Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2006

15. červen 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2006

konaného dne 15. června 2006

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

5. Vítězslav Jonáš (předseda)

2. Marie Černá (místopředsedkyně)

6. Zdeněk Novák

3. Milan Havlíček

7. Hana Žáková

4. Miroslav Houška

8. Martin Černý (tajemník)

 

Nepřítomni:

1. František Kavina

2. Ladislav Péťa

Hosté:

1.       Ivana Mahelová (ORR KrÚ)

2.       Martina Kršňáková (ORR KrÚ)

3.       Luděk Hrůza (ORR KrÚ)

Program:

1.       Zahájení;

2.       Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje/ORR/;

3.       Průběžná informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v příštím plánovacím období 2007 – 2013;

4.       Výzvy grantových programů – Rozvoj vesnice 2006, Výzkum a vývoj pro inovace 2006;

5.       Projednání pololetní aktualizace Profilu kraje;

6.       Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

1. Zahájení

Vítězslav Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu. Marie Černá požádala členy výboru, aby si opravili název bodu č. 6 – správné znění: „Založení společnosti pro podporu CR“. Upravený program byl všemi přítomnými schválen.

 

2. Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje /ORR/

Martin Černý sdělil, že probíhají práce na ROP – dokument byl odeslán do mezivládního připomínkového řízení. Okomentoval připomínkové řízení, které předtím probíhalo. Uvedl, že zásadní připomínky (týkaly se především finanční alokace) byly vypořádány.

 

Nyní vrcholí intenzivní příprava na jednání Výboru regionální rady, jejíž první zasedání se uskuteční dne 1. 7. 2006, a věci s tím spojené a otázky, které je nutné řešit v souvislosti s prací Výboru i nově vzniklého úřadu.

 

Marie Černá uvedla, že do Výboru regionální rady mohou být delegování zástupci pouze z řad členů ZK. Zdůraznila klíčovou roli Výboru.

 

Vítězslav Jonáš vznesl dotaz, zda-li bude mít Výbor také poradní orgány. Marie Černá sdělila, že v zákoně nejsou stanoveny.

 

K tématu se rozvinula diskuse.

 

3. Průběžná informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v příštím plánovacím období 2007 – 2013

Martin Černý uvedl, že v rámci úřadu probíhá audit (u projektů, kde je nositelem kraj). Výsledkem auditu bude analýza a návrh dalšího řešení z hlediska řízení přípravy krajských projektů.

 

Milan Havlíček vznesl dotaz, zda-li je připraveno variantní řešení, když nebude schválena procentuelní výše (70 %) na prioritu dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy)Rozvinula se rozsáhlá diskuse k tomuto tématu. Marie Černá zmínila upozornění zpracovatele ROPu na riziko nastavené alokace (70% na dopravní infrastrukturu), tlumočila zkušenosti z ostatních NUTS a ostatních států (v porovnání uvnitř republiky kraj Vysočina s návrhem této alokace vyčnívá). Dále popsala administrativní a schvalovací proces, který bude dále následovat.

 

4. Výzvy grantových programů – Rozvoj vesnice 2006, Výzkum a vývoj pro inovace 2006

Rozvoj vesnice 2006

Luděk Hrůza zrekapituloval připomínky, které vznesl k tomuto grantovému programu VRR na svém zasedání dne 3. 5. 2006. Na základě toho odbor zpracoval grantový program „Rozvoj vesnice 2006“ se zaměřením na obnovu a výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Hlavní změnou oproti minulému kolu, vzhledem k výši finanční alokace grantového programu, je absence podprogramu zaměřeného na místní komunikace, ostatní podmínky grantového programu zůstávají obdobné jako u minulého kola.

 

Marie Černá vznesla návrh, aby pro příště výzva grantového programu byla zveřejňována bez konkrétního bodového hodnocení (aby nebylo možné, aby si žadatel dopředu obodoval projekt) – v podkladech pro hodnocení pro řídicí výbor by toto bodové hodnocení zůstalo ponecháno.

 

K návrhu Marie Černé se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové výboru diskutovali i možnosti zneužití, pohled ze strany žadatelů, praxi z hodnocení řídicích výborů a fungování jiných grantových programů. Závěrem se shodli na tom, že k diskusi na toho téma se vrátí na některém z příštích zasedání výboru.

 

Výzkum a vývoj pro inovace 2006

Martina Kršňáková podrobně komentovala výzvu grantového programu „Výzkum a vývoj pro inovace 2006“. Dále pohovořila o vyhodnocení předchozích GP zaměřených na inovační aktivity.

 

Miroslav Houška požádal Martinu Kršňákovou, aby uvedla příklady některých konkrétních realizací projektů podpořených z grantových programů zaměřených na inovační aktivity. Martina Kršňáková podrobně popsala požadované.

 

Usnesení 009/04/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlášení grantových programů:

·         Rozvoj vesnice 2006;

·         Výzkum a vývoj pro inovace 2006.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Projednání pololetní aktualizace Profilu kraje

Luděk Hrůza uvedl, že původní aktualizace Profilu kraje schválena nebyla – důvodem byla problematika u kapitoly Dopravy v souvislosti se schválením páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Tento materiál bude znovu projednáván na ZK č. 6/2006 dne 11. 7. 2006.

 

Členové výboru obdrželi přímo na jednání aktuální verzi Profilu kraje na CD. Připomínky k tomuto dokumentu je možné zasílat v elektronické podobě Václavu Novákovi (novak.v@kr-vysocina.cz).

 

Úkol:

Zajistit distribuci CD s aktuální verzí Profilu kraje těm členům výboru, kteří nebyli přítomni na jednání VRR č. 4/2006 (pánové Kavina a Péťa).

Odpovědnost: tajemník + koordinátor

Termín: spolu se zápisem

 

Martin Černý zdůraznil, že Profil kraje není politický dokument, ale dokument obsahující pouze statistická, reálná a aktuální čísla.

 

Rozvinula se diskuse na tato témata:

·         páteřní silniční síť kraje Vysočina;

·         opravy komunikací;

·         použití úvěru z EIB.

 

Vítězslav Jonáš vznesl připomínku, že komunikace mimo schválenou páteřní silniční síť – tedy komunikace III. třídy vedoucí většinou k menším obcím - nejsou dostatečně opravovány; bylo by dobré mít časový harmonogram realizace oprav, aby starostové věděli, kdy bude opravován úsek komunikace, který vede do jejich obce.

 

Zdeněk Blažek vznesl námět, zda by oprava místní komunikace nešla financovat ROP (cestovní ruch). Marie Černá uvedla, že pokud oprava místní komunikace bude součástí realizace nějakého většího projektu, tak by to bylo možné.

 

6.  Založení společnosti pro podporu cestovního ruch

V úvodu se Marie Černá  krátce zmínila k původně avizovanému bodu programu, který ale spíše spadá do působnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů, kde byl teké podrobně diskutován a uvedla, že Turistická informační centra (dále jen „TIC“) jsou významnou součástí informačního systému a patří k nejdůležitějším článkům praktické propagace města, obce, či mikroregionu. TIC jsou většinou prvním navštíveným místem v dané lokalitě, spolehlivými informacemi ovlivňují pobyt návštěvníků v regionu a podílí se tak na vytváření výsledného dojmu, který si z něj turisté odvážejí.

 

Ivana Mahelová komentovala obsah a cíl návrhu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina (podkladový materiál obdrželi členové výboru s předstihem).

 

Dále již I.Mahelová podrobně pohovořila o záměru založení společnosti pro podporu CR. Uvedla, že tato problematika byla projednávána rovněž na jednání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina – komise podpořila záměr založení společnosti pro podporu CR a jako právní formu doporučila příspěvkovou organizaci kraje.  

 

Marie Černá uvedla, že pokud bude záměr založení schválen, tak by bylo dobré, aby se s potřebnými finančními prostředky počítalo při přípravě rozpočtu kraje na rok 2007.

 

Zdeněk Blažek vznesl dotaz, zda bude organizace provádět i certifikaci ubytovacích služeb. Ivana Mahelová konstatovala, že nikoliv, pro tuto činnost nemá kompetenci.

 

Milan Havlíček se dotázal, zda-li to bude jedna krajská organizace nebo bude rozčleněná do více oblastí v kraji. Ivana Mahelová uvedla, že to bude jedna krajská organizace - koordinace a spolupráce s TIC v kraji je však nezbytná.

 

Vítězslav Jonáš v souvislosti se vznikem této organizace vznesl dotaz k finančnímu zatížení a počtu pracovních míst. Marie Černá uvedla, že je schvalován teprve záměr založení – podrobnější informace bude projednávána na některém z dalších jednání výboru.

 

Rozvinula se diskuse k právní formě organizace. Členové výboru se poté většinově shodli, že společnost pro podporu CR by měla být založena jako příspěvková organizace kraje.

 

Usnesení 010/04/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

záměr založení společnosti pro podporu CR jako příspěvkové organizace kraje.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Diskuse a různé

Luděk Hrůza informoval o průběhu a výsledcích soutěže Vesnice roku 2006 (protokol je součástí zápisu jako příloha č. 1).

 

 

Marie Černá tlumočila žádost obce Věžná o změnu účelu poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny. Popsala důvod, který obec vedl k podání této žádosti.

 

K tématu se rozvinula diskuse. Členové výboru se shodli, že žádost není v souladu se Zásadami, kterými se poskytování dotací z Fondu Vysočiny řídí. Členové výboru rovněž diskutovali o možné změně tohoto dokumentu v tom smyslu, že změnu účelu by mohla projednávat a schvalovat RK (přenesení kompetence).

 

Usnesení 011/04/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

nedoporučuje

schválit žádost obce Věžná o změnu účelu poskytnuté dotace,

doporučuje

projednat námět pro změnu Zásad, kdy změnu účelu by mohla projednávat a schvalovat RK (přenesení kompetence).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Marie Černá pohovořila o projektu „Obnova památkově chráněných objektů za účelem podpory turismu v Třebíči“ společnost BONO PUBLICO, který byl schválen v rámci nadregionálních projektů SROPu a byla na jeho realizaci přislíbena částka 100 milionů Kč. Popsala obsah projektu v části, týkající se objektu Předzámčí v Třebíči, kdy ředitel muzea Vysočiny Třebíč hodlá odstoupit do původního záměru, což může ohrozit celý projekt a ztrátu celé přislíbené finanční částky. Starosta města Třebíče oslovil předsedu VRR s žádostí o projednání této záležitosti v našem Výboru a podporu pro pokračování projektu v původní podobě.

 

Sdělila, že se spolu s Vítězslavem Jonášem zúčastnili schůzky s vedením města Třebíče a ředitelem Muzea Vysočiny Třebíč – závěr z tohoto jednání je neustoupit od původní podoby projektu a dále pokračovat v naplnění původního záměru.

 

Rozvinula se diskuse k tématu. Předseda vyslovil podporu projektu a naplnění původního záměru.

 

Usnesení 012/04/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

naplnění původního záměru projektu SROP 4.2.2 „Obnova památkově chráněných objektů za účelem podpory turismu v Třebíči“ ve věci participace Muzea Vysočina Třebíč a využití objektu Předzámčí pro muzejní účely.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Hana Žáková pohovořila o záměru zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě. Tento záměr projednala se všemi politickými kluby ZK. Uvedla, že konkrétní žádost o příspěvek ve výši 3,5 milionu Kč (dále přispěje ČEZ a mikroregion) bude předložen na jednání RK. Zdůraznila jedinečnost tohoto projektu v kraji Vysočina.

 

K tématu se rozvinula diskuse. Členové výboru podpořili myšlenku zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě s příspěvkem kraje Vysočina. Marie Černá připomenula, že formulace této žádosti musí splňovat všechna kritéria daná dle Zásad pro poskytování příspěvku krajem Vysočina.

 

Usnesení 013/04/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

schválit podporu záměru zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě s příspěvkem kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Z jednání se omluvil Miroslav Houška.

 

 

Marie Černá informovala, že byla ustanovena pracovní skupina pro Zdravý kraj (zápis tvoří přílohu tohoto zápisu č. 2). Jedním z hlavních výstupů jednání je, že kraj by měl nechat zpracovat logo Zdravého kraje (důvod: zviditelnění akcí apod.). Dále uvedla, že příspěvek kraje Vysočina do Asociace zdravých měst a regionů činí 25 000,- Kč. Pohovořila o využívání služeb této instituce.

 

Usnesení 014/04/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o příspěvku kraje Vysočina do Národní sítě zdravých měst a regionů a využívání služeb této instituce.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Martina Kršňáková rozdala všem členům výboru přímo na jednání materiál Zápis z jednání Venkovského parlamentu kraje Vysočina, které se uskutečnilo 7. 4. 2006 ve Velkém Meziříčí. Okomentovala průběh a závěry jednání.

 

Vítězslav Jonáš vznesl dotaz, které MAS byly přizvány. Martina Kršňáková uvedla, že všechny MAS, které jsou nahlášeny na KrÚ.

 

Usnesení 015/04/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o jednání Venkovského parlamentu kraje Vysočina, které se uskutečnilo 7. 4. 2006 ve Velkém Meziříčí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

8. Závěr

Předseda VRR poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. O termínu zasedání VRR č. 5/2006 budou členové výboru s předstihem informováni.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 19. 6. 2006

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.7.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze