Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 4/2002

10. dubna 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání komise

Volnočasových aktivit č. 4/2002

ze dne 10. dubna 2002

 

 

 

Přítomno:

-         8 členů komise volnočasových aktivit – viz prezenční listina

-         Jan Burda – tajemník komise

 

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Informace o Fondu Vysočiny

4.      Grantový program na podporu volnočasových aktivit

5.      Informace z Rady kraje Vysočina

6.      Financování a vyhlašování soutěží

7.      Diskuse a různé

8.      Ukončení jednání

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

Josef Plucar, předseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal členy komise a přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat.

 

 

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

Předseda v několika větách shrnul zasedání komise č. 3/2002 a přistoupil ke kontrole usnesení z minulého jednání. Uvedl, že usnesení 009/03/2002/VčaK a 011/03/2002/VčaK byla splněna. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

 

3.      Informace o Fondu Vysočiny

Předseda přítomným přiblížil průběh pracovního jednání předsedů, místopředsedů a tajemníků komisí, které se konalo dne 27. března 2002, kde se diskutovalo o nakládání s FONDEM a o jeho fungování. V této souvislosti také uvedl, že statut a zásady již byly schváleny na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2002 dne 19. března 2002. Vysvětlil, že FOND je trvalým rozvojovým fondem a finanční prostředky v něm vázané se budou moci převádět do dalších let. Mezi hlavní body diskuse tohoto pracovního jednání patřily mimo jiné: rozsah projektů, které budou z FONDU podporovány, výše limitu finančních prostředků na jednotlivé granty, rozlišení projektů, které je možno financovat přímo z rozpočtu kraje a složení řídících výborů.

 

 

4.      Grantový program na podporu volnočasových aktivit

Jan Burda na úvod upozornil na změny, které byly zapracovány do materiálu „Grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů“. Zdůraznil, že tyto změny vzešly z jednání s radními.

Členové komise diskutovali nad stanovením minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden grant. V konečné fázi se shodli na ponechání minimální částky ve výši 20 000,- Kč.

Dále se diskutovalo nad rozvržením časových termínů vyhlášení, vyhodnocení a poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Vyústěním byla změna termínu, ve kterém musí být na Krajský úřad kraje Vysočina podána žádost o podporu. Původním termínem podání byl 15. červen 2002, který byl změněn na 6. červen 2002.

Tajemník přítomné seznámil s návrhem složení řídícího výboru pro tento grant a uvedl, že každý grantový program může mít, podle závěrů z jednání 27. 3., své složení tohoto řídícího výboru.

 

Usnesení 013/04/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

„Grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů“ a doporučuje tento grantový program ke schválení v co možná nejkratším termínu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

5.      Informace z Rady kraje

Jan Burda informoval, že Rada kraje Vysočina vzala na vědomí zprávu o Regionální Velké Výměně Zkušeností. Dále uvedl, že rada kraje neschválila, ale pouze vzala na vědomí Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004. Tlumočil námitky RK k tomuto materiálu, kdy nejvíce bylo vytýkáno nezapracování konkrétní spolupráce s obcemi. V této souvislosti vyzval členy komise, aby připravili své podněty, jak by mohla tato spolupráce s obcemi probíhat.

Dále přítomné požádal o zaslání těchto připomínek do 30. dubna a o změnu termínu dalšího zasedání komise na úterý 7. května ve 12:00 hod., aby bylo možné připomínky zapracovat a předložit znovu Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 radě kraje ke schválení.

 

Usnesení 014/04/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

ukládá

členům komise připomínkovat Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 do 30. dubna 2002. Po projednání těchto připomínek na zasedání komise volnočasových aktivit č. 5/2002 bude koncepce opětovně předložena Radě kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

6.      Financování a vyhlašování soutěží

Jan Burda upozornil, že realizaci soutěží vyhlášených MŠMT v roce 2001 zajišťovala pedagogická centra. V roce 2002 tyto kompetence přešly na jednotlivé kraje. Uvedl také, že finanční částka, kterou MŠMT na tyto soutěže uvolnilo nestačí na pokrytí všech výdajů. Z tohoto důvodu byl do rady kraje podán návrh na dofinancování těchto soutěží z rozpočtu kraje, na základě tohoto návrhu rada kraje schválila uvolnění 448 tis. Kč z rozpočtu právě na tyto soutěže. Podmínkou zůstává, že se musí jednat o soutěže krajského významu, celostátní soutěže nebo mezinárodní soutěže.

 

Usnesení 015/04/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

ukládá

členům komise předložit návrhy na objem finančních prostředků pro zajištění soutěží s regionálním významem.

Termín: 7. května 2002

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

7.      Diskuse, různé

Jan Burda přítomné informoval o přestěhování oddělení mimoškolních činností odboru školství, mládeže a sportu do jiných prostor na adrese Romana Havelky 4. Z důvodu stěhování tohoto oddělení odboru školství, mládeže a sportu došlo také ke změně telefonních čísel (viz příloha 1).

 

Úkol:

S pozvánkou rozeslat členům komise i plánek s určením místa nového sídla Krajského úřadu kraje Vysočina.

Odpovědnost: zapisovatelka

 

Úkol:

V souvislosti s plánem činností vzešla nutnost začít podnikat jisté kroky k uskutečnění výjezdního zasedání do Rakouska, které by se mělo uskutečnit v termínu od 2. pol. září do 1. pol. října 2002.

Odpovědnost: Jiřina Suchardová

 

 

8.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání na úterý 7. května 2002 ve 12:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Josef Plucar v. r.

          Předseda Komise volnočasových aktivit

Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 10. dubna 2002.

Zapsala: Hana Doležalová dne 16. dubna 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.4.2002 / 25.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze