Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny CIP Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2006

13. září 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Pracovní skupiny CIP č. 2/2006

konaného dne 13. 9. 2006

 

Přítomni:

1. R. Dvořák (zástupce)

5. F. Zadina

2. E. Richterová (zástupce)

6. P. Vaněk

3. P. Maslák (předseda)

7. P. Pavlinec

4. J. Němec

8. J. Murárik (tajemník)

 

Nepřítomni:

1. L. Kettner – v zastoupení E. Richterové

 

2. J. Šibíček – v zastoupení R. Dvořáka

3. M. Kalivoda

 

Hosté:

1. M. Totek

 

Program:

1.       Zahájení;

2.       Diskuse ke zpracovaným materiálům a podmínkám pro centralizaci tísňového volání,  integraci operační a krizového řízení složek IZS na úrovni kraje Vysočina dle usnesení 001/01/2006/PSCIP OŘ;

3.       Diskuse a různé;

4.       Závěr.

1.       Zahájení

Předseda Pracovní skupiny pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina (dále jen PS CIP OŘ) přivítal členy skupiny a zahájil jednání. Představil hosta jednání Ing.npor. Martin Totek, vedoucí KOPIS. P. Maslák navrhl udělit zástupcům řádných členů PS CIP OŘ hlasovací právo.

 

Usnesení 003/02/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

souhlasí s delegováním zástupců s právem hlasovacím.

 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Přednesl návrh programu jednání, který byl 7 hlasy schválen. Konstatoval, že úkoly vyplývající z prvního zasedání PS CIP OŘ.

 

2.       Diskuse ke zpracovaným materiálům a podmínkám pro centralizaci tísňového volání,  integraci operační a krizového řízení složek IZS na úrovni kraje Vysočina dle usnesení 01/002/2006/PSCIP OŘ

P. Maslák vyzval jednotlivě členy PS CIP OŘ, aby provedly rekapitulaci materiálů, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Po zhodnocen předložených podkladů byla přijata následující usnesení.

 

Usnesení 004/02/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

ukládá

jednotlivým členům PS CIP OŘ zastoupených ve složkách IZS a Krajského úřadu kraje Vysočina doplnit, dle jejich uvážení, zaslané materiály dle usnesení 002/01/2006/PSCIP OŘ ze dne 9. března 2006 v termínu do 27. září 2006. Po doplnění materiálu jej zaslat na elektronickou adresu P. Masláka - pavel_maslak@hasici-vysocina.cz.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 005/02/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

ukládá

předsedovi PS CIP OŘ předložit na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2006 dne 13. října 2006 stanovisko PS CIP OŘ včetně všech předložených materiálů jednotlivých členů PS CIP OŘ.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 006/02/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

doporučuje

hejtmanovi kraje Vysočina vypsat veřejnou zakázku kraje Vysočina na realizaci zpracování studie proveditelnosti centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení v termínu do 30. listopadu 2006.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 007/02/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

ukládá

předsedovi PS CIP OŘ zpracovat návrh zadávacích podmínek pro vypsání veřejné zakázky kraje na zpracování studie proveditelnosti v termínu do 30. září 2006.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 008/02/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

doporučuje

hejtmanovi kraje Vysočina, aby byla pracovní skupina transformována do řídícího výboru studie proveditelnosti

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 009/02/2006/PSCIP OŘ

Pracovní skupina CIP OŘ Bezpečnostní rady kraje Vysočina

doporučuje

pokračovat v projektu do vybavení místnosti krizového řízení z důvodu přenositelnosti vybavení a softwaru.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

3.       Diskuse a různé

F. Zadina přítomné informoval o možné návštěvě ostravského integrovaného operačního střediska, který funguje jako pilotní pilot. Přínos návštěvy vidí v možnosti prodiskutovat situaci s partnery z Moravskoslezského kraje.

PS CIP OŘ žádá HZS kraje Vysočina o zorganizování návštěvy ostravského integrovaného operačního střediska.

P. Pavlinec vyzval přítomné, aby začali uvažovat o možném zpracovateli studie proveditelnosti.

 

V diskusi vyjádřili přítomní své připomínky a byly vypořádány vznesené dotazy:

·          Informace o dopise pplk. Boubeleho, ve kterém je doporučující stanovisko k výstavbě krajských CIP (dopis bude přiložen k zápisu);

·          Vzniklé operační středisko Policie ČR v prostorách Okresního ředitelství Policie ČR v Jihlavě bude plnohodnotně řešit veškerou problematiku spadající do gesce policie, tj. i krizové stavy na dálnici D1;

·          Je zpracována koncepce Generálního ředitelství HZS (dále jen GŘ HZS) řešící vznik krajských CIP a jaká je její podoba? F. Zadina vznese dotaz na GŘ HZS k tomuto dotazu.

·          V případě, že by koncepce již nebyla aktuální, je potřeba v této věci zaujmout nové stanovisko tak, aby nedošlo k riziku „odstřižení“ od plánovaných zdrojů financování;

·          Kraje žádají o zrušení Integrovaného operačního programu (Rada Asociace krajů) – P. Pavlinec bude informovat PS CIP OŘ v případě nových informací projednávaných Radou Asociace krajů, které se týkají této problematiky;

·          Bylo by vhodné, aby se členové PS CIP OŘ podíleli na výběrovém řízení studie  proveditelnosti.

 

4.       Závěr

Předseda pracovní skupiny CIP poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

Pavel Maslák v. r.

předseda pracovní skupiny  pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš, 15. září 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.9.2006 / 25.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze