Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2002

18. březen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise č. 3/2002

ze dne 18. března 2002

 

 

Přítomno:

-         10 členů sportovní komise – viz prezenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník komise

-         hosté: místostarosta města Pelhřimov, vedoucí Sportovního areálu Pelhřimov, ředitel Technických služeb Pelhřimov

-         Tomáš Hermann – člen Rady kraje Vysočina

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Projednání vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina radou kraje – ústní zpráva předsedy

4.      Projednání Fondu Vysočiny

5.      Prohlídka sportovního zařízení

6.      Diskuse, různé

7.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

Jindřich Skočdopole, předseda sportovní komise, přivítal členy komise a přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

Předseda krátce shrnul minulé jednání sportovní komise. Dále pohovořil o plnění usnesení. Konstatoval, že usnesení 003/02/2002/SpK zůstalo nesplněno. V této souvislosti se rozpoutala diskuse, ze které vyplynulo, že pro rok 2002 již není aktuální začínat s realizací vydání kalendáře sportovních akcí v tištěné podobě.

 

 

 

 

 

Usnesení 005/03/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

vydání Kalendáře sportovních akcí na rok 2002 pouze v elektronické podobě a požaduje v dostatečném předstihu stanovisko RK, v jakém rozsahu a podobě bude vydán Kalendář sportovních akcí na rok 2003.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0).

 

Úkol:

Informovat sportovní organizace o internetové adrese, na které je možné najít Kalendář sportovních akcí na rok 2002.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: příští zasedání sportovní komise

 

Jaroslav Petřivý přednesl stanovisko Rady kraje Vysočina, která se na svém zasedání č. 6/2002 ze dne 19. února 2002 nesouhlasně vyjádřila k účasti kraje Vysočina na realizaci projektu MŠMT ČR k zajištění propagační kampaně „Národního programu rozvoje Sportu pro všechny“.

Zápis z minulého zasedání sportovní komise byl shledán bez připomínek..

 

 

3.      Projednání vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina radou kraje

Předseda pohovořil o zasedání Rady kraje Vysočina č. 9/2002, zde dne 12. 3. 2002, kde byl projednán materiál týkající se vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2002. Uvedl, že usnesením č. 121/09/2002/RK bylo vyhlášení této ankety radou kraje schváleno.

Jindřich Skočdopole dále v souvislosti s tímto usnesením vyzval členy komise k pracovní schůzce se zástupci OŠMS a oddělení vnějších vztahů, kde by bylo projednáno finanční krytí a mediální partneři celé akce. Poznamenal, že kompletní podklady týkající se vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina 2003 musí být zpracovány do 15. května 2002.

Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina, přítomné informoval, že financování této ankety bude možné buď přímo prostřednictvím rozpočtu kraje nebo v rámci grantového programu.

V průběhu tohoto bodu jednání byla vedena diskuse nad účelností přípravy celého projektu, když dosud není jasné, jakým způsobem bude financován.

 

Usnesení 006/03/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

některým členům komise a tajemníkovi zorganizovat setkání se zástupci OŠMS a vnějších vztahů, které se bude týkat 1. fáze přípravy ankety Sportovec kraje Vysočina 2003.

Odpovědnost: předseda, tajemník, Roman Hejduk, Miroslav Švihálek

Termín: 6. dubna 2002

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0).

4.      Projednání Fondu Vysočiny

Předseda členy komise upozornil na 2 grantové programy týkající se sportu, které jsou v návrhu Fondu Vysočiny.

Tomáš Hermann přítomné seznámil s celkovou filosofií Fondu Vysočiny, který by měl být schválen na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 19. března 2002. Dále přednesl celý průběh schvalovací a realizační procedury tvorby a využití FONDU. Uvedl, že RK projednala všech 15 navržených grantových programů a doporučila zastupitelstvu kraje, aby byl nejdříve schválen samotný FOND jako takový a následně byly vyhlášeny některé grantové programy.

Členové komise diskutovali nad složením tzv. řídících výborů. Další diskuse proběhla k otázce, proč je sport chápan vždy jen v souvislosti s jinými oblastmi, jako například s kulturou a volnočasovými aktivitami.

 

 

5.      Prohlídka sportovního zařízení

Členové komise byli provedeni areálem sportovního zařízení v Pelhřimově.

 

 

6.      Diskuse, různé

K tomuto bodu programu nebyly vzneseny žádné další podněty a připomínky.

 

 

7.      Závěr

Předseda sportovní komise poděkoval přítomným za účast a vyjádřil své poděkování P. Pípalovi, který se podílel na přípravě tohoto zasedání sportovní komise. Termín dalšího zasedání stanovil předseda na pondělí 15. dubna 2002 ve Žďáru nad Sázavou.

 

 

 

 

 

          Jindřich Skočdopole v. r.

         předseda Sportovní komise RK Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Sportovní komise kraje Vysočina dne 18. března 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 22. března 2002

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.4.2002 / 25.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze