Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2002

12. duben 2002
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2002

konaného dne 12. dubna 2002

 

 

 

Přítomno:      

-         9 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Mgr. Věra Jourová – tajemnice výboru

-         Ing. arch. Jan Strejček – vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ kraje Vysočina

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Projednání návrhů vyhlášení možných grantových programů v rámci Fondu Vysočiny

3.       Výměna informací s odborem regionálního rozvoje a odborem územního plánu a stavebního řádu

4.       Informace o činnosti RRAV a spolupráce s krajem

5.       Různé

6.       Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

 

 

1. Zahájení

 

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 3. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2002 a přivítala všechny přítomné členy a hosta, kterého představila. Vysvětlila členům výboru důvod posunutí termínu zasedání a způsob a přesnost zasílání materiálů v důsledku stěhování. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 2/2002 z 15. února 2002. Ing. Marie Černá  přednesla program 3. zasedání výboru regionálního rozvoje. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Projednání návrhů vyhlášení možných grantových programů v rámci Fondu Vysočiny

 

            Ing. Černá seznámila členy výboru s obsahem materiálu, týkajícího se grantových programů, který obdrželi členové prostřednictvím e-mailu. Grantové programy jsou vytvářeny poprvé a není možnost se od koho učit. Poté otevřela diskusi.

Ing. Hermann doplnil úvodní slovo o sdělení, že celý proces je rozdělen do dvou kroků: schválení fondu a vyhlášení programů. Je dán měsíční prostor na dopracování všech návrhů grantových programů, aby bylo možné vstoupit do procesu předkládání návrhů grantových programů ze stran komisí, zastupitelů i ze strany veřejnosti, která by se přes oslovení zastupitelů do procesu zapojila /doposud nevyužito/. Existuje značné očekávání ze strany předkladatelů i potencionálních žadatelů. Při posuzování programů je důležité zohlednit časové hledisko, posoudit formální způsobilost, obsah programu nebo jeho vhodnost z hlediska rozvoje kraje. Mgr. Havlíček doporučoval, aby se pro letošní rok nic neměnilo a navrhoval, aby rada kraje odsouhlasila takto připravený materiál. Ing. Černá reagovala na doporučení Mgr. Havlíčka a sdělila, že nejsou naplněny priority, nejsou grantové programy, které vychází ze všech priorit. Je zde prostor, aby mohly přicházet další programy. Ing. arch. Strejček doplnil Ing. Černou o poznatek, že každý program je jinak náročný z hlediska shánění podkladů. Časový posun by byl zřejmý a na místě. Ing. Černá sdělila, že by měla být nastavena taková kritéria, aby se jednotlivé programy daly objektivně posoudit a dalo se zdůvodnit poskytnutí grantu. Dotaz L. Péti: Budou finanční zdroje pro vyhlášení dalších grantových programů?  Ing. Černá: Finance převedené zastupitelstvem do Fondu Vysočiny nebudou těmito programy naráz vyčerpány. Zmínila také rezervu, která je v rozpočtu. RNDr. Vystrčil viděl 2 problémy, které by bylo potřeba posoudit: Kolik financí na jednotlivý program je čerpáno z dílčího cíle a jakou část dílčího cíle pokrývá. Ing. Černý se přikláněl k tomu, aby se začalo s menšími programy a menšími finančními částkami. Ing. Černá sdělila, že se počítá s tím, že se vyhlásí 2. kolo toho samého grantového programu z objemu alokovaných prostředků pro danou oblast. Hovořila o místních aktivitách v obcích, které by měly obce podporovat sami . Jak budou jednotlivé grantové programy vznikat je popsáno v zásadách  Fondu Vysočiny. Mgr. Jourová hovořila o způsobu propagace vyhlášení grantových programů. Vysvětlila postup, týkající se přidělení čísel programů po schválení zastupitelstvem kraje a od toho odvíjející se evidenční čísla projektu. Ing. Černá  vyzvala členy výboru, aby vyjádřili své názory k řídícím výborům a monitorovacímu orgánu. Ing. Černý vyslovil názor, že by rozhodování měli mít zastupitelé /měli by převládat v řídících výborech/. RNDr. Vystrčil hovořil o střetu odbornosti, politických zájmů a střetu regionálním při řešení této věci.

 

USNESENÍ 009/03/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje podporovat regionální projekty a

umožňuje

členům výboru do 15. dubna 2002 zasílat své připomínky k jednotlivým grantovým programům.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.  

 

USNESENÍ 010/03/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje,  aby v řídících výborech bylo dodrženo regionální zastoupení ze všech částí kraje rovnoměrně a

podporuje

zachování rozhodujícího vlivu zastupitelů v řídících výborech a

souhlasí

s nominací členů řídících výborů politickými kluby zastupitelstva kraje

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

USNESENÍ 011/03/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

aby Radou Fondu byla jmenována rada kraje s tím, že zpráva Rady Fondu bude před předložením zastupitelstvu kraji projednána ve výboru regionálního rozvoje a ve výboru finančním.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

3. Výměna informací s odborem regionálního rozvoje a odborem územního plánu a stavebního řádu.

 

Ing. Černá informovala členy výboru o prezentaci kraje v Českém centu v Tilburgu /Holandsko – 23. dubna 2002/. RNDr. Vystrčil vyslovil požadavek, aby zpráva z prezentace kraje v Českém centru byla předána jak radě kraje, tak výboru regionálního rozvoje. Ing. Černá sdělila členům výboru, že Mgr. Jourová podá na dalším zasedání písemnou souhrnnou informaci o činnosti odboru a předala slovo Ing. arch. Strejčkovi. Ing. arch. Strejček zmínil SWOT analýzu aktualizovaného PRKu, kde územně-plánovací dokumentace je jedna ze slabých stránek kraje Vysočina. Vysvětlil vznik  a srovnání územních plánů s minulým a současným postupem. Seznámil členy výboru se současnou situací týkající se územně-plánovací dokumentace. Zmínil územní plán velkého územního celku Žďárské vrchy, Javořická vrchovina, Železné hory a s tím související skutečnosti. Hovořil o zahájení pořízení průzkumů a rozborů v rámci připravovaných prací územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina.

 

 

4. Informace o činnosti RRAV a spolupráce s krajem

 

            Ing. Černá hovořila o existenci usnesení zastupitelstva kraje týkající se vstupu kraje Vysočina jako dalšího zakladatele do RRAV. Bylo by praktické, aby kraj byl jedním ze zakladatelů, není důvod zakládat svoji krajskou agenturu. Hovořila o skutečnostech týkajících se zastoupení kraje v RRAV. Domnívá se, že se situace do ½ roku vyřeší.

 

 

5. Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

           

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje a termín dalšího zasedání stanovila na pátek 10. 5. 2002 v 8:00 hod. v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57.

 

                                                                          Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje

                                                                                          Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 12. dubna 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 24. dubna 2002 /zápis pořízen na základě záznamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.5.2002 / 3.5.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze