Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 14/2002

16. duben 2002
 

 
 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2002, konaného dne 16. dubna 2002 v zasedací místnosti č. 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 12/2002 a č. 13/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 4. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl navržený program jednání.

A. Štěrbová předložila návrh na rozšíření programu jednání o bod 33) Návrh na odvolání ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a jmenování nového ředitele.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený návrh usnesení.

 

Rozšířený program jednání:

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 12/2002 a č. 13/2002
 2. FOND VYSOČINY

(08.05-08.20, T. Hermann, RK-14-2002-02)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod

(08.20-08.35, P. Bureš, RK-14-2002-03)

 1. FOND VYSOČINY – Grantový program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

(08.35-08.50, P. Hájek, M. Zrůst, RK-14-2002-04)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny

(08.50-09.05, V. Jourová, RK-14-2002-05)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu cestovního ruchu

(09.05-09.20, V. Jourová, RK-14-2002-06)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program Fondu Vysočiny v oblasti kultury

(09.20-09.35, H. Kubíček, RK-14-2002-07)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu rozvoje volnočasových aktivit a sportu

(09.35-09.50, Z. Ludvík, RK-14-2002-08)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání

(09.50-10.05, Z. Ludvík, RK-14-2002-09)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

(10.05-10.20, Z. Ludvík, RK-14-2002-10)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů

(10.20-10.35, Z. Ludvík, RK-14-2002-11)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program Obce na síti 2002

(10.35-10.50, P. Pavlinec, RK-14-2002-12)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí

(10.50-11.05, J. Strejček, M. Černá, RK-14-2002-13)

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program Fondu Vysočiny v oblasti sociální

(11.05-11.20, V. Švarcová, RK-14-2002-14)

 1. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace

(11.20-11.30, V. Švarcová, RK-14-2002-15)

 1. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

(12.00-12.10, P. Kolář, RK-14-2002-16)

 1. Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

(12.10-12.20 P. Kolář, RK-14-2002-17)

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene pro Telia International Carrier Czech Republic a. s.

(12.20-12.30, P. Kolář, RK-14-2002-18)

 1. Smlouva o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

(12.30-12.40, P. Kolář, RK-14-2002-19)

 1. Stavba chodníku a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Osová Bítýška

(12.40-12.50, P. Kolář, RK-14-2002-20)

 1. Smlouvy o budoucích kupních smlouvách – zabezpečení komunikace Vír-Hluboké II. etapa

(12.50-13.00, P. Kolář, RK-14-2002-21)

 1. Dodatky ke zřizovacím listinám

(13.00-13.10, Z. Ludvík, RK-14-2002-22)

 1. Dodatky ke zřizovacím listinám

(13.10-13.20, Z. Ludvík, RK-14-2002-23)

 1. Návrh smlouvy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje organizátorům soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002

(13.20-13.30, Z. Ludvík, RK-14-2002-24)

 1. Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo náměstí 16

(13.30-13.40, Z. Ludvík, RK-14-2002-25)

 1. Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov se sídlem Sedlejov 51, p. 588 62 Urbanov

(13.40-13.50, Z. Ludvík, RK-14-2002-26)

 1. Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

(13.50-14.00, Z. Ludvík, RK-14-2002-27)

 1. Návrh Organizačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(14.00-14.10, H. Kubíček, RK-14-2002-28)

 1. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

(14.10-14.20, E. Šarapatková, RK-14-2002-29)

 1. Odměny členům zastupitelstva, členům komisí a výborů –materiál předložen na jednání rady kraje

(14.20-14.30, M. Vystrčil, RK-14-2002-30)

 1. příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2002
 2. Vyjádření k žádostem firem o podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

(14.30-14.40, T. Hermann, RK-14-2002-32)

 1. Návrh na odvolání ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a jmenování nového ředitele

(14.40-14.50, A. Štěrbová, RK-14-2002-33)

 1. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 9 hlasy.

K zápisům ze zasedání rady kraje č. 12/2002 a č. 13/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

 

2. FOND VYSOČINY

 

T. Hermann podrobně informoval radu kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

Za účasti všech předkladatelů grantových programů probíhala k danému tématu rozsáhlá diskuse.

V závěru diskuse byly v předkládaných návrzích grantových programů doporučeny tyto jednotné úpravy:

-          doplnění názvu grantového programu;

-          úprava hodnotících kritérií, která budou v souladu s předkládanými žádostmi o poskytnutí podpory;

-          z „Výzvy k předkládání projektů“ vypustit závěrečnou část „Složení řídícího výboru grantového programu“.

Dále byly u jednotlivých grantových programů provedeny specifické úpravy. Tyto specifické úpravy předkladatelé zapracují do návrhů grantových programů a předloží zastupitelstvu kraje ke schválení.

T. Hermann přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 168/14/2002/RK

Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:

·     časový harmonogram prací spojených s Fondem Vysočiny dle přílohy 1 materiálu

RK-14-2002-02;

·     strukturu Žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle upravené přílohy 3 materiálu

RK-14-2002-02;

·     strukturu podkladů pro hodnocení projektů dle upravené přílohy 4 materiálu RK-14-2002-02;

·     návrh Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny ve znění přílohy 5 materiálu

RK-14-2002-02;

·     souhrnný přehled grantových programů dle přílohy 2 materiálu RK-14-2002-02;

zastupitelstvu kraje zřídit v souladu s odst. C. 3 Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny Radu Fondu Vysočiny jako dohlížecí a monitorovací orgán Fondu a jmenovat její členy dle upravené přílohy 6 materiálu RK-14-2002-02;

odpovědnost: T. Hermann, M. Černá, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

3. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod

 

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

P. Bureš přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 169/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh na vyhlášení Grantového programu na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-03 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod „Čistá voda“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-03.

odpovědnost: P. Bureš

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

14. FOND VYSOČINY - Grantový program Fondu Vysočiny v oblasti sociální

 

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh Grantového programu na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v oblasti sociální.

V. Švarcová přednesla upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 170/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-14 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti „Podaná ruka“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-14

odpovědnost: V. Švarcová

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (zdržel se 1).

 

 

4. FOND VYSOČINY – Grantový program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

 

P. Hájek, vedoucí odbor životního prostředí, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO).

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

P. Hájek přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 171/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-04 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-04.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (zdrželi se 2).

 

 

5. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh Grantového programu na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny.

V průběhu jednání přišel V. Kodet a odešel M. Vystrčil.

V. Jourová přednesla upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 172/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-05 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny „Rozvoj vesnice“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-05.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30.4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 


6. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu cestovního ruchu

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh Grantového programu na podporu cestovního ruchu.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

V. Jourová přednesla upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 173/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu cestovního ruchu dle upravené přílohy 1 materiálu

RK-14-2002-06 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu cestovního ruchu dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-06.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

7. FOND VYSOČINY - Grantový program Fondu Vysočiny v oblasti kultury

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění.

H. Kubíček přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 174/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí 

návrh Grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-07 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění „Regionální kultura“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-07.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek.

H. Kubíček přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 175/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-07 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek „Nemovité památky“ dle upravené přílohy 2 materiálu RK-14-2002-07.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

 

8. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu rozvoje volnočasových aktivit a sportu

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit a sportu.

Z. Ludvík navrhl, aby při předkládání specifických materiálů byli přítomni jejich zpracovatelé.

Z. Ludvík přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 176/14/2002/RK

Rada kraje

vrací

k přepracování návrh Grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit a sportu zpracovatelům dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-08 a

doporučuje

zpracovatelům rozdělit grantový program na více programů s přesněji specifikovanými cíly a doplnit návrhy hodnotících kritérií.

odpovědnost: J. Petřivý, oddělení mládeže a sportu OŠMS

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (zdrželi se 2).

 

 

9. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání.

Z. Ludvík přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 177/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-09 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání „Škola – centrum vzdělávání“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-09.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

10. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-10 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 4. 2002

Návrh usnesení nebyl přijat (pro 4 hlasy).

11. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů.

V průběhu jednání odešel M. Vystrčil.

Z. Ludvík přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 178/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-11

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů „Volný čas“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-11.

odpovědnost: J. Burda, oddělení mládeže a sportu OŠMS

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

12. FOND VYSOČINY - Grantový program Obce na síti 2002

 

P. Pavlinec, vedoucí odbor informatiky, předložil radě kraje návrh Grantového programu Obce na síti 2002.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil a odešla M. Černá.

P. Pavlinec přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 179/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu „Obce na síti“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-12 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program „Obce na síti“ dle upravené přílohy 1 materiálu

RK-14-2002-12.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

13. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí

 

J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje návrh Grantového programu na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí.

V průběhu jednání přišla M. Černá a odešla M. Matějková.

J. Strejček přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 180/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh Grantového programu na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-13 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Grantový program na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí „Územní dokumentace“ dle upravené přílohy 1 materiálu

RK-14-2002-13.

odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

15. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace

 

V úvodu projednávaného bodu se z jednání se omluvili F. Dohnal, A. Štěrbová, M. Vystrčil. M. Černá byla pověřena vedením jednání rady kraje.

J. Bína, zaměstnanec odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje návrh dodatku č. 2 zřizovací listiny, který nově vymezuje hlavní předmět a účel činnosti Diagnostického ústavu sociální péče Černovice a zahrnuje do hlavní činnosti údržbu pronajatých nemovitostí.

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 181/14/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvková organizace dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-15.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

16. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. Přijetí předložených zásad umožní kraji a jeho orgánům co nejjednodušší zajištění celého procesu schválení zřízení věcných břemen.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje doporučila provést v příloze 1 předloženého materiálu úpravy v textu a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 182/14/2002/RK

Rada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-16.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 


17. Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene níže uvedených investorů:

Vodovody a kanalizace v Třebíči, Obec Sirákov, Občanské sdružení „A je to ...“ v Hlinsku, Obec Nová Cerekev, Obec Zachotín, Jihočeská energetika a.s. v Českých Budějovicích (9x), Město Pelhřimov, Obec Stařeč, Miroslav a Světlana Andělovi bytem v Třebíči, Český Telecom a.s. Praha 3 (3x), Obec Březí nad Oslavou, Obec Skorotice, Obec Lísek, Obec Bohuňov, TESCO STORES a.s., Praha 1, Obec Horní Ves, Obec Březské.

Žádosti o zřízení věcného břemene, návrhy smluv a situace byly předloženy k nahlédnutí na jednání rady kraje.

Po krátké diskusi rada kraje doporučila provést v příloze 1 předloženého materiálu úpravy v textu.

P. Kolář navrhl zařadit do přílohy 2 dalšího investora – „Radio Mobil, a. s.“

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený a doplněný návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 183/14/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-17, s budoucími oprávněnými z věcného břemene, pro pozemkové parcely a za úhrady dle doplněné přílohy 2 materiálu RK-14-2002-17.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

18. Smlouva o zřízení věcného břemene pro Telia International Carrier Czech Republic a. s.

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost firmy Vegacom a. s. jako zástupce firmy Telia International Carrier Czech Republic a. s. ve věci naplnění smlouvy o smlouvě budoucí a o sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 184/14/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu

RK-14-2002-18.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

19. Smlouva o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace o návrhu smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 185/14/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-19.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

20. Stavba chodníku a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Osová Bítýška

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Osová Bítýška ve věci převodu části pozemku, která bude zastavěna chodníkem.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 186/14/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací stavby chodníku a v něm uloženého kabelu nízkého napětí na části pozemku parc. č. 2430/11 v obci a katastrálním území Osová Bítýška a

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro výstavbu chodníku část pozemku parc. č. 2430/11 v obci a katastrálním území Osová Bítýška do vlastnictví obce Osová Bítýška

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

21. Smlouvy o budoucích kupních smlouvách – zabezpečení komunikace Vír-Hluboké II. etapa

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 187/14/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou „Zabezpečení komunikace Vír–Hluboké - II. etapa“ dle seznamu vlastníků uvedených v příloze 1 materiálu RK-14-2002-21 o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách a v případě s. p. Povodí Moravy smlouvy o budoucí smlouvě darovací a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách dle příloh 2, 3, 4 materiálu RK 14-2002-21.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

29. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“, týkající se nebytových prostor v Benešově ulici v Jihlavě. Nebytové prostory jsou v souladu s účelem smlouvy užívány jako kanceláře pro činnost orgánů kraje Vysočina. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to do 30. 4. 2002.

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 188/14/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v Benešově ulici č. p. 13 dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-29.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 16. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

22. Dodatky ke zřizovacím listinám

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje dodatky ke zřizovacím listinám týkajících se rozšíření doplňkové činnosti příspěvkových organizací.

V průběhu jednání se dostavili F. Dohnal, A. Štěrbová, M. Vystrčil.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 189/14/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:

·          Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

·          Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890

·          Střední odborné učiliště zemědělské, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

23. Dodatky ke zřizovacím listinám

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 190/14/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit předložený dodatek ke zřizovací listině Střediska služby škole Třebíč dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-23.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

24. Návrh smlouvy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje organizátorům soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh smlouvy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje organizátorům soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V závěru diskuse přijala rada kraje upravený návrh usnesení.


Usnesení 191/14/2002/RK

Rada kraje

odkládá

návrh smlouvy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje organizátorům soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002, s tím, že bude hledán jiný způsob poskytnutí finančních prostředků.

odpovědnost: oddělení mládeže a sportu OŠMS

termín:

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

25. Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo náměstí 16

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy v Jihlavě. Důvodem předkládaného návrhu je rezignace dosavadního ředitele Základní umělecké školy v Jihlavě.

Rada kraje návrh akceptovala, doporučila složení konkurzní komise bez náhradníků a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 192/14/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo náměstí 16 , ve složení dle upravené přílohy 1 materiálu RK-14-2002-25.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

termín: do ukončení konkurzního řízení

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

26. Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov se sídlem Sedlejov 51, p. 588 62 Urbanov

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje podrobné informace o předloženém návrhu na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov.

Z. Ludvík dále seznámil radu kraje s návrhem řešení některých finančních, majetkových a personálních záležitostí souvisejících s ukončením činnosti Zvláštní školy Sedlejov a zřízením zvláštní školy v Telči.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 193/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov včetně návrhu na řešení některých finančních, majetkových a personálních záležitostí dle přílohy 1 materiálu RK-14-2002-26 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit organizační složku kraje Zvláštní škola Sedlejov se sídlem Sedlejov 51, pošta 588 62 Urbanov dnem 1. 9. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 


27. Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 194/14/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001 dle přílohy 1 materiálu

RK-14-2002-27 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje tuto výroční zprávu schválit.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 6. května odeslat na MŠMT

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

33. Návrh na odvolání ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a jmenování nového ředitele

 

A. Štěrbová předložila radě kraje návrh na odvolání ředitele Školního statku v Třebíči a jmenování nového ředitele. A. Štěrbová informovala radu kraje o zjištěných skutečnostech, které vedly k předložení výše uvedeného návrhu.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 195/14/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, aby požádal MŠMT ČR o souhlas s personálními změnami ve vedení Školního statku Třebíč, Račerovická 920.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 16. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

28. Návrh Organizačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh Organizačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Předložený návrh byl zpracován podle jednotné osnovy a zároveň vychází z návrhu ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

V průběhu jednání odešli T. Hermann, A. Štěrbová.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 196/14/2002/RK

Rada kraje

vydává

Organizační řád Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě dle přílohy 1 materiálu

RK-14-2002-28.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 16. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

30. Odměny členům zastupitelstva, členům komisí a výborů

 

M. Vystrčil informoval radu kraje o návrhu odměn členům zastupitelstva, členům komisí a výborů. K předloženému materiálu se rozvinula diskuse.

V průběhu jednání přišli T. Hermann, A. Štěrbová.

Závěrem diskuse přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 197/14/2002/RK

Rada kraje

navrhuje

zastupitelstvu kraje:

· zrušit usnesení 024/03/01/ZK;

· stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů zastupitelstva kraje a komisí Rady kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb., v platném znění;

· uložit radě kraje předkládat vždy na konci pololetí návrh na odměny nečlenům zastupitelstva kraje (vyjma zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina) – členům výborů zastupitelstva kraje, členům komisí rady kraje, členům řídících výborů, členům Rady Fondu Vysočiny ve výši minimálně 500 Kč a pro předsedy a místopředsedy výborů zastupitelstva kraje, komisí rady kraje, řídících výborů minimálně 1000,- Kč za účast na jednom zasedání.

odpovědnost: M. Vystrčil

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (zdrželi se 3).

 

31. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2002

 

Rada kraje navrhla program jednání zastupitelstva kraje č. 3/2002, které se uskuteční dne 30. 4. 2002 v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou.

Navržený program zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2002:

1.             Složení slibu nového člena zastupitelstva

2.             Zpráva o činnosti rady kraje

3.             Informace o činnosti krajského úřadu

4.             Fond Vysočiny

5.             Fond Vysočiny - Grantové programy

6.             Dodatky ke zřizovacím listinám

7.             Dodatky ke zřizovacím listinám

8.             Smlouva o zřízení věcného břemene pro Telia International Carrier Czech Republic, a. s.

9.             Smlouva o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

10.         Smlouvy o budoucích kupních smlouvách – zabezpečení komunikace Vír-Hluboké-II. etapa

11.         Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Trnava

12.         Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov se sídlem Sedlejov 51,

     588 62 Urbanov

13.         Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

14.         Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

15.         Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

16.         Odměny členům zastupitelstva, členům komisí, výborů a rady fondu

17.         Žádost Velvyslanectví ČR ve Washingtonu o příspěvek na realizaci projektu „Socha TGM ve Washingtonu“

18.         Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace

19.         Zpráva o Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina

20.         Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina

21.         Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001

22.         Rozprava


 

32. Vyjádření k žádostem firem o podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu

 

T. Hermann předložil radě kraje projekty podané v rámci podpory SOP Průmysl 2002. Rada kraje, jakožto regionální autorita, byla oslovena, aby k projektům zaujala stanovisko, a to formou bodování.

Jednání rady kraje byly přítomny Z. Škarková, ředitelka Regionální rozvojové agentury Vysočina a zpracovatelka předkládaného materiálu J. Vičanová.

Z. Škarková předložila radě kraje návrh projektu obchodní firmy Obecní pila Nová Cerekev s. r. o.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse předložený návrh akceptovala a přijala rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 198/14/2002/RK

Rada kraje

hodnotí

projekty podané v rámci podpory SOP Průmysl 2002 následovně:

 

Ev. Číslo projektu

Koeficient preference  Ireg

322087-211 02-008

 1,2

322087-211 02-053

 1,0

322087-211 02-052

 0,9

322087-211 02-051

 0,9

322088-321-02-007

 0,1

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 18. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

34. Rozprava členů rady

 

I. Rohovský informoval radu kraje o materiálu „Zpráva z analytické části koncepce hospodaření s odpady“, který bude předložen na zastupitelstvu č. 3/2002.

 

M. Vystrčil požádal o projednání změny zástupců členů rady kraje v komisích pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek realizovaných majetkovým odborem.

Původně delegovaní zástupci rady kraje se pro pracovní zaneprázdnění nemohou jednání komise zúčastnit. Bylo dohodnuto, že radu kraje v komisích zastoupí P. Pospíchal.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 14/2002 s tím, že termín dalšího zasedání bude z důvodu stěhování krajského úřadu do nového sídla upřesněn dodatečně.

 

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 14/2002 dne 16. dubna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 4. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.5.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze