Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 13/2002

9. duben 2002
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2002, konaného dne 9. dubna 2002 v zasedací místnosti č. 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 9. 4. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl navržený program jednání.

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2002
 2. Ukončení nájemní smlouvy

(08.05-08.15, E. Šarapatková, RK-13-2002-02)

 1. Návrh na jmenování do funkce ředitele Základní umělecké školy Pelhřimov

(08.15-08.25, Z. Ludvík, RK-13-2002-03)

 1. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

(08.25-08.35, V. Švarcová, RK-13-2002-04)

 1. Prezentace kraje Vysočina na veletrzích investičních příležitostí NISAINVEST v Liberci a EXPO REAL v Mnichově

(08.35-08.45, V. Jourová, RK-13-2002-05)

 1. Zmocnění k zastupování kraje Vysočina

(08.45-08.55, P. Kolář, RK-13-2002-06)

 1. Veřejná zakázka SOŠ Třešť – kotelna, MaR a zateplení obvodového pláště

(08.55-09.05, P. Kolář, RK-13-2002-07)

 1. Uzavření smluv o budoucích nájemních smlouvách

(09.05-09.15, P. Kolář, RK-13-2002-08)

 1. Návrh na umístění kovové plastiky před sídlo kraje Vysočina

(09.15-09.25, M. Matějková, RK-13-2002-09)

 1. Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina

(09.25-09.35, P. Pospíchal, RK-13-2002-10)

 1. Slavnostní otevření sídla  kraje Vysočina - vyhlášení veřejné sbírky

(09.35-09.45, R. Burketová, RK-13-2002-11)

 1. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

(11.00-12.00, I. Rohovský, RK-13-2002-12)

 1. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 8 hlasy.

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2002 bude předložen k připomínkování na jednání rady kraje č. 14/2002.

 

 

2. Ukončení nájemní smlouvy

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, předložila radě kraje návrh dohody o ukončení nájmu nebytových prostor objektu v ulici Zborovská uzavřené mezi Pedagogickým centrem Jihlava jako pronajímatelem a krajem Vysočina jako nájemcem vzhledem ke stěhování do nových prostor.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.


Usnesení 157/13/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o ukončení nájmu nebytových prostor ze dne 20. 2. 2001 ve znění Dodatků č. 1 a 2 dle přílohy 1 materiálu RK-13-2002-02.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 9. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Návrh na jmenování do funkce ředitele Základní umělecké školy Pelhřimov

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování do funkce ředitele Základní umělecké školy v Pelhřimově. Na základě výsledku konkurzu doporučila konkurzní komise jmenovat P. Knězů do funkce ředitele Základní umělecké školy Pelhřimov.

V průběhu jednání se dostavila M. Matějková.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 158/13/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, pana Pavla Knězů, dipl. um., do funkce ředitele Základní umělecké školy Pelhřimov, Pod Kalvárií 850 s účinností od 1. 5. 2002.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu

termín: po udělení souhlasu MŠMT se jmenováním pana Pavla Knězů do funkce ředitele Základní umělecké školy Pelhřimov

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

4. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

J. Bína, zaměstnanec odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku, který je svěřen do správy Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 159/13/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením kopírovacího stroje Minolta EP3150 (inventární číslo Z5201/111) a počítače PC 286 AT s monitorem a příslušenstvím (inventární číslo Z5201/113) svěřených do správy Diagnostického ústavu sociální péče Černovice z majetku kraje a jejich likvidací.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. května 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

5. Prezentace kraje Vysočina na veletrzích investičních příležitostí NISAINVEST v Liberci a EXPO REAL v Mnichově

 

I. Mahelová, zaměstnankyně odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh prezentace kraje na veletrzích investičních příležitostí NISAINVEST v Liberci a EXPO REAL v Mnichově.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.


Usnesení 160/13/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

účast na veletrhu NISAINVEST Liberec formou panelové prezentace v rozsahu 5 x 1 m2 a účast na mezinárodním investičním veletrhu EXPO REAL v Mnichově v rozsahu 10 m2 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajištění účasti kraje na těchto akcích.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

6. Zmocnění k zastupování kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zmocnění vedoucího odboru majetkového k zastupování kraje Vysočina v oblasti majetkoprávních úkonů.

K předloženému návrhu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 161/13/2002/RK

Rada kraje

zmocňuje

Ing. Petra Koláře, vedoucího odboru majetkového krajského úřadu, zastupováním kraje Vysočina jako vlastníka nemovitého majetku ve správních a daňových řízeních v rozsahu upravené přílohy 1 materiálu RK-13-2002-06.

odpovědnost: hejtman kraje Vysočina

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

7. Veřejná zakázka SOŠ Třešť – kotelna, MaR a zateplení obvodového pláště

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby SOŠ Třešť – kotelna, MaR a zateplení obvodového pláště.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 162/13/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby SOŠ Třešť – kotelna, MaR a zateplení obvodového pláště je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná uchazečem firmou Horácká stavební s. r. o., Humpolecká 1, 586 01 Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

8. Uzavření smluv o budoucích nájemních smlouvách

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv o budoucích nájemních smlouvách s vlastníky pozemků trvale dotčených stavbou „Rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou“.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 163/13/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

· zahájení jednání s vlastníky pozemků trvale dotčených stavbou „Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou“ dle seznamu vlastníků a rozsahu výměr dle přílohy 1 materiálu RK-13-2002-08;

· uzavření smluv o budoucích nájemních smlouvách v obsahu přílohy 2 materiálu RK-13-2002-08 dle seznamu vlastníků a rozsahu výměr dle přílohy 3 materiálu RK-13-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do 31. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

9. Návrh na umístění kovové plastiky před sídlo kraje Vysočina

 

M. Matějková informovala radu kraje o nabídce sochaře Mgr. Martina Jandy týkající se umístění kovové plastiky v sídle kraje Vysočina.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 164/13/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

umístění kovové plastiky od Martina Jandy před sídlem kraje Vysočina formou zápůjčky.

odpovědnost: M. Matějková

termín: 9. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

10. Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina

 

Na základě doporučení rady kraje z jednání rady kraje č. 12/2002, P. Pospíchal předložil radním plán akcí silniční sítě kraje Vysočina. Přehled akcí dle stavu připravenosti bude předložen radě kraje na vědomí do konce měsíce května 2002.

P. Pospíchal přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 165/13/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

plán akcí silniční sítě kraje Vysočina dle příloh 1 a 2 materiálu RK-13-2002-10 a

ukládá

vedoucímu majetkového odboru a vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství dle příslušnosti k jednotlivým akcím dané organizačním řádem Krajského úřadu kraje Vysočina zahájit, resp. pokračovat v přípravě akcí dle přílohy 1 materiálu RK-13-2002-10.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Slavnostní otevření sídla  kraje Vysočina - vyhlášení veřejné sbírky

 

K předloženému materiálu podala R. Burketová radě kraje doplňující informace.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.


Usnesení 166/13/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch Občanského sdružení pro mentálně postižené Lada v Bratřicích u Pacova.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 30. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

12. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

 

I. Rohovský podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu ve věci žádosti o stanovisko k Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje zkonstatovala, že Projekt je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 167/13/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje;

konstatuje,

že je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina;

doporučuje

realizovat stavby na území kraje Vysočina, uvedené v tomto projektu;

ukládá

Ivu Rohovskému, členu rady kraje, sdělit stanovisko kraje Vysočina Regionální radě Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a poté jej odeslat Ministerstvu životního prostředí a

stanovuje

za kraj Vysočina kontaktní osobou pro koordinaci a spolupráci při další přípravě a projednání projektu člena rady kraje Ivo Rohovského.

odpovědnost: I. Rohovský

termín: 10. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

13. Rozprava členů rady

 

F. Dohnal sdělil radě kraje výsledky jednání týkajícího se provozování protialkoholní záchytné stanice. F. Dohnal  ukončil jednání rady kraje č. 13/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 4. 2002 v zasedací místnosti č. 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava.

 

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 13/2002 dne 9. dubna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 4. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.4.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze