Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002

27. březen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina č. 2/2002

a společného zasedání s komisí životního prostředí

konaného dne 27. března 2002 na OÚ Měřín

 

 

Přítomni:

-         8 členů zemědělské komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ivo Rohovský – radní kraje Vysočina

-         Ing. Karel Coufal – ředitel OAK Třebíč

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHZ KrÚ

-         Mgr. Jaroslav Mikyna – pracovník odboru LVHZ KrÚ

-         Ing. Martin Drápela – tajemník zemědělské komise

-         6 členů komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ing. Jan Joneš – tajemník komise pro životní prostředí

-         Ing. Pavel Hájek – vedoucí odboru životního prostředí KrÚ

-         Ing. Lenka Kárová – Ministerstvo životního prostředí ČR

-         Ing. Petra Eldood - Ministerstvo životního prostředí ČR

-         Ing. Vojtěch Doležal – VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

-         Ing. Jiří Šebek – AQUA PROCON s.r.o. Brno

-         Ing. Karel Fuks – ředitel divize Žďár nad Sázavou VAS, a.s.

-         Ing. Jan Pelikán – technický ředitel divize Žďár nad Sázavou VAS, a.s.

-         Ing. Josef Gut – prokurista SVKMO, s.r.o. Brno

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Aktuální informace o přípravách grantového programu Fondu rozvoje kraje Vysočina „Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod“
  3. Zpráva z porady pracovníků vodoprávních úřadů KrÚ kraje Vysočina a KrÚ Jihomoravského kraje, okresních úřadů a Ministerstva zemědělství ČR
  4. Seznam staveb vodních děl v kraji Vysočina zaevidovaných v rámci programů Mze – stanovisko kraje Vysočina a kategorizace staveb
  5. Komentář k vybraným ustanovením nového vodního zákona
  6. Prezentace Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje na území kraje Vysočina
  7. Diskuse a různé
  8. Závěr

 

 

1. Zahájení

            Václav Vacek, předseda zemědělské komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání komise a tento byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Aktuální informace o přípravách grantového programu Fondu rozvoje kraje Vysočina „Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod“

            Ing. Petr Bureš pohovořil k problematice grantových programů. Zejména hovořil o sestavování řídící komise. Nabídl sestavit komisi k programu na podporu programu rozvoje kraje Vysočina. Navázal na minulé zasedání zemědělské komise. Hovořil o smlouvách o poskytnutí podpory, evidenčním listu, výzvě k předkládání projektu a ostatních aktuálních záležitostech týkajících se grantového programu odboru LVHZ. Konstatoval, že do 3. 4. 2002 je nutné předat návrh na sestavení členů řídící komise k tomuto programu odboru regionálního rozvoje KrÚ. Členům komise byly následně zodpovězeny všechny dotazy. Ing. Drápela sdělil, že členové komise budou informováni o zasedání rady kraje, jež se bude konat dne 16.4.2002 a na kterém bude projednán grantový program.

 

Úkol:

Předat návrh na sestavení členů řídící komise za grantový program „Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod“.

Odpovědnost: členové zemědělské komise

Termín: 3.4.2002

 

 

3. Zpráva z porady pracovníků vodoprávních úřadů KrÚ kraje Vysočina a KrÚ Jihomoravského kraje, okresních úřadů a Ministerstva zemědělství ČR

            Mgr. Jaroslav Mikyna podal zprávu o tom, že ve dnech 25. a 26. 3. 2002 proběhla v Měříně společná porada pracovníků vodoprávních úřadů KrÚ kraje Vysočina a KrÚ Jihomoravského kraje, okresních úřadů  obou krajů a Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZe ČR). Diskutoval se zejména zákon o vodním hospodářství, byly rozebírány poznatky z aplikace tohoto zákona po uplynutí 3 měsíců jeho účinnosti. Řešila se otázka přechodu vlastnictví meliorací, ke korytům vodních toků a další problematika související s novým vodním zákonem.

 

 

4. Seznam staveb vodních děl v kraji Vysočina zaevidovaných v rámci programů Mze – stanovisko kraje Vysočina a kategorizace staveb

Mgr. Mikyna seznámil přítomné se seznamem staveb vodních děl v kraji Vysočina zaevidovaných v rámci programu MZe „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“. Tento seznam byl na základě žádosti MZe projednán s příslušnými referáty ŽP okresních úřadů kraje a rovněž  zemědělskými agenturami MZe. Jejich vyjádření byla využita při doplnění seznamu investic a zařazení jednotlivých akcí do kategorií důležitosti v rámci kraje Vysočina. Se zkompletovaným seznamem byli seznámeni členové zemědělské komise. Pořadí důležitosti předložených projektů bude určeno po projednání Mze ČR a po ústním jednání, které se by se mělo uskutečnit s ministerstvem na přelomu dubna a května v kraji Vysočina.

           

 

5. Komentář k vybraným ustanovením nového vodního zákona

            Mgr. Mikyna stručně pohovořil k některým problematickým ustanovením vodního zákona. Přítomným byly předány kopie komentovaného znění k společným a přechodným ustanovením tohoto zákona.

 

 

6. Prezentace Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje na území kraje Vysočina

Kraj Vysočina obdržel od Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o. Brno (dále jen SVKMO) žádost o stanovisko k Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje spolu s návrhem na projednání dalšího společného postupu na jednání Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Jedná se o rozsáhlý projekt, který řeší zabezpečení požadované úrovně čištění komunálních odpadních vod na značné části území kraje Vysočina a kraje Jihomoravského v rámci jejich spolupráce v NUTS II – Jihovýchod ČR. Základním principem projektu je řešení aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel spolu s dosažením jak odpovídající technologie čištění odpadních vod tak i napojení maximálního počtu obyvatel na ČOV.

Projekt je v konečné fázi  tvořen souborem 10 podprojektů navržených investičních akcí v oblasti veřejných kanalizací a ČOV a jeho cílem je zajistit, aby kvalita a množství vypouštěných komunálních odpadních vod splňovaly požadavky příslušných směrnic EU. Celkové náklady na realizaci jsou cca 1 500 milionů Kč, náklady na investice na území kraje Vysočina pak cca 670 milionů Kč. V kraji Vysočina se jedná o 7 dílčích projektů řešících aglomerace na okrese Žďár nad Sázavou (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě) a na okrese Třebíč (Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměť nad Oslavou, Třebíč).

Bylo konstatováno, že Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje je v souladu se schváleným Programem rozvoje kraje Vysočina, s navrhovanými opatřeními, prioritami kraje i jeho cíli, které jsou součástí Programu rozvoje kraje. Tento projekt odpovídá i prioritám investičních akcí vodních děl, jež jsou uvedeny v pracovním návrhu Regionálního plánu implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zásobování pitnou vodou, který byl zpracován na základě zadání Ministerstva zemědělství ČR pro území kraje Vysočina a byl krajem připomínkován.

Byla podána podrobná informace k historii Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje. Záměr tohoto projektu se zrodil v roce 1999, z tohoto důvodu vznikl i SVKMO jako svazek zastřešující svazky měst a obcí na území obou krajů. V červenci roku 2001 byla odeslaná první žádost k tomuto projektu do Bruselu. V září až prosinci roku 2001 proběhlo ujasňování názorů s komisí EU  na regionální projekty a strukturu Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje. V lednu 2002 byla uzavřena diskuse s EU komisí o regionálních projektech. V březnu 2002 byla odeslána upravená žádost k Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje k projednání komisí ISPA do Bruselu. V letošním roce se předpokládá přijmutí rozhodnutí ve věci řídícím výborem ISPA a na podzim příštího roku zahájení vlastních prací na realizaci projektu.

Zástupci MŽP vysvětlili přítomným složitý postup projednání a schvalování projektů k projednání komisí ISPA v Bruselu. Bylo zdůrazněno, že nositelem projektu je SVKMO. Dále bylo stručně pohovořeno k předvstupnímu fondu EU  SAPARD.

 

 

6. Diskuse a různé

            Dále bylo dohodnuto, že do řídícího výboru grantového programu „Zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod“ bude doporučen člen komise životního prostředí Ing. Jaroslav Trnka.

 

 

7. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda komise Václav Vacek všem přítomným s tím, že termín, místo konání a program dalšího zasedání zemědělské komise bude upřesněno na pozvánce.

           

 

 

 

Václav Vacek, v.r.

                                                                                        předseda Zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 27. 3. 2002.

Zapsala Radomíra Šimůnková dne 4. 4. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.4.2002 / 16.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze