Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2002

16. duben 2002
 

 
 

Zápis z jednání Bezpečnostní komise

Rady kraje Vysočina č. 3/2002

konaného 16. 4. 2002 v Havlíčkově Brodě

 

 

Přítomno:     8 členů komise viz presenční listina

                                 tajemník komise

                                 pplk. Ing. Drahoslav Ryba

                                 plk. Ing. František Zadina

 

Program:      1. zahájení

                     2. projednání Návrhu strategie politiky kraje vysočina na období 2002 – 2004

                     3. zápis z jednání pracovní skupiny  pro přípravu koncepce prevence kriminality

                     4. projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001

                     5. různé

                     6. závěr

 

  1. zahájení

Zasedání bezpečnostní komise2002 zahájil předseda. Přednesl program zasedání a sám navrhl doplnění programu o bod prohlídka hasičské zbrojnice. Upravený program byl schválen 8 hlasy. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny připomínky.

 

  1. projednání Návrhu strategie politiky kraje Vysočina na období 2002 – 2004

Předseda sdělil přítomným, že rada  schválila pracovním místo koordinátora prevence kriminality a to od 1. 9. 2002.  Koordinátor je zařazen pod sekretariát hejtmana do oddělení pro řešení mimořádných situací. samozřejmě bude vypsáno výběrové , podmínky se ještě zpracovávají. Tento koordinátor by se měl zabývat protidrogovou politikou, prevencí kriminality, rómskou politikou a integrací cizinců na území kraje.

Pan Mastný se dotazoval, kdy se bude konat výběrové řízení.

Pavel Maslák sdělil, že nejpozději v květnu nebo červnu tohoto roku.

Pan Bohdálek se informoval, zda jsou zadané specifické požadavky na tuto pozici.

Pavel Maslák vysvětlil, že ještě nejsou ještě podmínky zadané a ujistil členy komise, že bude mít možnost se k zadávacím podmínkám vyjádřit

Všichni členové obdrželi v materiálech Strategii protidrogové politiky. Tento materiál navazuje na klíčové priority Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 – 2004. Krajská strategie je postavená na vizích vytváření zdravé komunity a užitku pro obyvatele kraje. materiál se zabývá nealkoholovými a netabákovými drogami. Na přípravě tohoto materiálu se spolupodíleli odborníci v oblasti protidrogové prevence, zejména pak okresní protidrogoví koordinátoři. Oficiální autorkou  je Bc. Pavla Doležalová. Pavel Maslák sdělil, že rada kraje svým usnesením vzala na vědomí strategii a doporučila, aby na www. stránkách kraje byl tento materiál vyvěšen k vyjádření názorů.

Pan Šrůtek se informoval, zda bude možná konzultace s někým, kdo tento materiál zpracovával.  Pavel Maslák sdělil, že paní Doležalová bude přizvána na komisi, nebo na pracovní schůzku týkající se protidrogové politiky a její koncepce.

Přítomní se shodli, že v materiálu jsou nedostatky a v některých případech není jasně popsáno jakým způsobem se daná věc bude řešit.

Pavel Maslák doporučil, aby případné připomínky členové komise zaslali na jeho stávající e-mailovou  adresu a to do konce dubna.

 

Usnesení 009/03/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Strategii protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2002 – 2004

Usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

 

3.      Zápis z jednání pracovní skupiny  pro přípravu koncepce prevence kriminality

Pavel Maslák stručně informoval přítomné o průběhu  prvního jednáním pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality. Zápis z této první skupiny obdrželi všichni členové společně s pozvánkou. Sdělil, že navrženou členkou za okres Žďár nad Sázavou do výše uvedené skupiny je Milena Hanáková.

 

 

Usnesení 010/03/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

deleguje

do pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality za okres Žďár nad Sázavou Milenu Hanákovou

usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

Pan Koutenský se dotazoval, kdo delegoval paní Hanákovou

Pavel Maslák odpověděl, že Paní Hanákovou delegoval starosta města Žďár nad Sázavou. Ve věci delegování členů se obrátil předseda komise  na starosty okresních měst kraje Vysočina.

 

Usnesení 011/03/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zápis z pracovní skupiny pro přípravu koncepce kriminality

a ukládá

výš uvedené skupině zpracovat analytickou a statistickou část

Termín: do 30. 6. 2002

Odpovědnost: členové pracovní skupiny

usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

 

Pavel Maslák ujistil přítomné, že bezpečnostní komise bude průběžně informována o jednáních pracovní skupiny.

 

Pavel Maslák se v diskusi zmínil o romské politice. Informoval o jednání se zástupci Občanského sdružení Romská jednota Vysočina. Na toto téma nastala debata.

 

  1. Projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001

Pavel Maslák sdělil, že Roční zprávu o stavu požární ochrany vzala na vědomí Bezpečnostní rada kraje, rada kraje a tento materiál je také připraven do zastupitelstva kraje, které bude zasedat 30. 4. ve Žďáře nad Sázavou.

Ing. Ryba krátce pohovořil k materiálu, který obdrží členové také na CD.

Členové komise se dotazovali na některé údaje z roční zprávy.  Zástupci Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina zodpověděli přednesené dotazy.

 

Usnesení 01203/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

      Pavel Maslák se zmínil o tvorbě koncepce požární ochrany v kraji, kterou  v souladu s ustanovením § 26, odst. 2, písm. a) zákona č. 237/2000 Sb., zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina.  Dále Pavel Maslák hovořil o přípravě Nařízení rady kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, dále pak  Nařízení rady kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a Nařízení rady kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Uvedené návrhy nařízení rady kraje jsou HZS zpracovány a v současné době je právní oddělení krajského úřadu  posuzuje. Po připomínkovém řízení budou předloženy orgánům kraje Vysočina k projednání.

 

  1. Různé

V tomto bodě Pavel Maslák poukázal na řešení rekonstrukce  a přístavby pobočné stanice Ledeč nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 2/2002  návrh na poskytnutí příspěvku kraje ve výši 2 mil. Kč zamítlo. Pan Mastný poukázal, že je potřeba propracovat detail a důvody, proč zrovna je potřeba dotace na stanici v Ledči nad Sázavou. Po té byl předložen návrh na usnesení.

 

 

Usnesení 01203/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

ukládá  předsedovi komise Pavlu Maslákovi

a doporučuje řediteli HZS kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslavu Rybovi

zpracovat podrobný materiál týkající se financování rekonstrukce  a přístavby pobočné stanice Ledeč nad Sázavou.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy

 

Poté nastala diskuse k problematice záchranné služby. Předseda komise znovu zdůraznil nutnost povolení nočních letů. sdělil členům průběhy jednání na toto téma.

Závěrem pan Ing. Ryba informoval o vzniku nové linky tísňového volání 112, a to k 1. lednu 2003.

 

 

  1. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast. A poté se členové odebrali na prohlídku hasičské zbrojnice.

 

 

 

 

                                                                                          Pavel Maslák

                                                                     předseda Bezpečnostní komise

                                                                          Rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina dne 16. 4. 2002

Zapsala Šárka Polívková dne 24. 4. 2002

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.5.2002 / 3.5.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze