Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2002

15. duben 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

č. 4/2002 ze dne 15. dubna 2002

 

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – tajemník výboru

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání

 

 

Program:

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Zhodnocení jednání o rozpočtu na rok 2002

3.      Fond Vysočiny – aktuální informace

4.      Projednání výroční zprávy

5.      Zpráva o hospodaření škol, školských zařízení v roce 2001

6.      Aktuality OŠMS

7.      Legislativní návrhy a změny

8.      Různé

9.      Závěr

 

 

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. Předseda dále vyzval členy výboru k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

 

2.      Zhodnocení jednání o rozpočtu na rok 2002

            Zdeněk Ludvík uvedl, že rada kraje na svém jednání č. 12/2002 dne 2. 4. 2002 odsouhlasila uvolnění finančních prostředků ve výši 448.000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002 na realizaci soutěží a přehlídek v kraji Vysočina v roce 2002.

 

 

3.      Fond Vysočiny – aktuální informace

            Alena Štěrbová uvedla, že na zasedání rady kraje dne 16. 4. 2002 by mělo být rozhodnuto, jak nakládat s grantovými programy. Podotkla, že na tomto jednání budou projednávány materiály, které by následně měly být na programu jednání zastupitelstva kraje. Vysvětlila, že rada kraje bude mít k dispozici všech 13 grantových programů, které byly do této doby zpracovány i s  jejich finančním rámcem a bude rozhodnuto, které z nich (případně všechny) rada kraje doporučí zastupitelstvu kraje k vyhlášení. Uvedla také, že z těchto 13 grantů jsou 4 zaměřeny na školství, volný čas a sport.

            Kamil Ubr přítomné seznámil s jednotlivými etapami zpracovávání těchto programů.

Alena Štěrbová a Milan Šmíd dále pohovořili o politických názorech na složení řídících výborů.

Kamil Ubr připomněl, že všechny programy ve školství jsou vázány termínově, tzn. pokud nebude grantový program v této oblasti vyhlášen se začátkem školního roku nebude mít smysl.

Josef Bulušek vznesl dotaz, proč v návaznosti na navýšení finančních prostředků ve Fondu Vysočiny nedošlo také ke zvýšení maximálních částek podpory na jednotlivé programy. V této souvislosti se rozpoutala rozsáhlá diskuse nad celkovým finančním rámcem FONDU.

 

Usnesení 020/04/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Aleny Štěrbové o Fondu Vysočiny.

 

 

4.      Projednání výroční zprávy

Kamil Ubr vysvětlil, že ve „Výroční zprávě o stavu koncepce a rozvoji sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001“ jde o popis problémů, které ve školství vznikají. Podrobně popsal její strukturu a podotkl, že jde o základ pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání v kraji.

Ota Benc připomněl, že MŠMT již mělo mít dlouhodobý záměr zpracován a jednotlivé kraje z něj měly vycházet. V této souvislosti Alena Štěrbová objasnila, že MŠMT do této doby na kraje zaslalo pouze pracovní verzi tohoto materiálu, která byla krajem Vysočina připomínkována.

Alena Štěrbová krátce pohovořila o připravovaném setkání KULATÝ STŮL ke střednědobé koncepci vzdělávání v kraji Vysočina. Zde by se mělo jednat o setkání zástupců kraje s dotčenými subjekty v oblasti školství a vzdělávání vůbec. Uvedla, že to bude 1. schůzka k připravovanému dlouhodobému záměru vzdělávání.

Účastníci dále diskutovali nad problémem, že zpracovávání dlouhodobého záměru vzdělávání v kraji nebude podloženo školským zákonem, který ještě nebyl schválen.

Zdeněk Ludvík zdůraznil, že ve výroční zprávě, která bude předložena zastupitelstvu kraje ke schválení 30. dubna 2002 jsou již zpracovány i údaje za rok 2001, i když MŠMT umožnilo krajům tutu výroční zprávu zpracovat z pokladů za rok 2000. Z tohoto důvodu může být výroční zpráva plnohodnotně použita jako základ pro dlouhodobý záměr.

 

V průběhu projednávání tohoto bodu programu odešel Václav Štěpán.

 

Usnesení 021/04/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001.

 

 

5.      Zpráva o hospodaření škol, školských zařízení v roce 2001

Zdeněk Ludvík přítomným předložil materiál obsahující údaje o ztrátách v hospodaření organizací a o možnosti řešení těchto ztrát. Uvedl, že většina ztrát vznikla v důsledku nepokrytí odpisů.

 

 

 

Usnesení 022/04/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Zdeňka Ludvíka o hospodaření škol a školských zařízení v roce 2001 a žádá OŠMS o předložení seznamu škol, ve kterých vznikla ztráta hospodaření z jiných důvodů než nepokrytím odpisů.

 

 

6.      Aktuality z OŠMS

Alena Štěrbová pronesla několik slov o problémech, které doprovázely proces rozhodování o tom, které odbory nebude možné umístit do nového sídla KrÚ v důsledku nedostačující kapacity objektu. Vyústěním tohoto procesu bylo, že OŠMS byl rozdělen, kdy část se přestěhovala do nového sídla a větší část odboru byla přemístěna ze stávajících prostor v ulici Karolíny Světlé do pronajatých prostor v ulici Romana Havelky, kde do této doby sídlily ostatní odbory. V této souvislosti zdůraznila, že takováto roztříštěnost a vzdálenost jednotlivých pracovišť krajského úřadu může vyvolávat přesvědčení, že reforma veřejné správy nemá smyl.

 

Usnesení 023/04/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

vyslovuje nespokojenost

s prostorovým zabezpečením odboru školství, mládeže a sportu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Zdeněk Ludvík informoval o problémech při přerozdělování finančních prostředků určených MŠMT na krytí přímých nákladů (hlavně mezd) škol a školských zařízení. Uvedl, že kraj dostává finanční prostředky na určité výkony, kdy na daný počet žáků je stanoven počet učitelů. S postupným úbytkem žáků ale dochází k tomu, že školy mají více učitelů než je na daný počet žáků určeno průměrem a tudíž dochází k nárůstu přímých nákladů, na které ovšem kraje z MŠMT nedostává finanční prostředky.

K této problematice se rozpoutala rozsáhlá diskuse.

 

Usnesení 024/04/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

problémy s financováním obecního a krajského školství.

 

Zdeněk Ludvík dále informoval, že u 8 škol, které jsou tzv. povoleny na výjimku odmítají obce dofinancování přímých nákladů.

Dále informoval, že se připravuje zrušení Zvláštní školy v Sedlejově. Probíhá jednání s městem Telč, aby tato škola mohla přejít pod Základní školu v Telči.

Upozornil také na problémy s konkurzy, kdy ze strany obcí jsou vyvíjeny nátlaky na odvolávání ředitelů škol, často bez prokazatelného zdůvodnění. Z tohoto důvodu bude zpracován návrh na hodnocení ředitelů škol.

 

Alena Štěrbová podala několik informací k projektu Internet do škol a způsob, jakým je realizace tohoto projektu zabezpečována označila za podvod ze strany ministerstva.

Členové komise diskutovali nad tímto programem.

 

 

Usnesení 025/04/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuality z odboru školství, mládeže a sportu.

 

 

7.      Legislativní návrhy a změny

Zdeněk Ludvík stručně nastínil stav legislativy v oblasti školství. Konkrétně uvedl, že ve školském výboru nebyl schválen školský zákon.

 

Usnesení 026/04/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Zdeňka Ludvíka o legislativních návrzích a změnách.

 

 

8.      Různé

Zdeněk Ludvík zodpověděl několik konkrétních dotazů členů komise k projednávaným bodům tohoto zasedání.

 

 

9.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 6. května 2002.

 

 

 

 

 

Milan Šmíd v. r.

          předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 15. dubna 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 19. dubna 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.4.2002 / 29.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze