Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2006

7. červen 2006
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2006

konaného dne 7. 6. 2006

 

Přítomni:

1. Zdeněk Dobrý

4. Vladimír Novotný (předseda)

2. Vladimír Hink

5. Zbyněk Pípal

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

6. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Forman

2. Bohumil Kotlán

3. Jaroslav Kruntorád

4. Tomáš Křišťan

 

Hosté:

1. Václav Kodet (1. náměstek hejtmana)

2. Ladislav Staněk (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství)

3. Zdeněk Vacek (ředitel SÚS Žďár nad Sázavou)

4. Tomáš Vonka (ekonomický odbor)

5. zástupci KB, a. s. (pánové Šedina a Kvítek)

6. zástupce ČS, a. s. (pan Drahotský)

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;
 2. Zhodnocování volných finančních prostředků - Komerční banka, a. s.;
 3. Zhodnocování volných finančních prostředků - Česká spořitelna, a. s.;
 4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
 5. Hospodaření SÚS;
 6. Náklady na údržbu, opravy atd. po letošní dlouhé zimě (SÚS a kraj);
 7. Plány SÚS na opravy, rekonstrukce pro letošní rok, především v souvislosti s letošní zimou;
 8. Plány na hlavní investice v SÚS;
 9. Dlouhodobé plány oprav, rekonstrukcí, jednání s Evropskou investiční bankou atd.;
 10. Příprava transformace SÚS;
 11. Návštěva nové stavby skladu posypového materiálu;
 12. Diskuse, různé;
 13. Oběd;
 14. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

Přednesl program zasedání, který byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry a úkoly ze zasedání finančního výboru č. 4/2006. Nadále trvá tento úkol pro Miroslava Houšku: dodat odpověď Zdeňku Dobrému k 22 rozpočtovým opatřením z roku 2005.

 

2. Zhodnocování volných finančních prostředků - Komerční banka, a. s.

Ekonomický odbor zpracoval pro informaci členů výboru materiál Zhodnocování finančních prostředků k 30. 4. 2006.

 

Zástupci KB předložili členům výboru přímo na jednání Zprávu o stavu portfolia k 31. 5. 2006, kterou podrobně okomentovali. Popsali složení portfolia zpravované KB. Ubezpečili členy výboru, že vývoj v měsíci květnu je výrazně lepší, došlo k uklidnění trhu – nemělo by již nastat turbulentní období jako v minulém roce.

 

Rozvinula se diskuse ke složení portfolia a způsobu spravování portfolia KB.

 

3. Zhodnocování volných finančních prostředků - Česká spořitelna, a. s.

Ekonomický odbor zpracoval pro informaci členů výboru materiál Zhodnocování finančních prostředků k 30. 4. 2006.

 

Zástupce ČS předložil členům výboru přímo na jednání Zprávu o stavu portfolia k 31. 5. 2006, kterou podrobně okomentoval. Popsal složení portfolia zpravované ČS a dosavadní vývoj, výhled a doporučení ČS směrem ke správě portfolia (stabilní a riziková složka portfolia, sledování dlouhodobé investiční strategie).

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k těmto tématům:

·         složení portfolia a způsobu spravování portfolia ČS.

 • důvod negativního zhodnocování ČS, které trvá již několik měsíců;
 • důvod, proč tato skutečnost a nástroje k jejímu řešení nebyly ze strany ČS konzultovány s KrÚ.

 

Usnesení 020/05/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

upozorňuje

radu a zastupitelstvo kraje na vývoj zhodnocování volných finančních prostředků Komerční bankou, a. s., a Českou spořitelnou, a. s.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Přímo na jednání obdrželi členové výboru podkladový materiál Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2005. Anna Krištofová tento materiál komentovala. Závěr přezkoumání provedeném MF ČR je takový, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, vedení účetnictví atd. Byly zjištěny 2 chyby méně závažného charakteru, a ty byly v průběhu přezkoumání odstraněny.

 

Usnesení 021/05/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje přijetí Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočin za rok 2005 s výrokem bez výhrad.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-4/2006. Anna Krištofová tento materiál komentovala. Uvedla, že bylo otevřeno jednání s Volksbank, která nabídla kraji možnost zřízení běžného účtu s termínovaným vkladem (komentoval účel tohoto účtu).

 

Usnesení 022/05/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-4/2006.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009. Anna Krištofová uvedla, že kraj podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, sestavuje rozpočtový výhled. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. Sdělila, že rada kraje projednala tento materiál na svém zasedání dne 6. 6. 2006 a doporučila jej zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Na základě připomínky Vladimíra Novotného se rozvinula diskuse o míře konkrétnosti tohoto materiálu v části investic.

 

Usnesení 023/05/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Anna Krištofová podala informaci, že na jednání RK č. 18/2006 dne 6. 6. 2006 byl projednáván materiál Úprava zřizovacích listin u vybraných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina společně s návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví v souvislosti s procesem oddlužení nemocnic. Anna Krištofová osvětlila členům výboru celou problematiku, její historii a důvod, proč bylo zvoleno právě toto řešení.

 

Usnesení 024/05/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Úpravu zřizovacích listin u vybraných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina společně s návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví v souvislosti s procesem oddlužení nemocnic.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál Záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. třídy.

 

O zahájení jednání s bankovními ústavy ohledně čerpání úvěru ve výši 500 mil. Kč byli členové výboru již informováni na minulém zasedání výboru. Ve dnech 4. a 5. 5. 2006 proběhla jednání s EIB, na kterém byl odborem dopravy podrobně prezentován projekt „Opravy a rekonstrukce silniční sítě ve vlastnictví kraje Vysočina“ v celkové výši 1 mld. Kč., který je určen na souvislé opravy silnic II. a III. třídy. Dále byly diskutovány podmínky spojené s případným poskytnutím úvěru od EIB kraji Vysočina (úrokové sazby, forma a četnost splátek, odklad splátek, doba trvání úvěrového vztahu a další). Následně byl ze strany EIB poskytnut konkrétní písemný návrh podmínek pro čerpání úvěru.

 

Rovněž byli osloveni zástupci několika tuzemských bankovních ústavů – konkrétně KB, Volksbank, ČS a ČSOB se žádostí o zpracování indikativní nabídky na poskytnutí úvěru kraji Vysočina.

 

Z tohoto srovnání je patrné, že nejnižší úrokovou sazbu na úvěr nabízí EIB – z tohoto důvodu (nejnižší úroková sazba) odbor ekonomický doporučuje financování projektu souvislých oprav silnic II. a III. třídy z úvěru od EIB. V případě uzavření úvěrové smlouvy s EIB se nevyžaduje provedení výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

 

Sdělila, že rada kraje projednala tento materiál na svém zasedání dne 6. 6. 2006 a doporučila jej zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Rozvinula se diskuse k tomuto tématu.

 

Usnesení 025/05/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje

 • schválit záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy v havarijním a nevyhovujícím stavu prováděných jednotlivými organizacemi SÚS v celkovém finančním objemu 1 mld. Kč
 • schválit úvěrující bankovní ústav - Evropskou investiční banku.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 22. 4. – 30. 5. 2006. Anna Krištofová tento materiál komentovala.

 

Úkol

Zaslat elektronicky odpověď Zdeňku Dobrému na tento dotaz: specifikace rozpočtového opatření č. 114 a 151.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: zasedání finančního výboru č. 6/2006 (6. 9. 2006)

 

5. Hospodaření SÚS

6. Náklady na údržbu, opravy atd. po letošní dlouhé zimě (SÚS a kraj)

7. Plány SÚS na opravy, rekonstrukce pro letošní rok, především v souvislosti s letošní zimou

8. Plány na hlavní investice v SÚS

9. Dlouhodobé plány oprav, rekonstrukcí, jednání s Evropskou investiční bankou atd.

10. Příprava transformace SÚS

Ke všem bodům obdrželi členové výboru s předstihem podkladové materiály.

 

Václav Kodet seznámil přítomné se záměrem kraje reorganizovat stávající systém správy a údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje. Uvedl, že tento záměr reorganizace schválila RK na svém jednání č. 6/2006 dne 21. 2. 2006. Dále pohovořil o:

·         cíle reorganizace;

·         postupné kroky provádění reorganizace;

·         časový harmonogram průběhu reorganizace;

·         zkušenosti z ostatních krajů.

Tlumočil závěry ze semináře ZK, který k této problematice proběhl dne 29. 5. 2006. Sdělil, že k představení konkrétního rozhodovacího procesu bude znovu uspořádán seminář ZK.

Konečný termín realizace byl naplánován na 1. 1. 2007 – v této souvislosti upozornil na problém zimní údržby – musely by být vypracovány variantní řešení, což by značně zkomplikovalo situaci – konečný termín realizace by tedy proto bylo lepší posunout.

 

K tématu se rozvinula diskuse k těmto tématům:

·         kompetence RK a ZK ve věci reorganizace SÚS;

·         cíle reorganizace;

·         personální dopady reorganizace;

·         dopady reorganizace na technický park;

·         časový harmonogram reorganizace.

 

Ladislav Staněk pohovořil o těchto tématech:

·         hospodaření SÚS za rok 2005 (konkrétní číselné údaje, vybrané ukazatele, rozdělení příspěvku na provoz SÚS, čerpání příspěvku na souvislou a běžnou údržbu);

·         náklady na údržbu, opravy atd. po letošní zimě;

·         plány SÚS na opravy na rok 2006;

·         plán investic SÚS v roce 2006;

·         dlouhodobé plány oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd.

 

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·         páteřní silniční síť;

·         finanční náklady na údržbu a modernizaci silniční sítě.

 

Členové výboru oslovili Zdeňka Vacka, aby sdělil svůj názor k reorganizaci SÚS z titulu svojí funkce ředitele SÚS Žďár nad Sázavou. Ten konstatoval, že k navrhované reorganizaci nemá žádné námitky – pouze upozornil na nutnost správného načasování konečného termínu realizace v  souvislosti s problémem zimní údržby.

 

Usnesení 026/05/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

tyto informace:

 • hospodaření SÚS;

·         náklady na údržbu, opravy atd. po letošní dlouhé zimě (SÚS a kraj);

·         plány SÚS na opravy, rekonstrukce pro letošní rok, především v souvislosti s letošní zimou;

 • plány na hlavní investice v SÚS;

·         dlouhodobé plány oprav, rekonstrukcí, jednání s EIB;

 • příprava transformace SÚS.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

11. Návštěva nové stavby skladu posypového materiálu

Z časových důvodů byla návštěva nové stavby skladu posypového materiálu zrušena.

 

12. Diskuse, různé

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné další připomínky ani náměty k diskusi.

 

13. Oběd

 

14. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 6/2006 byl stanoven na středu 6. 9. 2006 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 8. června 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.7.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze