Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

6. září 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2006

konaného dne 6. 9. 2006

 

Přítomni:

1. Zdeněk Dobrý

5. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Forman

4. Vladimír Novotný (předseda)

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

5. Zbyněk Pípal

4. Bohumil Kotlán

6. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Vladimír Hink

2. Jaroslav Kruntorád

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;
  2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
  3. Plnění rozpočtu k 31. 7. 2006;
  4. Daňové příjmy za 1. – 8. 2006;
  5. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2007;
  6. Průběžná zpráva o hospodaření příspěvkových organizací;
  7. Diskuse, různé;
  8. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání, který byl schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry ze zasedání finančního výboru č. 5/2006 a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Miroslav Houška sdělil, že zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 11. 7. 2006 projednalo a schválilo úvěrovou smlouvu s EIB. Smlouva je v tuto chvíli již podepsána. Akce, financované z tohoto úvěru, budou realizovány v letech 2006 a 2007. V rámci projednávání rozpočtu kraje na rok 2007 bude schválen přehled akcí realizovaných v roce 2007. První tranže finančních prostředků se očekává v polovině září 2006. Uvedl, že úroková sazba je plovoucí s variabilní odchylkou 2,03%.

 

Anna Krištofová podrobně popsala podmínky a parametry úrokové sazby, periodicitu splátek, úroků a jistin, sdělila, že doba splatnosti je do roku 2028, popsala dopad splácení úvěru při sestavování rozpočtu. Komunikace s EIB zhodnotila jako velmi dobrou. Zmínila, že akce připravené pro letošní rok financované z úvěru se stihnou všechny dokončit a proinvestovat. Zdůraznila, že příští rok bude objemově (co do počtu akcí i čerpaných financí) větší. Zmínila, že ceny prací stoupají – poptávka po tomto typu služeb je totiž značná.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky členům finančního výboru seznam akcí financovaných z úvěru pro rok 2006.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30. 9. 2006

 

K tématu se rozvinula diskuse.

-          Zdeněk Dobrý se dotázal na možnost zhodnocení finančních prostředků od EIB. Miroslav Houška tlumočil nabídku, kterou v této souvislosti dala kraji Volksbank. Je tu možnost vložit finanční prostředky i třem dosavadním zhodnocovatelům – muselo by to však schválit zastupitelstvo kraje.

-          Bohumil Kotlán vznesl dotaz, zdali finanční prostředky od EIB mohou být použity pouze na souvislé opravy nebo i na investice. Miroslav Houška uvedl, že pouze na souvislé opravy.

-          Zdeněk Forman se dotázal, co je možno udělat pro to, aby byla komunikace zařazena do seznamu souvislých oprav financovaných z výše zmiňovaného úvěru. Anna Krištofová uvedla, že podmínkou je součást a návaznost na páteřní síť, při výběru komunikací se vycházelo ze studie PAVEXU, který specifikoval stav jednotlivých komunikací v kraji. Návrh Zdeňka Formana však není ojedinělý, 2 obdobné žádosti již řeší Dopravní komise Rady kraje Vysočina.

-          Tomáš Křišťan vznesl návrh, aby na zasedání finančního výboru č. 7/2006 byli přizváni resortní zástupci z oblasti dopravy a pohovořili k tématům: transformace SÚS (aktuální informace) a akce realizované z finančních prostředků od EIB v roce 2006 a 2007.

-          Zdeněk Dobrý otevřel diskusi k výběru vhodné varianty právní formy SÚS. Anna Krištofová komentovala dosavadní jednání a navržené varianty z ekonomického hlediska – popsala ekonomický dopad, sdělila, že je nutné zohlednit i daňový dopad případných akciových společností. Miroslav Houška doplnil nutnost zohlednění tržního prostředí a komentoval výhody centralizovaného vedení SÚS. Zdeněk Dobrý vznesl připomínku, že by bylo dobré, aby zastupitelé, dříve než rozhodnou na zasedání dne 26. 9. 2006 o jedné z variant, měli dostatek podrobných (zejména ekonomických) informací.

 

Úkol:

Na zasedání finančního výboru č. 7/2006 přizvat Václava Kodeta, 1. náměstka hejtmana, a Ladislava Staňka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, k tématům: transformace SÚS (aktuální informace) a akce realizované z finančních prostředků od EIB v roce 206 a 2007.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: na zasedání finančního výboru č. 7/2006

 

Úkol:

-          Zaslat členům finančního výboru podkladové materiály, které byly předloženy na semináři zastupitelstva k transformaci SÚS, a materiály, které byly v souvislosti s tímto tématem projednány na zasedání rady kraje dne 5. 9. 2006.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 15. 9. 2006

-          Výše zmiňované materiály podrobně prostudovat a případné připomínky předat (ústně nebo písemně) předsedovi výboru tak, aby je mohl přednést na zasedání zastupitelstva kraje dne 26. 9. 2006.

Odpovědnost: členové výboru

Termín: 24. 9. 2006

 

Rozvinula se diskuse k problematice spolupráce SÚS a obcí – členové výboru se shodli, že je nutná vzájemná komunikace.

 

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 31. 5. – 31. 8. 2006. Anna Krištofová tento materiál okomentovala.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky odpověď Zdeňku Dobrému na tento dotaz: specifikace rozpočtových opatření č. 175, 176, 212, 216, 227, 237, 241, 244.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: 30. 9. 2006

 

3. Plnění rozpočtu k 31. 7. 2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Pohovořila o plnění příjmové i výdajové stránky rozpočtu. Informovala o aktuálním stavu správy portfolia – výsledky zhodnocování firmou Key Investments jsou velmi příznivé. Proběhla jednání s Českou spořitelnou - výpověď správy volných finančních prostředků bude ke konci roku. Na základě jednání s Volksbank bude u tohoto ústavu otevřen speciálního běžný účet (popsala jeho význam a přínos).

 

Rozvinula se diskuse k plnění příjmů a výdajů a zhodnocování volných finančních prostředků. Zdeněk Dobrý vznesl návrh, aby jednotliví správci kapitol sami zpracovali vysvětlení k přečerpání či nečerpání svých kapitol. Všichni členové výboru tento návrh podpořili.

 

4. Daňové příjmy za 1. – 8. 2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Krištofová tento materiál komentovala. Konstatovala, že vývoj daňových příjmů je v posledních měsících příznivý a vcelku vyrovnaný.

 

5. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2007

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Krištofová podrobně popsala práce, které v tuto chvíli na tvorbě rozpočtu probíhají. Okomentovala souvislost a návaznost na státní rozpočet. Pohovořila o predikci daňových příjmů, kterou kraj obdržel od MF ČR – kraj zpracoval svoji predikci, kterou rovněž popsala.

 

Uvedla, že definitivní vypořádání všech podaných námětů k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 bude provedeno nejpozději na semináři zastupitelstva (v týdnu od 6. – 10. 11.) a následně 21. 11. na radě kraje. Předpoklad schválení finální vrze rozpočtu 2007 je na zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 12. 2007.

 

Rozvinula se diskuse o tvorbě státního rozpočtu a predikci daňových příjmů.

 

Předseda konstatoval, že v návaznosti na stanovený harmonogram projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 je třeba stanovit termíny zasedání finančního výboru. Na základě dohody členů výboru byly stanoveny tyto termíny:

-          zasedání finančního výboru č. 7/2006 ve středu 4. 10. 2006 od 9:00;

-          zasedání finančního výboru č. 8/2006 ve středu 15. 11. 2006 od 9:00;

-          zasedání finančního výboru č. 9/2006 ve středu 6. 12. 2006 od 9:00.

 

6. Průběžná zpráva o hospodaření příspěvkových organizací

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Krištofová tyto materiály podrobně okomentovala. Uvedla, že se jedná o průběžnou informaci o hospodaření příspěvkových organizací kraje.

 

Rozvinula se diskuse o hospodaření nemocnic kraje Vysočina – Anna Krištofová v této souvislosti komentovala schválené finanční plány těchto zařízení.

Zbyněk Pípal vznesl návrh, aby pro potřeby a lepší orientaci finančního výboru byl v materiálu na příště hospodářský výsledek očištěn o nájemné a odpisy. Tento návrh byl ostatními členy výboru přijat.

 

Úkol:

Pro potřeby a lepší orientaci finančního výboru v materiálu o hospodaření nemocnic kraje Vysočina na příště hospodářský výsledek očistit o nájemné a odpisy.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: trvale

 

7. Diskuse, různé

Nebyly vzneseny žádné další připomínky ani náměty k diskusi.

 

8. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 7/2006 byl stanoven na středu 4. 10. 2006 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 8. 9. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.9.2006 / 12.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze