Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2006

6. prosinec 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2006

konaného dne 6. 12. 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Vladislav Nechvátal

2. Zdeněk Dobrý

7. Vladimír Novotný (předseda)

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

8. Zbyněk Pípal

4. Bohumil Kotlán

9. Anna Krištofová (tajemnice)

5. Tomáš Křišťan

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Forman

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;
  2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
  3. Zhodnocení činnosti finančního výboru v roce 2006;
  4. Plán činnosti finančního výboru na rok 2007;
  5. Diskuse, různé;
  6. Závěr;
  7. Společný oběd.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry ze zasedání finančního výboru č. 8/2006 a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

 

Přehled rozpočtových opatření

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2006 za období 9. 11. – 29. 11. 2006“. Anna Krištofová tento materiál okomentovala.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky členům výboru přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK za období 1. 1. – 31. 12. 2006.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání č. 1/2007 dne 24. 1. 2007

 

Úkol:

Zaslat elektronicky Zdeňku Dobrému (v kopii předsedovi výboru) přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK za období 1. 1. – 30. 11. 2006.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání č. 1/2007 dne 24. 1. 2007

 

Úkol:

Zaslat elektronicky specifikaci těchto opatření:

-          Bohumil Kotlán – rozpočtové opatření 342.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání č. 1/2007 dne 24. 1. 2007

 

Aktuální vývoj daňových příjmů

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 11. 2006“. Anna Krištofová tento materiál komentovala. Uvedla, že MF ČR ve své predikci vývoje daňových příjmů nebylo příliš přesné.

 

Rozvinula se diskuse k vývoji daňových příjmů.

 

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-10/2006“.

 

 

Vladimír Novotný vznesl dotaz, zda-li v souvislosti s aktuální situací v Nemocnici Havlíčkův Brod nebude přijato nějaké rozpočtové opatření, či bude-li to mít na rozpočet kraje nějaký dopad. Miroslav Houška odpověděl, že v letošním roce již nikoliv, ale v rozpočtu na rok 2007 ano – je zde počítáno s finanční částkou na pořízení kamerového systému v Nemocnicích Jihlava a Havlíčkův Brod. Jaroslav Hulák uvedl, že je výhledově nutné počítat s částkou na odškodnění pro pozůstalé.

 

Rozvinula se diskuse k aktuální situaci v Nemocnici Havlíčkův Brod.

 

Usnesení 032/09/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

-          Přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2006 za období 9. 11. – 29. 11. 2006;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 11. 2006;

-          Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-10/2006;

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Zhodnocení činnosti finančního výboru v roce 2006

Předseda zhodnotil činnost finančního výboru v roce 2006. Kvitoval i konání a přínos výjezdních zasedání. Poděkoval všem členům, resortnímu radnímu Miroslavu Houškovi, tajemnici komise a celému ekonomickému odboru za dobrou spolupráci po celý rok.

 

4. Plán činnosti finančního výboru na rok 2007

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Návrh plánu činnosti na rok 2007“, který zpracoval předseda. Ten jej zároveň okomentoval.

 

Zdeněk Dobrý zdůraznil kontrolní činnost finančního výboru. Vznesl tyto náměty na kontroly:

-          čerpání úvěru EIB – soulad;

-          hospodaření Horáckého divadla;

-          využití prostředků na zajištění Protialkoholní záchytné stanice;

-          využití dotace Krajské knihovny;

-          vyúčtování příspěvku – akce VIP v kapitole Zastupitelstvo;

-          kapitola Krajský úřad – položky 5166, 5167, 5137;

-          kontrola rozpočtových změn (namátkový výběr).

 

Tomáš Křišťan vznesl námět na kontrolu hrad Kámen, jehož zřizovatelem je rovněž kraj Vysočina.

 

Bohumil Kotlán vznesl tyto kontrolní náměty:

-          finanční dopad zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

-          integrace škol – finanční dopad.

 

K tématu se rozvinula diskuse. Do plánu činnosti na rok 2007 byly doplněny tyto body:

-          Tvorba plánu kontrolní činnosti na rok 2007 (v lednu);

-          Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2006 (v lednu);

-          Průběžná zpráva o dopadu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v červnu, budou přizvání Jiří Vondráček a Jiří Bína);

-          Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2007 (v prosinci, s tím, že Miroslav Houška bude na každém zasedání výboru v bodu „Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření“ informovat o aktuálním vývoji v daném období).

 

Usnesení 033/09/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 a

pověřuje

Vladimíra Novotného, předsedu výboru, předložením tohoto materiálu na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2006 dne 12. 12. 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Diskuse, různé

Byly stanoveny termíny na další zasedání finančního výboru:

-          1/2007 – středa 24. 1. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15);

-          2/2007 – středa 21. 2. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

6. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 1/2007 byl stanoven na středu 24. 1. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 6. 12. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.12.2006 / 12.12.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze