Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 4/2002

25. duben 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání komise pro Vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 25. 4. 2002

 

Přítomni:

-         7 členů komise pro vnější vztahy (z celkového počtu 10)– viz presenční listina

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Radka Burketová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání
  2. Fond Vysočiny – grantové programy
  3. Různé
  4. Závěr

 

1. Zahájení

            Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina, přivítal členy komise. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání komise pro vnější vztahy. Tento program byl všemi členy komise schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Fond Vysočiny – grantové programy

            Ing. Tomáš Hermann pohovořil k podkladovým pracovním materiálům, které členové komise obdrželi. Zmínil, že zastupitelstvo kraje na svém jednání 19. 3. 2002 schválilo Statut Fondu a Zásady pro poskytování podpory z Fondu. Dále byl přijat návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu a celková částka ve výši 81,4 mil. Kč. Na zasedání zastupitelstva dne 30. 4. 2002 je předpoklad schválení a vyhlášení prvních grantových programů. Informoval, že návrhy 13 grantových programů projednala rada kraje, 11 z nich doporučila ke schválení zastupitelstvu kraje. Podrobně popsal stanoviska rady kraje k jednotlivým grantovým programům, hovořil o nejčastějších nedostatcích a problémech. Konstatoval, že ke každému schválenému grantovému programu jmenuje zastupitelstvo řídící a rozhodovací orgán – řídící výbor a určí garanta, jímž je věcně příslušný odbor krajského úřadu. Zdůraznil, že při jmenování členů řídících výborů by se měla zohledňovat politická zodpovědnost zastupitelů kraje za hospodaření s veřejnými prostředky, regionální zastoupení a odborná způsobilost hodnotitelů. Vyzdvihl, že předkládané programy jsou plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Podrobně popsal, jak se bude postupováno po vyhlášení grantových programů. Na základě závěrů a námětů z minulého jednání komise pro vnější vztahy vyzval členy, aby přednesli své návrhy na vytvoření dalšího grantového programu, který by mohl být v II. kole předložen radě a zastupitelstvu.

            Zdeňka Marková podpořila myšlenku fotosoutěže mapující všední život kraje Vysočina. Vyzdvihla nutnost zapojení co nejširších vrstev občanů kraje.

            Simona Kadlecová vyzdvihla myšlenku vytvoření publikace propagující kraj Vysočina.

            Jan Bokšay podpořil ideu Simony Kadlecové s tím, že tato publikace by mohla přibližovat i hospodářské možnosti kraje.

            Diskutovalo se o možnostech témat výše zmiňované publikace, nutné finanční částce, možnostech prezentace, podmínkách spjatosti s krajem Vysočina.

            Ing. Tomáš Hermann se vyjádřil k otázce finančního rámce Fondu, hovořil o procentuelním rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oblasti a čerpání těchto finančních částek. Konstatoval, že dosavadní celkový objem grantových programů, které jsou předkládány zastupitelstvu kraje je cca 30 milionů Kč.

            Simona Kadlecová prezentovala myšlenku vydávání pravidelného zpravodaje na podporu informací o kraji Vysočina. Tento zpravodaj by podporoval informovanost občanů v kraji a soudržnost s krajem.

            Zdeňka Marková upozornila na riziko duplicity regionálních novin.

            Ing. Miroslav Lhotka tlumočil návrh na vytvoření tzv. „otevřeného“ grantového programu v oblasti propagace regionu. Podrobně charakterizoval svoji myšlenku.

            Simona Kadlecová upozornila na nutnost jasného definování pojmu „propagace“.

            PaedDr. Jaroslav Ptáček tlumočil členům komise své dosavadní zkušenosti z vyhlašováním a realizací grantových programů jakožto člen Městské rady ve Žďáru nad Sázavou.

            Radka Burketová, tajemnice komise, vznesla návrh na vytvoření sumáře 729 obcí kraje Vysočina a jejich výročí. Vyzdvihla význam a přínos tohoto materiálu.

Byla otevřena rozsáhlá diskuse k návrhům Ing. Miroslava Lhotky a Radky Burketové.

 

Usnesení 011/04/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

žádá

Ing. Tomáše Hermanna, Radku Burketovou – tajemnici komise ve spolupráci se členy komise pro vnější vztahy o zpracování návrhu „otevřeného“ grantového programu v oblasti propagace regionu a návrhu grantového programu na vytvoření sumáře 729 obcí kraje Vysočina a jejich výročí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

8. Různé

            Ing. Tomáš Hermann informoval přítomné o jednáních zástupců kraje Vysočina v holandském městě Tillburgu. Dále pohovořil o tom, jak bylo naloženo s dopisem z Úřadu nitranského samosprávného kraje. Zmínil se o vizích rady kraje o navázání spolupráce s dalšími zahraničními partnery. Pohovořil o průběhu stěhování krajského úřadu do nového sídla v ulici Žižkova 57.

 

9. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín zasedání komise pro vnější vztahy č. 5/2002, které bude společné s komisí cestovního ruchu, určil na středu 22. května 2002 ve Žďáru nad Sázavou s tím, že podrobný program a hodina zasedání budou upřesněny na pozvánce.

 

                                                                         PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

                                                                          předseda komise pro vnější vztahy

                                                                                          Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 25. 4. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 30. 4. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.5.2002 / 3.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze