Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Co je odpadové hospodářství

Informace o legislativě v odpadovém hospodářství a o kompetencích krajského úřadu v oblasti odpadového hospodářství.
 

 
 

Odpadové hospodářství

Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti: předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, následná péče o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností. Odpadové hospodářství je upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Dále je odpadové hospodářství upraveno prováděcími předpisy k tomuto zákonu, z nichž nejpodstatnější pro činnost krajského úřadu jsou:

- vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 

Ostatní aktuální předpisy jsou k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Dalším předpisem, který upravuje odpadové hospodářství v Kraji Vysočina je Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina. Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK.


Zákon o odpadech stanovuje:

-    pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,

   práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství,

-    působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství, jedná zejména s právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a má níže uvedené kompetence (dle § 78 odst. 2 zákona o odpadech):

 • uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty podle § 66 odst. 6 zákona o odpadech,

 • uděluje souhlas k mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

 • ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,

 • zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle zákona o odpadech,

 • zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10 zákona o odpadech,

 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 • rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední,

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,

 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů podle § 18 odst. 2 zákona o odpadech. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,

 • uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) zákona o odpadech a souhlas s jeho zrušením,

 • uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3 zákona o odpadech, udělení souhlasu může vázat na podmínky,

 • může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,

 • může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, pokud monitorování složek životního prostředí prokáže akutní toxicitu přesahující mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné, stejně závažné zhoršení stavu životního prostředí,

 • může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4 zákona o odpadech,

 • vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků a doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

 • sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce,

 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,

 • ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci,

 • uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje,

 • rozhoduje podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách; v rozhodnutí může stanovit podmínky; o vydaných rozhodnutích informuje ministerstvo každoročně do 30. dubna následujícího roku,

 • přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1 zákona o odpadech,

 • schvaluje plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí.

Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle zákona o odpadech, v případě, že

- dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu,

- provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob nebo provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle § 49 až 51 zákona o odpadech a v určené lhůtě nedojde ke zjednání nápravy, nebo

- právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které byl udělen souhlas, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán nebo poruší povinnosti podle § 37 odst. 7 písm. c) zákona o odpadech.

Krajský úřad  může zrušit rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, nebude-li nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti odpadového hospodáře ustanoven nový odpadový hospodář a jeho ustanovení oznámeno krajskému úřadu nebo nebude-li ustanovený odpadový hospodář splňovat podmínky odborné způsobilosti.
 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 26.6.2006 / 16.1.2017 | Zveřejnit od: 26.6.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze