Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 2/2002

20. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 2/2002

konaného dne 20. 2. 2002

 

Přítomni:

-         5 členů komise pro vnější vztahy (z celkového počtu 10)– viz presenční listina

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Mgr. Martin Kalivoda – vedoucí sekretariátu hejtmana

-         Stanislav Růžička

-         Radka Burketová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, představení předsedy komise
  2. Jednotný vizuální styl kraje Vysočina
  3. Logo kraje Vysočina (vyjádření se k návrhu)
  4. Otevření sídla kraje (náměty pro akci)
  5. Informace o oslavách 750 let založení žďárského cisterciáckého kláštera
  6. Fond Vysočiny – informace o systému grantové politiky kraje
  7. Celistvost kraje – aktuální situace
  8. Různé
  9. Závěr

 

1. Zahájení

            Ing. Tomáš Hermann, radní kraje Vysočina, přivítal členy komise, PaedDr. Jaroslava Ptáčka, který byl nominován na funkci člena a zároveň předsedy komise pro vnější vztahy a Zdeňku Markovou, která byla jmenována členkou komise a vyzval je, aby se krátce představili a pohovořili o své profesní dráze a vztahu k problematice vnějších vztahů. Představil jednotlivé členy komise pro vnější vztahy. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání komise pro vnější vztahy. Tento program byl na žádost předsedy komise doplněn o Informace o oslavách 750 let založení žďárského cisterciáckého kláštera. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Jednotný vizuální styl kraje Vysočina

            K problematice pohovořil Mgr. Martin Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana. Podrobně popsal dosavadní průběh prací, které v této souvislosti činí oddělení vnějších vztahů. Zdůraznil nutnost podpory této činnosti radou kraje – tato podpora dosud nebyla vyslovena.

 

 

3. Logo kraje Vysočina

            V souvislosti s předcházejícím bodem programu pohovořil Mgr. Martin Kalivoda o průběhu prací na logu kraje Vysočina, o tom jaká kritéria by mělo splňovat. Konstatoval, že byly osloveny grafické školy i firmy, aby zaslaly své návrhy. Užší výběr z těchto návrhů předal k nahlédnutí komisi pro vnější vztahy.

            Následovala rozsáhlá diskuse o charakteru loga a kritériích, které by mělo splňovat. Členové komise přednesli své zkušenosti z praxe a vyjádřili se k návrhům předloženým vedoucím sekretariátu hejtmana. Komise pro vnější vztahy vyjádřila doporučení, aby byla do přípravných procesů na tvorbě loga kraje Vysočina zapojena profesionální firma. Byl zdůrazněn význam vytvoření loga pro soudržnost kraje Vysočina.

 

Usnesení 009/02/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

považuje

za nezbytné a důležité, aby kraj Vysočina vytvořil a používal vlastní logotyp a na něj navazující design manuál (komplexní systém jednotného vizuálního stylu). Tyto nástroje jsou zásadní pro koncepční prezentaci kraje a účinné vnější působení a mohou přispět k identifikaci občanů s krajem.

 

Usnesení 010/02/2002/VvK

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

podporuje,

aby byly učiněny všechny nezbytné kroky směřující ke kvalitní veřejné prezentaci kraje i s ohledem na připravované otevření nového sídla úřadu a

doporučuje

zadat profesionální zpracování finálních návrhů logotypu tak, aby je sekretariát hejtmana mohl předložit k rozhodnutí Radě kraje do poloviny března 2002.

 

4. Otevření sídla kraje (náměty pro akci)

            Členové komise obdrželi pracovní návrh, program a rozpracování programu otevření budovy Krajského úřadu kraje Vysočina. Mgr. Martin Kalivoda podrobněji popsal obsah tohoto materiálu a otevřel prostor pro dotazy a diskusi. Zdůraznil, že pro pokračování příprav této akce je nutný souhlas rady kraje.

            Členové komise kladně zhodnotili pracovní materiál k otevření budovy Krajského úřadu kraje Vysočina. Vyzdvihli především akci „Orientační pochod úřadem aneb najdi si svého úředníka“ a charitativní koncert pořádaný u příležitosti otevření nového krajského sídla. Negativně pak zhodnotili návrh na pořádání ohňostroje. Zdůraznili nutnost charitativnosti, osvěty akce a mediální zviditelnění. Předseda vznesl návrh na zapojení školy cestovního ruchu při této příležitosti.

 

5. Informace o oslavách 750 let založení žďárského cisterciáckého kláštera

            Stanislav Růžička pohovořil o přípravách oslav 750 let založení žďárského cisterciáckého kláštera. Tyto oslavy budou probíhat pod záštitou premiéra České republiky Miloše Zemana ve dnech 29. 8. – 5. 9. 2002. Podrobně pohovořil o probíhajících přípravách a plánovaném průběhu této akce. Všichni přítomní byli v této souvislosti srdečně pozváni a obdrželi propagační materiál. Stanislav Růžička nastínil návrh možné spolupráce, spolupodílení a spoluúčasti kraje Vysočina na výše zmiňované akci. Tajemnice komise mu doporučila kontaktovat PaedDr. Martinu Matějkovou, radní kraje Vysočina pro oblast kultury.

            V této souvislosti vyzdvihla Zdeňka Marková nutnost soudržnosti kraje a navrhla dlouhodobý úkol pro členy komise pro vnější vztahy.

 

Úkol:

V rámci svých možností a své působnosti oslovit města a obce ve svém okolí a zjistit, zda-li zde nebudou v horizontu 2 let pořádány významné společenské a kulturní akce. Tyto informace pak předat oddělení pro vnější vztahy.

Odpovědnost: členové komise

Termín: trvale

 

6. Fond Vysočiny – informace o systému grantové politiky kraje

            Tento bod jednání nemohl být z časových důvodů projednán, proto byl přesunut na program jednání komise pro vnější vztahy č. 3/2002 dne 20. 3. 2002.

 

7. Celistvost kraje – aktuální situace

            Tento bod jednání nemohl být z časových důvodů projednán, proto byl přesunut na program jednání komise pro vnější vztahy č. 3/2002 dne 20. 3. 2002.

 

8. Různé

            Ing. Tomáš Hermann informoval přítomné, že zasedání meziregionální komise Jihomoravského kraje, na něž byly představitelé komise pro vnější vztahy přizváni, bylo odloženo. Původní termín 8. 2. 2002 byl posunut na 8. 3. 2002.

Jan Bokšay oslovil vedoucího oddělení vnějších vztahů Jihočeského kraje a poskytl přítomným informace o činnosti tohoto oddělení. Vyzdvihl především jednání zástupců tří krajů (Jihomoravského, Jihočeského, Vysočiny) o partnerské dohodě s Dolním Rakouskem. Tato dohoda je již v určitém stadiu rozpracování. Členové komise vznesli žádost, aby byli s tímto dokumentem a průběhem prací na něm podrobněji seznámeni. Ing. Tomáš Hermann shledal žádost členů komise akceptovatelnou.

 

9. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín zasedání komise pro vnější vztahy č. 3/2002 určil na středu 20. března 2002 s tím, že podrobný program a hodina zasedání budou upřesněny na pozvánce.

 

 

                                                                         PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

                                                                          předseda komise pro vnější vztahy

                                                                                          Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 20. 2. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 25. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.3.2002 / 3.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze