Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2006

7. červen 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2006

konaného dne 7. června 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Běhounek (předseda)

7.Jaroslava Straková

2. Miroslav Havlík

 

8. Hana Šmardová

3. Simona Kafoňková

9. Richard Štrobl

4. Vladimír Novotný

10. Marie Topolovská

5. Tomáš Preininger

11. Jaroslav Veselý (místopředseda)

6. Tomáš Snížek

12. Věra Švarcová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslava Bambasová

2. Soňa Pokorná

Hosté:

1. Soňa Měrtlová

2. Václav Miláček

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Grantové programy;

3.      Vzdělávání ve zdravotnictví;

4.      Akreditace pracovišť, kvalita péče;

5.      Zdravotní plán kraje Vysočina;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu – ten byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry, úkoly a usnesení z jednání zdravotní komise č. 5/2006. Na základě diskuse bylo přijato doplňující usnesení k usnesení zdravotní komise č. 009/05/2006/ZdK.

 

Usnesení 010/06/2006/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

žádá

OSVZ a firmu STAPRO, aby doplnila materiál o personální vybavení a hospodaření oddělení ke zjištění produktivity a ekonomické efektivity jednotlivých pracovišť.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Rozvinula se diskuse k fungování ZZS a dispečinku na základě kontroly minulého zápisu.

 

2. Grantové programy

Věra Švarcová informovala členy komise, že v současné době jsou připraveny 2 grantové programy: Vzdělávání pro nejvyšší management zdravotnických zařízení a Vzdělávání pro střední management zdravotnických zařízení. Tyto projekty budou financovány ze strukturálních fondů EU.

 

Usnesení 011/06/2006/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci OSVZ o připravovaných grantových programech,

žádá

OSVZ o předložení podrobnějších informací a údajů k těmto grantovým programům na zasedání zdravotní komise č. 7/2006 dne 6. 9. 2006,

dále žádá

OSVZ, aby e-mailem informoval členy zdravotní komise o termínu vyhlášení a obsahu grantových programů týkajících se zdravotnictví.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Vzdělávání ve zdravotnictví

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Věra Švarcová tento materiál komentovala. Tlumočila povinnosti, které plynou ze zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, platným od 17. 4. 2004.

 

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro dospělé je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe minimálně 5. Na IPVZ běží program vzdělávání praktických lékařů pro dospělé pod záštitou MZd ČR. V praxi to znamená, že lékař s odbornou způsobilostí uzavře pracovní vztah s nemocnicí (jakoukoliv) a nastoupí do ní na 15 měsíců na praxi na lůžkovém interním oddělení. Po této době navazuje program vzdělávání IPVZ, dalších 45 měsíců je lékař zaměstnancem IPVZ. Ten ho vysílá na další praxi v dalších oborech do akreditovaných  zařízení, kde tuto praxi získá a ukončí vzdělání atestační zkouškou.

 

Pro řešení situace získávání specializované odbornosti praktický lékař pro dospělé navrhuje OSVZ vyčlenit v rámci rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2007 a následující roky finanční prostředky, které by nemocnicím zřizovaným krajem Vysočina hradily náklady spojené s odbornou přípravou lékařů k získání specializované způsobilosti praktický lékař pro dospělé. Doba přípravy v nemocnicí činí 15 měsíců.

 

Předseda komise poděkoval pracovnicím OSVZ za zpracování podrobného materiálu. Rozvinula se rozsáhlá diskuse k tématu. Všichni členové komise podpořili návrh OSVZ s tím, že by se usnesení týkalo nejen praktických lékařů pro dospělé, ale i lékařů urgentní medicíny.

 

Usnesení 012/06/2006/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

s vyčleněním finančních prostředků pro nemocnice zřizované krajem k úhradě nákladů spojených s odbornou přípravou lékařů k získání specializované způsobilosti praktický lékař pro dospělé a lékař urgentní medicíny,

doporučuje

radě kraje schválit začlenění finančních prostředků do rozpočtu 2007 pro zřizované nemocnice za účelem odborné přípravy lékařů k získání specializované způsobilosti praktický lékař pro dospělé a lékař urgentní medicíny.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Akreditace pracovišť, kvalita péče

Předseda komise uvedl, že akreditaci vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR - seznam akreditovaných nemocnic je možné získat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemocnice zřizované krajem Vysočina nejsou zatím v tomto seznamu uveřejněny. V současné době žádají o akreditaci na vzdělávání a situace bude průběžně sledována.

 

Rozvinula se diskuse na toto téma.

 

Dále se zdravotní komise zabývala možností akreditace pracovišť podle mezinárodních standard o kvalitě péče nebo možnostmi získání certifikátu ISO. Po diskusi se rozhodla přijmout níže uvedené usnesení.

 

Usnesení 013/06/2006/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje,

aby nemocnice zřizované krajem Vysočina vytvářeli podmínky k práci na akreditaci kvality péče (ISO nebo mezinárodní akreditační standardy),

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zahájit tento proces u laboratoří.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Zdravotní plán kraje Vysočina

Členové komise obdrželi Zdravotní plán kraje Vysočina (aktuální verzi na CD).

 

Předseda komise upozornil na nutnost se touto problematikou zabývat. Vyzval členy komise, aby materiál, který obdrželi na CD, podrobně prostudovali a připravili si konkrétní náměty a připomínky. Vyzdvihl potřebu řešit tato 3 témata:

·         nemocnice v kraji Vysočina;

·         struktura péče;

·         nutnost úzké spolupráce mezi nemocnicemi.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse na téma ustavení krajské nemocnice. Členové komise se shodli, že toto téma je třeba zmínit i ve Zdravotním plánu kraje Vysočina (včetně charakteristiky pojmu). Závěrem diskuse se členové komise dohodli, že problematika ustavení krajské nemocnice bude zařazena jako samostatný bod na jednání zdravotní komise č. 7/2006 dne 6. 9. 2006 a zavázali se na toto jednání připravit.

 

6. Různé

Miroslav Havlík informoval členy komise o úspěchu posádky ZZS kraje Vysočina na Mezinárodní soutěži ZZS. Posádka získala 1. místo z 33 a nyní pojede na šampionát v Izraeli. Ocenil změnu přístupu vedení ZZS k těmto soutěžím.

 

Jaroslav Veselý informoval členy komise o prodloužení smluv VZP se zdravotnickými zařízeními do 31. 12. 2007.

 

Jaroslava Straková otevřela diskusi k situaci v Nemocnici Mostiště.

 

Členové zdravotní komise obdrželi materiál „Zpráva o zdůvodnění výsledku hospodaření Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za rok 2005“. Na základě prostudování materiálu a diskusi na jednání bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 014/06/2006/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

dílčí zprávu o zdůvodnění výsledku hospodaření Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za rok 2005 a

žádá

OSVZ o předložení Závěrečné zprávy o výsledku hospodaření za rok 2005 (daňové odvody) všech nemocnic zřizovaných krajem Vysočina na jednání zdravotní komise č. 7/2006 dne 6. 9. 2006.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Členové zdravotní komise obdrželi materiál „Zpráva o způsobu odměňování ředitelů nemocnic“.

 

Úkol:

Podrobně prostudovat materiál „Zpráva o způsobu odměňování ředitelů nemocnic“.

Zařadit projednání této problematiky na jednání zdravotní komise č. 7/2006 dne 6. 9. 2006.

Odpovědnost: členové komise

Termín: 6. 9. 2006 (zasedání zdravotní komise č. 7/2006)

 

Na základě dotazu Tomáše Snížka informovala Věra Švarcová členy komise o tom, že ředitel Nemocnice Jihlava Jiří Madar odchází ze své funkce k 30. 6. 2006. Na tuto pozici bude vyhlášeno výběrové řízení. Předseda zdravotní komise Jiří Běhounek je názoru, že by členem výběrové komise měl být člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina.

 

7. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2006 bylo stanoveno na středu 6. 9. 2006 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 8. 6. 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.6.2006 / 22.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze