Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

3. květen 2006
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2006

konaného dne 3. května 2006

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

6. Zdeněk Novák

2. Marie Černá (místopředsedkyně)

7. Ladislav Péťa

3. Milan Havlíček

8. Hana Žáková

4. Vítězslav Jonáš (předseda)

9. Martin Černý (tajemník)

 

5. František Kavina

 

 

Nepřítomni:

1. Miroslav Houška

 

Hosté:

1.       Dušan Vichr (Odbor regionálního rozvoje KrÚ)

2.       Martina Kršňáková (ORR KrÚ)

3.       Luděk Hrůza (ORR KrÚ)

Program:

1.       Zahájení;

2.       Představení aktuální verze Regionálního operačního programu;

3.       Projekt do opatření 3.3. SROP;

4.       Grantový program rozvoj vesnice;

5.       Diskuse a různé;

6.       Prohlídka školícího střediska ERUDITO;

7.       Společný oběd (restaurace U Slunce);

8.       Závěr.

 

1.       Zahájení

M. Černá, místopředsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), omluvila zpoždění předsedy VRR, V. Jonáše a na jeho žádost zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor usnášeníschopný. Přednesla návrh programu a z organizačních důvodů požádala o změnu pořadí projednávaných bodů:

1.      Zahájení;

2.      Grantový program Rozvoj vesnice 2006;

3.      Představení aktuální verze Regionálního operačního programu;

4.      Projekt do opatření 3.3. SROP;

5.      Diskuse a různé;

6.      Prohlídka školícího střediska ERUDITO;

7.      Společný oběd (restaurace U Slunce);

8.      Závěr.

 

Změna programu byla přijata  6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

2.       Grantový program Rozvoj vesnice 2006

Členy VRR přivítal starosta Luk nad Jihlavou V. Wölfl. Krátce pohovořil o projektech spolufinancovaných Evropskou unií, pozval je na prohlídku městského muzea a přestavěné sýpky na tělocvičnu. Upozornil na fotogalerii v prostorách školícího střediska Erudito. Přítomní poděkovali za milé přivítání a pokračovali v jednání.

Na zasedání se dostavila H. Žáková a V. Jonáš.

 

Členové výboru obdrželi podkladový materiál „Návrh grantového programu Rozvoj vesnice“. M. Černá uvedla tento bod a předala slovo L. Hrůzovi. Ten okomentoval předložený materiál a zdůraznil zásadní informace. M. Černá doplnila komentář a požádala přítomné o vyjádření a připomínky k tomuto materiálu:

·                 Předchozí kola tohoto grantového programu byla zaměřena převážně na opravy místních komunikací v místní částech; vzhledem ke schválené alokaci FV a pravděpodobným požadavkům (převisům) není vhodné zacílit GP opět do této oblasti;

·                Diskuse okolo zaměření GP – zda pouze 1 oblast podpory či dvě oblasti – návrh obsahuje dvě oblasti zaměřené na obnovu a výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu a na úpravu veřejných prostranství

·                Existuje možnost omezení objemu finančních prostředků, lze například říci, že příjemci budou menší obce, pak je ovšem potřeba stanovit hranici „velikosti“ obce;

·                Návrh, aby tyto finanční prostředky nemohly být použity na opravu místních komunikací; návrh nevyčleňovat malé obce u velkých měst; návrh využití finančních prostředků – například opravy památek nezapsaných v seznamu národních kulturních památech (uveden konkrétní příklad - oprava kaple); návrh vypsat grant na opravy a udržování sakrálních staveb;

·                Finanční prostředky alokované v tomto programu jsou nedostatečné, proto navrhl nerozšiřovat působnost programu i pro malé obce – ponechat pouze pro místní části;

·                V případě, že se z programu nebudou moci opravovat komunikace, mohou se obce zaměřit na jinou oblast a může nastat převis žádostí v jiných programech;návrh, aby se žádosti hodnotili dle komplexnosti úpravy veřejného prostranství; jakým způsobem nastavit specifická kritéria; zaměřit se spíše na oblast podpory „místního rozhlasu“ obsažené v podprogramu A – tento podprogram byl vytvořen na základě poptávky;

 

Na zasedání se dostavili M. Kršňáková a M. Černý.

 

·                Návrh na vyřazení úpravy veřejného prostranství z tohoto programu, žadatelé o rozvoj veřejného prostranství mohou své žádosti směřovat do Programu obnovy venkova;

·                Nesouhlas se specifickým kritériem v podprogramu A, písm. A (místní části se povětšinou nerozšiřují);

 

Výbor se shodl na tom, že tento program nebude složen z podprogramů A a B, ale bude zaměřen na obnovu a výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 

V. Jonáš navrhl, aby se členové VRR ke specifickým kritériím vyjádřili do 17. května 2006 a své připomínky zaslali elektronicky na adresu hruza.l@kr-vysocina.cz.  Návrh byl přijat.

 

M. Černá přítomné informovala o dodatku Programu obnovy venkova. Sdělila, že obce, které letos postihla povodeň, si mohou změnit po odsouhlasení v ZK účel žádosti a poskytnuté finanční prostředky použít na odstranění škod či protipovodňová opatření.

 

Usnesení 07/03/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje zastupitelstvu kraje

schválit dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

D.Vichr se zmínil o soutěži Vesnice roku a informoval přítomné o změně v hodnocení  jednotlivých obcí. Přítomní nahlédli do seznamu obcí, které se do této soutěže hlásí. Celkem je přihlášeno 43 obcí. Proběhla krátká diskuse.

 

VRR vzal na vědomí informaci o grantovém programu Rozvoj vesnice 2006.

 

3.       Představení aktuální verze Regionálního operačního programu

M. Černá zahájila tento bod aktuální informací týkající se stadia zpracování Regionálního operačního programu (dále jen ROP). Finální verze ROPu bude poté předložena Evropské komisi. Jednotlivé programy jsou již od března 2006 konzultovány s Evropskou komisí (neoficiální jednání).

Uvedla, že zaměření operačních programů je velmi podobné s představou Evropské komise:

1.      priorita – dopravní infrastruktura

2.      priorita – cestovní ruch

3.      priorita – rozvoj měst a venkovských oblastí (nyní je nutno vytvořit ostrou hranici a přesně vymezit, čím se rozumí městská a venkovská oblast)

Zmínila poslední zasedání Komise regionálního rozvoje Rady Asociace krajů a návrh Rady Asociace krajů, aby se ze zemědělského fondu EAFRD financovala:

·                výstavba čistíren odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel;

·                zemědělské brownfieldy a jejich rekultivaci na zemědělskou výrobu, řemeslnou výrobu, či obecní infrastrukturu;

·                výstavba místních komunikací do 10 milionů korun.

 

Zbylé oblasti by se financovali z ROPu.

H. Žáková se dotázala, zda-li došlo ke změně v toku financí. Připomínka byla vypořádána.

M. Černá uvedla, že je úvaha, aby do ROPů bylo alokováno 12 % všech prostředků, které plynou ze strukturálních fondů do ČR. Celková částka by měla činit 100 miliard ročně. Jednotlivé kraje však vznesli připomínku k výši prostředků jim určených. Poslední verze, která byla projednána na Řídícím a koordinačním výboru hovoří o výši 13,25 %, což činí asi 2 miliardy korun pro NUTS II Jihovýchod. V rámci regionů NUTS II však není dosud rozhodnuto o rozdělení této částky. Zmínila dosavadní návrh rozdělení a návrh kraje Vysočina rozdělit příslušné prostředky dle Berlínské metodiky.

Sdělila, že ministr R. Martínek slíbil, že by kraje mohli pomocí některých regionálních schémat získat další finanční prostředky pro realizaci nadregionálních projektů, konkrétně:

·                Z Operačního programu vzdělávání 3 %;

·                Z Operačního programu zaměstnanost 2 %;

·                Integrovaného operačního programu 2,5%.

·                Z tematického operačního programu Doprava (po dohodě s kraji) 1 %.

Tento návrh by se měl objevit v podkladech pro usnesení Vlády ČR. Po sečtení by mohl kraj Vysočina disponovat s finančními prostředky ve výši 1, 5 miliardy korun ročně.

 

Sdělila, že byla uskutečněna dohoda s Radou Jihomoravského kraje, aby maximum možných finančních prostředků (70 %) bylo staženo do oblasti dopravní infrastruktury. Návrh nyní směřuje na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

M. Černá se omluvila z jednání.

 

M. Černou doplnil M. Černý. Konkrétněji pohovořil o jednotlivých prioritách:

1.      priorita – dopravní infrastruktura – 70 % finančních prostředků, určeno na opravy a udržování komunikací;

2.      priorita – cestovní ruch – 12 % finančních prostředků, standardní kombinace služeb a infrastruktury cestovního ruchu, hledání hranice s IOP;

3.      priorita – rozvoj měst a venkovských oblastí – 16 % finančních prostředků, pojetí město – pouze statutární města (možnost řešení komplexních operací typu modernizace infrastruktury pro vzdělávaní, sociální a zdravotnická infrastruktura a regenerace a revitalizace území, brownfieldy) ostatní oblasti - venkovská oblast (možnost řešení stejných operací jako města);

4.      Technická podpora – 2 % finančních prostředků.

Dále se zmínil o:

·                Jednání s Evropskou komisí o návrhu ROPu;

·                implementační struktuře – regiony ji zpracovávají samy, do výběrového řízení na vypsanou zakázku se nepřihlásila žádná firma;

·                Ustanovování nových úřadů dle zákona;

·                Konci funkčního období Regionální rady regionu NUTS II Jihovýchod, postupu volby nové rady;

·                Jednání mezi hejtmany, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem financí ČR ve věci finančních toků a jejich zařazení ve státním rozpočtu. Rada Asociace krajů by měla vyvolat jednání k tomu, ke které rozpočtové kapitole budou tyto finanční prostředky patřit a jakým způsobem bude dotace regionům poskytována;

·                Dokumentu rizik, který se váže ke Společnému regionálnímu operačnímu programu.

Proběhla krátká diskuse k připomínce V. Jonáše ve věci finančních toků poskytovaných na rozvoj venkova přes Ministerstvo zemědělství ČR.

M. Černý krátce zmínil připravovaný způsob poskytování finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, kdy administraci projektů by prováděly jednotlivé regiony.

Proběhla krátká diskuse.

VRR vzal na vědomí informace o aktuální verzi Regionálního operačního programu.

 

4.       Projekt do opatření 3.3. SROP

M. Černý sdělil, že 19. dubna monitorovací výbor rozhodl o přealokaci prostředků z opatření 3. 2 do opatření 3. 3. Objem prostředků pro opatření 3. 3 je 37,5 milionů korun pro ČR. Projekt by měl být předložen ke schválení na zastupitelstvu kraje dne 20. 6. 2006. Projekt bude zaměřen na čtyři aktivity:

1.      aktivita – výjezd nových členů Výboru regionální rady NUTS II a úředníků odboru regionálního rozvoje (školící program v zemi, kde je podobná implementační struktura);

2.      aktivita – výjezd zástupců města Jihlavy, Vysoké školy polytechnické Jihlava, kraje Vysočina, VUT Brno a Akademie věd v Brně; přejezd mezi dvěma věděckotechnologickými parky (získání zkušenostní a transfer know-how);

3.      aktivita – rozdělana na tři části:

·                problematika předsednictví ČR v Evropské unii v roce 2009 – přínos regionů;

·                obecný pohled regionální politiky – získávat zkušenosti s regiony v zahraničí;

·                stálé zastoupení v Bruselu;

4.      aktivita – výjezdní zasedání na konference a semináře pořádané Evropskou unií a odehrávající se v členských státech EU.

 

Pohovořil o rozpočtu k tomuto projektu. 75 % nákladů bude hrazeno z finančních prostředků EU, 12, 5 % z rozpočtu státu a 12,5 % z rozpočtu kraje Vysočina (což činí asi 425 000 korun).

 

V případě, že se zasedání VRR bude konat dříve než zasedání krajského zastupitelstva, budou mít členové VRR k dispozici finální návrh projektu, který bude zastupitelstvo kraje schvalovat.

 

VRR vzal informaci o projektu do opatření 3. 3 SROP.

 

5.       Diskuse a různé

H. Žáková přítomné informovala o záměru provozovat na Dalešické přehradě lodní dopravu. Sdělila, že 5 milionů korun poskytne nadace Duhová energie. Na výstavbu lodi a vypracování projektu je potřeba dalších 3,5 milionu korun. Podala návrh, aby zastupitelstvo kraje projednalo možnost poskytnutí finančních prostředků ve výši 3,5 milionu korun na vypracování projektu a výstavbu lodě. Bude iniciovat projednání této záležitosti v jednotlivých politických klubech zastupitelstva kraje. Proběhla krátká diskuse.

 

L. Péťa se omluvil z jednání.

 

M. Kršňáková informovala o grantovém programu Rozvoj malých podnikatelů 2006, který byl schválen radou kraje. Okomentovala předložený materiál a vypořádala vyslovené připomínky. Členové VRR se mohou k předloženému materiálu ještě vyjádřit do 12. května 2006. Případné připomínky pak zaslat na e-mailovou adresu: jaros.j@kr-vysocina.cz.

 

Usnesení 08/03/2006/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje zastupitelstvu kraje

schválit grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2006.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

M. Havlíček pozval členy VRR a přítomné na historickou slavnost Barchan, která se bude konat 16. – 18. 6. 2006 v Jemnici a výstavu ke 110. výročí železniční trati Moravské Budějovice – Jemnice. Vernisáž se uskuteční dne 26. 5. 2006, výstava bude pokračovat do 2. 6. 2006. Na obě akce obdrželi přítomní informační letáčky.

6.       Prohlídka školícího střediska ERUDITO

Členové VRR si prohlídky prostory školícího střediska ERUDITO. Přijaly pozvání starosty města V. Wölfla a Z. Švaříčkové a shlédli také nově vystavenou tělocvičnu a městské muzeum.

 

7.       Závěr

Předseda VRR poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání VRR č. 4/2006 byl stanoven na 14. června 2006, v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina, zasedací místnost B 1.32 (šatna).

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.5.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze