Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 8/2002

5. březen 2002
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 8/2002, konaného dne 5. března 2002

v zasedací místnosti č. 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 5. 3. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal.

S. Zikmundová přednesla návrh na zařazení bodů 5), 6) do program jednání:

5) Zvýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina;

6) Návrh osobních příplatků ředitelů organizačních složek kraje Vysočina v působnosti odboru školství, mládeže a sportu.

F. Dohnal návrh akceptoval a přednesl rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2002
  2. Fond Vysočiny

(15.05-15.15, M. Černá, T. Hermann, RK-08-2002-02)

  1. Smlouva o podnájmu nebytových prostor

(15.15-15.25, E. Šarapatková, RK-08-2002-03)

  1. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

(15.25-15.35, M. Vystrčil, RK-08-2002-04)

  1. Zvýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

(15.35-15.45, Z. Ludvík, RK-07-2002-05)

  1. Návrh osobních příplatků ředitelům organizačních složek kraje Vysočina v působnosti odboru školství, mládeže a sportu

(15.45-15.55, Z. Ludvík, RK-07-2002-06)

  1. Rozprava členů rady

Rozšířený návrh jednání byl schválen 5 hlasy.

K zápisu č. 6/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

5. Zvýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

 

Radě kraje byl předložen návrh na zvýšení platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství zřizovaných krajem Vysočina s účinností od 1. 3. 2002.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 094/08/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

s účinností od 1. 3. 2002 platové tarify ředitelů organizačních složek v oblasti školství zřizovaných krajem Vysočina ve výši dle přílohy 2 nařízení vlády č. 66/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

6. Návrh osobních příplatků ředitelům organizačních složek kraje Vysočina v působnosti odboru školství, mládeže a sportu

 

K předloženému návrhu osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení nebyly vzneseny žádné dotazy.

V průběhu jednání se dostavil I. Rohovský.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 095/08/2002/RK

Rada kraje

schvaluje                                                                                                       

s platností od 1. března 2002 osobní příplatky ředitelů jednotlivých typů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle přílohy 1materiálu RK-08-2002-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Smlouva o podnájmu nebytových prostor

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, předložila radě kraje návrh podnájemní smlouvy nebytových prostor mezi Komerční pojišťovnou a. s. a krajem Vysočina pro období od 1. 4. 2002 do 30. 4. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 096/08/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o podnájmu nebytových prostor dle přílohy 1 materiálu RK-08-2002-03.

odpovědnost: sekretariát ředitelky krajského úřadu

termín: 11. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

 

M. Vystrčil předložil radě kraje návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002. K předloženému návrhu, který byl projednán na pracovní schůzce se členy zastupitelstva kraje, přijala rada kraje upravený návrh usnesení.

V průběhu jednání se dostavili A. Štěrbová, T. Hermann, V. Kodet.

Usnesení 097/08/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·          s  návrhem rozpočtu kraje Vysočina;

·          s návrhem závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace;

·          s návrhem podílu osobních a věcných výdajů krajského úřadu na rok 2002

vše dle upravených příloh 12 a 3 materiálu RK-08-2002-04 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje

·         schválit rozpočet kraje Vysočina na rok 2002 v celkové výši a v členění dle upravené přílohy 1 materiálu RK-08-2002-04, str. 1 – 31;

·         stanovit závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje dle upravené přílohy 11 materiálu, který je přílohou 2 materiálu RK-08-2002-04;

·         stanovit osobní výdaje krajského úřadu ve výši  77 700 tis. Kč a věcné výdaje krajského úřadu 61 870 tis. Kč;

·         svěřit radě kraje provádění:

a)      všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a jejich použití

b)      všech ostatních rozpočtových opatření do výše 3 mil. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného rozpočtu kromě provádění rozpočtových opatření v kapitole Rezerva a rozvoj kraje

c)      úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem

    s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití prostředků v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou předmětem svěření;

·         schválit nejvyšší sazby odměn neuvolněných členů zastupitelstva a členů rady kraje dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb., v platném znění.

odpovědnost: rada kraje

termín: 5. března 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

2. Fond Vysočiny

 

M. Černá a T. Hermann předložili radě kraje návrh na zřízení Fondu Vysočiny. K předloženému návrhu, který byl projednán na pracovní schůzce se členy zastupitelstva kraje, přijala rada kraje upravený návrh usnesení.

Usnesení 098/08/2002/RK

Rada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje

·          zřídit samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny;

·          schválit jeho Statut ve znění upravené přílohy 1 materiálu RK-08-2002-02 a Zásady pro poskytování podpory z Fondu ve znění upravené přílohy 2 materiálu RK-08-2002-02;

·          zřídit Radu Fondu Vysočiny jako monitorovací orgán Fondu a jmenovat její členy, předsedu a místopředsedu;

·          schválit Finanční rámec Fondu Vysočiny dle upravené přílohy 4 materiálu RK-08-2002-02;

odpovědnost: T. Hermann, M. Černá, odbor regionálního rozvoje

termín: 19. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

7. Rozprava členů rady

 

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

 

F. Dohnal ukončil 8. jednání rady kraje s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 3. 2002 v zasedací místnosti 315 Okresního úřadu Jihlava, Tolstého 15, Jihlava.

 

 

 

 

 

 František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na 8. jednání rady kraje dne 5. března 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 11. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.3.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze