Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2006

26. duben 2006
 

 
 

 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2006

konaného dne 26. 4. 2006

 

Přítomni:

1. Vladimír Novotný (předseda)

6. Vladimír Hink

2. Jaroslav Hulák (místopředseda)

7. Bohumil Kotlán

3. Zdeněk Dobrý

8. Tomáš Křišťan

 

4. Zbyněk Pípal

9. Anna Krištofová (tajemnice)

5. Jaroslav Kruntorád

 

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Forman

 

 

Hosté:

1. Houška Miroslav (člen Rady kraje Vysočina)

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Žádost o mimořádnou finanční pomoc na nákup gamakamery SPECT/CT Nemocnici Havlíčkův Brod;

3.      Čerpání rozpočtu kraje za období 1-3/2006;

4.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

·         aktuální rozpočtové změny;

·         aktuální plnění daňových příjmů;

5.      Návrh závěrečného účtu za rok 2005;

6.      Diskuse, různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

Přednesl program zasedání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Vladimír Novotný informoval členy výboru, že dne 31. 5. 2006 proběhne na krajském úřadě Den otevřených dveří – na tento termín bylo plánováno zasedání finančního výboru č. 5/2006. Po krátké diskusi se členové výboru jednomyslně shodli, že termíny zasedání finančního výboru dne 31. 5. 2006 a 28. 6. 2006 budou zrušeny. Termín zasedání finančního výboru č. 5/2006 byl stanoven na 7. 6. 2006 – toto zasedání bude výjezdní a uskuteční se v SÚS Žďár nad Sázavou. K jednání budou přizváni Václav Kodet, Ladislav Staněk, Zdeněk Vacek a případně i ostatní ředitelé SÚS.

 

Úkol

-          Organizačně zajistit zasedání finančního výboru č. 5/2006 v SÚS Žďár nad Sázavou.

-          Zajistit přizvání příslušných hostů.

-          Oslovit členy finančního výboru s nabídkou zajištění hromadné dopravy z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou a zpět – a v případě zájmu tuto dopravu zajistit.

-          Domluvit schůzku předsedy finančního výboru a Zdeňka Vacka.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: do zasedání finančního výboru č. 5/2006 (7. 6. 2006)

 

Vladimír Novotný vznesl dotaz, zda-li se již RK zabývala usnesením finančního výboru 014/03/2006/FV, ve kterém výbor navrhl RK vzhledem k výsledku hospodaření Nemocnice Jihlava přezkoumání výsledku hospodaření této příspěvkové organizace.

Zástupci RK konstatovali, že tato problematika na jednání RK dosud projednávána nebyla.

 

Usnesení 015/04/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

navrhuje

RK vzhledem k výsledku hospodaření Nemocnice Jihlava přezkoumání výsledku hospodaření této příspěvkové organizace a

žádá

zástupce RK Jaroslava Huláka a Miroslava Houšku, aby obsah tohoto usnesení tlumočili na nejbližším jednání RK.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

2. Žádost o mimořádnou finanční pomoc na nákup gamakamery SPECT/CT Nemocnici Havlíčkův Brod

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Žádost o mimořádnou finanční pomoc na nákup gamakamery SPECT/CT Nemocnici Havlíčkův Brod“. Tato žádost byla přímo adresována předsedovi finančního výboru. Vladimír Novotný otevřel k obsahu této žádosti diskusi.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse, do níž se aktivně zapojili všichni členové výboru. Z diskuse vyplynuly tyto závěry:

-          v Žádosti není specifikována výše požadované finanční částky od kraje a chybí bližší podkladové údaje k problematice - finanční výbor nemá dostatek informací;

-          tato Žádost dosud nebyla projednání v RK;

-          požadavek není zapracován ve finančním plánu nemocnice;

-          město Havlíčkův Brod přislíbilo přispět na obměnu přístroje částkou 2 miliony Kč;

-          přítomnost přístroje v Nemocnici Havlíčkův Brod je v zájmu kraje.

 

Usnesení 016/04/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

doporučuje

přesunout bod „Žádost o mimořádnou finanční pomoc na nákup gamakamery SPECT/CT Nemocnici Havlíčkův Brod“ na další jednání finančního výboru (7. 6. 2006) a

žádá

ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod o předložení dalších podkladových materiálů k problematice.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Úkol

Projednat s ředitelem Nemocnice Havlíčkův Brod závěry finančního výboru k Žádosti o mimořádnou finanční pomoc na nákup gamakamery SPECT/CT. V případě, že z časových důvodů nebude možné vyčkat na rozhodnutí finančního výboru do příštího zasedání 7. 6. 2006, tak svolá předseda mimořádné jednání výboru a nebo zvolí formu elektronického hlasování.

Odpovědnost: předseda výboru

Termín: do zasedání finančního výboru č. 5/2006 (7. 6. 2006)

 

3. Čerpání rozpočtu kraje za období 1-3/2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-3/2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Konstatovala, že vývoj daňových příjmů je příznivý, ve výdajové části rozpočtu nedochází k žádným disproporcím při čerpání. Jako problematickou označila aktuální situaci zhodnocování volných finančních prostředků – zhodnocování prováděné KB a ČS je neuspokojivé, dobrých výsledků v tuto chvíli dosahuje pouze KI.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k aktuálnímu stavu zhodnocování volných finančních prostředků kraje.

 

Úkol

Přizvat na jednání finančního výboru managera ČS a KB.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: zasedání finančního výboru č. 5/2006 (7. 6. 2006)

 

Úkol

Zaslat elektronicky odpověď na tyto dotazy Zdeňka Dobrého:

-          čerpání položky 6127;

-          kapitola „Péče o lidské zdroje a majetek kraje“ – čerpání finančních prostředků na pořízení 300 kusů reprezentativní publikace Česká kniha rekordů – osvětlení účelu použití.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: zasedání finančního výboru č. 5/2006 (7. 6. 2006)

 

Usnesení 017/04/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

bere na vědomí

informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-3/2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto podkladové materiály:

-          Přehled rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2006 za období             24. 3. – 21. 4. 2006;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 24. 4. 2006.

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala.

 

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

-          aktuální rozpočtové změny;

-          vývoj daňových příjmů v budoucnu;

-          dopad po společném zdanění manželů.

 

Úkol

Zaslat elektronicky odpověď na tyto dotazy členů výboru:

-          Zdeněk Dobrý – rozpočtové opatření č. 86 a 88;

-          Bohumil Kotlán – rozpočtové opatření č. 92.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: zasedání finančního výboru č. 5/2006 (7. 6. 2006)

 

Usnesení 018/04/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatření schválených RK a ZK v roce 2006 za období 24. 3. – 21. 4. 2006 a informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 24. 4. 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Návrh závěrečného účtu za rok 2005

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Návrh závěrečného účtu kraje za rok 2005“.

 

Anna Krištofová tento materiál okomentovala, pohovořilo o těchto oblastech:

-          zhodnocení příjmů za rok 2005;

-          financování a hospodaření s majetkem kraje;

-          financování evropských projektů;

-          hospodaření příspěvkových organizací.

 

Anna Krištofová podrobně pohovořila o disponibilním zůstatku běžného účtu a návrhu na jeho rozdělení. Výše toho zůstatku je 96 080 133,24 Kč.

 

Rozvinula se diskuse o dalším naložení s tímto zůstatkem.

 

Miroslav Houška podal informaci, že rozpočtová komise doporučila radě kraje poskytnutí disponibilního zůstatku na běžném účtu na opravy komunikací, spojených se zvýšenými náklady na zimní údržbu, škody po zimním období a provedení souvislé údržby.

 

Anna Krištofová uvedla, že ODSH bude navrhovat RK použití přebytku hospodaření na opravy komunikací, spojených se zvýšenými náklady na zimní údržbu, škody po zimním období a provedení souvislé údržby.

 

Anna Krištofová sdělila, že Závěrečná zpráva auditora byla již projednána, ale definitivní znění bohužel dosud není. Proto projednání závěrečného účtu v RK a ZK muselo být odloženo (zpráva auditora je totiž povinná součást).

 

Zdeněk Dobrý zmínil, že dosud neobdržel odpověď na připomínky k rozpočtovým opatřením 21, 22, 23, 113, 134, 135, 136, 180, 181, 193, 198, 203 za rok 2005 (připomínky byly vzneseny na zasedání finančního výboru č. 1/2006 dne 25. 1. 2006). Miroslav Houška přislíbil vyřízení tohoto úkolu.

 

Usnesení 019/04/2006/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje

doporučuje

schválení Závěrečného účtu kraje Vysočina za rok 2005 a zároveň

doporučuje

použití disponibilního zůstatku na běžném účtu ve výši 96 080 133,24 Kč na opravy komunikací, spojených se zvýšenými náklady na zimní údržbu, škody po zimním období a provedení souvislé údržby (na základě návrhu ODSH).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Diskuse, různé

Miroslav Houška podal informaci, že 4. a 5. 5. 2006 se uskuteční hodnotící mise pro získání úvěru z Evropské investiční banky (prozkoumání podmínek a podkladů pro uzavření smlouvy), za krajský úřad se mise zúčastní se zástupci ODSH, OM, OE, OŽP. Finanční prostředky, které kraj díky úvěru získá, budou použity do dopravní infrastruktury.

 

Bohumil Kotlán vznesl dotaz, zda-li se uvažuje o valorizaci paušální částky za cestovní náhrady pro členy ZK, členy výborů a komisí.

 

Úkol

Prověřit dotaz Bohumila Kotlána a informovat členy výboru.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: zasedání finančního výboru č. 5/2006 (7. 6. 2006)

 

Úkol

Poslat členům finančního výboru pozvánku na Den otevřených dveří.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 5. 5. 2006

 

7. Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 5/2006 byl stanoven na středu 7. června 2006 od 9:00 na SÚS Žďár nad Sázavou (k pozvánce bude přiložena mapka).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 27. dubna 2006

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.5.2006 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze