Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2002

14. březen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina č. 3/2002

konaného dne 14. 3. 2002

 

Přítomno:

-          5 členů rozpočtové komise (viz presenční listina)

-          Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrU

-          Ing. Michal Šulc – tajemník rozpočtové komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

3.      Různé

4.      Závěr

 

1. Zahájení

            RNDr. Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání rozpočtové komise č. 3/2002, ten byl bez připomínek přijat.

 

2. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

            Členové rozpočtové komise s předstihem obdrželi pracovní materiály obsahující poslední verzi návrhu rozpočtu s přílohami a komentářem, která bude předložena ke schválení na zasedání zastupitelstva kraje dne 19. března 2002.

            V úvodu předseda pohovořil o zasedání finančního výboru zastupitelstva kraje, které se konalo 13. března 2002. Popsal průběh a závěry tohoto jednání. Konstatoval, že na základě připomínky Bc. Jiřího Vondráčka, člena finančního výboru, byla vypracována Struktura návrhu rozpočtu a návrhu kompetencí orgánů kraje Vysočina (viz příloha). Toto schéma má sloužit pro lepší orientaci v návrhu rozpočtu a rozdělení kompetencí orgánů kraje.

            Předseda podrobně okomentoval změny a důvody provedení těchto změn v návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002. Popsal průběh projednávání návrhu rozpočtu od konání zasedání rozpočtové komise č. 2/2002 dne 7. února 2002.. Upozornil především na vznik dvou nových položek  v návrhu rozpočtu: Strategické a koncepční materiály kraje, Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Podrobně popsal vznik, význam a předpokládané čerpání finančních prostředků z těchto položek. Zdůraznil tři základní principy rozpočtu: I. nutnost obhajoby potřeb u větších čerpání, II. nalezení správné míry důvěry, III. nalezení správné míry přerozdělení v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje mezi položky Rezerva jinak nespecifikovaná a převodem do Fondu Vysočiny. V souvislosti s principem č. I  pohovořil o přidělování finančních prostředků jednotlivým odborům KrÚ. V souvislosti s principem č. II polemizoval o schvalovacích kompetencích rady a zastupitelstva kraje, o míře důvěry zastupitelstva v radu kraje. Tlumočil stanovisko rady: rada kraje by měla mít kompetenci schvalovat rozpočtová opatření do výše tří milionů Kč. Konstatoval, že toto stanovisko se u většiny zastupitelů kraje setkalo s negativní reakcí. V souvislosti s principem č. III zmínil význam Fondu Vysočiny, rozdělování prostředků z tohoto fondu.

            V následující diskusi pohovořil předseda o problematice financování škol a školských zařízení.

            Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ, doplnil komentář RNDr. Miloše Vystrčila. Vyjádřil se k výraznějším změnám v oblasti investic.

            Ing. Michal Šulc, tajemník komise, okomentoval tři nejvýraznější změny v návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002: snížení přímých nákladů ve školství, zvýšení přídělu finančních prostředků do Fondu Vysočiny, vytvoření dvou nových kapitol návrhu rozpočtu.

            Leopold Bambula se vyjádřil k principu míry důvěry. Vyzdvihl nutnost operativnosti a podpořil kompetenci rady kraje ke schvalování rozpočtových opatření do výše tří milionů Kč. Konstatoval, že pravomoc jednotlivých odborů KrÚ je v některých případech velmi omezena.

            Ing. Josef Toufar celkově zhodnotil práce na přípravě rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002.

            Předseda komise otevřel diskusi k problematice financování správy a údržby komunikací v kraji Vysočina.

            Ing. Petr Kolář pohovořil o finančních prostředích ze SFDI, prioritách silniční sítě, přípravách na rekonstrukci a modernizaci některých úseků komunikací, odpisových plánech.

            Předseda komise konstatoval, že s navýšením mezd od 1. 3. 2002 je v návrhu rozpočtu počítáno. Otevřel diskusi k problematice přerozdělování prostředků v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

            Ing. Josef Přibyl okomentoval výši prostředků určených pro Fond Vysočiny z pohledu starosty obce.

            Ing. Josef Toufar se vyjádřil k problematice státního rozpočtu.

 

5. Různé

            Ing. Miroslav Zahrádka vznesl dotaz k vlivu kraje v oblasti zemědělství, především v řešení problematiky BSE. Předseda komise ho odkázal na činnost zemědělské komise rady kraje, jejímž předsedou je Václav Vacek, který je rovněž členem zastupitelstva kraje.

            Ing. Josef Toufar vnesl dotaz k termínu a místu konání rozpočtové komise č. 4/2002. Termín byl dle dohody přítomných určen na čtvrtek 2. května 2002 ve 14:00 s tím, že toto jednání se již bude konat v novém sídle krajského úřadu. Výše zmíněné zasedání bude tedy spojeno i s exkursí nové budovy.

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání rozpočtové komise č. 4/2002 na čtvrtek 2. května 2002 ve 14:00 s tím, že program a místo konání budou upřesněny a včas rozeslány na pozvánce.

 

                                                                                    RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                                                                    předseda Rozpočtové komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise Rady kraje Vysočina dne 14. 3. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 18. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.3.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze