Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002

9. duben 2002
 

 
 

                Zápis ze zasedání sociální komise č.4/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 9. 4. 2002

 

Přítomno:

-          7 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

-          hosté: Ing. Petr Švíka – ředitel Oblastní charity Jihlava

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Partnerství k projektu - Ing. Petr Švíka – ředitel Oblastní charity Jihlava

3.      Hospicová péče – analýza potřebnosti hospicové péče v kraji Vysočina

4.      Přípravy na setkání s nestátními neziskovými organizacemi

5.      Diskuse

6.      Závěr

 

  1. Zahájení jednání

 

             Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné členy a hosta zasedání Ing. Petra Švíku, ředitele oblastní charity Jihlava. Předseda přednesl program 4. zasedání sociální komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

  1. Partnerství k projektu - Ing. Petr Švíka – ředitel Oblastní charity Jihlava – představení projektu na ACCESS 2000

 

      Předseda sociální komise Bc. Ladislav Bárta požádal Ing. Švíku o prezentaci projektového záměru ACCESS 2000. Tento program je určen pro nemocné a zdravotně postižené občany všech věkových skupin a je financován ze zdrojů Evropské unie v rámci programu Phare. Mezi hlavní priority patří poskytování služeb řešící dopravu zdravotně postižených, poskytování technických pomůcek, podpora při odstraňování bariér a přístupnost prostředí a vytvoření týmu schopných spolupracovníků v této oblasti. Dále Ing. Švíka hovořil o zlepšení z hlediska manažerské a technické schopnosti cílových skupin, o partnerech tohoto projektu a o tom, že cílem je vést uživatele k větší samostatnosti a sociální kompetenci ve vlastním životě. Na závěr výkladu Ing. Švíka seznámil členy komise také o úloze partnerství kraje Vysočina na  tomto projektu.

Předseda Ladislav Bárta poděkoval řediteli Švíkovi a členové sociální komise poté diskutovali o pozitivních a negativních stránkách tohoto projektu a zda kraj Vysočina bude rozvojovým partnerem toho projektu.

 

Usnesení 001/04/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

      souhlasí,

aby myšlenka tohoto programu byla sociální komisí přijata a návrh radě bude předložen až po předložení kompletního projektu a po projednání se zdravotní komisí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3.      Hospicová péče – analýza potřebnosti hospicové péče v kraji Vysočina

 

           Tento bod jednání zahájila tajemnice sociální komise JUDr. Božena Dolejská, která kladně hodnotila prezentaci všech pěti zájemců se záměrem provozování hospicové péče v kraji Vysočina. Všichni členové se shodli na zájmu a nadšení o provozování hospice těchto subjektů, aniž by bylo krajem  rozhodnuto o výši grantu a výběru instituce.

            Dále se hovořilo o podrobném a velice poutavém výkladu Dr. Svatošové, která podpořila prioritu zbudování hospice v kraji Vysočina. Diskuse na toto téma byla zakončena názorem komise zadat a vypracovat odbornou analýzu a studii potřebnosti hospicové péče v kraji Vysočina.

         

Usnesení 002/04/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

souhlasí,

se zahájením zpracování analytické studie o systémovosti hospicové péče v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

4.      Přípravy na setkání s nestátními neziskovými organizacemi

 

 

O této problematice hovořil Bc. Ladislav Bárta. Informoval komisi, že dosud nebyly dostatečně zmapovány údaje o nestátních neziskových organizacích v jednotlivých okresech. Stále častěji se totiž na nás obracejí nestátní organizace, které chtějí sociální komisi prezentovat svoje projekty a činnosti, konstatoval předseda komise. Podal proto návrh, aby sociální komise v rámci svých výjezdních zasedání věnovala časový prostor pro setkání se zástupci těchto organizací a dala jim tak možnost pro vlastní prezentaci.

Tajemnice komise konstatovala, že sociální komise má možnost seznámit se s problematikou fungování NNO v sociální oblasti.

 

Usnesení 003/04/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

konstatuje,

že z časových důvodů není možné uskutečnit jednotlivé prezentace každé neziskové organizace a poskytovatelů sociálních služeb, proto bude komise uskutečňovat výjezdní zasedání do jednotlivých okresů, kde se společně se zástupci těchto neziskových organizací setká a zde budou moci prezentovat své záměry a pracovní cíle.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

5.      Diskuse

 

 

Členové komise diskutovali o Fondu Vysočiny, zejména o finančních částkách v sociální oblasti.

JUDr. Božena Dolejská a Bc. Ladislav Bárta podrobně seznámili členy komise s obsahem Grantového programu na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti.

 

Usnesení 004/04/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí,

Grantový program na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

Na základě diskuse o četnosti a termínech konání zasedání sociální komise bylo přijato následující usnesení.

 

Usnesení 005/04/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

schvaluje,

že zasedání sociální komise se budou konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 9:00 hod.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Závěr:

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 2. května 2002 v Třebíči, kde od 9:00 hod bude řádné zasedání komise a od 13:30 hod. bude setkání se zástupci NNO, kteří pracují v sociální oblasti.

  

 

 

                                                                                    Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                    předseda sociální komise

                                                                                    Rady kraje Vysočina

 

 

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 9. 4. 2002

Zapsala dne 15. 4. 2002 Radka Šimůnková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.4.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze