Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 11/2002

27. březen 2002
 

 
 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2002, konaného dne 27. března 2002 v zasedací místnosti č. 103 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2002

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 3. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman kraje F. Dohnal a omluvil neúčast V. Kodeta, I. Rohovského.

F. Dohnal přednesl navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení, připomínky k zápisu zasedání č. 10/2002
  2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky poskytování hlasových služeb pro Krajský úřad kraje Vysočina

(07.35-07.45, P. Pavlinec, RK-11-2002-02)

  1. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 10/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky poskytování hlasových služeb pro Krajský úřad kraje Vysočina

 

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s výsledkem veřejné soutěže na poskytování hlasových služeb pro Krajský úřadu kraje Vysočina a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 130/11/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na poskytování hlasových služeb pro Krajský úřadu kraje Vysočina je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná firmou Aliatel a. s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a odboru informatiky zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor informatiky

termín: 27. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Rozprava členů rady

M. Matějková seznámila přítomné radní s některými nejasnostmi, které vznikly při přípravě informačního orientačního systému krajského úřadu kraje Vysočina.

 

 

 

František DOHNAL v. r.

 hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na 11. jednání rady kraje dne 27. března 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.3.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze