Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002

18. duben 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 4/2002

   konaného dne 18. dubna 2002

 

 

 

Přítomno:            6 členů komise – viz prezenční listina

                                   Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise

                                      Menšík František, Ing. – ŘSD Brno

                                  Shromáždil Petr, Ing. – ŘSD Brno

                                  Švehla Antonín – SÚS Třebíč

                                  Lavický Vilém – město Velké Meziříčí

                                  Rosa Stanislav – město Velké Meziříčí

                                               

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Exkurze – Muzeum silnic a dálnic ČR /Zámek Velké Meziříčí/

3.       Problematika mostů – Ing. František Menšík

4.       Různé

5.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 4. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy a hosty, které představil. Zástupcům města Velké Meziříčí poděkoval za pohostinnost, která byla dopravní komisi na výjezdním zasedání poskytnuta. Přednesl program 4. zasedání dopravní komise v roce 2002. V navrženém programu jednání bylo změněno pořadí bodů 2 a 3. Takto změněný program byl bez připomínek přijat. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 3/2002 ze zasedání dopravní komise ze 14. března 2002.

 

2. Problematika mostů – Ing. František Menšík

 

             Předseda komise předal slovo pracovníkům ŘSD Brno, aby členy dopravní komise seznámili s hlavním bodem programu - s problematikou mostů. Ing. Menšík seznámil členy dopravní komise se stavem mostů v kraji Vysočina a na území ČR. Hovořil o stavu mostních objektů, které jsou ve špatném stavu a jejich stav se stále zhoršuje. Mosty jsou na území ČR na okraji zájmu kompetentních orgánů. Zmínil Program oprav mostů, vydaný v roce 1996, který nebyl přijat s ohledem na finanční potíže ČR. Na základě ministerského požadavku byl vytvořen film „Mosty na silnicích v ČR na prahu 3. tisíciletí,“ který dopravní komise shlédla. Ing. Menšík dále zmínil knihu „Program oprav mostů na silniční síti v ČR.“ Ing. Shromáždil hovořil o silniční databance Ostrava, jenž je součástí SD a vede aktualizovanou databázi „mosty na území ČR.“ Ing. Menšík hovořil o změnových řízeních, do kterých  by měly vstupovat kraje po určení kompetencí.  Zodpověděl dotaz Ing. Špačka týkající se přísunu informací. Ing. Menšík předal komisi mapy a seznamy mostů kraje Vysočina. Po přednášce Ing. Menšíka se všichni přítomní přesunuli na místo, kde bude zahájena stavba silnice obchvatu města Velké Meziříčí.

 

3. Exkurze – Muzeum silnic a dálnic ČR /Zámek Velké Meziříčí/

            

             Členové dopravní komise se přesunuli, společně s hosty a zástupci města Velké Meziříčí, do Muzea silnic a dálnic, kde je správce zámku p. Ripperová provedla.  

 

 

4. Různé

 

              Po prohlídce muzea probíhala volná diskuse. Ing. Menšík zdůraznil pravidelné prohlídky mostů kvalifikovanou osobou, která již signalizuje nebezpečí. P. Drdla zmínil elektrifikaci tratě Brno – Jihlava.

 

USNESENÍ 010/04/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí           

zprávu Ing. Menšíka o stavu mostů v kraji Vysočina a ČR.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Závěr

 

              Na závěr poděkoval předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným členům  a hostům. Termín dalšího zasedání komise určil na čtvrtek 9.  května 2002 ve 12:00 hodin v sídle KrÚ kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

.

 

 

 

RNDr. Petr Pospíchal, v.r.                                                      předseda Dopravní komise

                                                              Rady kraje Vysočina

                                 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 18. dubna 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 26. dubna 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.4.2002 / 30.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze