Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

2. květen 2002
 

 
 

                Zápis ze zasedání sociální komise č.5/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 2. 5. 2002 v Třebíči

 

Přítomno:

-          7 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

-          hosté: JUDr. Věra Švarcová – vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

-          Ing. Petr Holý – odbor regionálního rozvoje

-          Dr. Auerová – Středisko probační a mediační služby

-          Dana Kohoutová – Poradna pro ženy, dívky a partnerské vztahy, Třebíč

-          Ivana Havelková – Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice

-          Petr Jašek -  Oblastní charita Třebíč

-          Vladimír Hekl – SO-SZdP, Třebíč

-          Karel Hašek – OV – SZdP, Třebíč

-          Petr Haška – DIAKONIE ČCE, Myslibořice

-          Alena Pytlíková – Centrum služeb pro postižené

-          Karel Šalbaba, Jarmila Koláčková – MS VZS ČČK, Třebíč

-          Dr. Halačka – Denní rehab. stacionář, Třebíč

-          Jiří Špaček – Občanské sdružení Adonaj

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o Fondu Vysočina

3.      Příprava  setkání s nestátními poskytovateli sociální péče a služeb v okrese Třebíč

4.      Diskuse

5.      Závěr

 

  1. Zahájení jednání

 

             Tajemnice komise JUDr. Božena Dolejská omluvila předsedu sociální komise Bc. Ladislava Bártu, který odcestoval na služební cestu do Mexika. Přivítala všechny přítomné členy a představila komisi dvě nové pracovnice odboru sociálních věcí a to Ivanu Uhrovou a Pavlu Policarovou. Po té přednesla program 5. zasedání sociální komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

  1. Informace o Fondu Vysočina

 

     JUDR. Dolejská požádala členku sociální komise, paní Marii Ostatnickou, aby z pozice členky Zastupitelstva kraje Vysočina pohovořila o Grantovém programu, který byl vypsán na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti pod názvem  PODANÁ RUKA.“

 Paní Ostatnická podrobně procházela jednotlivé body, komentovala jejich obsah a význam a tlumočila stanoviska Zastupitelstva. Vysvětlila, že bod č. 6 byl rozšířen o Nadace a bod č. 9 byl doplněn o Nadobecný význam projektu – mikroregiony. Na základě podaných informací byla otevřena diskuse. Tajemnice Dolejská informovala členy komise o neziskových organizacích z oblasti Třebíče a poté následovala přípravná diskuse k vystoupení pozvaných hostů z této oblasti.

 

 

3.      Příprava setkání s nestátními poskytovateli sociální péče a služeb v okrese Třebíč

 

             Tohoto bodu se ujala JUDr. Věra Švarcová, která spolu s JUDr. Boženou Dolejskou přivítala zástupce nestátních neziskových organizací. Za krajský úřad byl přítomen Ing. Petr Holý z regionálního odboru, který seznámil přítomné s podmínkami získávání dotací z krajského úřadu. Dále upozornil na skutečnost, že je zpracováván v současné době registr neziskových organizací kraje, který bude mimo jiné sloužit pro zpracovávání žádostí o poskytnutí příspěvků z Fondu Vysočina. Prostřednictvím webových stránek je možnost seznámení s dotační politikou státu i kraje Vysočina.

 

 Středisko probační a mediační služby

 

             Jako první začala hovořit Dr. Auerová ze Střediska probační a mediační služby. Cílem je zajistit výkony alternativních trestů jako je probační dohled, včasná pomoc, mediace apod. Toto středisko se zaměřuje na alternativní tresty, kdy povinností odsouzeného je osobně a bezplatně odpracovat stanovený počet hodin. Jedná se tedy o trest obecně prospěšných prací. Alternativní výkon trestu může být udělen pouze takovému  pachateli,  jehož horní hranice odnětí svobody nepřesáhne pěti let. Tento trest se upřednostňuje u prvně odsouzených jedinců, mladistvých nebo u odsouzených za přestupek. Pokud odsouzený splní všechny podmínky trestu obecně prospěšných prací, následuje automatický výmaz z trestního rejstříku.

Toto středisko má pobočky v Jihlavě, Třebíči, Havl. Brodě, Žďáře nad Sázavou a v Pelhřimově. Na závěr svého výkladu Dr. Auerová ještě podala přítomným informaci o přípravě semináře na toto téma, který se koná dne 26. 6. 2002 v Brně. Účastnit se bude celý Jihomoravský soudní kraj a předmětem  semináře bude zmapování a workshoping.

 

 

ČČK – vodní záchranná služba Třebíč

 

Zástupce ČČK, pan Karel Šalbaba hovořil o tom, že tato nezisková organizace je zaměřena na výcvik mladých záchranářů. Funguje zde i spolupráce s HZS kraje při záchranných akcích a při poskytování první pomoci. Dotace plynou z Ministerstva zdravotnictví a od sponzorů.

 

 

Denní stacionář pro postiženou mládež a předškolní děti

 

Ředitel Dětského stacionáře v Třebíči, pan Karel Kotačka hovořil o tom, že se jedná o nestátní zdravotnické zařízení pro zdravotně postižené děti ve věku od 2 – 8 let. Kromě sociálních služeb zde poskytují i zdravotní péči v logopedii, pediatrii, psychologii, fyzioterapii apod. Dále se zabývají terapeutickou léčbou a velký důraz je kladen i na posílení seberealizace prostřednictvím nácviku dovednosti. Zdrojem příjmů je ze dvou třetin sám zřizovatel, zdravotní pojišťovny a v neposlední řadě sponzorské dary.

 

 

Centrum služeb pro zdravotně postižené SZdP v ČR

 

              Paní Alena Pytlíková, ředitelka tohoto centra podala informace, že zřizovatelem je Sdružení zdravotně postižených a hlavním předmětem činnosti je poskytovaní odborné pomoci zdravotně postiženým občanům. Zdrojem příjmů jsou zdravotní pojišťovny a přijaté sponzorské dary.

 

 

Poradna pro dívky, ženy a partnerské vztahy

                

Zástupkyně, paní Dana Kohoutová vysvětlila přítomným náplň práce poradny – poskytování ženám gravitesty zdarma, doprovody klientek k odborníkům, jako jsou právníci, gynekologové, psychologové apod. Velkou část tvoří osvětová činnost, prevence a spolupráce se školami. Zdrojem příjmů jsou příspěvky od Města Třebíč, dotace MPaSV a sponzorské dary.

 

 

Diakonie v Myslibořicích

 

Ředitel Domova odpočinku ve stáří, pan Petr Haška pohovořil o tom,  že se jedná o církevní organizaci, jejímž zřizovatelem je Diakonie. Tento Domov má kapacitu 135 obyvatel, zaměstnává 63 pracovníků. Fungují již 10 let a poskytují celodenní sociální péči, částečně i zdravotní. Zdroje financování : 37 % jsou dotace MPaSV, 31 % ošetřovné, 7 % sponzorské dary a zbývající část finančních prostředků na zajištění provozu domova zůstává nevykryta.

 

 

Organizace zdravotně postižených

 

Zástupce Sdružení zdravotně postižených, pan Vladimír Hekl se zmínil o 120 členech této organizace. Cílem je obohatit život tělesně postiženým občanům, jednak mít přátele a  nezůstat sám. Pořádají pravidelná sezení, rekondiční pobyty a zájezdy. Nemají žádné dotace, příjmy tvoří především členské příspěvky od invalidů a sponzorské dary.

 

 

Oblastní charita Třebíč

 

Ředitel Oblastní charity, pan Petr Jašek vysvětlil , že předmětem této neziskové organizace je zajišťování zdravotnických, výchovných a sociálních služeb. Zaměstnávají 68 pracovníků. Zdrojem financování jsou dotace z MPaSV, Ministerstva školství, Meziresortní protidrogové komise, příspěvky od Města Třebíč a sponzorské dary.

 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami

 

           Pan Karel Hošek, předseda Svazu postižených civilizačními chorobami (respirační onemocnění, kardiaci, diabetes, onkologická onemocnění aj.) podal informace o hlavní činnosti a tím jsou výlety, pravidelné lázeňské a rekondiční pobyty pro takto postižené občany. Svaz má více jak 600 členů. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky a dotace Ministerstva zdravotnictví na schválený projekt.

   

 

Dům sv. Antonína

 

Jak vysvětlila paní Ivana Havelková, ředitelka Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích, jedná se o nestátní domov důchodců s kapacitou 80 lůžek. Zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Provoz domova je hrazen z 33 % dotací z MPaSV, 40 % příjmů představuje ošetřovné a menší část tvoří sponzorské dary. Zbývající část potřeby finančních prostředků zůstává nevykryta.

 

 

Občanské sdružení ADONAJ

 

Ředitel sdružení Adonaj, pan Špaček hovořil o tom, že tato organizace se zabývá průzkumy mezi dětmi a mládeží ve využití volného času, pomáhá neziskovým organizacím při získávání grantů, pořádá kurzy pro neziskové organizace v oblasti informatiky. Zdrojem financování je grant ve výši 450 tisíc Kč, který sdružení obdrželo.

 

 

 

4.      Diskuse a závěr

 

 

            Na závěr tajemnice sociální komise JUDr. Božena Dolejská poděkovala všem přítomným a hostům za účast a sdělila že termín a program dalšího zasedání bude upřesněn na pozvánce.

 

 

 

                                                                                    JUDr. Božena Dolejská, v.r.

                                                                                      tajemnice sociální komise

                                                                                          Rady kraje Vysočina

 

 

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 2. 5. 2002

Zapsala dne 7. 5. 2002 Radka Šimůnková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.5.2002 / 7.5.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze