Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2002

13. březen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

finančního výboru č. 3/2002

ze dne 13. března 2002

 

 

Přítomno:

-         PhDr. Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Vladimír Hink – místopředseda finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Bohumil Kotlán – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. arch. Jaroslav Kruntorád – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Vladislav Nechvátal – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Rostislav Rakšány – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Bc. Jiří Vondráček – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         RNDr. Miloš Vystrčil – první zástupce hejtmana

-         RNDr. Petr Pospíchal – zástupce hejtmana pro oblast dopravy

-         JUDr. Simeona Zikmundová – ředitelka KrÚ

-         Ivana Mahelová – pracovnice odboru regionálního rozvoje KrÚ

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu

2.      Priority silniční sítě v kraji

(RNDr. Petr Pospíchal)

3.      Transformace SÚS

(RNDr. Petr Pospíchal)

4.      Vyjádření ředitelky krajského úřadu k usnesení č. 007/02/2002/FV

(JUDr. Simeona Zikmundová)

5.      Činnost odboru regionálního rozvoje, rozpočet – výdaje pro rok 2002

(Ivana Mahelová)

6.      Konečný návrh rozpočtu pro jednání zastupitelstva kraje

(Ing. Anna Krištofová, Ing. Michal Šulc)

7.      Kontrolní činnost

8.      Rozprava – závěr

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu

Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné a přednesl návrh programu jednání, podal návrh na doplnění programu o vyjádření ředitelky krajského úřadu k usnesení č. 007/02/2002/FV. Tento návrh byl schválen 8 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

Předseda v několika větách shrnul minulé zasedání finančního výboru.

 

 

2. Priority silniční sítě v kraji

            K tomuto bodu pohovořil RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy. Rozdal přítomným pracovní materiál Priority silniční sítě. Tyto priority byly schváleny dopravní komisí rady kraje. Podrobně popsal obsah a jednotlivé části tohoto materiálu, jednotlivé stavební akce a stav přípravy stavebních akcí. Vyzdvihl návaznost priorit silniční sítě na rozpočet kraje Vysočina pro rok 2002, který bude schvalován na zasedání zastupitelstva dne 19. 3. 2002. Zmínil problematiku silničního hospodářství, nevypořádaných pozemků, odpisových plánech, spolupráci s majetkovým odborem KrÚ. Tlumočil postoj dopravní komise a Rady kraje Vysočina k rozdělování finančních prostředků z rozpočtu.

 

 

3. Transformace SÚS

            RNDr. Petr Pospíchal popsal představy vedení kraje o transformaci SÚS, o dosud vedených jednáních v této problematice. Informoval, že byla vybrána odborná firma, aby do 30. 4. 2002 zpracovala materiál efektivního zajištění správy komunikací v kraji Vysočina. Konkrétní závěry v řešení problematiky transformace SÚS nebyly dosud radou kraje učiněny. Otevřel prostor pro dotazy a diskusi.

            Ing. Bohumil Kotlán vnesl otázku k současném stavu a financování akcí Nové Veselí-Bohdalov, Dolní Loučky, Vír-Hluboké.

            Ing. ach. Jaroslav Kruntorád k tomu, jak je zpracováván, tvořen  a schvalován plán SFDI.

            Ing. Vladislav Nechvátal vznesl dotaz k stavební akci Most Třešť.

            Bc. Jiří Vondráček vyzdvihl nutnost koordinace postupu a potlačení lobingu.

 

Usnesení 008/03/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu RNDr. Petr Pospíchala, zástupce hejtmana pro oblast dopravy, o prioritách silniční sítě a transformaci SÚS a

žádá

o zprávu ŘSD o předložení investičních a neinvestičních akcí.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Vyjádření ředitelky krajského úřadu k usnesení č. 007/02/2002/FV

            Na základě usnesení 007/02/2002/FV, které bylo přijato na zasedání finančního výboru č. 2/2002, a ve kterém výbor na základě návrhu Rostislava Rakšányho schválil provedení kontroly nakládání s finančními prostředky a zodpovězení vyřčených otázek, byla přizvána JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu.

JUDr. Simeona Zikmundová zodpověděla dotazy týkající celkové částky, kterou firma ABS WYDA fakturovala Krajskému úřadu za své služby během účetního roku 2001, hovořila o podrobném rozpisu fakturovaných nákladů na jednotlivé akce provedené touto firmou, průběhu výběru těchto služeb a kdo schvaloval a kontroloval účelnost vynaložených prostředků na tyto služby.

            Na základě diskuse bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 009/03/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

požaduje

aby kontrolní oddělení krajského úřadu předložilo písemné materiály týkající se usnesení č. 007/02/2002/FV k projednání finančnímu výboru.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

5. Činnost odboru regionálního rozvoje, rozpočet – výdaje pro rok 2002

            K problematice pohovořila Ivana Mahelová, pracovnice odboru regionálního rozvoje KrÚ. Informovala o potřebách pro fungování odboru regionálního rozvoje, tvorbě prezentační image kraje, tvorbě knihy o kraji Vysočina, problematice rozvoje turistiky, prezentace kraje, účasti na zahraničních i domácích veletrzích a výstavách, spolupráci s RRAV, spolupráci se Sdružením obcí.

            Vladimír Dolejš se dotázal, na základě čeho byl udělám fundovaný odhad finančních potřeb odboru regionálního rozvoje.

            Ing. Bohumil Kotlán se vyjádřil k problematice vícezdrojového financování, rozvoji turistiky.

            PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl dotaz k průběhu a efektivnosti prezentace kraje Vysočina na veletrzích.

            Ing. ach. Jaroslav Kruntorád se dotázal, jak je kraj Vysočina registrován v zahraničí potenciálními investory. V této souvislosti zdůraznila Ivana Mahelová nutnost vyhotovení studie průmyslových zón.

            Bc. Jiří Vondráček vznesl dotaz, jaký je časový horizont zpracování studie průmyslových zón a jak bude zajištěna aktualizace tohoto dokumentu. Ivana Mahelová informovala přítomné, že výše zmiňovaná studie by měla být vyhotovena na podzim tohoto roku, aktualizace tohoto materiálu bude zajištěna.

 

Usnesení 010/03/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

bere na vědomí

Zprávu Ivany Mahelové o činnosti odboru regionálního rozvoje, rozpočtu a výdajích pro rok 2002.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

6. Konečný návrh rozpočtu pro jednání zastupitelstva kraje

Členové finančního výboru s předstihem obdrželi pracovní materiály obsahující poslední verzi návrhu rozpočtu s přílohami a komentářem, která bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva kraje dne 19. března 2002.

            RNDr. Miloš Vystrčil podrobně okomentoval změny a důvody provedení těchto změn v návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002. Popsal průběh projednávání návrhu rozpočtu od konání zasedání finančního výboru č. 2/2002 dne 14. února 2002. Upozornil především na vznik dvou nových položek v návrhu rozpočtu: Strategické a koncepční materiály kraje, Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Podrobně popsal vznik, význam a předpokládané čerpání finančních prostředků z těchto položek. Zdůraznil tři základní principy rozpočtu: I. nutnost obhajoby potřeb u větších čerpání, II. nalezení správné míry důvěry, III. nalezení správné míry přerozdělení v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje mezi položky Rezerva jinak nespecifikovaná a převodem do Fondu Vysočiny. V souvislosti s principem č. I pohovořil o přidělování finančních prostředků jednotlivým odborům KrÚ. V souvislosti s principem č. II polemizoval o schvalovacích kompetencích rady a zastupitelstva kraje, o míře důvěry zastupitelstva v radu kraje. Tlumočil stanovisko rady: rada kraje by měla mít kompetenci schvalovat rozpočtová opatření do výše tří milionů Kč. Konstatoval, že toto stanovisko se u většiny zastupitelů kraje setkalo s negativní reakcí. V souvislosti s principem č. III zmínil význam Fondu Vysočiny, rozdělování prostředků z tohoto fondu.

            Bc. Jiří Vondráček vznesl návrh , aby byla vypracována struktura návrhu rozpočtu a návrhu kompetencí orgánů kraje Vysočina. Toto schéma by sloužilo pro lepší orientaci v návrhu rozpočtu a rozdělení kompetencí orgánů kraje. Ing. Michal Šulc přislíbil zpracování navrhovaného materiálu.

            Členové výboru diskutovali o rozpočtu pro školy a školská zařízení, navýšení mezd ve školství, výpočtu nárůstu mezd, schvalovací a rozhodovací roli rady a zastupitelstva kraje, penzijním připojištění, Fondu Vysočiny.

            Rozsáhlá diskuse byla věnována problematice navýšení odměn pro členy výborů a komisí. Při projednávání rozpočtu kapitola zastupitelstvo byl řadou členů finančního výboru vysloven nesouhlas s navrhovanou úpravou odměn neuvolněných zastupitelů a doporučeno upravit výši odměn členů výborů a komisí z řad zastupitelů na nejvyšší částku, taktéž u předsedů výborů a komisí z řad zastupitelů (horní hranice je 3800, - Kč a 5400,- Kč).

 

Usnesení 011/03/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

bere na vědomí

návrh rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002, který byl předložen na zasedání finančního výboru č. 3/2002 a

konstatuje,

že k tomuto návrhu nemá žádné pozměňující a doplňující návrhy.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

7. Kontrolní činnost

            Bc. Jiří Vondráček předložil návrh programu kontrolní činnosti Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Tento návrh byl členy výboru bez připomínek akceptován.

 

 

8. Rozprava - závěr

            Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl stanoven na středu 17. dubna 2002 v 9:00.

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 13. 3. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 18. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.3.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze