Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 5/2002

7. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání komise

Volnočasových aktivit č. 5/2002

ze dne 7. května 2002

 

 

Přítomno:

-         5 členů komise volnočasových aktivit – viz prezenční listina

-         Jan Burda – tajemník komise

 

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Grantový program na podporu volnočasových aktivit

4.      Koncepce volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004

5.      Diskuse a různé

6.      Ukončení jednání

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

Roman Křivánek, místopředseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal členy komise, představil hosty a přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat. Dále omluvil nepřítomnost předsedy.

 

 

2.      Kontrola usnesení z minulého zasedání

Místopředseda v několika větách shrnul zasedání komise č. 4/2002 a přistoupil ke kontrole usnesení a úkolů z minulého jednání. Usnesení 014/04/2002/VčaK a 015/04/2002/VčaK byla splněna. Roman Křivánek nabídl pomoc Jiřině Suchardové při zajišťování výjezdního zasedání do Rakouska. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

 

3.      Grantový program na podporu volnočasových aktivit

Alena Štěrbová stručně zhodnotila celý proces, který předcházel schválení grantových programů. Nastínila možnost upravení finančního rámce u jednotlivých grantových programů v návaznosti na počet a kvalitu podaných žádostí, ovšem až po jeho opětovném vyhlášení. Dále zdůraznila, že zaměstnanci krajského úřadu, kteří se budou grantovými programy zabývat, tzv. garanti, budou muset vyvíjet mnohem větší pracovní nasazení, což by mělo být také patřičně ohodnoceno.

Účastníci dále diskutovali nad účelností některých grantů. V této souvislosti Alena Štěrbová uvedla, že podle jejího názoru není program sportovní komise zpracován jako rozvojový.

Roman Křivánek přítomným přednesl složení řídícího výboru pro grant „Volný čas“, kdy každá politická skupina zastoupená v zastupitelstvu kraje zde bude mít 2 členy (celkem tedy 10 členů). Garantem s hlasovacím právem pro tento grant byl určen Jan Burda a Jaroslav Petřivý bude mít poradní hlas za garanta.

Členové komise diskutovali nad nedostatky ve složení všech řídících výborů. Alena Štěrbová uvedla, že bude možné radě kraje předložit návrh na změnu ve složení řídících výborů, kdy rada kraje má kompetenci tuto změnu provést.

 

Úkol:

Zaslat členům komise volnočasových aktivit seznam složení řídících výborů, jako přílohu zápisu.

Odpovědnost: zapisovatelka

 

Jan Burda navrhl uskutečnit pracovní jednání předsedů řídících výborů, garantů a rady kraje.

Dále se diskutovalo nad tím, jak zajistit informovanost veřejnosti o grantových programech. V této souvislosti se Jan Burda zmínil o připravovaných setkáních se zástupci NNO k problematice grantových programů, která proběhnou v jednotlivých okresních městech.

 

Termíny jednotlivých setkání:

16. 5. 2002 – 16:00 - Jihlava – Kraj Vysočina, Žižkova 57 (budova B)

17. 5. 2002 – 16:00 – Žďár n. S. – knihovna M. J. Sychry, Havlíčkovo nám. 5 (dětské o.)

20. 5. 2002 – 16:00 - Pelhřimov – Fokus Vysočina, Humpolecká 736 (Vlasákova vila)

21. 5. 2002 – 14:00 - Havlíčkův Brod – Junák, Horní 3833 (velký sál)

21. 5. 2002 – 17:00 – Třebíč – Městská knihovna, Hasskova 102

 

 

4.      Koncepce volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004

Jan Burda informoval, že do Koncepce volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 byla zapracována část týkající se spolupráce s obcemi. Dále uvedl, že rada kraje v tomto materiálu také postrádala řešení problematiky základních uměleckých škol a domovů dětí a mládeže, kdy u některých vykonává zřizovatelské funkce kraj a u jiných zase obce. Tento stav souvisí s reformou veřejné správy. Jan Burda členům komise vysvětlil, že ještě nebyl zpracován dlouhodobý záměr ve školství, kde musí být tento problém řešen. Koncepce má z dlouhodobého záměru vycházet.

Alena Štěrbová uvedla, že na jednání rady kraje bude tuto koncepci obhajovat s tím, že řešení záležitostí kolem ZUŠ a DDM bude obsaženo v dlouhodobém záměru.

 

Z důvodu usnášeníschopnosti komise pověřil předseda Jana Burdu, tajemníka komise, aby hlasoval v jeho zastoupení.

 

Usnesení 016/05/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktualizovanou Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 a

doporučuje

radě kraje ke schválení.

 

 

5.      Diskuse, různé

Tématem diskuse bylo, že komise, která stála na začátku přípravy grantových programů už nebude mít možnost se podílet na vyhodnocování a sledování dopadu a působnosti Fondu Vysočiny.

 

 

6.      Závěr

Místopředseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání na středu 19. června 2002 ve 12:00 hod.

 

 

 

 

 

            Roman Křivánek, v. r.

  místopředseda Komise volnočasových aktivit

Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 7. května 2002.

Zapsala: Hana Doležalová dne 10. května 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.5.2002 / 15.5.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze