Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 15/2002

25. duben 2002
 

 
 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2002, konaného dne 25. dubna 2002 v zasedací místnosti sekretariátu ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 25. 4. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast V. Kodeta.

F. Dohnal zkonstatoval, že rada kraje je schopna zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 5 z celkového počtu 8 členů rady kraje.

S. Zikmundová přednesla návrh na zařazení bodu 15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor do programu jednání rady kraje.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený návrh usnesení.

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2002
 2. Veřejná zakázka na dodávku dvaceti počítačových sestav

(08.05-08.20, P. Pavlinec, RK-15-2002-02)

 1. Návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Havlíčkův Brod a Jihlava, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI 

(08.20-08.35, Z. Šálek, RK-15-2002-03)

 1. Návrh na přistoupení  kraje Vysočina k rozvojovému partnerství projektu Oblastní charity Jihlava „Řemesla – šance pro každého“

(08.35-08.50, V. Jourová, RK-15-2002-04)

 1. Žádost o převod pozemku do vlastnictví kraje Vysočina

(08.50-09.05, P. Kolář, RK-15-2002-05)

 1. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Ořechov

(09.05-09.20, P. Kolář, RK-15-2002-06)

 1. Prodej nemovitostí v obci a k. ú. Telč

(09.20-09.35, P. Kolář, RK-15-2002-07)

 1. Stavba chodníku a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Radostín nad Oslavou

(09.35-09.50, P. Kolář, RK-15-2002-08)

 1. Veřejná zakázka „Oprava šaten a nátěr oken Středního odborného učiliště, Friedova 1469, Pelhřimov“

(09.50-10.05, P. Kolář, RK-15-2002-09)

 1. Veřejná zakázka „Gymnázium Moravské Budějovice, rekonstrukce ploché střechy“

(10.05-10.20, P. Kolář, RK-15-2002-10)

 1. Postup do vyššího platového stupně

(10.20-10.35, Z. Ludvík, RK-15-2002-11)

 1. Zvýšení mezd vedoucím středisek praktického vyučování a ředitelce střediska služby škole - organizací odměňujících podle zákona č. 1/1992 Sb.

(10.35-10.50, Z. Ludvík, RK-15-2002-12)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až březen  2002

(10.35-10.50, A. Krištofová, RK-15-2002-13)

 1. Změny schváleného rozpočtu kraje č.1/2002

(10.35-10.50, A. Krištofová, RK-15-2002-14)

 1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

(10.50-11.05, A. Krištofová, RK-15-2002-15)

 1. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 5 hlasy.

Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2002 bude předložen k připomínkování na jednání rady kraje č. 16/2002.

2. Veřejná zakázka na dodávku dvaceti počítačových sestav

 

P. Rosický, zaměstnanec odboru informatiky, informoval radu o předloženém materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko se zadáním veřejné zakázky na dodávku dvaceti počítačových sestav a jmenovala pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.

Dále byl na návrh P. Rosického upraven termín prvního jednání komise na 15. 5. 2002 ve 13.00 hod.

Rada kraje přijala upravený a doplněný návrh usnesení.

Usnesení 199/15/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, zadání veřejné zakázky včetně výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle přílohy 1 materiálu RK-15-2002-02;

schvaluje

seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-15-2002-02;

jmenuje

pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné a upravené přílohy 3 materiálu RK-15-2002-02 a

ukládá

odboru majetkovému a odboru informatiky zadat veřejnou zakázku na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-15-2002-02.

odpovědnost: P. Pavlinec

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

3. Návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Havlíčkův Brod a Jihlava, příspěvkových organizací kraje Vysočina, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2002 z rozpočtu SFDI

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Havlíčkův Brod a Jihlava, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd v roce 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 200/15/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh změny rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS Havlíčkův Brod a Jihlava,  příspěvkových organizací kraje Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na období leden až prosinec roku 2002 poskytovaných z rozpočtu SFDI v roce 2002  a výši jednotlivých tranží dle příloh č. 1 a 2 materiálu RK-15-2002-03.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

4. Návrh na přistoupení  kraje Vysočina k rozvojovému partnerství projektu Oblastní charity Jihlava „Řemesla – šance pro každého“

 

P. Holý, zaměstnanec odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

Po krátké diskusi k předloženému návrhu přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 201/15/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

přistoupení k rozvojovému partnerství projektu Oblastní charity Jihlava „Řemesla – šance pro každého“ a

 

ukládá

odboru regionálního rozvoje průběžně plnit úkoly naplňující toto partnerství.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: po dobu trvání projektu

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

5. Žádost o převod pozemku do vlastnictví kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace o předložené žádosti Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště, Lesonice ve věci zajištění bezúplatného převodu pozemku do vlastnictví kraje Vysočina.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 202/15/2002/RK

Rada kraje

neschvaluje

předložení žádosti o úplatný převod pozemku p. č. 379/2 v k. ú. Lesonice z vlastnictví s. p. Lesy ČR Hradec Králové do vlastnictví kraje Vysočina a

ukládá

majetkovému odboru informovat o tomto rozhodnutí Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Lesonice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

6. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Ořechov

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání se dostavil I. Rohovský.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 203/15/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pozemek st. parc. č. 225 zastavěný autobusovou čekárnou v katastrálním území Ořechov u Křižanova a obci Ořechov  do vlastnictví obce Ořechov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

7. Prodej nemovitostí v obci a k. ú. Telč

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Antonína Leupolda, bytem Telč I/64 týkající se prodeje nemovitostí v obci a k. ú. Telč.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 204/15/2002/RK

Rada kraje

neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku st. parc. č 1231 s budovou č. p. 336 a pozemku parc. č. 7313/12 v obci a k. ú. Telč a

ukládá

odboru majetkovému vyrozumět žadatele o tomto usnesení rady kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

8. Stavba chodníku a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Radostín nad Oslavou

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 205/15/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací stavby chodníku na části pozemku parc. č. 2175/1 v obci a katastrálním území Radostín nad Oslavou a

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro výstavbu chodníku část pozemku parc. č. 2175/1 v obci a katastrálním území Radostín nad Oslavou do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

9. Veřejná zakázka „Oprava šaten a nátěr oken Středního odborného učiliště, Friedova 1469, Pelhřimov“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výsledku veřejné zakázky „Oprava šaten a nátěr oken Středního odborného učiliště, Friedova 1469, Pelhřimov“ a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 206/15/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Oprava šaten a nátěr oken Středního odborného učiliště Pelhřimov“ je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná uchazečem firmou AGOS stavební a.s., Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

10. Veřejná zakázka „Gymnázium Moravské Budějovice, rekonstrukce ploché střechy“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výsledku veřejné zakázky „Gymnázium Moravské Budějovice, rekonstrukce ploché střechy“ a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 207/15/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Gymnázium Moravské Budějovice, rekonstrukce ploché střechy“ je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná uchazečem firmou Stavitel, spol. s. r. o., Stavební firma, Polní 655, 672 02 Moravské Budějovice a


ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 4 . 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

11. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně paní Blaženy Kučerové, pověřené řízením Základní umělecké školy Pelhřimov s účinností od 1. 4. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 208/15/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem Blaženy Kučerové, pověřené řízením Základní umělecké školy Pelhřimov, do vyššího platového stupně s účinností od 1. 4. 2002 dle materiálu RK-15-2002-11.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

12. Zvýšení mezd vedoucím středisek praktického vyučování a ředitelce střediska služby škole - organizací odměňujících podle zákona č. 1/1992 Sb.

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na zvýšení mezd vedoucích středisek praktického vyučování a ředitelky střediska služby škole s účinností od 1. 4. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 209/15/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zvýšením mezd vedoucích středisek praktického vyučování a ředitelky střediska služby škole s účinností od 1. 4. 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-15-2002-12.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

13. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až březen  2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden až březen 2002.

V průběhu jednání odešel I. Rohovský.

Rada kraje vzala zprávu na vědomí a přijala návrh usnesení.

Usnesení 210/15/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až březen 2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-15-2002-13.

odpovědnost: A. Krištofová

termín:

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

14. Změny schváleného rozpočtu kraje č. 1/2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací: SPV Brněnská, Jihlava, SOŠ Telč, SpcŠ Třebíč, DDM Žďár nad Sázavou. U všech akcí se jedná o dofinancování vlivem navýšení finančních prostředků potřebných ke zhotovení stavby.

V průběhu jednání přišel I. Rohovský.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 211/15/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina č. 1/2002 dle znění přílohy 1 materiálu

RK-15-2002-14.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor majetkový  a odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor  

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, předložila radě kraje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu mezi LECIA, spol. s r.o. a krajem Vysočina. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 25. 5. 2001 do 31. 3. 2002.

V průběhu jednání se dostavila M. Černá.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 212/15/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor dle přílohy 1 materiálu

RK-15-2002-15.

odpovědnost: sekretariát ředitelky krajského úřadu

termín: ihned

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

16. Rozprava členů rady

M. Černá informovala radu kraje o žádosti J. Skočdopoleho, ve věci předložení dopracovaných grantových programů z oblasti podpory sportu a tělovýchovy na jednání zastupitelstva kraje č. 3/2002.

T. Hermann informoval radu kraje o akci Prezentace kraje v Českých centrech v Tilburgu, které se zúčastnil společně s M. Vystrčilem ve dnech 22. 4. – 24. 4. 2002.

V průběhu rozpravy se dostavil M. Vystrčil.

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 15/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 5. 2002, v 8.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 15/2002 dne 25. dubna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 2. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.5.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze