Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2002

19. březen 2002
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2002 konaného dne 19. 3. 2002 ve velkému sálu Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

                                                                                         

 

Přítomno:

-          39 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 19. 3. 2002

-          ředitelka krajského úřadu, vedení krajského úřadu

-          občanská veřejnost

 

Zahájení jednání

 

F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 38 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Omluvili se kolegové – J. Barák, A. Daněk, G. Kuľha, J. Skočdopole, A. Štěrbová.

V úvodu jednání chyběli kolegové - V. Vacek, J. Novotný.

Byli určeni skrutátoři – J. Bína, Z. Fixa, A. Seifert, M. Brzák a zapisovatelky – M. Jakoubková, Š. Polívková.

Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Nekula, M. Bišof.

Návrh byl schválen 36 hlasy.

M. Bišof vznesl námitku k zápisu z jednání zastupitelstva č. 1/2002, bodu 4) Návrh odměn členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.

M. Bišof

- zapracovat připomínku do zápisu č. 2/2002 v tomto znění:

„M. Bišof vznesl kritickou připomínku k uvolněnému předsedovi bezpečnostní komise, že nechal materiál, týkající se schválení odměn projít do zastupitelstva, přičemž schválením by došlo k neoprávněné výplatě 4000 Kč na odměnách členů komise“.

Ověřovatelé zápisu č. 1/2002 P. Maslák a S. Mastný protinávrh akceptovali.

Protinávrh M. Bišofa byl přijat 36 hlasy.

F. Dohnal sdělil přítomným zastupitelům kraje důvody, které vedly radu kraje k předložení návrhu upraveného programu jednání zastupitelstva a přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Návrh upraveného programu jednání zastupitelstva:

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Návrh na schválení rozpočtu kraje Vysočina

4.       Návrh na schválení Fondu Vysočiny

5.       Dodatky ke zřizovacím listinám

6.       Informace o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

7.       Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár a v obci Žďár nad Sázavou

8.       Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

9.       Změna hranic krajů

10.    Změna v zastoupení KSČM v Kontrolním výboru zastupitelstva kraje Vysočina

11.    Návrh smlouvy o výpůjčce

12.    Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene – obce Rožná a Nová Cerekev

13.    Uznání Energetické agentury Vysočiny za regionální energetickou agenturu

14.    Rozprava

Upravený návrh byl schválen 38 hlasy.

 

1. Zpráva o činnosti rady kraje

 

F. Dohnal sdělil přítomným, že na základě požadavku vzneseného na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2002 byla předložena zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje.

F. Dohnal dále informoval přítomné o:

·          jednání se zástupci Armády ČR ve věci převodu části budovy Žižkových kasáren na Český statistický úřad;

·          technickém předání budov a postupném stěhování zaměstnanců z náhradních prostor, které se uskuteční během měsíce dubna;

·          dalších skutečnostech týkajících se pokračující reformy veřejné správy.

Dotazy vznesli M. Bišof, Z. Dobrý.

M. Bišof

- vznesl dotaz v jaké záležitosti byla schválena smlouva mezi krajem Vysočina a městem Třebíč (zápis rady kraje č. 7/2002, bod 19);

Z. Dobrý

- vznesl dotaz jakým způsobem byl prováděn výběr členů krajského výběrového výboru Programu obnovy venkova;

- vznesl námitku k přijatému usnesení 065/06/2002/RK ve věci žádosti o prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, které rada kraje přijala na svém zasedání č. 6/2002 dne 19. února 2002;

- vznesl dotaz v jaké záležitosti byla schválena smlouva mezi krajem a městem Třebíč (zápis rady kraje č. 7/2002, bod 19);

M. Černá

- zástupci do výběrového výboru byli nominováni na základě požadavků meziresortní řídící komise, která vyžadovala konkrétní profesní zastoupení členů komise a na základě rovného regionálního zastoupení.

M. Vystrčil

- předložený návrh Smlouvy o spolupráci řeší formu spolupráce mezi krajem Vysočina a městem Třebíč při zajištění přípravy uvedené akce „Zkapacitnění komunikace II/360 Třebíč - Velké Meziříčí“. V příloze 10 b Tabulkové části Rozpočtu je zahrnuta realizace akcí v roce 2002 na silnicích II. a III. třídy na Třebíčsku.

- RK neschválila zveřejnění záměru prodeje, ale žadateli odešel dopis, ke kterému nebyla přiložena kopie usnesení přijatého radou kraje na 6.zasedání dne 19. února 2002. M. Vystrčil dodal, že žadateli půjde opravené znění dopisu se zněním usnesení RK, ve smyslu, že má i jiné možnosti jak dosáhnout projednávání toho záměru.

V průběhu jednání se dostavil J. Novotný.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Usnesení 015/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·          zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje;

·          zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za rok 2001 dle přílohy 1 materiálu

  ZK-02-2002-01.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy (zdržel se 1).

2. Informace o činnosti krajského úřadu

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, podala podrobné informace k předloženému materiálu.

Dále sdělila že dne 26. 3. 2002 proběhne kolaudační řízení stavby sídla krajského úřadu a počátkem měsíce dubna by mělo být zahájeno stěhování úřadu do nového sídla krajského úřadu. Na příštím zasedání zastupitelstva kraje bude upřesněno rozmístění jednotlivých pracovišť krajského úřadu.

J. Slámečka

- vznesl požadavek, aby tel seznam byl doplněn o tel. spojení na členy zastupitelstva.

F: Dohnal

 - tel. seznam bude doplněn a předložen na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

V průběhu jednání odešel Vl. Novotný.

S. Zikmundová předložila návrh usnesení.

Usnesení 016/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

 

3. Návrh na schválení rozpočtu kraje Vysočina

 

M. Vystrčil přednesl úvodní slovo k návrhu na schválení rozpočtu kraje Vysočina.

Vzhledem k tomu, že k rozpočtu proběhla jednání na pracovních seminářích zastupitelstva kraje za účasti vedoucích odborů, M. Vystrčil podal přítomným informaci o celkové konstrukci rozpočtu a o způsobu, jakým byl rozpočet sestavován.

Na základě výsledků jednání, která proběhla od posledního zasedání rady kraje, M. Vystrčil přednesl pozměňovací návrh usnesení.

M. Vystrčil

třetí bod první části usnesení upravit takto:

zastupitelstvo kraje schvaluje nejvyšší sazby odměn neuvolněným členů zastupitelstva za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady kraje dle nařízení vlády č. 358 v platném znění“.

Návrh předkladatele byl zastupitelstvem kraje akceptován.

K předloženému materiálu dále vznesly pozměňovací návrhy P. Maslák, M. Šmíd, M. Bišof, I. Denčevová, J. Novotný.

P. Maslák

- finanční částku 2 mil. Kč uvolnit z nespecifikované rezervy a přesunout na příspěvek na rekonstrukci HZS v Ledči nad Sázavou.

Pozměňovací návrh nebyl přijat. (pro 19 hlasů).

M. Šmíd

- finanční částku v kapitole Fondu rozvoje Vysočiny snížit z 81,4 mil Kč na 60 mil. Kč a zbývající část finančních prostředků přesunout do nespecifikované rezervy.

Pozměňovací návrh nebyl přijat. (pro 17 hlasů).

M. Šmíd

- v návrhu usnesení části svěřuje, bod b) snížit zmocnění pro radu kraje k provádění rozpočtových opatření na výši 1,5 mil Kč.

Pozměňovací návrh byl přijat 32 hlasy.

M. Bišof

- v návrhu usnesení části svěřuje, bod b) nahradit ve větě slovo „jednotlivých případech“ za „nutných případech“.

Pozměňovací návrh nebyl přijat. (pro 4 hlasy).

- v návrhu usnesení doplnit bod d) v tomto znění:

„zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje informovat zastupitelstvo kraje o použití finančních prostředků v rámci svěřených pravomocí rady kraje“.

Pozměňovací návrh nebyl přijat. (pro 8 hlasů).

I. Denčevová

- příspěvek Regionální rozvojové agentuře Vysočina ve výši 1 mil. Kč přesunout do nespecifikované rezervy.

Pozměňovací návrh nebyl přijat. (pro 11 hlasů).

J. Novotný

- vznesl pozměňovací návrh v tomto znění: „zastupitelstvo kraje požaduje vypracovat potřeby povinné údržby silnic II. a III. třídy a podle vývoje rozpočtu kraje na tyto potřeby v průběhu roku přesunout finanční prostředky z rozpočtové rezervy kraje“.

Pozměňovací návrh nebyl přijat. (pro14 hlasů).

S. Mastný

- vznesl požadavek, aby na příští jednání zastupitelstva kraje byl předložen podrobný materiál týkající se Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě.

F. Dohnal

- požadavek S. Mastného akceptoval a bude zařazen do programu jednání příštího zasedání zastupitelstva kraje.

Z jednání se omluvil K. Tvrdý.

M. Vystrčil přednesl upravený návrh usnesení.

Usnesení 017/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozpočet kraje Vysočina na rok 2002 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů i výdajů 2 105 584 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2002-03 (Hlavní kniha rozpočtu);

·          závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje dle přílohy č. 11 materiálu Tabulková část, která je přílohou č. 1 materiálu ZK-02-2002-03;

·          nejvyšší sazby odměn neuvolněným členů zastupitelstva za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady kraje dle nařízení vlády č. 358 v platném znění;

stanovuje

·          osobní výdaje krajského úřadu ve výši 77 700 tis. Kč a věcné výdaje krajského úřadu ve výši 61 870 tis. Kč;

svěřuje

·          radě kraje provádění:

a)      všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a jejich použití

b)      všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1,5 mil. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného rozpočtu kromě provádění rozpočtových opatření v kapitole Rezerva a rozvoj kraje

c)      úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

odpovědnost: rada kraje

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.-

 

 

4. Návrh na schválení Fondu Vysočiny

 

M. Černá podrobně informovala přítomné o předloženém materiálu. Dále uvedla, že dne 27. 3. 2002 se bude konat pracovní schůzka za účasti vedoucích odborů, předsedů komisí, zastupitelů kraje, na které budou projednány návrhy grantových programů a následně předloženy na dubnovém zasedání zastupitelstva kraje ke schválení.

Pozměňovací návrhy předložili T. Hermann, M. Černá.

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje návrh upraveného znění usnesení:

- v druhé části usnesení doplnit … ve znění „upravené“ přílohy 2 materiálu ZK-02-2002-04;

- z usnesení vypustit zřízení Rady Fondu Vysočiny a jmenování předsedy a místopředsedy Rady Fondu Vysočiny;

M. Černá navrhla zastupitelstvu kraje schválit úpravu návrhu usnesení týkající se textové části –„finanční rámec Fondu Vysočiny“ takto:

Zastupitelstvo kraje schvaluje návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny dle přílohy 4 materiálu ZK-02-2002-04.

Oba vznesené návrhy byly zastupitelstvem kraje akceptovány.

M. Černá přednesla upravený návrh usnesení.

Usnesení 018/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zřizuje

na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny;

schvaluje

·          Statut Fondu Vysočiny ve znění přílohy 1 materiálu ZK-02-2002-04;

·          Zásady pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny ve znění upravené přílohy 2 materiálu

ZK-02-2002-04;

·          návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny dle přílohy 4 materiálu ZK-02-2002-04.

odpovědnost: T. Hermann, M. Černá, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 04. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

 

5. Dodatky ke zřizovacím listinám

 

F. Dohnal k předloženému materiálu otevřel rozpravu.

V průběhu jednání odešli Z. Dobrý, M. Vystrčil.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 019/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatky zřizovacích listin následujících organizací:

·          Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč, Manželů Curieových 734

·          Domov mládeže,  Pelhřimov, Friedova 1464

·          Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365

·          Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235

·          Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637

·          Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

·          Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

dle příloh 1 – 7 materiálu ZK-02-2002-05.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

6. Informace o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

 

F. Dohnal informoval přítomné o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil a odešli J. Novotný, M. Plodík.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

F. Dohnal přednesl návrh unesení.

Usnesení 020/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

informaci o obsahu Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001 dle přílohy 1 materiálu ZK-02-2002-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

 

7. Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár a v obci Žďár nad Sázavou

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh kupní smlouvy ve věci prodeje části pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou. Návrh kupní smlouvy rada kraje projednala na svém zasedání dne 19. 2. 2002 (usnesení 061/06/2002/RK) a doporučila zastupitelstvu kraje schválit prodej předmětných nemovitostí.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení 021/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodej části pozemku p. č. 3779 o výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou Janu Ondrovi, bytem Hamry n. Sáz. č. p. 361 za celkovou cenu 16 317,- Kč dle návrhu kupní smlouvy ve znění přílohy 1 materiálu ZK-02-2002-07.

odpovědnost: P. Kolář

termín: 29. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy .

 

 

8. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrhy smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene uzavíraných s investory: Obec Hojanovice, ICOM transport, a. s. Jihlava, ČESKÝ TELECOM, a. s. Praha 3.

V průběhu jednání přišel J. Novotný.

Dotaz vznesl M. Bišof

M. Bišof

Ve smlouvách o zřízení věcného břemene není uvedena částka, která odpovídá ceně věcného břemene (čl. II. bod 5 příloh materiálu ZK-02-2002-08)

P. Kolář

V době, kdy byly tyto smlouvy schváleny v radě kraje, nebyla s finančním úřadem vyjednána cena věcného břemene.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 022/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv a smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene dle příloh 1, 3 a 5 materiálu

ZK-09-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

9. Změna hranic krajů

 

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje vyjádření o zákonodárné iniciativě Jihomoravského kraje a postupu rady kraje v záležitostech týkajících se návrhů na změny hranic krajů.

V průběhu jednání přišli M. Černá, Z. Dobrý, M. Plodík

Z jednání se omluvil J. Kruntorád.

K předloženému materiálu se rozvinula diskuse.

Pozměňovací návrhy vznesli J. Slámečka, M. Vystrčil.

J. Slámečka

- nesouhlasil s formulací navrhovaného usnesení, že zastupitelstvo bere iniciativu Jihomoravského kraje pouze na vědomí. Žádal, aby se hlasovalo zda zastupitelstvo souhlasí (nesouhlasí) s uvedenou iniciativou;

- vznesl požadavek, aby se zastupitelstvo kraje, v případě negativního stanoviska, vyjádřilo pouze k oblasti Dolnoloučska (pouze 14 obcí oproti 44 obcím zahrnující zákonodárná iniciativa Jihomoravského kraje)

- vznesl požadavek na doplnění návrhu usnesení takto:

- ukládá vedení kraje vytvořit na počátku roku 2003 pracovní skupiny pro řešení dané záležitosti.

M. Vystrčil

- vznesl návrh na doplnění návrhu usnesení takto:

- pověřuje Radu kraje Vysočina organizací dalších jednání o návrhu změny hranic krajů mezi kraji a dotčenými obcemi.

J. Novotný navrhl zákonodárnou iniciativu kraje Vysočina na převod oblasti Tišnovska z kraje Jihomoravského do kraje Vysočina, ale upozornil, že na návrhu netrvá.

F. Dohnal tedy akceptoval pozměňovací návrh Dr. Vystrčila a přednesl doplněný návrh usnesení.

Usnesení 023/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o zákonodárné iniciativě Jihomoravského kraje;

schvaluje

dosavadní postup Rady kraje Vysočina v záležitostech týkajících se návrhů na změnu hranic krajů a

pověřuje

Radu kraje Vysočina organizací dalších jednání o návrhu změny hranic krajů mezi kraji a dotčenými obcemi.

odpovědnost: rada kraje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 36 hlasy (1 proti).

 

 

10. Změna v zastoupení KSČM v Kontrolním výboru zastupitelstva kraje Vysočina

 

J. Slámečka předložil zastupitelstvu kraje rezignaci ing. G. Kuľhy na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva kraje z důvodu dlouhodobé nemoci. Současně předložil návrh na jmenování JUDr. D. Oulehly na funkci člena Kontrolního výboru zastupitelstva kraje Vysočina.

V průběhu jednání odešel Vl. Novotný.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 024/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

odvolává

ing. G. Kuľhu z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva kraje a

jmenuje

JUDr. Drahoslava Oulehlu, narozeného 22. 12. 1951, bytem Dukovany 45, 675 56 členem kontrolního výboru.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 19. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

11. Návrh smlouvy o výpůjčce

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, předložila zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o výpůjčce mezi Okresním úřadem Jihlava a krajem Vysočina. V předloženém návrhu „Smlouvy“ je v části „Článek pátý“ doplněna textová část týkající se provozování stravovacího centra.

V průběhu jednání přišel Vl. Novotný a odešel B. Kotlán.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

S. Zikmundová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 025/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce v dle přílohy 1 materiálu ZK-02-2002-11.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: 15. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

12. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene – obce Rožná a Nová Cerekev

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádosti obce Rožná ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemenu v souvislosti se stavbou kanalizace a čistírny odpadních vod v obci a obce Nová Cerekev ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení a provozování stavby „Výstavba kotelny na biomasu a rozvodů SCZT v obci Nová Cerekev“.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh unesení.

Usnesení 026/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle příloh 1 a 3 materiálu

ZK-02-2002-12.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

 

13. Uznání Energetické agentury Vysočiny za regionální energetickou agenturu

 

M. Černá podala zastupitelstvu kraje podrobné informace o předloženém materiálu.

J. Vondráček

Vznesl dotaz, zda znění návrhu usnesení se vztahuje k uznání Energetické agentury Vysočiny pouze pro rok 2002, nebo se počítá s dlouhodobou spoluprací s krajem Vysočina.

M. Černá

V současné době na základě dosavadních zkušeností počítá kraj Vysočina se spoluprací s Energetickou agenturou Vysočina na delší časové období, záleží na našich zkušenostech příp. na požadavku ČEA na znovupotvrzení.

M. Černá přednesla pozměňovací návrh usnesení:

- první bod návrhu unesení vypustit, druhou část usnesení nechat v původním znění.

Pozměňovací návrh zastupitelstvo kraje akceptovalo.

V průběhu jednání přišel B. Kotlán.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh unesení.

Usnesení 027/02/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje:

·          uznává Energetickou agenturu Vysočiny, sdružení právnických osob, se sídlem Jihlava, Křížová 2 zastoupenou předsedou představenstva Mgr. Jaromírem Brychtou jako regionální energetickou agenturu, která bude na území kraje Vysočina plnit úkoly uložené Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2002 a spolupracovat s krajem Vysočina na zpracování územně energetické koncepce.

odpovědnost: P. Bárta

termín: bez prodlení

Usnesení bylo přijato 33 hlasy (zdrželi se 4).

 

 

14. Rozprava

 

J. Nekula krátce pohovořil o nestátních domovech důchodců a požádal radu kraje o pomoc při hledání systémového řešení financování jejich provozu.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2002 s tím, že další jednání se uskuteční dne 30. dubna 2002.

 

 

 

 

                                                                                       František Dohnal

                                                                                              hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jan Nekula                                                                       ……...……………………………………

 

 

Ing. Miroslav Bišof                                                      …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2002 dne 19. 3. 2002.

Zapsala: M. Jakoubková dne 25. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.3.2002 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze