Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2006

21. září 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2006

konaného dne 21. září 2006

 

Přítomni:

1. Marie Černá (místopředsedkyně)

5. Zdeněk Novák

2. Milan Havlíček

6. Ladislav Péťa

3. Vítězslav Jonáš (předseda)

7. Hana Žáková

4. František Kavina

 

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Blažek

2. Miroslav Houška

3. Martin Černý (tajemník)

Hosté:

1.       Dušan Vichr (ORR KrÚ)

2.       Luděk Hrůza (ORR KrÚ)

3.       Tomáš Čihák (ORR KrÚ)

Program:

1.       Zahájení;

2.       Grantový program Bydlete na venkově 2006;

3.       Žádosti obcí Rovečné a Bačice o změnu účelu poskytnuté dotace v rámci POVV;

4.       Diskuse o možných změnách v Zásadách POVV pro rok 2007;

5.       Úprava statutu FV;

6.       Informace ke grantovým schématům pro podnikatele v rámci SROP - 3. výzva (drobní podnikatelé, MSP);

7.       Příprava na čerpání SF – Projekt Partnerství:

·          Open Days v Bruselu;

·          Integrované projekty na Vysočině;

·          Výsledky analýzy NNO v kraji Vysočina, spolupráce s KOUS, Civic;

8.       Koncepční materiály – výsledky studií průmyslových zón a brownfields;

9.       Informace z ORR – informace o uzavření partnerské smlouvy s italským regionem Friuli Venezia Giulia;

10.   Projekt zdravá města a Zdravý region v kraji Vysočina;

11.   Diskuse a různé;

12.   Závěr.

 

1. Zahájení

Vítězslav Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu. Tomáš Čihák požádal kvůli časově omezeným možnostem své účasti na výboru o zařazení bodů programu č. 6 – 10 hned po zahájení. Tento návrh byl 6 hlasy schválen.

 

6. Informace ke grantovým schématům pro podnikatele v rámci SROP - 3. výzva (drobní podnikatelé, MSP)

Tomáš Čihák se členům výboru představil a pohovořil o činnosti, kterou vykonává v rámci ORR.

 

Pohovořil o grantovém schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina. Projekty přijaté k podpoře rámci 1. výzvy jsou již ukončeny, část je již proplacena, u zbývajících probíhá administrace žádostí o platbu na úrovni CRR. U projektů doporučených k podpoře v rámci probíhá realizace, 3 projekty jsou již ukončeny. 3. výzva k předkládání žádostí do GS byla ukončena ke dni 24. 7. 2006. Na RKCI Jihlava bylo doručeno 16 žádostí.Celková požadovaná podpora přijatých akcí činí 12.465.162,- Kč, objem alokovaných prostředků pro tuto výzvu je 12.634.343,- Kč. Výsledky hodnocení jsou předloženy k projednání na zasedání ZK dne 26. 9. 2006.

 

Podal rovněž informace o grantovém schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina. Projekty přijaté k podpoře rámci 1. výzvy jsou již ukončeny, část je již proplacena, u zbývajících probíhá administrace žádostí o platbu na úrovni CRR. U projektů doporučených k podpoře v rámci probíhá realizace, 1 projekt je již ukončen. 3. výzva k předkládání žádostí do GS byla ukončena ke dni 31. 7. 2006. Na RKCI Jihlava bylo doručeno 30 žádostí.Celková požadovaná podpora přijatých akcí činí 85.809.602,- Kč, objem alokovaných prostředků pro tuto výzvu je 23.770.573,- Kč. V současné době probíhá hodnocení přijatých projektů. Výsledky hodnocení budou pravděpodobně předloženy k projednání na zasedání ZK dne 7. 11. 2006.

 

11:15 přišel na jednání Ladislav Péťa.

 

7. Příprava na čerpání SF – Projekt Partnerství:

 

Open Days v Bruselu

Tomáš Čihák pohovořil o konání odborné mise regionálních partnerů projektu “Budování partnerství za účelem zvýšení absorpční kapacity subjektů kraje Vysočina“ OPEN DAYS 2006.

 

OPEN DAYS 2006– Evropský týden regionů a měst se budou konat ve dnech 9. – 12. 10. 2006 v Bruselu a půjde o největší událost tohoto roku na poli regionální politiky. Mezi hlavní témata budou patřit - investice v evropských regionech a městech, podpora inovací a udržitelný rozvoj nebo veřejno-soukromá partnerství. Součástí programu bude také problematika nařízení a směrnic ke Kohezní politice 2007-2013 a financování projektů z budoucích operačních programů. Celkem je připravováno 111 přednášek, seminářů a pracovních setkání a dalších 70 místních aktivit se bude odehrávat po celé Evropě.

 

OPEN DAYS 2006 jsou organizovány Evropskou komisí – DG REGIO, Výborem regionů a 135 regiony a městy. Dále jsou podporovány Evropským parlamentem a Finským předsednictvím a řadou subjektů ze sféry obchodu a občanské společnosti. Dohromady to představuje asi 5000 odborníků na problematiku regionálního rozvoje.

 

Integrované projekty na Vysočině

Tomáš Čihák pohovořil o těchto tématech:

 • Integrované projekty
  • projekty definované v rámci pracovních setkání místních partnerství;
  • geneze: v každé ORP III.stupně proběhly v loňském roce 3 setkání MP →  definování projektových námětů → kraj Vysočina 1500 projektových námětů → viz DataPlán (odkaz na www.partnerstvi-vysocina.cz);
  • celkem: 14 integrovaných projektů (některé ORP nedefinovaly připravenost takového „integrovaného“ projektu);
  • projektové týmy: koordinátor + zástupce + právník + ekonom za každý IP povinnost zúčastnit se vzdělávání v plném rozsahu;
  • příspěvek z projektu PpV na zpracování studie proveditelnosti těchto IP (každý projektový tým si sám definoval svého zpracovatele).
 • Vzdělávání:
  • 5 vzdělávacích modulů, akreditace MV ČR jako průběžné vzdělávání;
  • zvýšení připravenosti na čerpání v období 2007-2013;
  • zvýšení kvality připravovaných projektů;
  • prakticky zaměřené vzdělávání ═>moduly B a C maximálně 25 osob;
  • otevřené pro širokou veřejnost, každý má možnost se zúčastnit;
  • únor-červen 2006 – první kolo – 300 spokojených absolventů (JI, TR, HB, ZR, PE);
  • září-prosinec2006 – druhé kolo (JI, TR), jeden cyklus spediálně pro projektové týmy IP;
  • jaro 2007 – předpoklad třetí kolo.

 

Výsledky analýzy NNO v kraji Vysočina, spolupráce s KOUS, Civic

Tomáš Čihák sdělil, že spolupráce s NNO probíhá systematicky již od roku 2002 (vytvoření KOUS a PS KrÚ pro NNO). Nyní byla provedena analýza NNO v kraji Vysočina. Důvodem jejího provedení byl fakt, že chybí relevantní data (absorpční schopnost, zaměstnanost, ekonomický potenciál, partnerství), KrÚ komunikuje je s malou částí těchto organizací. Analýza byla provedena tak, že na cca 5200 organizací byl rozeslán dotazník s tím, že jej bylo možno vyplnit elektronicky i písemně. Návratnost dotazníků byla 20%. Obsahem zkoumaných dat byly NNO a jejich vztahy s institucemi a organizacemi, dobrovolnictví, absorpční kapacita, technické zdroje a využívání moderních informačních technologií, ekonomická situace, kvalifikační potřeby pracovníků, zaměstnanost v neziskovém sektoru. Výstupem analýzy je databáze NNO přístupná na webových stránkách projektu www.partnerstvi-vysocina.cz a publikace. Stala se rovněž podkladem pro další spolupráci.

 

Tomáš Čihák informoval, že RK projednala problematiku spolupráce KOUS s o.s. Civic. O.s. Civic bude fungovat jako servisní organizace pro KOUS na zkušební období 4 měsíců, pak bude vše vyhodnoceno a uskuteční se výběrové řízení. V tuto chvíli se připravuje návrh smlouvy, který bude ještě projednáván RK. Příspěvek kraje bude činit 100.000,- Kč.

 

V následující diskusi se hovořilo o tom, že neziskový sektor zaměstnává velký počet obyvatel (přibližně jako JE Dukovany). Výše popisované kroky nepřinesou nárůst administrativy pro KrÚ.

 

8. Koncepční materiály – výsledky studií průmyslových zón a brownfields

Tomáš Čihák uvedl, že na přelomu roku 2005 probíhaly práce na studii průmyslových zón v kraji Vysočina. Celkově byla shromážděna data o 31 průmyslových plochách o celkové rozloze 372,46 ha. Data byla zpracována do reprezentativního katalogu „Investiční příležitosti v kraji Vysočina“, který byl v češtině a angličtině distribuován na veletrzích investičních příležitostí URBIS INVEST 2006 v dubnu 2006 v Brně a následně v červnu na mezinárodním veletrhu ve Vídni. Cílovou skupinou na obou veletrzích byli investoři a developeři, pro které může být tento katalog vodítkem při rozhodování o umístění svých investic. Na obou veletrzích se katalog setkal s velmi příznivým ohlasem a ORR zaznamenal i následné kontakty.

 

Souběžně s průmyslovými zónami probíhala i vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území kraje Vysočina, kterou zpracovala RRAV na základě zadání kraje Vysočina. V prvním kroku se identifikovalo 98 lokalit, které splňovaly požadované kriterium uceleného pozemku nad 1ha. Z toho bylo vybráno 32 objektů k podrobnější analýze. Poslední, třetí krok, byl sestaven z 9 objektů, u kterých jsou vyjasněné majetkové vztahy, vyhodnocené ekologické zátěže, posouzení stavu a kapacity technické infrastruktury a jasný investiční záměr.

Brownfield většinou vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Jedná se pozemky a budovy v urbanizovaném území, které ztratily své původní využití, objekty hyzdící města a obce a současný trh si s nimi nedokáže sám poradit. Tato území mají většinou všechna rizika a nejistoty, které si investor dokáže představit: nevyjasněné  majetkové vztahy, možnou ekologickou zátěž  atd. Jedná se o nemovitosti, které nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces regenerace.

 

Sdělil, že koncem letošního roku přistoupí ORR k aktualizaci obou databází. Pro veletrhy investičních příležitostí bude připraven katalog investičních příležitostí 2007, ve kterém budou investorům a developerům předložena aktuální data o možnostech investic v našem regionu jak v průmyslových zónách tak i o příležitostech, které nabízí regenerace brownfields. S cílem podchytit vývoj v těchto oblastech ORR nasměruje dotazníkové šetření na starosty a regionalisty dotčených měst a obcí. Reprezentativní a funkční databáze bude výsledkem společného zodpovědného přístupu k této problematice. Kontaktní osobou pro tuto problematiku je na ORR Olga Wiesnerová.

 

9. Informace z ORR – informace o uzavření partnerské smlouvy s italským regionem Friuli Venezia Giulia

Tomáš Čihák uvedl, že ve dnech 4. – 5. 9. 2006 navštívila kraj Vysočina 10-ti členná delegace z italského regionu Friuli Venezia Giulia. Hlavním důvodem návštěvy bylo podepsání smlouvy o partnerství mezi oběma regiony (znění smlouvy bylo předtím schváleno ZK). Ta byla podepsána v rámci otevření Eurocentra (sídlí v budově Muzea Vysočiny v Jihlavě).

 

Na formálních i neformálních jednání se diskutovalo o možných tématech budoucí spolupráce. Výstupem jednání bude vytvoření pracovní skupiny složené se zástupců obou krajů, zodpovědných za rozvíjení témat uvedených ve smlouvě. Jednou z možných výhod uzavření smlouvy je partnerství v projektech, a to nejen mezi regiony, ale zejména mezi jednotlivými subjekty (obce, NNO, podnikatelé.....).

 

Marie Černá doplnila popis a charakter regionu Friuli Venezia Giulia. Již proběhla první jednání o konkrétní spolupráci mezi školami, institucemi, možnosti uzavření partnerství mezi obcemi (informace obcím bude zaslána).

 

Diskutovalo se o vztazích a vzájemných aktivitách mezi kraje Vysočina a jeho partnery v zahraničí, a co doposud tato spolupráce přinesla. Členové výboru rovněž tlumočili zkušenosti ze svých obcí.

 

 

Tomáš Čihák ještě před svým odchodem pohovořil o aktuální situaci v záměru vybudování vědecko-technologického parku, jehož hlavním problémem je v tuto chvíli financování. Zmínil možnost řešení: žadatelem projektu bude kraj Vysočina – toto však nebylo dosud nikde projednáno.

 

Dále přiblížil 3 grantové programy Fondu Vysočiny, které v tuto chvíli probíhají: Rozvoj malých podnikatelů 2006, Výzkum a vývoj pro inovace 2006, Certifikace - osvědčení 2006.

 

10. Projekt zdravá města a Zdravý region v kraji Vysočina

Marie Černá podala informaci o aktivitách Zdravého kraje Vysočina:

 • Bude vyhlášena soutěž na logo Zdravého kraje.
 • Uskutečnila se schůzka Pracovní skupiny Výboru regionálního rozvoje pro Zdravý kraj a schůzka Marie Černé se zástupci Zdravých měst, další schůzka se bude konat 8. 11. 2006: na programu bude zejména projednání konečné podoby připravovaných Zásad s potenciálními příjemci dotace a vzájemné seznámení s děním ve Zdravém kraji Vysočina a Zdravých městech, obcích a mikroregionech.
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj požádala hejtmana kraje Vysočina o zajištění konání krajského kulatého stolu k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje. Kulatý stůl se uskuteční dne 18.10. 2006 v 13:00 v zasedací místnosti B 3.16. Před tímto jednáním, kterého bude účastna odborná veřejnost, se uskuteční jednání představitelů kraje a zástupců rezortů MV a MŽP (10:00 v téže místnosti).
 • V posledním čtvrtletí tohoto a prvním čtvrtletí příštího roku se ve Zdravých městech, obcích a regionech uskuteční každoroční veřejná projednání komunitních priorit rozvoje území. V minulém roce probíhala tato veřejná projednání jako součást projektu Partnerství pro Vysočinu a i letos se veřejných projednání zúčastní zástupci realizačního týmu projektu s informací o vývoji příprav na programovací období 2007-13 na národní úrovni i v kraji Vysočina.
 • ORR na podnět Pracovní skupiny VRR pro Zdravý kraj a Zdravých měst na svém území zpracovává návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina. Zásady vychází z Cíle 4, Dílčího cíle 4.5 Agenda 21 a místní Agenda 21 Programu rozvoje kraje. Příjemci této dotace budou veřejné subjekty registrované v oficiální Databázi místních Agend 21 při MŽP. Maximální výše podpory na 1 rok bude činit 180 000,- Kč pro jeden subjekt a typy aktivit, které budou podporovány, budou v Zásadách přesně specifikovány. Podpora bude přispívat k tomu, aby byly subjekty na území kraje schopny naplňovat Kritéria kvality místních Agend 21 schválená Radou vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň budou důležitým příspěvkem k naplňování těchto Kritérií na krajské úrovni.
 • Na základě požadavku OŽP zajistil ORR konání jednodenního akreditovaného semináře „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Seminář se uskuteční 22. 9. 2006 v 9:00 v místnosti B 3.15. Přestože je primárně určen pro OŽP KrÚ a jeho detašovaná pracoviště, účast dalších zájemců o problematiku je možná.

Marie Černá uvedla, že problematika Zdravého kraje Vysočina bude ještě projednávána podrobně na některém z příštích zasedání VRR.

 

2. Grantový program Bydlete na venkově 2006

Luděk Hrůza informoval, že ORR připravil k vyhlášení grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2006. Cílem grantového tohoto je pokračovat v realizaci opatření Programu rozvoje kraje zaměřeného do oblasti podpory bydlení (jedná se o pátý ,,ročník“). Podporovaná projektová dokumentace je nutným předpokladem k vlastní realizaci akcí a v neposlední řadě také k získání státní dotace na tyto akce. Navrhovaný grantový program je tedy prvním v řadě pobídek pro obce na jejichž konci stojí připravené nové obecní byty, případně nové rozvojové plochy pro následnou bytovou výstavbu. Na tento program je alokováno 1.500.000,- Kč.

 

Dále zmínil, že se jedná možná o poslední ročník výše zmiňovaného grantového programu – je dosud v jednání, zda MMR ČR nebude podporu oblasti bydlení přerozdělovat jinak.

 

Vzhledem k několikaleté zkušenosti s vyhlašováním grantového programu do oblasti bydlení uvedl, že zatím vždy byla poptávka a nabídka téměř vyrovnaná.

 

Diskutovalo se o těchto tématech:

·         specifická kritéria;

·         aktuální bytová situace na obcích.

 

VRR projednal tuto problematiku a přijal usnesení:

Usnesení 016/05/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "BYDLETE NA VENKOVĚ 2006" na podporu projektů v oblasti zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočinadle materiálu VRR-05-2006-2, př. 1.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Žádosti obcí Rovečné a Bačice o změnu účelu poskytnuté dotace v rámci POVV

Dušan Vichr informoval, že dne 22. 6. 2006 obdržel krajský úřad žádost obce Rovečné o změnu účelu použití dotace ve výši 127.000,- Kč poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2006 na projekt ,,Stavební úpravy ZŠ Rovečné“. Důvodem žádosti obce je absence projektové dokumentace nutné k realizaci projektu v období školních prázdnin 2006. 

 

Dále informoval, že dne 14. 8. 2006 obdržel krajský úřad žádost obce Bačice o změnu účelu použití dotace ve výši 127.000,- Kč poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2006 na projekt ,,Úprava místních komunikací Bačice – chodníky – etapa I.“. Důvodem žádosti obce je nedostatek finančních prostředků na úhradu nákladů jiného dříve zahájeného projektu - Výstavba autobusové zastávky s točnou pro autobusy.  Dalším důvodem je absence stavebního povolení na první ze zmíněných projektů.

 

Sdělil, že ORR navrhuje zamítnout žádosti obcí Rovečné a Bačice o změnu účelu použití poskytnuté dotace. Žádosti nejsou v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ani s Dodatkem č.1 k těmto Zásadám. Podal návrh na zvážení zapracování možnosti převodu poskytnuté dotace na náhradní projekt v rámci typů podporovaných projektů do Zásad pro rok 2007.

 

VRR projednal tuto problematiku a přijal usnesení:

Usnesení 017/05/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje

·         zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZKze dne 28. 3. 2006 obci Rovečné z původního účelu použití „Stavební úpravy ZŠ Rovečné“ na nový účel použití „Oprava zdi evangelického hřbitova v Rovečném“;

·         zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZKze dne 28. 3. 2006 obci Bačice z původního účelu použití „Úprava místních komunikací Bačice – chodníky – etapa I.“ na nový účel použití „Výstavba autobusové zastávky s točnou pro autobusy“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Diskuse o možných změnách v Zásadách POVV pro rok 2007

Dušan Vichr pohovořil o Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Tyto Zásady byly doplněny Dodatkem, který se týkal obcí postižených povodněmi nebo jinou živelní pohromou.

 

Dušan Vichr vyzval členy VRR, aby se zamysleli nad připomínkami či náměty k výše zmiňovaným Zásadám na rok 2007. Uvedl, že v rámci tvorby Zásad na rok 2007 bude již Dodatek zapracován přímo do textu Zásad. Navrhl, aby obce, které získali zvláštní ocenění v rámci soutěže Vesnice roku 2006, avšak neumístili se na výherních místech, byli v rámci Zásad na rok 2007 oceněny. K tomuto návrhu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Závěrem byl fakt, že ORR zapracuje toto do návrhu Zásad na rok 2007 a předloží to k projednání na příštím zasedání VRR.

 

Dušan Vichr dále tlumočil návrh několika starostů na kumulování dotací. Členové VRR po diskusi tuto myšlenku zamítli: přineslo by to administrativní problémy, problémy při vyúčtování a je zde vysoký rizikový faktor uskutečnění akce.

 

Dušan Vichr vznesl námět, zda-li vzhledem k tomu, že se v letošním roce budou konat komunální volby, by neměl být prodloužen termín odevzdání žádostí. Členové VRR se shodli na tom, že termín by měl zůstat původní, tedy 31. 1.

 

Projednání návrhu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2007 bude pokračovat na příštím zasedání VRR, kde bude přijat závěr a usnesení.

 

5. Úprava statutu FV

Dušan Vichr sdělil, že na zasedání ZK dne 26. 9. 2006 bude schvalována aktualizovaná verze Statutu účelového Fondu Vysočiny. Podrobně popsal změny, které byli v původním dokumentu učiněny:

·         sladění pravomoci rozhodování o nesrovnalostech u jednotlivých projektů (RF x RK) spolu s metodickou příručkou pro garanty a obvyklou praxí (řešeno v RK)  - řeší úprava Statutu v čl. 9 – bod (2) a čl. 11 – bod (3);

·         v souladu s metodickou příručkou pro garanty je navrhována i úprava čl. 10 – body (7) a (10) - (archivace prohlášení o nestrannosti + upravování smlouvy o poskytnutí podpory v ŘV);

·         odměny garantům jsou schvalovány v ZK a proto je navrhována úprava čl. 10 – bodu (2).

 

Dále uvedl, že odbor kontroly nevznesl žádné připomínky k navrhovaným úpravám a Rada fondu schválila předložený materiál dne 15. 8. 2006 usnesením č. 0005/03/2006/RF.

 

VRR projednal tuto problematiku a přijal usnesení:

Usnesení 018/05/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Statut účelového fondu Vysočiny dle materiálu VRR-05-2006-5, př.1.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

11. Diskuse a různé

Dušan Vichr informoval, že MMR ČR vyhlásilo 20. 9. 2006 program: Obnova obecního a krajského majetku pro obce postižené živelnými pohromami. Na tento program je vyčleněno 300 milionů Kč. Přihlásit se mohou obce v krajích, kde nebyl vyhlášen stav ohrožení.

 

Milan Havlíček vznesl dotaz k aktuální situaci ve věci parníku na Dalešické přehradě. Hana Žáková sdělila, že RK tuto žádost zatím neprojednala. Byla provedena konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zda-li nejde v tomto případě o porušení veřejné podpory – ten konstatoval, že nikoliv. Marie Černá uvedla, že celá záležitost je v jednání a přípravě a navrhla Haně Žákové osobní projednání.

 

Milan Havlíček informoval přítomné o vyhlášení ankety Strom roku 2006. V této celorepublikové soutěži je jediný strom z kraje Vysočina, a to lípa u hradu Sádek. Navrhl, aby výše zmiňovaná soutěž a Vysočinský kandidát byli podpořeni krajem – např. propagací na webových stránkách kraje. Všichni členové výboru tento návrh podpořili, Marie Černá přislíbila, že bude ihned po zasedání výboru o celé věci informovat tiskovou mluvčí.

 

12. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. O termínu zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006 budou členové výboru s předstihem informováni.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. 9. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.10.2006 / 4.10.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze