Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2006

13. říjen 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní Rady kraje Vysočina č. 3/2006

konaném dne 13. 10. 2006

 

Přítomni:

1. Dionýz Domik

5. Pavel Maslák (místopředseda)

9. Miloš Vystrčil (předseda)

2. Roman Heinz

6. Jan Murárik (tajemník)

10. Simeona Zikmundová

3. Václav Kodet

7. Drahoslav Ryba

 

4. Zdeněk Linhart

8. Lukáš Kettner

 

 

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

1.             Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení  integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina (Pavel Maslák, místopředseda BRK);

2.             Závěrečná zpráva a hodnocení krizové situace na VD Mostiště (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

3.             Stav zpracování havarijního plánu na D1 a zpracování plánu typových činností složek IZS při společném zásahu na pozemních komunikacích (Pavel Maslák, místopředseda BRK – ústní informace);

4.             Informace o průběhu zpracování Dílčího plánu obrany kraje (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

5.             Zpráva o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů  IZS a další postup budování těchto systémů, informace o funkčnosti spojení Pegas matra u složek IZS v kraji (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

6.             Analýza vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Plošného pokrytí kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými  prostředky požární ochrany (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

7.             Pořízení nafukovacího stanu pro potřeby IZS, ZZS kraje (MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS kraje);

8.             Analýza úrovně systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

9.             Informace o budování datového skladu KrÚ, sekce bezpečnost (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

10.         Projednání změn v seznamu budov zvláštního významu (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

11.         Informace o bezúplatném převodu nepotřebného majetku Zdravotní záchranné službě kraje Vysočina (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

12.         Záměr dalšího rozvoje a zdokonalení pracoviště krizového řízení kraje (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

13.         Zhodnocení rizik zimního období v kraji – záměr činnosti OSH pro jejich eliminaci (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

14.         Rozprava.

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní Rady kraje Vysočina (dále jen BRK), uvítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Před jednáním BRK byly do programu jednání zařazeny body „Záměr dalšího rozvoje a zdokonalení pracoviště krizového řízení kraje“ a „Zhodnocení rizik zimního období v kraji – záměr činnosti OSH pro jejich eliminaci“. M. Vystrčil přednesl rozšířený program jednání. Ten byl 9 hlasy schválen. J. Murárik omluvil V. Kodeta, který se na jednání dostaví později.

 

1.             Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení  integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina

Na zasedání se dostavil V. Kodet.

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení  integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina“. P. Maslák okomentoval předložený materiál, shrnul průběh jednání Pracovní skupiny pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina (dále jen „PS CIP OŘ). Složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) se shodli na návrhu vypsání studie proveditelnosti. Ta by měla řešit variantu technologickou i prostorovou. Vznesl návrh, zda současně se studií proveditelnosti řešit i otázky týkající se využitelnosti prostoru, který je pro tento účel nyní používán.

M. Vystrčil vznesl návrh na doplnění usnesení – BRK ukládá PS CIP OŘ  připravit návrh zadání na veřejnou zakázku kraje Vysočina na zpracování studie proveditelnosti. Návrh bude poté elektronicky postoupen členům BRK k připomínkování. BRK vyjádřila souhlas, aby M. Vystrčil vypsal, po zapracování připomínek, veřejnou zakázku k vypracování studie proveditelnosti.

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 023/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci k postupu realizace výstavby Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina, BRK 03-2006-01P a BRK 03-2006-01P, př.1 a BRK 03-2006-01P, př. 2 a

ukládá

Pracovní skupině pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina připravit návrh zadání na veřejnou zakázku kraje Vysočina na realizaci zpracování studie proveditelnosti do 23. října 2006 a předložit tento návrh k elektronické diskusi členům BRK, která bude ukončena 27. listopadu 2006 a

doporučuje

hejtmanovi kraje Vysočina, po vypořádání připomínek, vypsat veřejnou zakázku kraje Vysočina na realizaci zpracování studie proveditelnosti centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení v termínu do 30. listopadu 2006  a

doporučuje

hejtmanovi kraje Vysočina, aby pracovní skupina byla transformována do řídicího výboru studie proveditelnosti.

 

Odpovědnost: M. Vystrčil, D. Ryba, S. Zikmundová

Termín: 30. 11. 2006

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK 03-2006-01P, BRK 03-2006-01P, př.1, BRK 03-2006-01P, př. 2.

 

2.             Závěrečná zpráva a hodnocení krizové situace na VD Mostiště

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Závěrečná zpráva a hodnocení krizové situace na VD Mostiště“. J. Murárik okomentoval předložený materiál a přečetl návrh usnesení. Konstatoval, že neexistují žádné skutečnosti, které by omezovali provoz vodního díla. Vodní dílo Mostiště je ve standardním režimu provozu.

Přítomní shlédli prezentaci, která dokumentovala průběh opravy hráze. Členové BRK projevili zájem o zaslání této prezentace.

 

K tématu a shlédnuté prezentaci proběhla krátká diskuse.

·          oprava vodního díla Mostiště byla provedena unikátní metodou tryskové injektáže. V ČR byla provedena poprvé při opravě hráze vodního díla. Přítomní se shodli, že je žádoucí prezentovat průběh a výsledky opravy na odborných seminářích, konferencích a
v odborném tisku zabývající se touto tématikou;

·          závěrečná zpráva nepostihuje všechna fakta (pomoc při zvládání povodní v roce 2006).

 

P. Maslák vznesl námět na usnesení, ve kterém by bylo konstatováno, že pracovní skupina „Mostiště“ pracovala na dobré úrovni. Návrh nebyl přijat.

 

V rámci diskuse bylo vyjádřeno poděkování členům pracovní skupiny „Mostiště“ a dalším lidem, kteří se podíleli na řešení opravy vodního díla Mostiště.

 

Úkol: Zaslat členům BRK prezentaci, která dokumentuje průběh opravy hráze na vodním díle Mostiště.

Odpovědnost: J. Murárik

Termín: do 7. 12. 2006

 

Usnesení 024/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace na VD Mostiště dle materiálu BRK-03-2006-02P,BRK-03-2006-02P př. 1, BRK-03-2006-02P, př.  2, BRK-03-2006-02P, př. 3.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 13. 10. 2006

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2006-02P,BRK-03-2006-02P př. 1, BRK-03-2006-02P, př. 2, BRK-03-2006-02P, př. 3.

 

3.             Stav zpracování havarijního plánu na D1 a zpracování plánu typových činností složek IZS při společném zásahu na pozemních komunikacích

P. Maslák podal ústní informaci k tomuto bodu:

·          Zmínil průběh dosavadních jednání mezi Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR a Ministerstvem dopravy ČR. Tato jednání nebyla dokončena a rozdělení některých pravomocí nebylo vyřešeno;

·          Konstatoval, že plán typových činností složek IZS při společném zásahu na pozemních komunikacích (dále jen „typový plán“) je zpracovaný a obsahuje i pasáže, které řeší možné krizové situace na D1;

·          Doporučil v této věci oslovit ministra dopravy a požádat ho o vysvětlení k záležitostem týkajících se zpracování havarijních plánů na D1.

 

K dané problematice byly vzneseny následující připomínky:

·          Nebylo zmíněno jednání s ministerstvem zdravotnictví (obdobný havarijní plán však existuje);

·          Je potřeba domluvit se na konkrétní podobě dopisu, který bude zaslán ministru dopravy. Tento dopis bude připraven do příštího zasedání BRK.

 

Úkol: Zaslat členům BRK plán typových činností složek IZS při společném zásahu na pozemních komunikacích.

Odpovědnost: J. Murárik

Termín: do 7. 12. 2006

 

Usnesení 025/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

se seznámila

se stavem rozpracování materiálu Plán typových činností složek IZS při společném zásahu a

ukládá

P. Maslákovi a V. Kodetovi připravit návrh dopisu, který bude reakcí na tento materiál.

 

Odpovědnost: P. Maslák, V. Kodet

Termín: zasedání BRK č. 4/2006

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4.             Informace o průběhu zpracování Dílčího plánu obrany kraje

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o průběhu zpracování Dílčího plánu obrany kraje“. J. Murárik okomentoval podkladový materiál. Sdělil, že se v současné době zpracovává dílčí plán obrany kraje ve spolupráci se složkami IZS a dalšími dotčenými orgány.  Dílčí plán obrany musí být zpracován do 6 měsíců od doby zpracování Plánu obrany ČR.

 

Úkol: Zaslat členům BRK upravený materiál BRK-03-2006-4P

Odpovědnost: J. Murárik

Termín: 7. 12. 2006

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 026/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí
informaci o průběhu zpracování dílčího plánu obrany dle materiálu BRK 03-2006-04P upr. 1 a

ukládá

zpracovat dílčí plán obrany.

 

Odpovědnost: J. Murárik

Termín: do 6 měsíců ode dne schválení Plánu obrany ČR

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojový materiál BRK 03-2006-04P.

 

5.             Zpráva o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů  IZS a další postup budování těchto systémů, informace o funkčnosti spojení Pegas matra u složek IZS v kraji

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zpráva o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů  IZS a další postup budování těchto systémů, informace o funkčnosti spojení Pegas matra u složek IZS v kraji“. D. Ryba požádal o zapracování  změn do uvedeného materiálu, okomentoval předložený materiál a přečetl návrh usnesení.

K tématu byly vzneseny tyto připomínky:

·          M. Vystrčil vznesl dotaz, zda Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina (dále jen „ZZS“) přijímá datovou větu. L. Kettner konstatoval, že datovou větu ZZS přijímá, ale forma datové věty nevyhovuje;

·          V. Kodet vznesl dotaz, zda byla prověřena součinnost složek IZS pomocí rádiové sítě na taktickém cvičení Horizont 2006. D. Ryba uvedl, že zkouška proběhla – vyskytly se drobné problémy;

·          Kraj Vysočina je jedním z mála, který má zájem pracovat na rozvoji digitální sítě. ZZS kraje Vysočina se  bude příští rok rozhodovat, zda investovat do analogové nebo digitální sítě. K této problematice by měla vzniknout pracovní skupina.

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 027/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů IZS a další postup budování těchto systémů, informace o funkčnosti spojení Pegas Matra u složek IZS v kraji dle materiálu BRK 03–2006-05P, upr. 1

a doporučuje

realizovat kroky uvedené v materiálu BRK-03-2006-05P upr. 1.

 

Odpovědnost: M. Vystrčil, D. Ryba, L. Kettner, R.Heinz, S. Zikmundová

Termín: leden 2007, červen 2007

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojový materiál BRK 03–2006-05P.

 

6.             Analýza vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Plošného pokrytí kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými  prostředky požární ochrany

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Analýza vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Plošného pokrytí kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými  prostředky požární ochrany“. D. Ryba okomentoval předložený materiál.

K uvedenému zazněly tyto připomínky:

·          Údaje o počtech věcných prostředků ve vlastnictví Sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH“) by mohly být zařazeny do komplexní analýzy stavu vybavenosti a funkčnosti SDH;

·          Stav prostředků bude znám jen k určitému datu – potřeba zajistit aktuálnost údajů formou opakovaného zaslání formuláře (návrh formuláře viz BRK-03-2006-06P, př. 2)

·          Spolu s formulářem zaslat i pokyny a návod k jeho vyplnění;

·          Posunout termín zaslání formuláře obcím.

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 028/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o záměru zpracování analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Plošného pokrytí kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky dle materiálu BRK-03-2006-06P, BRK-03-2006-06P, př. 1, BRK-03-2006-06P, př. 2 a

ukládá

řediteli HZS kraje Vysočina:

1.      předložit hejtmanovi kraje Vysočina přehled uvolnění DA HZS kraje Vysočina a návrhu přidělení cílovým obcím, při splnění právních a ekonomických podmínek převodu majetku státu obcím;

2.      zabezpečit odeslání formulářů sběru dat o věcných prostředcích  jednotek PO obcím kraje Vysočina;

3.      předložit hejtmanovi kraje Vysočina analýzu vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Plošného pokrytí kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky s návrhy na další opatření.

 

Odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina

 

Termín:

1.      odeslání formuláře obcím kraje Vysočina prosinec 2006;

2.      příjem vyplněných formulářů HZS kraje Vysočina  únor 2006;

3.      zpracování analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Plošného pokrytí kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky květen 2007;

4.      předložení návrhu na další opatření z provedené analýzy květen 2007;

5.      předložení hejtmanovi kraje Vysočina přehledu o možném uvolnění DA HZS kraje Vysočina a návrhu přidělení cílovým obcím (při splnění právních a ekonomických podmínek převodu majetku státu obcím) květen 2007.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2006-06P, BRK-03-2006-06P, př. 1, BRK-03-2006-06P, př. 2.

 

7.             Pořízení nafukovacího stanu pro potřeby IZS, ZZS kraje

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Pořízení nafukovacího stanu pro potřeby IZS, ZZS kraje“. L. Kettner dle usnesení 016/02/2006/BRK zpracoval podklady pro rozhodnutí o zakoupení stanu pro hromadné neštěstí, které jsou obsahem výše uvedeného materiálu. Zdůvodnil potřebu pořízení nafukovacího stanu a potvrdil, že nafukovací stan by sloužil k potřebám všech složek IZS. Podobný nafukovací stan byl použit i na taktickém cvičení Horizont 2006. Jedná se o prostředek, který  najde své uplatnění při krizových situacích. L. Kettner přečetl návrh usnesení.

 

K tématu proběhla krátká diskuse, ze které vyplynul tento závěr: přítomní podporují záměr nákupu stanu pro potřeby IZS kraje Vysočina, je však potřeba prodiskutovat ekonomickou stránku věci na úrovni odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ZZS.

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 029/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

žádost a zdůvodnění potřeby ZZS zakoupit stan pro hromadné neštěstí a podporuje uvolnění investičních prostředků pro nákup stanu z rozpočtu ZZS nebo rozpočtu kraje Vysočina.

 

Odpovědnost: S. Zikmundová, L. Kettner

Termín: 2007

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2006-07P, BRK-03-2006-07P, př. 1, BRK-03-2006-07P, př. 2.

 

8.             Analýza úrovně systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Analýza úrovně systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina“. D. Ryba předložený materiál okomentoval. Dále pohovořil o:

·          Druzích a technických možnostech koncových prvků varování na území obcí;

·          Koncepčních záměrech ochrany obyvatel;

·          Výhledu rozvoje a využití systému.

 

M. Vystrčil otevřel diskusi, ze které vyplynuly tyto závěry:

·          Nejlepších výsledků při vyrozumívání obyvatelstva o stavu nebezpečí dosahují obecní rozhlasy;

·          Vyčkat s přijetím zásad pro poskytování dotací na dokrytí území kraje Vysočina systémem varování a vyrozumění a zavedení obousměrného systému z důvodu prověření možnosti zdrojů financování.

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení

 

Usnesení 030/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Analýzu systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina dle materiálu BRK-03-2006-08P a BRK-03-2006-08P, př. 1 a

doporučuje

Krajskému úřadu kraje Vysočina prověřit možnosti zdrojů financování koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění s důrazem na obecní rozhlasy v kraji Vysočina včetně fondů Evropské unie.

 

Odpovědnost: D. Ryba, S. Zikmundová

Termín: únor 2007

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0. Jeden člen BRK nebyl v době hlasování přítomen.

Zdrojové materiály BRK-03-2006-08P, BRK-03-2006-08P, př. 1.

 

9.             Informace o budování datového skladu KrÚ, sekce bezpečnost

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o budování datového skladu KrÚ, sekce bezpečnost“. J. Murárik okomentoval předložený materiál. Zdůvodnil jeho budování a navrhl delegovat zástupce IZS do pracovního týmu, který datový sklad vytváří.

 

Proběhla krátká diskuse.

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení

 

Usnesení 031/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o tvorbě datového skladu dle  materiálu BRK-03-2006-09P,BRK-03-2006-9P, př. 1, BRK-03-2006-09P př. 2 a BRK-03-2006-09P, př. 3 a

ukládá

ředitelce Krajského úřadu kraje Vysočina doplnit pracovní tým uvedený v materiálu BRK-03-2006-09P př. 2 o zástupce základních složek IZS.

 

Odpovědnost: S. Zikmundová, D. Ryba, L. Kettner, R. Heinz

Termín: 31. 10. 2006

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2006-09P,BRK-03-2006-9P, př. 1, BRK-03-2006-09P př. 2, BRK-03-2006-09P, př. 3.

 

10.         Projednání změn v seznamu budov zvláštního významu

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Projednání změn v seznamu budov zvláštního významu kraje Vysočina“. D. Ryba okomentoval přijaté změny v seznamu budov zvláštního významu. Sdělil, že při kontrole nebyly zaznamenány žádné tématické závady. (projednat s Rybou)

 

K této problematice nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení 032/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o změnách v  Seznamu budov zvláštního významu kraje Vysočina k 31. 8. 2006 dle materiálu BRK 03-2006-10P, BRK 03-200610P, př. 1 a

ukládá

řediteli HZS kraje Vysočina předložit příští aktualizaci Seznamu budov zvláštního významu k 1. 1. 2008.

 

Odpovědnost: ředitel HZS kraje

Termín:  zasedání BRK  2008

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK 03-2006-10P, BRK 03-200610P, př. 1.

 

11.         Informace o bezúplatném převodu nepotřebného majetku Zdravotní záchranné službě kraje Vysočina

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o bezúplatném převodu nepotřebného majetku Zdravotní záchranné službě kraje Vysočina“. J. Murárik okomentoval předložený materiál.

 

K tomuto bodu nebyly vzneseny připomínky.

 

Usnesení 033/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informace o bezúplatném převodu 9 mobilních telefonů Siemens ME45 Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina dle materiálu BRK-03-2006-11P.

 

Odpovědnost: . L. Kettner, J. Murárik

Termín: 20. 10. 2006

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojový materiál BRK-03-2006-11P.

 

12.         Záměr dalšího rozvoje a zdokonalení pracoviště krizového řízení kraje

J. Murárik na jednání předložil materiál „Záměr dalšího rozvoje a zdokonalení pracoviště krizového řízení kraje“. Daný materiál okomentoval. D. Ryba sdělil, že k záměru nemá námitek.

 

K tématu proběhla krátká diskuse.

 

Usnesení 034/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

záměr dalšího rozvoje a zdokonalování  pracoviště krizového řízení kraje dle materiálu BRK-03-2006-12P, BRK-03-2006-12P, př. 1, BRK-03-2006-12P, př. 2 a

ukládá

pokračovat v realizaci rozvoje a zdokonalování pracoviště krizového štábu kraje.

 

Odpovědnost: D. Ryba, S. Zikmundová, J. Murárik

Termín: 31. 12. 2006, úkol dále pokračuje

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2006-12P, BRK-03-2006-12P, př. 1, BRK-03-2006-12P, př. 2.

 

13.         Zhodnocení rizik zimního období v kraji – záměr činnosti OSH pro jejich eliminaci

J. Murárik na jednání předložil materiál „Rizika zimního období v kraji – záměr činnosti OSH pro jejich eliminaci“. Daný materiál okomentoval a přečetl návrh usnesení. Záměrem Oddělení pro řešení mimořádných situací Krajského úřadu kraje Vysočina je svolat  jednání na Správě a údržbě silnic a dálnic Velký Beranov k problematice dálnice D1.

 

K tématu se rozvinula diskuse:

·          Je potřeba iniciovat jednání s organizacemi, které zajišťují opravy pozemních komunikací, aby detailněji a precizněji řešili silniční uzavírky. Při vytyčování objízdných tras více komunikovat se starosty (znají lépe dopravní situaci ve svém správním území);

·          Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) by měl být před zimním obdobím připraven na krizové situace a být k dispozici krizovému řízení;

·          Zda je možnost využít data z kamer umístěných na D1;

·          Návrh udělat menší školení krizového štábu kraje a dalších, kteří mají na starosti zimní údržbu;

·          Zmíněno jednání ředitelů Služeb údržeb silnic (dále jen „SÚS“) se zástupcem HZS kraje Vysočina;

·          Kraj Vysočina měl v hlavním štábu zimní údržby při Ředitelství silnic a dálnic zástupce  ODSH Ing. Stejskala, který však ukončil pracovní poměr na Krajském úřadě kraje Vysočina. Je žádoucí zajistit adekvátní náhradu na toto místo před zimním obdobím.(zabezpečí V. Kodet ve spolupráci s vedoucím ODSH )

·          Padl návrh pozvat vedoucího ODSH, zástupce SÚS a zástupce Správy a údržby dálnic na další zasedání BRK, návrh byl akceptován.

 

Bezpečnostní rada kraje přijala upravené usnesení:

 

Usnesení 035/03/2006/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

materiál BRK-03-2006-13P a BRK-03-2006-13P, př. 1 a

souhlasí

s provedením navrhovaných opatření a

doporučuje

orgánům kraje Vysočina zabývat se problémy uživatelů silniční sítě na území kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2006-13P, BRK-03-2006-13P, př. 1.

 

Z přijatého usnesení vyplývá zabývat se zejména:

·          problematikou zimní údržby;

·          efektivností postupů, které používají úředníci kraje na úseku dopravy a silničního hospodářství;

·          možnostmi úprav smluv, které jsou uzavírány se zhotoviteli díla.

 

14.         Rozprava

R. Heinz informoval o personálních změnách u Policie ČR (dále jen „PČR). Jihomoravského kraje Uvedl, že od začátku roku 2007 by mělo začít fungovat  integrované operační středisko PČR, oddělení Jihlava. R. Heinz sdělil, že doporučí vystavit zmocnění řediteli Okresního oddělení PČR Jihlava nebo vedoucímu integrovaného operačního střediska, oddělení Jihlava k zastupování jeho osoby na zasedání BRK. V této souvislosti navrhl J. Murárik pozvat na jednání na Správě a údržbě silnic a dálnic Velký Beranov i vedoucího operačního střediska PČR v Jihlavě. R. Heinz doporučil pozvat i vedoucího odboru dopravní policie.

D. Domik přítomné informoval, že při příležitosti předání praporu rotě dobrovolných záloh, navštíví Jihlavu i náčelník generálního štábu. Uvedl, že obdržel personální rozkaz, kterým odchází z aktivní vojenské služby.

 

Přítomní se shodli, že příští zasedání BRK bude výjezdní. Termín dalšího jednání BRK byl stanoven na 7. prosince 2006 od 10:00 hodin. Místo jednání bude upřesněno.

 

M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš dne 18. října 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.11.2006 / 2.11.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze