZS a obsluh energetických sítí) se povedou další jednání se starostou obce do konce tohoto roku.

 

Usnesení 036/04/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zpracování plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina a připravenost na zimní období roku 2006/2007 dle materiálů BRK-04-2006-01 P, upr.1, BRK-04-2006-01 P, př. 1.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály: BRK-04-2006-01 P, BRK-04-2006-01 P, př. 1, BRK-04-2006-01 P, př. 1 – mapa.

 

 

2.             Krizová připravenost zdravotnictví ve správním území kraje

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Krizová připravenost zdravotnictví ve správním území kraje“. S. Zikmundová okomentovala předložený materiál.

Na jednání se dostavila V. Švarcová a T. Halačka.

J. Murárik přítomné informoval o aktuálním stavu týkající se tohoto tématu.

Z diskuse, která následovala, vzešel závěr realizovat bod IV. v usnesení Vlády ČR č. 1271/2006, tj. ustanovit „Krajskou komisi pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění“.

P. Maslák vznesl dva dotazy:

·                V jaké fázi se nachází pořízení stanu pro hromadné neštěstí?  V. Švarcová uvedla, že po projednání žádosti ředitele L. Kettnera a konzultaci s ostatními kraji byly finanční prostředky na nákup stanu zařazeny do návrhu rozpočtu kraje na rok 2007. Tento návrh bude schvalovat krajské zastupitelstvo dne 12. prosince 2006.

·                Zda došlo ke změnám v obsahu traumaplánu, který byl schválen roku 2005? T. Halačka sdělil, že k aktualizaci traumaplánu dochází jedenkrát ročně. Další aktualizace je naplánována na měsíc leden 2007.

 

Úkol: Zaslat členům BRK traumaplán v mediální podobě po jeho aktualizaci v lednu 2007.

Termín: do 14. dnů po jeho aktualizaci

Odpovědnost: S. Zikmundová, J. Murárik

 

M. Vystrčil vznesl návrh na rozšíření usnesení. Návrh byl přijat a bezpečnostní rada přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 037/04/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

vyhodnocení krizové připravenosti zdravotnictví ve správním území kraje dle materiálů BRK-04-2006-02 P, BRK-04-2006-02 P, př. 1 a

projednala

usnesení Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271/2006 a zápis z jednání k problematice chřipkové virózy a ptačí chřipky a

ukládá

ředitelce krajského úřadu, S. Zikmundové, do konce měsíce ledna  roku 2007 realizovat bod IV. v usnesení Vlády ČR č. 1271/2006.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

S. Zikmundová nebyla v době hlasování přítomna jednání.

Zdrojové materiály: BRK-04-2006-02 P, BRK-04-2006-02 P, př. 1

 

3.             Projednání bezpečnostní situace na dálnici D1

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Projednání Bezpečnostní situace na dálnici D1“. J. Murárik okomentoval předložený materiál a popsal základní strategické úkoly v něm obsažené. Sdělil, že je potřeba více informovat řidiče o povinnosti dodržovat 3 m široký pruh určený pro průjezd techniky záchranářů v případě vzniku kolony na silnicích. Přítomní diskutovali o formě kampaně. Jako vhodný způsob se jeví instalace bildboardů. J. Murárik shrnul více jak dvouleté úsilí kraje Vysočina při zlepšování bezpečnostního standardu na D1 a popsal, jaké byly dosaženy pokroky v jednotlivých pojmenovaných strategických oblastech. Rovněž popsal ambice kraje a oblasti, kde je nutno dále bezpečnostní opatření realizovat.

 

M. Vystrčil vznesl návrh na rozšíření usnesení. Návrh byl přijat a bezpečnostní rada přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 038/04/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o bezpečnostní situaci na dálnici D1 dle materiálů BRK-04-2006-03 P, BRK-04-2006-03 P, př. 1 a BRK-04-2006-03 P, př. 2 a

ukládá

předsedovi pracovní skupiny „D1“ svolat jednání pracovní skupiny a připravit návrh dalšího postupu na zvýšení bezpečnosti na dálnici D1 pro druhé zasedání BRK v roce 2007.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály: BRK-04-2006-03 P, BRK-04-2006-03 P, př. 1 a BRK-04-2006-03 P, př. 2.

 

4.             Krizový plán kraje Vysočina a další fungování letiště v Náměšti nad Oslavou

Členové BRK na jednání obdrželi podkladový materiál „Krizový plán kraje Vysočina a další fungování letiště v Náměšti nad Oslavou“. M. Vystrčil uvedl tento bod a přečetl usnesení Vlády ČR č. 1271/2006 . Předal slovo V.Měrkovi.

V. Měrka:

·                poukázal na podobnost situace, která nastala 4. července 2003, kdy bylo samosprávě Náměště nad Oslavou oznámeno, že končí provoz 22. letecké základny;

·                uvedl, že zde byly proinvestovány nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu  i rozpočtu NATO;

·                viděl problém ve změně stanovisku vlády k této situaci a komunikaci s krajskou a obecní samosprávou;

·                seznámil členy BRK s obsahem odpovědi ministra obrany na interpelaci poslance Černého;

·                informoval o připravovaném kroku Olomouckého a Zlínského kraje zajistit provozování smíšeného letiště (tj. vojenský i civilní provoz) na vojenské letecké základně v Přerově, zároveň uvedl důvody, proč toto není možné realizovat v Náměšti nad Oslavou.

 

Dále pohovořil J. Staněk, který:

·                obeznámil členy BRK se závěry dosavadních jednání a podrobněji vyložil již citované usnesení;

·                sdělil, že bude přehodnocena reforma AČR, ve které se také počítá s přesunutím vrtulníkové základny z Přerova do Náměště nad Oslavou;

·                seznámil přítomné s výsledkem jednání na úrovni generálního štábu – náčelník generálního štábu nezpochybnil, že by měly být zastaveny investice plynoucí 22. letecké základně;

·                konstatoval, že vyvstala otázka, jaká technika bude na základně v Náměšti nad Oslavou, nedojde-li k přesunu vrtulníkové základny z Přerova; zodpovězení této otázky souvisí s návštěvou ministra obrany v Náměšti nad Oslavou dne 14. prosince 2006.

 

M. Vystrčil pohovořil o jednáních s představiteli Zaměstnavatelských svazů kraje Vysočina a Regionální rady odborových svazů. Na základě těchto jednání bylo nabídnuto hejtmanovi kraje, že do  12. prosince 2006 obdrží prohlášení obou dvou organizací s nesouhlasným stanoviskem s tímto případným zásahem do ekonomiky a sociálního prostředí v kraji Vysočina.

 

V následné diskusi bylo zmíněno:

·                na ministerstvu obrany nejsou prezentovány názory kraje Vysočina, spíše se hovoří o situaci na Přerovsku;

·                je potřeba položit si otázku, jak chránit důležité objekty nacházející se v katastru kraje Vysočina;

·                po dobudování infrastruktury je možný návrat letadel i vrtulníků na 22. leteckou základnu.

 

 

M. Vystrčil vznesl návrh na rozšíření usnesení. Návrh byl přijat a bezpečnostní rada přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 039/04/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o situaci ohledně 22. letecké základny AČR v Náměšti nad Oslavou dle materiálu BRK-04-2006-04 P, BRK-04-2006-04 P, př. 1, BRK-04-2006-04 P, př. 2, BRK-04-2006-04 P, př. 3, BRK-04-2006-04 P, př. 4, BRK-04-2006-04 P, př. 5 a BRK-04-2006-04 P, př. 6 a

ukládá

předsedovi bezpečnostní rady kraje ve spolupráci s městem Náměšť nad Oslavou a 22. leteckou základnou AČR v Náměšti nad Oslavou zabezpečit pracovní jednání a

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady kraje ve spolupráci s městem Náměšť nad Oslavou a 22. leteckou základnou AČR v Náměšti nad Oslavou připravit podkladový materiál pro toto jednání.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály: BRK-04-2006-04 P, BRK-04-2006-04 P, př. 1, BRK-04-2006-04 P, př. 2, BRK-04-2006-04 P, př. 3, BRK-04-2006-04 P, př. 4, BRK-04-2006-04 P, př. 5 a BRK-04-2006-04 P, př. 6.

 

5.             Projednání Pracovního plánu BRK na rok 2007

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Projednání Pracovního plánu bezpečnostní rady kraje na rok 2007“. J. Murárik okomentoval předložený materiál.  K návrhu materiálu byly vzneseny tyto připomínky a návrhy:

·                bod č. 2 ze 3. zasedání BRK (říjen 2007) přesunot na 2. zasedání BRK (červen 2007);

·                v příloze materiálu BRK-04-2006-05 P, př. 1 pozměnit v tabulkové části „Obsah jednání“ na „Návrh obsahu jednání“;

·                na 1. zasedání BRK (březen 2007) doplnit bod „Informace o realizaci usnesení Vlády ČR 1271/2006;

·                bod „Zpráva o bezpečnosti provozu elektrárny Dukovany“ nazvat „Informace o bezpečnosti provozu elektrárny Dukovany“ (příprava prezentace nikoliv zprávy);

·                bod č. 5 z 2. zasedání BRK (červen 2007) „22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny“ zařadit do programu prvního, druhého a třetího zasedání BRK.

 

Vznesené návrhy byly odsouhlaseny.

 

Usnesení 040/04/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

souhlasí

s navrženým Pracovním plánem Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2007 a

doporučuje

hejtmanovi kraje Vysočina schválit návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu BRK-04-2006-05 P, př. 1, upr. 1.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály: BRK-04-2006-05 P, BRK-04-2006-05 P, př. 1.

 

M. Vystrčil z organizačních důvodů navrhl spojit body jednání „Rozprava“ a „Společný oběd“. Návrh na změnu programu byl přijat.

 

 

 

6.             Rozprava a společný oběd

M. Vystrčil přítomné seznámil se situací v Nemocnici Havlíčkův Brod. K tomuto tématu proběhla krátká diskuse.

 

M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš dne 8. prosince 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.1.2007 / 2.1.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies