Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002

7. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina č. 2/2002

konaného dne 7. 2. 2002

 

 

Přítomno:

-          9 členů rozpočtové komise (viz presenční listina)

-          Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-          Ing. Marie Černá – zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

-          Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana pro oblast školství

-          RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy

-          PaedDr. Martina Matějková – radní kraje Vysočina

-          Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-          Ivo Rohovský – radní kraje Vysočina

-          Pavel Maslák – předseda bezpečnostní komise rady kraje

-          Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-          Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHS a zemědělství KrU

-          Ing. Pavel Hájek –vedoucí odboru životního prostředí KrU

-          Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrU

-          Ing. Zdeněk Šálek –vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrU

-          Mgr. Horymír Kubíček –vedoucí odboru kultury KrU

-          JUDr. Věra Švarcová – vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí KrU

-          Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrU

-          Ing. arch. Jan Strejček – vedoucí odboru územního plánování a staveb. řádu KrU

-          Mgr. Věra Jourová – vedoucí odboru regionálního rozvoje KrU

-          Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky KrU

-          Ing. Táňa Mrázková – pracovnice odboru informatiky KrU

-          Ing. Michal Šulc – tajemník rozpočtové komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Čerpání rozpočtu za měsíc leden 2002

3.      Program rozvoje kraje – výsledky aktualizace

4.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení

            RNDr. Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program 2. zasedání rozpočtové komise, ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z 1. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Čerpání rozpočtu za měsíc leden 2002

            K problematice pohovořila Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrU. Podrobně popsala stav příjmů a výdajů v lednu 2002 v jednotlivých kapitolách a celkem. Podala informaci o tom, zda výše uvedené finanční částky korespondují s rozpisem příjmů a výdajů dle rozpočtové provizoria.

            Předseda komise podal doplňující komentář.

 

 

3. Program rozvoje kraje – výsledky aktualizace

            Předseda komise podal souhrnnou informaci o výsledcích projednávání aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK) v jednotlivých pracovních skupinách. Vyzdvihl a okomentoval obsah Finanční alokace PRKu. Zdůraznil, že obsah tohoto materiálu zpracovaného firmou GaREP, spol. s r.o., není v souladu s představami rozpočtové komise.

 

Usnesení 003/02/2002/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

projednala

návrh Finanční alokace jako části Programu rozvoje kraje Vysočina tak, jak jej vyhotovila firma GaREP, spol. s r.o., a

konstatuje,

že výše zmíněný materiál není zpracován dle představ rozpočtové komise Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002

            Všeobecné informace úvodem přednesla Ing. Anna Krištofová. Podrobně popsala příjmovou stránku návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002. Stručně připomněla obsah a závěry jednání rozpočtové komise ze dne 8. 11. 2002, jehož hlavním obsahem bylo jednání o návrzích rozpočtu. Vyzdvihla především změny, které byly od té doby ve výše zmíněném dokumentu učiněny.

            Diskusi k výdajové stránce rozpočtu v jednotlivých kapitolách zahájil předseda komise. Vyzval jednotlivé vedoucí odborů KrÚ, aby podali podrobný komentář k příslušným kapitolám rozpočtu.

            Ing. Petr Bureš, vedoucí odboru LVHS a zemědělství KrÚ, pohovořil k výdajům na záležitosti vodního hospodářství a výdajům na zemědělství a lesní hospodaření. Vyzdvihl především nutnost vzniku Plánu vodovodů a kanalizací.

            Ing. Pavel Hájek, vedoucí odboru životního prostředí KrÚ, informoval všeobecně o běžných výdajích v kapitole životní prostředí. Upozornil na změny týkající se ochrany ovzduší a na snížení finanční částky pro podporu řešení starých ekologických zátěží, pohovořil o potřebě tvorby plánu odpadového hospodaření. Informoval o vývoji skládky odpadu v Pozďátkách. Tuto informaci doplnil Ivo Rohovský.

            JUDr. Věra Švarcová, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí KrÚ, se vyjádřila k financování Diagnostického ústavu v Černovicích. Upozornila na možnost navýšení platu zaměstnanců ústavu v souvislosti s navýšením platu zdravotníků. Dále pohovořila o problematice náhradní rodinné péče a Psychiatrické léčebny. Doplňující komentář podala M. Matějková. V diskusi byly vzneseny dotazy týkající se nákladů na lůžko.

            JUDr. Věra Švarcová se rovněž vyjádřila k problematice Protialkoholní záchytné stanice, fungování nemocnic v kraji, nutnosti zaměření se na zeefektivnění provozu nemocnic, zřizovatelským funkcím nemocnic. Upozornila na příspěvky na obnovení přístrojové výbavy v nemocnicích.

            Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ, vyslovil záměr sloučit z důvodu užšího propojení studii dopravní obslužnosti a budování integrovaného dopravního systému. Dále hovořil o tvorbě návrhu studie propojitelnosti dvou železničních stanic, o problematice financování údržby silnic v kraji Vysočina. RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy, informoval přítomné, že dopravní komise schválila na svém jednání č. 1/2002 dne 31. 1. 2002 seznam prioritních dopravních akcí v kraji Vysočina. Pohovořil o nutnosti navýšení rozpisu rozpočtu pro oblast dopravy z důvodu řešení problematiky odpisových plánů SÚS v kraji Vysočina a z důvodu podpory železničního spojení již zmiňovaným Ing. Zdeňkem Šálkem.

 
Usnesení 004/02/2002/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

navýšení kapitoly doprava výdajové části rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002 o 200 000 Kč pro účel železničního propojení.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

            Mgr. Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ, pohovořil o struktuře financování školství, investičních dotacích na movitý a nemovitý majetek, finančních částkách na provoz a opravy. Zmínil navýšení částky týkající se dotací z MŠMT ČR na postupová kola soutěží. Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana pro oblast školství, hovořila o dosavadním financování školství, tlumočila nejnovější informace z MŠMT ČR. Dále se diskutovalo o prioritě školství v rozpisu rozpočtu kraje, o financování ZUŠ, rozdělování dotací pro školy a školská zařízení. Byl vznesen dotaz k zřizovatelské funkci DDM v Novém Městě na Moravě.

            Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ, vyzdvihl povinnosti a úkoly majetkového odboru KrÚ. Pohovořil především o problematice havarijního stavu majetku.

            Mgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru kultury KrÚ, pohovořil o finančním příspěvku na krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě, upozornil na změnu částky v knihovnických činnostech, informoval o zachování a obnově kulturních památek, finančním zajištění postupových soutěží v kraji Vysočina.  Upozornil na snížení částky finanční spoluúčasti kraje na kulturních a společenských akcích (zde je prostor pro grantové programy). Doplňující komentář podala PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina, a Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ. Byly vzneseny dotazy k možnosti převodu Muzea knihy a Muzea silnic a dálnic pod správu kraje.

            Ing. arch. Jan Strejček, vedoucí odboru územního plánování a staveb. řádu KrÚ, informoval o přípravě grantových programů i v oblasti územního plánování. Tyto informace doplnila Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

            Mgr. Věra Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ, pohovořila o přesunu finančních prostředků z oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje z roku 2001 na rok 2002.

            Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, podrobně informovala o problematice Fondu Vysočiny, filosofii zřízení fondu, popisu fungování, statutu fondu, zásadách pro poskytování podpory z fondu, popisu schvalování grantových programů řídícími orgány, popisu struktury těchto orgánů, roli zastupitelstva kraje, přibližné výši finančních prostředků ve Fondu Vysočiny.

            Ing. Petr Pavlinec a Ing. Táňa Mrázková, z odboru informatiky KrÚ, informovali o výstavbě krajského GIS a o plánované II. etapě informatice krajů – poukázali především na nejasnost v otázce financování.

            Ing. Michal Šulc, tajemník komise, okomentoval finanční kapitolu zastupitelstva kraje. Pohovořil o jednotlivých částkách, osobních a věcných výdajích, odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů. Přednesl požadavek Mgr. Martina Kalivody o navýšení kapitoly o 700 000 Kč na nákup kopírovací techniky pro přípravu materiálů pro zastupitelstvo, radu kraje a příslušné výbory a komise.

 
Usnesení 005/02/2002/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

navýšení kapitoly zastupitelstva kraje výdajové části rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002 o 700 000 Kč na nákup kopírovací techniky pro přípravu materiálů pro zastupitelstvo, radu kraje a příslušné výbory a komise.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

            Ing. Michal Šulc, tajemník komise, podrobně popsal jednotlivé výdaje kapitoly krajský úřad. Ing. Petr Kolář pohovořil o nákladech na majetkovou správu kraje. V diskusi byl vznesen dotaz k problematice sociálního fondu a k personálnímu obsazení krajského úřadu.

            Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, okomentoval jednotlivé položky kapitoly požární ochrana a integrovaný záchranný systém. Pohovořil o nutnosti vyhotovení krizového plánu kraje Vysočina, o ochraně utajovaných skutečností, o prioritách Hasičského záchranného sboru (HZS), o dotacích na výjezdy a vybavení HZS. Podrobněji se zmínil o problematice přístavby a rekonstrukce stanice HZS v Ledči nad Sázavou.

 

 

5. Různé

            Předseda upozornil na zasedání finančního výboru zastupitelstva kraje (14. 2. 2002) a rady kraje (19. 2. 2002), jejichž obsahem bude mimo jiné i projednání problematiky rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002.

 

Úkol:

Zaslat členům rozpočtové komise návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002, poté co bude připomínkován a schválen radou kraje na jejím 6. zasedání dne 19. 2. 2002.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: 19. 2. 2002

 

            Rozsáhlejší diskuse byla věnována problematice výše finanční rezervy rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002.

 

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil , že termín a program dalšího zasedání rozpočtové komise bude upřesněn a včas rozeslán na pozvánce.

 

 

                                                                                    RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                                                                    předseda Rozpočtové komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise Rady kraje Vysočina dne 7. 2. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 15. 2. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.3.2002 / 15.4.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze